نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آذربایجان شرقی. ایران.

2 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آذربایجان شرقی. ایران.

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آذربایجان شرقی. ایران.

چکیده

در جوامع امروزی، اجتماع پذیری مجتمع­ های مسکونی برای سالمندان که نیاز به روابط اجتماعی داشته و بیشتر وقت خود را درخانه سپری می­ کنند، اهمیت دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین اجتماع پذیری کالبدی مجتمع­ های مسکونی برای گروه سالمندان در تبریز می باشد که در آن ارزیابی شاخص ­ها در نمونه­ های مورد بررسی به روش علی-مقایسه­ ای صورت گرفته است. در این پژوهش 4 نمونه مجتمع مسکونی از محدوده ­های 4 گانه­ ی تبریز انتخاب شده ­اند. برای سنجش شاخص ­های بدست آمده و مقایسه آن­ ها، پژوهش میدانی بر روی سالمندان بالای 65 سال در چهار مجتمع منتخب، انجام شده است. در این راستا نمونه­ گیری تصادفی ساده درجامعه آماری 313 نفری صورت گرفت که 172 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از پرسشنامه­ ی بسته و مشاهده غیر­مشارکتی استفاده شد. تحلیل پرسشنامه ­ها به روش­ های واریانس و رگرسیون و در مشاهده با محاسبه میانگین امتیازات انجام پذیرفته­ است. طبق تحلیل واریانس به ترتیب مجتمع­ های ستارخان، آسمان، سپیدار و علامه امینی امتیاز بالاتری برای اجتماع پذیری سالمندان داشته ­اند و طبق تحلیل رگرسیون پرسشنامه ­ها در مجتمع ستارخان محفل­ های متنوع، درمجتمع آسمان چشم ­انداز، در مجتمع علامه امینی فرصت ­های رسیدگی و در مجتمع سپیدار فعالیت­ های متنوع در اولویت بالاتر قرار­ داشتند. بر اساس نتایج حاصل از مشاهده در مجتمع ستارخان فضای نشستن، امکانات ­رفاهی، عناصر طبیعی، مبلمان سالم و دسترسی در محوطه، در مجتمع آسمان طبیعت، عناصر تزیینی، در مجتمع سپیدار ایمنی و کفسازی پیاده، دسترسی مناسب و در مجتمع علامه امینی امکانات رفاهی دراولویت بالاتری قرار داشته ­اند. براساس جمع ­بندی کلی در چهار مجتمع منتخب، راهکارهایی جهت بهبود اجتماع پذیری مجتمع ­های مسکونی برای سالمندان بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical Sociability of Residential Complexes for the Elderly Group in Tabriz (Case Study: Sattarkhan, Aseman, Allameh Amini and Sepidar Residential Complexes)

نویسندگان [English]

