نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

تامین هوای پاک و تازه برای دانش آموزان در کلاس درس، خصوصا در فصل گرم، بسیار ضروری است. بر اساس شواهد و مطالعات، سیستمهای تهویه مکانیکی، ضمن گرانی، مصرف انرژی نسبتا بالایی دارند و تولید نوفه مینمایند. این مسئله در اقلیم مازندران، خصوصا در هوای شرجی، بسیار مطرح است خصوصا اینکه این مدارس با کولر آبی خنک میشوند؛ درحالیکه در بخش قابل توجهی از سال امکان استفاده از فرایند تهویه طبیعی وجود دارد و در فصل گرم مدارس تعطیل است. لذا هدف اصلی این مقاله ارائه راه حلی اجرایی در معماری کلاسهای درس است که بتواند موجب بهبود جریان هوای داخل تحت تاثیر باد خارج (تهویه طبیعی) شده، به نحوی که جریان هوای مطلوب و قابل کنترلی طبق استاندارد اشری در فضای داخلی برقرار باشد. پژوهش حاضر که یک تحقیق کاربردی است و ماهیتی میان رشته ای دارد، با اتکا به اندازه گیریهای تجربی در یک مدرسه موردی در آمل، بدست آمده است. روش تحقیق در این پژوهش، یک روش ترکیبی است: در مرحلة اول با استفاده از یک راهبرد تجربی، متغیرهای مستقل تأثیرگذار، شناسایی و متغیر وابسته (سرعت و جهت جریان هوای داخل) توسط دستگاه‌های دقیق دیجیتال و انجام آزمایش دود اندازه‌گیری شد. سپس داده‌ها با استفاده از راهبرد شبیه‌سازی، تحلیل شدند. شبیه‌سازی در این پژوهش با روش دینامیک سیال محاسباتی (CFD) و با استفاده از نرم افزارهای Gambit و Fluent صورت پذیرفت. ابتدا روایی و پایای شبیه سازیها از طریق تطبیق با شواهد تجربی به اثبات رسید و سپس اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌ها و متعاقبا مداخله در معماری از طریق شبیه سازی شد. نتایج نشان دادند که ترکیب بندی صحیح بازشوها و ایجاد نمای پلکانی در راستای باد موافق و نیز پیش بینی مکنده های موثر در دیوار رو به باد، میتواند با کنترل موثر ورود، خروج و پخشایش هوا در فضای داخلی (طبق استاندارد اشری)، تهویه طبیعی را تحت کنترل قرار داده و جریان مطلوبی را در تمام فضای داخل برقرار نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the Quality of Natural Ventilation in Classrooms of Mazandaran Province Based on the Position of the Openings Using CFD Method

نویسندگان [English]

