نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد. شهرکرد، ایران.

2 کارشناس ارشد باستان‌شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد. شهرکرد، ایران.

چکیده

شوشتر با دارا بودن تعداد زیادی از بناهای آرامگاهی به گنجینه‌ای از معماری اسلامی بدل گشته است؛ در این میان، بنای امامزاده عبدالله به دلیل دوره زمانی ساخت(دوره انتقال از دوره سلجوقی-خوارزمشاهی به دوره ایلخانی)، ساختار شکلی، نوع گنبد، سابقه تاریخی گنبد به عنوان نمونه پیشگام در معماری ایران، ویژگی­‌های معماری، تزیینی و تنوع کتیبه‌ها، جایگاه ویژه­‌ای دارد. با در نظر گرفتن موارد یاد شده که حکایت از اهمیت بنا دارد و با این فرض که معمولاً بناهای مذهبی به علت دفعات مرمت، بازسازی و گسترش ساختمانی از کالبد اولیه خود خارج می‌­شوند؛ پژوهش حاضر بر آن است تا چگونگی شکل‌گیری و نحوه گسترش آرامگاه را مورد مطالعه و بازنگری قرار داده و زوایای جدیدی از نحوه شکل‌گیری، پلان اولیه، توسعه ساختمانی و تاریخ معماری بنا را مشخص کند. نتایج پژوهش که به روشی توصیفی-تطبیقی-تحلیلی با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از دو مرحله مطالعات میدانی و کتابخانه‌­ای انجام شده، نشان می‌دهد که ساختار اولیه‌ی مقبره، گنبدخانه­‌ای منفرد مربوط به دوران قبل از دوره مغول بوده است. در دوره ایلخانی آرامگاه بر حسب نیاز گسترش یافت و متأثر از شیوه‌ی رایج گنبدسازی این دوره، گنبدخانه‌ای به بنای اولیه الحاق می‌­شود. در دوره‌ی صفویه با وارد شدن فضاها و عناصر معماری جدیدی چون آرامگاه بی‌بی گزیده خاتون و فضاهای وابسته به آن و بازسازی سردر اصلی مجموعه، کالبد بنا دچار تغییر اساسی می‌شود. دو مناره‌ در زمان افشاریه به بنا الحاق گردید و در دوره‌ی قاجاریه با وجود عدم دخالت در کالبد اصلی، برخی کتیبه­‌ها و تزیینات به ویژه نقوش گنبدخانه اصلی ایجاد می­‌شوند.

چکیده تصویری

تحولات کالبدی آرامگاه امامزاده عبدالله شوشتر نمودی از معماری ایرانی در گذر از دوره سلجوقی -خوارزمشاهی به دوره ایلخانی

تازه های تحقیق

- مشخص نمودن نمونه‌ای از معماری آرامگاهی ایران در دوره انتقالی  سلجوقی-خوارزمشاهی به دوره ایلخانی. 
- مطالعه تطبیقی مشخصه‌های معماری و تزیینی دوره‌های سلجوقی-خوارزمشاهی و دوره ایلخانی و چگونگی نمود آن در بنای مورد مطالعه.
- چگونگی شکل‌گیری و نحوه گسترش آرامگاه، مورد مطالعه قرار گرفته و زوایای جدیدی از نحوه شکل‌گیری، پلان اولیه، توسعه ساختمانی و تاریخ معماری بنا و نحوه تبدیل آن به مجموعه‌ای آرامگاهی، مشخص شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical Transformations in the Tomb of Imamzadeh Abdullah in Shushtar: A Manifestation of Iranian Architecture in the Transition from the Seljuk- Khwarezmshahi Period to the Ilkhanate Period

نویسندگان [English]

