مقالات ارسالی برای نشریه معماری و شهرسازی ایران به‌صورت دوسویه ناشناس داوری می‌شوند و پس از داوری و موافقت هیات تحریریه به چاپ خواهند رسید. فرآیند داوری و پذیرش مقالات در نشریه معماری و شهرسازی ایران شامل چهار مرحله است:

مرحله اول، مقالات مورد بررسی اولیه قرار می‌گیرند تا مقالات با ضوابط و مقررات و همچنین اهداف علمی نشریه هم سو باشد.

مرحله دوم: مقالات پس از بررسی اولیه، توسط اعضای هیات تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و  در صورت تائید، مقاله جهت داوری به داوران متخصص حوزۀ مربوطه مقاله، ارسال می‌شوند.

مرحله سوم، داوری تخصصی توسط داوران، انجام خواهد شد. در این مرحله، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. رأی همسان دو داور برای تعیین تکلیف مقاله لازم است. اگر دو داور دربارۀ پذیرش مقاله هم‌نظر نباشند (یک داور مقاله را تأیید و داور دیگر مقاله را رد کند)، مقاله برای داور سوم فرستاده می‌شود. پیش از ارسال برای داور سوم، از نویسنده خواسته می‌شود که نظرات اصلاحی دو داور پیشین را بر روی مقاله اعمال کند، و سپس نسخۀ اصلاح‌شده برای داور سوم ارسال می‌شود. نظر داور سوم تعیین‌کننده پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. در صورت تایید دو داور اولیه یا داور سوم، داوری وارد مرحله چهارم می شود. 

مرحله چهارم، پس از تایید نهایی هیات تحریریه، مقاله مورد پذیرش نهایی قرار گرفته و در لیست انتشار قرار می گیرد.

** قابل ذکر است که نویسندگان می‌توانند در هنگام ثبت مقاله دو داور متخصص را برای داوری پیشنهاد دهند، ولی مجله در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و در هر صورت نام داوران انتخابی مجله برای نویسنده مشخص نخواهد شد.