  • Zahra Elmi 1
  • Parisa Hashempour 2
  • Leila Medghalchi 3

1 M.Sc in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Islamic Art University (Tabriz Branch), East Azarbaijan, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Development, Islamic Art University (Tabriz Branch), East Azarbaijan, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Development, Islamic Art University (Tabriz Branch), East Azarbaijan, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Although housing as a human resort and shelter has provided a proper physical and spatial context for improving human relations at family and neighborhood levels since long ago, today, the role of housing has declined due to the large number of residential complexes and the development of life style in apartments. Recently, the changes led by social developments and the changes of social institutions such as families, have transformed many vivid and latent functions of social phenomena, one of which occurs in the elderly period (Khashei, 2006: 2). According to the latest records of the Statistical Center of Iran in 2016, 7 million and 450 thousand elderly people live in the country, and in 2050, the elderly will comprise about 30% of our country's population (Mojnews, 2018). The feeling of loneliness is a widespread and pervasive phenomenon, affecting 25 to 50 percent of the total population over the age of 65 in terms of age and gender (Heravi Karimavi et al., 2008: 3). The elderly people over the age of 65 have a special need to socialize. Apart from the physical and psychological limitations, this group of people fail to communicate with the surrounding community to meet their needs due to the social inefficiencies. Therefore, they suffer from being separated from their families and the society, and any attempt made to abolish their feeling of loneliness is a barrier against the complicated problems of the elderly people. In fact, increasing their social contacts helps promoting their mental and social health (Mohammadzadeh, 2015: 2). Reducing sociability also creates many problems in people’s relationships, reduces their sense of belonging to the place and decreases security. It also creates other problems that are resulted from ignoring the declining quality of collective life in housing, especially for the elderly group. At the same time, meeting and talking to each other is pleasant for the elderly people. They can contact or encounter each other by having a conversation, a greeting, or just smiling at each other. Consequently, socializing can make a big change in people’s lives, especially for those introverted people who communicate more with the outside world. These social interactions are necessary for inducing public happiness, and are the central part of people's quality of life (Zabetian & Taghvaee, 2009: 4). Therefore, it is important to pay attention to the social needs of the elderly and to promote the sociability of the space for this group.
The present research aims at explaining the sociability of residential complexes in Tabriz and evaluating the indicators of sociability in four case studies. It seeks to answer the following two basic questions: What are the most important indicators of sociability for the elderly in residential complexes in Tabriz? And what is the level of sociability for the elderly in the four cases studied? Having explained the housing sociability indicators for the elderly, obtained by combining the sociability indicators of regular housing and the elderly housing, the authors evaluated the indicators of sociability in people over the age of 65 in Sattarkhan, Aseman, Allame Amini and Sepidar residential complexes. After comparing the sociability of the elderly in these complexes, the most important dependent indicators affecting the independent indicator of sociability in each complex were explained.
Today, the sociability of residential complexes is very important for the elderly who need to have social relationships and spend most of their time at home. The present research is conducted with the aim of explaining the physical sociability of residential complexes for the elderly group in Tabriz, and the indicators are evaluated by causal-comparative method. In this research, 4 residential complex from 4 districts of Tabriz were selected to be studied. Field research was also conducted on the elderly over the age of 65 in the four selected complexes to measure the indicators obtained from the previous step. In this regard, a simple random sampling by Cochran's formula in the statistical population of 313 people limited the size of the group to 172 people. Thereafter, a closed questionnaire and non-participatory observation were used. The questionnaires were analyzed by variance, regression methods and by calculating the average scores in the observations. According to the variance analysis, Sattarkhan, Aseman, Sepidar and Allame Amini complexes had higher scores of sociability for the elderly, respectively. According to the regression analysis of the questionnaires, various hangouts in Sattarkhan complex; the landscape in Aseman complex; disposition opportunities in Allame Amini complex; and various activities in Sepidar complex were of higher priority.
Based on the results obtained from the observations, sitting space, welfare facilities, natural elements, appropriate furniture and access in the area in Sattarkhan complex; nature, and decorative elements in Aseman complex; safety and pedestrian pavement, and proper access in Sepidar complex; and welfare facilities in Allame Amini complex were of higher priority. Eventually, solutions were offered to improve the sociability of residential complexes for the elderly based on the overall summary in the four selected complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociability
