نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 استاد،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری میراثی به عنوان گردشگری فرهنگی و موتور محرکه توسعه مناطق از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ برنامه‌های راهبردی فضایی منسجم متناسب با پتانسیل‌ها و شرایط بومی منطقه است. در چارچوب این برنامه ریزی، تمامی ظرفیت‌ها و دارایی-های قابل عرضه در حوزه گردشگری میراثی و فرهنگی از طریق پیوندهای فضایی به صورتی یکپارچه برنامه ریزی شده و با در نظر گرفتن بازیگران متعدد و متفاوت توسعه این نوع گردشگری و نقش و جایگاه آنها در فرایند مدیریتی و همینطور قوانین و مقررات اتخاذ شده از سوی آنها، الگویی راهبردی از مدیریت فضایی گردشگری میراثی ارائه می دهد. از این رو هدف این پژوهش، ارائه الگوی راهبردی فضایی توسعه گردشگری میراثی در شهر تهران است. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات و داده ها اسنادی و میدانی است. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی میزان اهمیت راهبردهای شناسایی شده پژوهش از مدل سوارا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که محورهای راهبردی قوانین، راهبردی برنامه ریزی و مدیریت، راهبردی اجتماعی و راهبردی اقتصادی به ترتیب مهمترین عوامل اصلی در تحقق توسعه گردشگری میراثی شهر تهران می باشند و در این میان راهبردهای تدوین و اجرای مقررات برای جلوگیری از ساخت و ساز در حریم اثار تاریخی، حمایت از ایجاد اشتغال، حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی، تقویت ارزش ها، سنن محلی و فرهنگ بومی با آموزش و تبلیغات دائمی مهمترین و پررنگ ترین راهبردها در میان راهبردهای برنامه ریزی گردشگری میراثی شهر تهران می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Strategic Planning of Heritage Tourism Tehran City: Case Study

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghorbani 1
  • Abdoreza Rokneddin Eftekhari 2
  • Shams Sadat Zahedi 3
  • Seyed Saeid Hashemi 4

1 Ph.D Candidate in Tourism Management, Faculty of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Professor, Faculty of Management & Accunting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Faculty of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Heritage tourism as a cultural tourism and the driving force behind the development of the regions is one of the most important issues that require coherent spatial strategic plans tailored to the region's local potentials and conditions. Within the framework of this planning, all capacities and assets available in the field of heritage and cultural tourism through spatial linkages are seamlessly planned, taking into account the many different actors involved in the development of this type of tourism and their role and position. In the management process as well as the laws and regulations adopted by them, it provides a strategic model of spatial management of heritage tourism. Therefore, the purpose of this study is to present a spatial strategic model of heritage tourism development in Tehran. The research method is descriptive-analytical and the method of data gathering is documentary and field. Statistical population of the study is considered expert group. The Savara model was used to assess the importance of identified research strategies. The results of the research have shown that the strategic axes of laws, planning and management strategy, social strategy and economic strategy are the most important factors in the realization of heritage tourism development in Tehran, respectively, and strategies for preventing construction are in place. In the area of historical monuments, supporting employment creation and increasing public income through constant education and publicity through the institutionalization of the most important and bold strategies among Tourism planning strategies are the heritage of Tehran .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "strategic planning"
  • "Heritage Tourism"
  • "Tehran city"