نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا فارس، ایران.

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز، فارس، ایران.

3 مربی، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا فارس، ایران.

چکیده

قرارگاه‌های رفتاری به عنوان ثمره‌ی دانش روانشناسی اکولوژیک، به رفتار و تجربه های مردم در زندگی روزمره‌شان و در محیط واقعی می‌پردازد. از این دیدگاه مطالعه رفتار انسان وابسته به مطالعه محیط آن رفتار می باشد لذا طراح علاوه بر شناسایی الگوهای رفتاری تکرار شونده و محیطی که رفتار درون آن شکل می گیرد ملزم به شناخت رابطه‌ی بین این دو عامل می باشد. هدف این پژوهش یافتن راهبردهای طراحی معماری خوابگاه‌های دانشجویی متناسب با رفتار فضایی دانشجویان بر پایۀ «قرارگاه رفتاری» دختر ایرانی است. در پژوهش حاضر، علاوه بر شیوه‌های غیر‌مداخله‌گر شامل حضور مستقیم در فضا و ثبت رویدادها، به شیوه ی میدانی یک نمونه 200 تایی از دانشجویان ساکن در مجتمع خوابگاهی خواهران دانشگاه شیراز در مقاطع مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) مورد مطالعه قرار گرفتند و از طریق پرسشنامه باز و تحلیل محتوایی داده‌های کیفی، ضمن شناسایی قرارگاه‌های رفتاری، وزن مؤلفه‌های موثر در طراحی شامل الگوهای جاری رفتار، ویژگی‌های کالبدی و عوامل برهم زننده سینومورف های رفتار-ظرف کالبدی استخراج شد. در پایان، ضمن ارائه راهبردهای طراحی در سه دسته کلی شامل فضای خصوصی فعالیت‌های فردی، فضای نیمه خصوصی فعالیت های فردی و فضای عمومی و نیمه عمومی فعالیت‌های جمعی براساس پیشینه نظری و عملی پژوهش در نمونۀ موردی خود می‌کوشد تا فنون طراحی متناسب با هر راهبرد را به نمایش گذارد تا در نهایت بستر مناسب جهت تحقق الگوهای رفتاری دانشجویان در خوابگاه فراهم آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies to Design University Dormitory Based on the Analysis of Behavioral Settings(Case Study: Female University Dormitory of Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Jafari 1
  • Ali Asadpour 2
  • Salma Haeri 3

1 M.Sc. Student in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Apadana Institute of Higher Education, Fars, Iran.