  • Omid Rahaei 1
  • Hamid Reza Azemati 2

1 Assistant Professor, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaei Teacher Training University,Tehran, Iran

2 Professor, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaei Teacher training University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction: Providing clean and fresh air for students in the classroom is of paramount importance, especially in hot seasons. Based on research findings and evidences, mechanical air conditioning systems are not only expensive, but also consume a lot of energy and produce noise. In sultry conditions of Mazandaran province, this issue is more accentuated since the schools are cooled by evaporative air coolers, while it is possible to use the natural ventilation in a better share of the year, and the schools are closed in warm seasons. Hence, the purpose of this paper is to offer a practical solution that can be architecturally applied to the classrooms to improve the indoor airflow by inducing outdoor ventilation (natural ventilation), and provide a desirable and controllable indoor airflow according to the ASHRAE standard. In most Iranian schools, evaporative air coolers are used in hot seasons to reduce the high costs of air conditioning systems. Observations suggest that evaporative air coolers are also used in hot and humid climate near the Caspian Sea, resulting discomfort, particularly with high levels of humidity. In such cases, the evaporative air coolers are turned off and the windows are opened. Mostly, the induced indoor airflow is not effective, or a high flow of air enters the classroom in these situations.
Problem statement: Achieving comfort at schools in sultry conditions in hot and humid weather of northern Iran is challenging, and thus it is necessary to establish an effective air conditioning system in the classrooms. Moreover, natural ventilation is the best solution in these conditions according to the climatic and economic reasons. Natural ventilation should consistently induce airflow in all parts of the classroom at a reasonable velocity. Hence, this research investigates the criteria for designing classrooms in the climate of Amol, considering the position and the general configuration of the openings in the classrooms, and the direction of the prevailing wind to induce a controlled level of natural ventilation in all parts of the classroom. The main purpose of this article is to address these issues.
Research methodology: According to the literature, the present study is interdisciplinary in nature, and uses a combination of methods. The position of the openings and the composition of classrooms were examined as the independent variables, while the status of the indoor airflow was considered as the dependent variable in this research. The airflow velocity and direction were measured by precise digital devices during the test periods. The statistical population selected in this study includes all schools of Amol while a random case study was selected for further experimental tests.
In the next step, a simulation method was used to analyze the data for evaluating the architectural interventions. Simulations were performed by computational fluid dynamics method: The Gambit pre-processor was used for geometric modeling and grid generation, and Fluent Software was used to analyze the grid. In this study, the  standard model was used to simulate airflow. Thus, this research uses a combination of methodologies including experimentation, simulations and case study.
Results: After examining different tests, an optimal situation was selected according to the following criteria:

Increased velocity of the indoor airflow in classrooms which (1) is not disturbing and, (2) provides a consistent airflow for all of the students at all spots of the classroom.
Eliminated vortices in indoor airflow
Modified airflow direction
Properly directed outdoor airflow into the indoor space and an induced desirable airflow