  • Social Needs
  • Elderly
  • the Physic of Residential Complexes
  • Tabriz
اسفندیاری صدق، راضیه؛ کریمی مشاور، مهرداد؛ دانشگر مقدم، گلرخ(1395)، ارزیابی احساس جمعی در مجتمع­های مسکونی(مطالعه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان)، هویت شهر، 10(27)، 52-41.
باقری­، حسین­؛ نوروزیان ملکی­، سعید­؛ حسینی­، باقر­(1395)، شناسایی متغیرهای مؤثر بر اجتماع پذیری در حوزه مسکن­. نشریه مسکن و محیط روستا، 35(154)، 28 – 17 .
بیدلف، مایک(1393)، طراحی شهری و مسکن مقدمه ای بر طراحی سایت های مسکونی، ترجمه سمانه محمدی و ساره نجوا زیر نظر علی غفاری، تهران: انتشارات علم معمار رویال.
خاشعی، رضا(­1385­)، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ، نجوای فرهنگ، 1(2)، 104-89 .
دانشگرمقدم­، گلرخ­؛ بحرینی­، حسین­؛ عینی فرد­، علیرضا­(1390)­، تحــلیل اجتـماع پذیری­محـیـط کالبـدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت – مطالعه موردی نمونه های­مسکونی شهر همدان، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 3(45)،  36 – 25 .
دباغ­، امیر مسعود­ و میلاد الفت(1394)، اصول طراحی­مسکن سالمندی با­رویکرد­روانشناسی­محیط، تهران: نشر طحان.
رضازاده، نرگس(1395­)، بررسی شاخص­ها و استانداردهای مناسب سازی محیط در فضاهای باز شهری برای سالمندان دو فصلنامه تخصصی جستارهای اجتماعی، 2(2)، 113-95 .
شجاعی­،­دلآرام­؛ پرتوی­، پروین­(1394)، عوامل مؤثر بر ایجاد و­ارتقاء اجتماع­پذیری در فضاهای­عمومی با مقیاس­های­مختلف شهر تهران­(­نمونه­موردی: فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه­در منطقه 7 تهران­)، باغ نظر،12(34)، 108 – 93.
صالحی­نیا، مجید و معماریان، غلامحسین.(­1388­)، اجتماع­پذیری فضای معماری، هنرهای زیبا، 1(40)، 17-5.
ضابطیان الهام، تقوایی علی اکبر. (1388). شاخص‌های مناسب‌سازی فضاهای شهری دوست‌دار سالمندان با استفاده از رویکرد مشارکتی. مسکن و محیط روستا. ۲۸ (۱۲۸) :۶۰-۷۱.
ضرغامی، اسماعیل؛ شرقی، علی و الفت، میلاد. (1394). ویژگی های محیطی موثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان خانه های سالمندان نمونه موردی: خانه های سالمندان ناحیه شمیرانات در استان تهران. مطالعات معماری ایران. 4(7): 111-126.
ضرغامی­،­ اسماعیل­ و میلاد الفت(1395)­، معیارهای نوین برنامه­ریزی­و­طراحی سکونتگاه سالمندان ­با­رویکرد افزایش امید به زندگی­در ساکنین، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی­.
ضرغامی، اسماعیل(1396)، نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
فرگاس، جوزف(1379)، روانشناسی تعامل اجتماعی: رفتار میان فردی، ترجمه مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی، تهران: انتشارات مهد.
قلمبردزفولی، مریم؛ نقی­زاده، محمد(­1393­)، طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی مطالعه موردی: بلوار بین محله­ای، نشریه هویت شهر، 8(17)، 24-15.
قنبران­، عبدالحمید­؛ جعفری ، مرضیه(1393)، ﺑﺮرﺳﻲ­ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎ­ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در­ﻣﻴﺎن­ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ مسکونی­(­نمونه موردی : محله درکه – تهران­)­، نشریه انجمن­علمی معماری­و شهرسازی ایران­، 7(7)، 64-57.
کاشانی جو­، خشایار­(1389)­، بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری­، هویت شهر، 4(6)، 106-95 .
کرمی، اسلام؛ محمدحسینی، پریسا(1397)، بــررســی تأثیر اجتماع پذیری فضاهای عمومی بــر پــایــداری اجتماعی مجتمع­های مسکونی مطالعه موردی: مجتمع­های مسکن مهر اردبیل، مطالعات شهری، 7(26)، 56-43.
کوپرمارکوس، کلر وکارولین فرانسیس(1394)، مکان های مردمیراهنمای طراحی فضاهای باز عمومی، ترجمه نغمه مفیدی نژاد، مشهد: کتابکده کسری.
گل، یان(1392)، شهر انسانی، ترجمه علی غفاری و لیلا غفاری، تهران: موسسه علم معمار.
لنارد، سوزان کروهرست(1377)، طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی، ترجمه رسول مجتبی پور، مجله ی معماری و شهرسازی، 7(44 و 45)، 35.
لنگ، جان(1381)، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی فرد، انتشارات دانشگاه تهران.
محمدزاده، رحمت(­1394­)، تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها، فصلنامه هویت شهر، 9(23)، 58-47.
مداح، باقر(­1387­)، وضعیت فعالیت­های اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت در سالمندان ایران و سوئد، مجله سالمند ایران، 3(2)، 606-597.
مردمی، کریم؛ قمری، حسام(1390)، الزامات معماری تاثیرگذار در اجتماع پذیری فضای ایستگاه های مترو، نشریه مدیریت شهری، 8(27)، 40-31.
نصر، طاهره(­1394­)، جایگاه پارادایم «معماری مسکن» در سیمای امروز شهر ایرانی ـ اسلامی، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 6(22)، 78-67.
هاشم­نژاد، هاشم؛ اسدی بوالوردی، سمیرا(­1388­)، بهره­گیری از فضای اقامتی روزانه برای ارتقای سطح کیفی زندگی سالمندان، نشریه آرمانشهر، 2(2)، 90-75.
هال، ادوارد. تی(­1376­)، بعد پنهان، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران: دانشگاه تهران.
هروی­کریموی، مجیده؛ انوشه، منیره؛ فروغان، مهشید؛ شیخی، محمدتقی؛ حاجی‌زاده، ابراهیم؛ سید باقر مداح، منیرالسادات؛ محمدی، عیسی و  احمدی، فضل‌الله. (1386­)، تبیین دیدگاه سالمندان پیرامون پدیده احساس تنهائی: یک پژوهش کیفی پدیدارشناسی، مجله سالمندی ایران، 2(4)، 420-410.
E . Andersson, Jonas( 2011), Architecture and Ageing on the interaction between frail older people and the built environment, ARK-akademisc avhandling.
Gehl, Jan (1987). Life Between Buildings, Translated by J. Koch, Washington - Covelo – London.
Lang, J. (1987). Creating architectural theory,­the role of behavioral science in environmental design. New York: Van nostrand-Reinhold.
Mojnews, (2018). Retrieved from: https://www.mojnews.com/newsstudios/archive,at December, 2018; 8:28:49PM.
Osmond, H, ( 1957 )” Function as the Basis of Psychiatric Ward Design”, Architectural Supplement, April, 8(4), 23-27.
WHO(World Health Organization).(2018). Health services Management –Quality and Safety.