اهداف نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران:

  • ایجاد و ارتقای بستری مناسب برای تبادل علم و دانش در حوزه های معماری و شهرسازی
  • مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط با حوزه های معماری و شهرسازی
  • مطلع نمودن کارشناسان و پژوهشگران حوزه های معماری و شهرسازی از جدیدترین یافته و دستاوردهای روز ایران و جهان

چشم انداز نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران:

 نشریه معماری و شهرسازی ایران، "مرجع علمی معتبر داخلی و بین المللی پژوهشگران جهت انتشار و دسترسی به مقالات علمی  در حوزه معماری و شهرسازی، نمایه شده در پایگاه­های استنادی بین المللی دنیا".