 • Abbasali Ahmadi 1
 • Amin Ahmadi Siahpoush 2

1 Associate Professor, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

2 M.S. in Archaeology, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Due to its large number of mausoleums and tombs, Shushtar has become a treasury of Islamic architecture, among which the building of Imamzadeh Abdullah is a significant point of interest due to its construction period (transition from Seljuk- Khwarezmshahi period to Ilkhanate period), structure form, type of dome, the historical precedent of the dome as a pioneer in Iranian architecture, architectural features, decoration and diversity of inscriptions, which indicate the importance of this building. Religious buildings are usually ousted gradually from their original form due to the abundance of renovation, reconstruction, and expansion. The current research is performed to study and review the tomb formation and extension and identify its formation ideas, original plan, building extension, and architectural history.
Methods: This research, performed using a descriptive-comparative-analytical method, is fundamental in terms of purpose. It is considered qualitative research in terms of the data type and regarded as historical research in terms of available data. Data collection tools include the direct observation of physical and spatial components, the building position, and the examination of documents that provide information on the subject of research. Qualitative data analysis methods were also used for data analysis.
Findings: The tomb, which was far from residential areas not long ago, is now located within the urban fabric of Shushtar with the extension of urban spaces. Due to the natural shape of the terrain, it is placed at a higher level than the surrounding area. The complex has an area of ​​700 m2. It consists of the entrance facade, the side dome, the corridor between the two domes, the main dome, the tomb of Bibi Gozideh Khatoon, and the surrounding spaces such as the women’s prayer hall portico, porch, and two minarets.
Conclusion: In contrast to previous studies, which were brief, inconclusive, and at times erroneous in descriptions, disregarding the evolution and physical extension of the building, the present study seeks to address new issues such as the original building structure, building development from a single building to a tomb complex within different periods, the origins, emergence, and continuity of construction, structure and decorative patterns of the complex during the transition from Seljuk-Khwarezmshahi period to the Ilkhanate period. This study also studies the influential role of the building in Iranian architecture and the tomb architecture in particular. The original body of Imamzadeh Abdullah, which was formed before the rule of the Ilkhanate and during the Abbasid caliphs over Shushtar, consisted of a single dome with a vault.
The construction model, plan, architectural style, especially the stepped dome and its overall spatial structure, rather inherit the architectural style of the tombs from Iraq and Mesopotamia than those of Seljuk-Khwarezmshahi architecture. Despite some unknown features of the building, many of the dome details and decorative features are simply influenced by the common patterns of Seljuk, Kharazmshahi buildings, and the indigenous features of the region, to some extent. As a rare example of the combined style of pre-Mongol Iranian architecture (Seljuk-Khwarezmshahi period) and Iraqi architecture, this dome has, on the one hand, influenced the construction style of domes and spatial structure of tombs in the south and southwest of Iran, especially single domes. On the other hand, it misses links from some decorative features within the architecture of the Seljuk-Khwarezmshahi period, such as plastering and tiling, to the Ilkhanate period.
