نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل. ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار،گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف این مقاله سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از محیط مسکونی خود با مقایسه خانه ­های ویلایی (مستقل) با برج­ های مسکونی بود که با مورد نمونه شهر اردبیل انجام گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه به صورت نمونه­ گیری گلوله برفی با 100 نمونه از ساکنان برج ­های مسکونی و 100 نمونه از ساکنان خانه ­های ویلایی تکمیل گردید. داده ­های گردآوری شده در نرم افزار SPSS  با استفاده از روش ­های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه‌ای میانگین رضایتمندی ساکنان خانه ­های ویلایی را 2.90، پایین ­تر از میانگین نظری (3) و میانگین رضایتمندی ساکنان برج­ های مسکونی را 3.18، بالاتر از میانگین نظری نشان داد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که در متغیر جنیست در مورد رضایتمندی در خانه ­های ویلایی بین نظرات زن‌ها و مردان تفاوت معناداری وجود دارد ولی در مجتمع های مسکونی تفاوت معناداری وجود ندارد. در خصوص تاهل نیز تفاوت معنی­ داری بین این دو نوع خانه ­ها قابل مشاهده نیست. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک‌ طرفه نشان داد که متغیرهای تحصیلات، شغل و درآمد در رضایتمندی از برج ­های مسکونی به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج برای متغیرهای سن، تحصیلات، شغل و درآمد در بخش خانه‌های ویلا­ی با رضایتمندی آن‌ها رابطه معناداری در سطح 95 درصد وجود دارد. به طورکلی، بررسی تطبیقی رضایتمندی از مساکن با الگوی ویلائی و آپارتمان­ های بلند منطقه 2 شهر اردبیل نشان داد که رضایتمندی از مساکن آپارتمانی بلند شهر در اکثر شاخص ­ها نسبت به مساکن ویلائی بیشتر است. برج ­های مسکونی با داشتن امنیت و راحتی، فضاهای عمومی و دسترسی، مدیریت و کنترل از همه مهمتر نزدیکی به کاربری­ های مهم و دسترسی حمل و نقل عمومی، جزو فضاهای مسکونی مهم و سرزنده شهر محسوب می­ گردند و برخلاف مسکن سنتی می­ توانند طیف وسیعی از گروه­ های اجتماعی از جمله کودکان، بزرگسالان و سالمندان را به خود جلب نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Satisfaction in Two Housing Patterns of Villa Houses and Residential Towers(Case study: 2 District of Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Samira Saeidi Zaranji 1
  • Mohammad Hassan Yazdani 2
  • Ghasem Zarei 3

1 M.Sc in Geography and Urban Planning,, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities , University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil.Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities , University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil.Iran

3 Assistant Professor , Department of Management and Economy, Faculty of Humanities, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil. Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Objective and Background: Urban housing pattern is generally categorized into two models: villa (single-family) houses and apartment buildings. Although the subject matter of each of these two patterns is different in the literature, the conventional or short-rise and high-rise buildings or towers comprise the main groups of the apartment buildings. Over the past years, hundreds of residential units have been built in the form of villa and apartment units in the studied area (Area 2 of Ardabil city), and their number is increasing every year. Therefore, the overall purpose of this study is to comparatively evaluate the satisfaction of residents of villas and towers. Among the various ways to determine satisfaction, the judgment of the people living in these types of housing is more valuable than the opinion of experts, consulting engineers, and decision-makers. With such an understanding, the issue is inherently important, and the scientific answer can reduce the ambiguities in the policy-making of planners and those involved in urban affairs.
Methods: The present study is descriptive-analytical in terms of practical purpose and terms of nature and method. Data collection is documented in two ways to provide a theoretical and field framework for a survey using a questionnaire. In this study, residents of residential towers and villa houses in District 2 Ardabil are considered the statistical population. Data analysis was performed using SPSS software, and statistical methods such as independent t-test, variance analysis, and single t-test were used in this study.
Findings: According to the findings of the single sample t-test evaluating the satisfaction level of residents from the housing pattern, the average value of the total components is 3.18, which indicates that the residents’ satisfaction is above average level. The satisfaction level for villa houses is 2.90, which is close to the average level of satisfaction for residents. Another purpose of this study is to investigate the effect of personal and individual characteristics on residential environmental satisfaction in Ardabil. In this regard, the results of a one-way variance analysis test show that gender and marital variables do not show significant differences in the results of residential towers and villa houses. Independent t-test results show that the variables of education, job, and income affect residents’ satisfaction in towers, but the results differ in villa houses.