According to the interventions made in this study, it was determined that both windows must act as air inlets to establish effective airflow in the classroom. The inlet air pressure to both windows must be approximately the same, and the outlet air flow from both windows must be approximately equal as well. This happens when the building facade and the exterior windows have a stepped configuration, and consequently the outdoor airflow can enter both windows equally. If there is no proper outlet considered for the air entering the classroom, the indoor air flow will be very turbulent. Therefore, devising an appropriate outlet based on the inlet airflow rate can balance the indoor air flow. According to the simulations, an outlet for the indoor air flow should be made within the wall facing the wind. In other words, if the wind is blowing from the west to the east, the indoor air outlet must be projected on the west wall of the classroom. In this case, the exit door should also be devised in the southwest corner of the classroom.
Some air outlets can be created (in the western wall) that act as a fan, a suction pipe, or an air outlet opening in the wall facing the wind, so that the air exits through the pipes in the wall. The suction rate of the western wall can regulate the internal air flow. Moreover, if the wind velocity is too high in the outdoor, the suction devices are turned off or slowed-down, and if the wind velocity is low, the suction devices can discharge more air. In this case, the shape of the indoor air flow is optimized and adjusted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indoor Airflow
  • Natural Ventilation
  • Openings
  • CFD Method
بینا، م. (1387) "تجزیه و تحلیل اقلیمی شوادان‌ها در خانه‌های دزفول"، نشریه هنرهای زیبا، شماره 33، . 37 – 46
رهایی، ا. (1392) هویت فرهنگی و اثرات آن بر روشهای تهویه طبیعی در بازار سنتی دزفول، باغ نظر، شماره 24، بهار 92: 39-46
کوخ، نیلسن و هالگر(1385). تهویه طبیعی. ترجمه محمد احمدی نژاد. چاپ اول. اصفهان: نشر خاک، ص1.
عمیدپور، م. (1388) بررسی اثرات استفاده از بخاری‌های بدون دودکش بر روی کیفیت هوای داخل، پروژه تحقیقاتی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک. کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران
ACGIH (2011) The Industrial Ventilation Manual. USA: the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Ltd.
Ascione, F., L. Bellia, and A. Capozzoli, (2013) A coupled numerical approach on museum air conditioning: Energy and fluid-dynamic analysis. Applied energy. 103: p. 416-427.
Burgess, W. A. (1995) Recognition of Health Hazards in Industry. New York: Wiley Ltd.
Busch, J.F. (1992).  A tale of two populations: thermal comfort in airconditioned and naturally ventilated offices in Thailand, Energy and Buildings 18 (3/4) 235–249.
Chlela, F., et al. (2009). A new methodology for the design of low energy buildings, Energy Build. 41  982–990.
Cheesewright, R. (1968) “turbulent natural convection from a vertical plane surface”, journal of heat transfer, Transaction of ASME: 1-9
Chen, Q. (1996) “Prediction of room air motion by Reynols-Stress models”, Building and Environment, no. 31: 233-244
Corgnati, S.P. and M. Perino, (2013) CFD application to optimise the ventilation strategy of Senate Room at Palazzo Madama in Turin (Italy). Journal of Cultural Heritage. 14(1): p. 62-6.
Dafa Alla, A.A. and Bets, P.V. (1996) “Turbulent natural convection in a tall cavity”, Experimental heat transfer, no. 9: 165-194
Elder, J.W. (1965) Turbulence free convection in a vertical slot, J. Fluid Mech, report 23: 99-111
Energy Consumption Guide 19 (1993). Energy Efficiency in Offices, Energy Efficiency Office/HMSO, London
Energy Information Administration (1995). State Energy Data Report, 3–7 Tables.
Finnegan, J.J., Pickering, C.A.C., Burge, P.S. (1994).  The sick building syndrome: prevalence studies, British Medical Journal 289. 1573–1575.
Giel, p. w. and Schmidt, F. W. (1986) “all experiment study of high Rayleigh number natural convection”. In: an enclosure proceeding of the 8th International heat transfer conference, vol 4:1459-1464
Hassana. M.A , et al. (2007). Investigation of effects of window combinations on ventilation characteristics for thermal comfort in buildings. 209: 251–260
Kompatscher, K., et al. (2017) Coupled heat, moisture and CFD modeling in the built environment. in 2017 COMSOL Conference, 18-20 October 2017, Rotterdam, The Netherlands.
Loomans, M. and mook, F. van (1995) Survey on measuring indoor airflows FAGO, report 95.25.W., Eindhoven University of technology Sweden.
Markatos, N.C. and Pericleous, K.A. (1984) “Laminar and turbulent natural convection in enclosed cavity”, Int. J. Heat mass transfer, vol 27, no. 5: 755-772
Martínez-Molina, Antonio, Isabel Tort-Ausina, Soolyeon Cho, and José-Luis Vivancos (2016). 'Energy efficiency and thermal comfort in historic buildings: A review', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 61: 70-85.
Nagano, Y., and Tagawa (1990) “An improved k-ε model for Boundary layer flows”, J. Fluid Engng Asme Trans, 112: 33-39
Olsen, D. A., Glicksman, L.R., and Ferm, H. M. (1990) “Steady state natural convection in a empty and partitioned enclosure  at high Rayleigh numbers”, J. Heat Transfer, Trans. ASME 112: 640-647
Rahaei, o. (2014) Effects of Architectural Somatic Variables on Mixed Air Conditioning Systems’ Efficiency in Industrial Buildings, Armanshahr Architecture & Urban Development Journal 12, 69-81
Sribanurekha, V, SN Wijerathne, LHS Wijepala, and C Jayasinghe. 2016. 'Effect of Different Ventilation Conditions on Indoor CO2 Levels'.
Shetabivash, H. (2015).  Investigation of opening position and shape on the natural crossventilation. Energy and Buildings 93. 1–15
Sulaiman, R.B., et al. (2011), The environmental performance of air conditioning systems in heritage buildings in tropical climates. Journal of Surveying, Construction and Property, 2(1).
Teodosiu, C., V. Ilie, and R. Teodosiu, (2014) Appropriate CFD turbulence model for improving indoor air quality of ventilated spaces. Mathematical Modelling in Civil Engineering,. 10(4): p. 28-42.
Zhao, R., Xia, Y. (1998).  Effective non-isothermal and intermittent air movement on human thermal responses, Roomvent 2. 351–357.