2 Assistant Professor, School of Architecture And Urban Planing, Shiraz University of Arts, Fars, Iran

3 Lecturer In Architecture, Faculty of Art and Architecture, Apadana Institute of Higher Education, Fars, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction: Behavioral setting, as a result of ecological psychology knowledge, investigates the behavior and experiences of people in their daily lives and the real environment. From this perspective, the study of human behavior depends on the study of the environment in which the behavior is formed. Therefore, the designer, in addition to identifying repetitive behavioral patterns and the environment in which the behavior is formed, needs to recognize the relationship between these two factors.
Statement of the problem: Dormitories as a kind of residential places accommodating a variety of users and embracing lifestyle diversity, induce a variety of activities due to synchronicity with other activities. Therefore, the disruption of permanent behavioral patterns in the built environment are studied in this paper. In fact, lack of comprehensive knowledge and understanding of the needs, habits and behaviors of students in dormitory spaces has led to such conflicts between the space and the users. Since in the last few decades the number of students have increased in our country, the problems of their accommodation and providing sufficient space per capita in dormitories have arisen, and behavioral and physical conflicts have become obvious. Thus, today, it is essential to study the behavioral patterns from a psychological point of view carefully and methodically to build a compatible environment with the users’ needs. On the other hand, research shows that female students are under more emotional pressure caused by being away from family members and the inability of the individual to adapt to the difficult conditions of the dormitory. So, we found it necessary to focus on designing dormitories for girls. The aim of this research is to find architectural designing guidelines for student dormitories in accordance with Iranian female students' spatial behavior based on “behavioral settings.”
What are the different types of behavioral settings in the studied girls’ dormitory?
 How is the current identified function of the behavioral settings in the studied case evaluated from the students’ point of view?
What are the appropriate space characteristics related to the behavioral patterns for students in dormitories?
Methodology: Given the cultural diversity among the residents of a room in the dormitory, as well as age differences, educational level and different personality traits and consequently their multiple needs, it was considered necessary to assess repetitive users’ behavioral patterns and physical aspects of their living space using their own opinion. This study uses non-intervening methods including being present in the environment, as well as field observation method. A group of two hundred students of four female dormitory complexes of Shiraz University at different levels (undergraduate, Master and PhD) were observed. An open questionnaire and content analysis of qualitative data were applied to determine the weight of the effective components in the design including current behavioral patterns, physical characteristics, and disruptive factors of the current synomorphic pattern of behavior-milieu during identifying behavioral settings.
Findings: At the end of this study, qualitative data were analyzed by content analysis method. After determining the frequency of effective components in the design, which include repetitive behaviors of students in their living environment and the physical dimensions of the dormitory space, the degree of synomorphic relationship was evaluated and finally design guidelines were presented in three broad categories: private space of individual activities, semi-private space of individual activities, and public and semi-public spaces of collective activities. This research is based on theoretical and practical background of the case study, and attempts to show design techniques tailored to each guideline and provides a suitable platform for identifying behavioral patterns in the dormitory. Through structural testing and considering the degree of interdependence between the synomorphies of a behavioral setting, the five major behavioral settings including “residential suites”, “self-governing stores”, “learning communities”, “social interactions” and “sports and health” are detectable in the design of dormitories and each is affected by the larger context to which they belong.
Conclusion: Residential suites with high number of synomorphies have been recognized as one of the most important behavioral settings in this study. Students living space is a place where they spend most of their time and where they perform many activities. The spatial boundary of their living space includes a wide range of place-behaviors, each of which can be defined structurally as a separate behavioral setting; because they have more detailed synomorphies within themselves. Therefore, they have a more complex combination of behavior-milieu synomorphies. As a result, residential suites are more important than other behavioral sites in this study. They have to be carefully designed to realize multiple behavioral patterns of residents that occur simultaneously in the form of individuals’ different cultures and habits. In addition, the function of residential suites has a significant impact on the function of other behavioral settings. In fact, if the accommodation suites play a key role in meeting the primary and basic needs of students including the need for sleep and rest, health and personal hygiene, study, etc., the desire to do voluntary and social activities to meet the transcendent needs of other students will increase and the performance of other settings will be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Psychology
  • Behavioral Setting
  • Current Pattern of Behavior
  • Synomorphy
  • Student Dormitory
بهزاد بهبهانی، آرزو؛ علی آبادی، محمد؛ سامانی، سیامک؛ پورنادری، حسین (1392) «طراحی خوابگاه های جدید بر اساس ترجیحات دانشجویان در ابعاد معماری و روانشناسی محیط»، دوفصلنامه روانشناسی معاصر، جلد 6، شماره1، صص59- 68.
رضایی آدریانی، مرتضی؛ آزادی، آرمان؛ احمدی، فضل الله؛ واحدیان عظیمی، امیر (1386) «مقایسه میزان افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر مقیم خوابگاه های دانشجویی»، نشریه پژوهش پرستاری، دوره 2، شماره های 4 و 5، بهار و تابستان 1386، صص 31-38.
روحی دهکردی، رحمان(1392) «تحلیل پویایی قرارگاه های رفتاری با تمرکز بر آزمون ساختاری»، فصلنامه پژوهش های شهری هفت حصار، سال دوم، شماره پنجم، صص 34-27.
شاکری اسکی، شکوه؛ لیتکوهی، ساناز (1393)« اختلافات فرهنگی، عاملی تأثیرگذار بر ترجیحات محیطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه، نمونه موردی: ایران و قبرس»، نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 8، پاییز و زمستان1393، صص 1-11.
شجاعی نوری، فروغ الصباح؛ شکری، فرزانه (1392)« شناسایی و طبقه بندی مشکلات و آسیب های زندگی دانشجویان دختر غیر بومی: مطالعه کیفی. فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال هشتم، شماره 77، پاییز 1392، صص 146-168.
طهماسبی، مرضیه (1391) « طراحی خوابگاه دختران دانشگاه گیلان با رویکرد افزایش انطباق پذیری آن با خصوصیات بهره برداران»، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، استاد راهنما: دکتر عباس ترکاشوند، دانشگاه گیلان.
عباس زاده، محمد؛ پیریلقون آقاچ، سکینه؛ موسوی، آرزو (1396) « عوامل زمینه ساز دیر خوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز»، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و هشتم، شماره پیاپی (65)، شماره اول، بهار ،1396، صص 1-18.
علی آبادی، محمد؛ بهزاد بهبهانی، آرزو؛ پورنادری، حسین (1389) « بررسی شاخص های روانشناسی محیط در طراحی خوابگاه های دانشجویی»، مجله روش ها و مدل های روانشناختی، جلد 1، شماره 2، صص 11-1.
قبدیان، فرناز؛ کامل نیا، حامد (1395) « تعاملات بینافرهنگی و پایداری معماری چند فرهنگی در طراحی خوابگاه های دانشگاهی در خوابگاه های کشور های اسلامی»، مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی، 15 و 16 دی ماه، تهران.
گروت، لیندا؛ وانگ، دیوید. (1384). روش های تحقیق در معماری (ترجمه علیرضا عینی فر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گلرخ، شمین. (1391).  قرارگاه رفتاری: واحدی پایه برای تحلیل محیط.تهران: آرمانشهر.
محمودی راد، مریم؛ آراسته، حمیدرضا (1383) « خوابگاه های دانشجویی به مثابه جوامعی برای یادگیری»، فصلنامه طب و تزکیه، شماره 53، تابستان 1383، صص 45-54.
مطلبی، قاسم (1380) « روانشناسی محیطی: دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری»، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 10، صص 67-52.
معتضدیان، فهیمه؛ مطلبی، قاسم (1391)« قلمروپایی در سکونتگاه های دانشجویی، نمونه موردی خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران»، نشریه هویت شهر، شماره 17، صص 64-55.
وارسته فر، افسانه؛ موسوی تازه آبادی، فاطمه (1393) « درک پدیدار شناسانه کنش اجتماعی در زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان»، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال سوم، شماره هشتم، بهار1393، صص 10-29.
Abioso, W. S., & Triyadi, S. (2017). The Behavior–Milieu Synomorphy of Communal Space in Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali Indonesia. International Journal of Architecture, Arts and Applications, 3(2), 11.
Classification of settings. American Journal of Community Psychology, 3(4), 335-351.
Heft, H., Hoch, J., Edmunds, T., & Weeks, J. (2014). Can the identity of a behavior setting be perceived through patterns of joint action? An investigation of place perception. Behavioral Sciences, 4(4), 371-393.
Price, R. H., & Blashfield, R. K. (1975). Explorations in the taxonomy of behavior settings: Analysis of dimensions and
Uslu M, Girgin C (2010). The effects of residential conditions the problem solving skills of university students. Innovation and Creativity in education, volume2, Issue 2: 3031- 3035.