• فرآیند پذیرش مقالات

فرایند ارسال تا انتشار مقالات در نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران طی چهارمرحله اصلی صورت می‌پذیرد:

  • مرحله اول: ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسندۀ مسئول)
  • مرحله دوم: ارزیابی اولیه (2 روز کاری)و ارزیابی در هیئت منتخب تحریریه (7 روز کاری)
  • مرحله سوم: داوری (2 ماه - در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به این مدت افزوده خواهد شد.).
  • مرحله چهارم: پس از پذیرش نهایی مقاله، در موعد انتشار مقاله، از جانب نشریه به نویسندگان محترم ایمیلی ارسال می شود. نویسندگان، چکیده مبسوط انگلیسی(700-1000کلمه)، جداول و شکل ها و عناوین آن ها به همراه منابع مقاله را ترجمه انگلیسی کرده و ارسال می نماید تا مقاله وارد فرایند انتشار شود.