 According to the written sources and field studies in Ilkhanate period monuments (8th century AH), the building has turned into a combined tomb-monastery complex through some constructions and renovations. The side dome is among rare surviving monuments. Most of the renovations and extensions have occurred during the Safavid period. At this period, many physical changes were made in the original spaces, such as the main dome and vault. On the other hand, the tomb was transformed into a large burial complex by the allocation of endowments and building spaces such as the entrance façade to the side dome, surrounding landscapes of the building, guest house, school, residential rooms, and the huge entrance structure. In the Afshari period, two minarets were added to the building. In the Qajar period, some decorations were embedded, and finally, with the changes made in the contemporary period, the complex has shaped into its present form.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imamzadeh Abdullah
 • Shushtar
 • Ilkhanate
 • chronology
 • Stepped Dome
 1. Adili, A. (2011). Enamel Decorations in Iranian Architecture Pre-Islamic and During Islamic Era. Isfahan: Art Designers Publication.
 2. Agbal, A.(2005).Tarikh mghol  az hmle Changiz ta tshkil dolat Timori. Tehran: Amir Kabir Publication.
 3. Agtadari, A.( 2004).Asar v Banahai Tarikhi Khvzstan[Historical monuments of Khuzestan]. Tehran: Ashareh Publication.
 4. Ahmadi. A, Ahmadi Siahpoush, A. (2017). Study of the architecture of the tomb of Yaghoub Leith Dezful. 3th National Conference on Archaeology of Iran. Birjand. Iran.
 5. AlKazwini, B. M. (1969). The Abbasid palace an analytical study of its wall-ornaments, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/10302/.
 6. Archnet. (2019). Retrieved from: “https://www.archnet.com/” on September 2019, 10:30 PM.
 7. Aslani, H. (2006). How to make Koshte-bori decorations in Aali Qapo Palace. Golestan Honar. 2 (3), 123-131.
 8. Ayvazian, S. (1997). Brickwork in Iranian Architecture of the Islamic Period. Decorations Related to Iranian Architecture of the Islamic Period. M.K, Kiani((Ed). Tehran: Cultural Heritage Organization of the Country Publication.
 9. Banakti, M.(1969). Ta-rikh Ba-na-kati[Banakti History Book]. (Translated from Arabic to Persian by J. Shoar).Tehran: Anjoman asar meli Publication.
 10. Blair, S. & Bloom, J M. (1987). The Art and Architecture of Islam (2) 1250- 1800. (Translated from English to Persian by Y. Azhand). Tehran: Samt Publication.
 11. Blair, Sheila and Jonathan Bloom. (2012). Iraq, Iran, and Egypt during the Abbasid Period. Islamic Architecture. M, Hattstein,& P Delius.(Ed). (Translated from English to Persian by A. Gheitasi). Tehran: Surah Publication.
 12. Bozorgmehri, Z. (1992). Geometry in Architecture. Third Edition, Tehran: Cultural Heritage Publication.
 13. Eghtedari, A. (1996). Monuments and historical monuments of Khuzestan. Tehran. Eshareh Publication. Tehran.
 14. Emam Ahwazi.( 2010). Ms-jd Jame Dez-fvl v Tarikhchh an[History of Dezful Grand Mosque].Dezful: Daralmomenin Publication.
 15. Emam Shushtari. M. (1956). Ta-rikh Jg-hra-fi-aii khv-zs-tan[Geographical history of Khuzestan]. Tehran: Amir Kabir Publication.
 16. Ettinghausen, R. & Grabar, O.(1987). The Art and Architecture of Islam (1) 650- 1250. (Translated from English to Persian by Y. Azhand). Tehran: Samt Publication.
 17. Farahani, A. (2001).Saveh Jameh Mosque.Tehran: Research Institue of Cultural Heritage & Tourism Publication.
 18. Gafari Gazvini, A.(1964). Tarikh-ja-han-ari. Tehran: Hafiz  Publication.
 19. Gochani,A.& Rahimifard, M.(2004). Inscriptions of the Grand Mosque and Imamzadeh Abdullah Shushtar .Tehran: Research Institue of Cultural Heritage & Tourism Publication.
 20. Godard, A.Godard, Y. & Siroux, M.( 2008). Athar-E Iran. (Translated from France to Persian by A. Srogd Mogadam). Mashhad Pajohesh Eslami Publication.
 21. Hajighasemi, K.(Eds).( 2010). Ganj-na-meh: Cyclopedia of Iranan Islamic Architecture. Tehran: uniprees  Publication.
 22. Hatam, Gh. (2011). Islamic architecture of Iran in the Seljuk period. Tehran. Jahad Daneshgahi Publication.
 23. Hillenbrand,R.(1992). Islamic Architecture: From Function and Meaning. (Translated from English to Persian by I. Atasam). Tehran: Pardazsh Publication.
 24. Hosseini,H. & Farrashi Abarghouee, H.(2014). The study and analysis of shiite symbolic aspects of decorations in jami mosque of yazd. Negareh.   9(29) ,32 -43.
 25. Ibn Battuta,M.( 2007). Ibn Battuta’s travelogue.( Translated from Arabic to Persian by M. Movahed). Tehran: Agah Publication.
 26. Jazayari Shushtari, A.(2009). Tz-k-rh Shvshtr[History of Shushtar]. Ahwaz Tarava Publication.
 27. Khademzadeh, M.H.(2009). Ma-sa-jd Ta-ri-khi Yazd[Yazd historical mosques]. Tehran: Research Institue of Cultural Heritage & Tourism Publication.