Conclusion: In general, by comparing villa houses and high-rise apartments in District 2 Ardabil, it can be acknowledged that the city’s high-rise apartment buildings, in the vast majority of criteria, are more acceptable than villas. Villas were the dominant model in the past due to their independence and historical and cultural identity, local and indigenous architectural patterns, the existence of complementary and diverse spaces, and service activities. Today residential towers are considered the most important and lively residential spaces in the city due to having security and comfort, public spaces and access, management and control, and, most importantly, proximity to important uses and access to public transport. Unlike traditional housing, they can attract a wide range of social groups, including children, adults, and the elderly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Residential Environment
  • Villas
  • Residential Towers
  • Ardabil
اوستروفسکی،واستلاف(1371)،«شهرسازی معاصر»، ترجمه لادن اعتضادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
بمانیان، محمدرضا (1377)، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری ساختمانهای بلند در ایران، پایان نامه دکتری در گرایش معماری، دانشگاه تهران.
پوردیهمی، شهرام(1391)، شهر، مسکن و مجموعه ها، انتشارات آرمان شهر،ص66.
رفیعیان، مجتبی؛ عسگری، علی و عسگری زاده، زهرا (1388)، سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محله نواب، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 41، صص 68- 53.
عزیزی، محمد مهدی (1378)، ارزیابی اثرات کالبدی- فضایی برج سازی در تهران، نشریه هنرهای زیباشماره4و5، صفحات33-46.
عینی فر، علیرضا (1384)، « نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله های مسکونی معاصر»، نشریه هنرهای زیبا، شماره32، ص50-39.
عزیزی، محمد مهدی؛ ملک محمد نژاد، صارم (1386)، بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلند مرتبه) مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی نور (سئول) و اسکان تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره22، زمستان1386، صص27-38.
لینچ، کوین (1376)، « تئوری شکل خوب شهر»، ترجمه حسیم بحرینی، تهران: دانشگاه تهران.
لینچ، کوین (1355)، سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
محمدزاده، رحمت (1394)، « بررسی تطبیقی الگوی مجتمع های مسکونی ویلایی و آپارتمانی»، نشریه علمی - پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال19، شماره54، زمستان1394، صص-302-279.  
مخبر، عباس (1363)، ابعاد اجتماعی مسکن؛ ترجمه مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی؛ تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
مرادی زرگر، رضا؛ حسین زاده نعمت؛ لطفی طلب، حسن؛ شیرازی، غلام حسین و نجاتی، مجتبی (1386)، تحلیلی برتوزیع مکانی کاربری فضای سبزشهری با استفاده از GIS(منطقه 2 اردبیل): همایش بین المللی معماری و شهر پایدار: ص86
مرکز آمار ایران (1396) نتایج سرشماری نفسوس و مسکن شهرستان اردبیل، قابل دسترس در https://www.amar.org.ir.
متوسلی، محمد مهدی؛ سرمست بهرام (1389)، بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق به مکان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره26، صفحه146-133.
یزدانی، محمد حسن؛ گراوند، لیلا و پاشازاده، اصغر (1395)، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی در شهر کوهدشت، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره11، صص 150- 137.
یزدانی، محمد حسن؛ سلمانی، هاجر و پاشازاده، اصغر (1396)، بررسی رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر (مطالعه موردی: مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت بابل، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره47،  صص 253-270.
AbdoulMohit, M., Ibrahim, M. & Rashid, Y.R. )2010(. Assessment of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in KualaLumpur, Malaysia. Habitant International, No, 34. pp, 18-27.
Biddulph Mike, (2007), “Interoduction to Residential Layout”,Published by Elsevier Limited
Chaira et al (1995), “Time-Saver Standards for Residential BuildingTypes”, McGraw Hill Published, New York.
knapp,E; housing problems in third world, university of stuttgart,p.35. 1982. pugh, c: housing and urbanisation: A study of india; london: sage publications, chapter1,1990.
Ogu, V. I. (2002). Urban residential satisfaction and the planning implications in a developing world context: the example of Benin City, Nigeria. International Planning Studies, No. 7, Pp. 37–53.