 28. Khazaie, M. & Hosseini, M G(2009). Decorative elements in the shrine of imamzadeh ismail of qom. Islamic art,  6(12), 99-12.
 29. Kiani, M. Y. (1997). Tiling in Iranian Architecture of the Islamic Period. Decorations Related to Iranian Architecture of the Islamic Period. M. Y, Kiani(Ed). Tehran: Cultural Heritage Organization of the Country Publication.
 30. Kiani,M.(1990). Tarikh Kha-n-ghah dr iran[History of monasteries in Iran]. Tehran : Tahori Publication.
 31. Kiani,M.Y, Karimi, F.& A, Quchani. (1983). Introduction to the Art of Tiling in Iran. Tehran: Reza Abbasi Museum. Publication.
 32. Laleh, H.(2000). Isfahan Grand Mosque. Great Encyclopedia of Islam. under the supervision of K.Mousavi Bojnourd. Volume 9, Tehran: Great Islamic Encyclopedia Center Publication..
 33. Makkinejad, M. (2009). History of Iranian Art in the Islamic Period: Architectural Decorations. Tehran. Samt Publication.
 34. Mashayekhi,M. & Tehrani, F. (2013). Iterative ratios in the fractal geometry of urchīn domes.Tarikh ealm.11(2),291-310.
 35. Mokhlesi, M. A. (2000). Minarets, Iranian Islamic Architecture, M. Y, Kiani(Ed). Tehran: Samat Publication.
 36. Moridi Shushtari, A.( 2013). Shushtar Means Better. Ahwaz Tarava Publication.
 37. Mostufi, H. (1986). Tarikh Go-zi-deh . (Translated from Arabic to Persian by A. Navaei). Tehran: Amir Kabir Publication.
 38. Pakdaman, A.(2013). Amods Persian Architect In Islamic Ages. Tehran: Simay Danesh Publication.
 39. Pirnia, M K.(2007). Sbk sh-na-si me-ma-ri irani[Stylistics of Iranian Architecture]. Tehran: Sorosh Danesh Publication
 40. Pirnia, M. K. (1992). Dome in Iranian Architecture, Athar. 12 (20), 5-139.
 41. Pirnia, Mohammad Karim. (1995). Vaults  and Arches, Athar. 15 (24), 5-192.
 42. Safaeipour, H. Memarian G H. & Bemanian ,M R.(2014) Understanding the essence of patkâné vaulting through analyzing primitive cases in persian architecture. JIAS1, 5, 5-19.
 43. Safaran.E, Mousavi Lar, A.& Norouzi Zadeh, M.(2014) Examination of decorative elements applied immamzade abdollah; Shushtar. Peykareh,5,69-80
 44. Sahebibazaz, M .(2010). Inscriptions of  plasterwork mihrabs of the seljuk era. Islamic art ,  7 (13), 69 -88.
 45. Sahebmohamadian.M. Faramarzi.S.(2013) .Investigation of quasi-periodic order in geometrical structure of patkaneh. Honar-ha-ye-ziba: memary va shahrsazi.18(2) , 43-54.
 46. Sahragard, M.&  Shirazi. A.(2010). Influence  of calligraphy developments on inscrption of  islamic buildings in iran(forth to ninth centturies AH). Negareh, 5(15), 51-64.
 47. Saidiyan, A. Gholi, M. Zamani, E.& Ansari,M.(2011) . Re-identification of the quality of formation of pineapple dome (ourchin) with an emphasize on geometrical and architectural structure. Studies on iranian islamic city.2(5), 47-65.
 48. Sajadi, A.(2017). Tomb of South of iran( Khuzestan & Neighboring Regions).Tehran: Research Institue of Cultural Heritage & Tourism Publication.
 49. Sajadi, Ali.) 2007).The evolution of the altar in Islamic architecture of Iran . Tehran : Research Institue of Cultural Heritage & Tourism Publication.
 50. Salehi Kakhki. A, Sepidnameh, H. (2013). Archaeological research on the history and architecture of crooked domes in Iranian architecture. 1th National Conference on Archaeology of Iran. Birjand. Iran.
 51. Sarre, F. Theodor,P.& Herzfeld, F. (1920). Archäologische Reise im Euphrat- und Tigris-gebiet.Band: II. Berlin: D. Reimer, Germany
 52. Shekofte. A. Salehi Kakhki. A.(2014). Techniques and changes of stucco decorations in iranian architecture from 7th to 9th century hijry qamari. Negareh, 9(30), 63- 81.
 53. Shekofteh, A. Ahmadi, H.& Oudbashi, O.(2015) Seljuk brickwork decorations and their sustainability in khwarezmid and ilkhanid decorations. Research in islamic architecture .3(1), 84-104.
 54. Shushtari, M.( 2008). Majals-al-mo-me-nin. Tehran: islamiyeh  Publication.
 55. Shushtari. A.( 1984). Tohfeh-al-alam v zil-al-tohfeh. Tehran: Tahori  Publication.
 56. Tabba, Y.(1985). THE Muqarnas Dome: Its Origin and Meaning. In Muqarnas III: An Annual on Islamic Art and Architecture, edited by Oleg Grabar. Leiden: E.J. Brill. Pp. 61-74.
 57. Tanhahi, A. & Khazaie, R.(2010). The manifestation of prayer concepts on mihrab rugs of the safavid and qajar periods. Islamic art.   6(11), 7-24.
 58. Wilber, D.(1967). The Architecture of Islamic Iran. (Translated from English to Persian by A. Faryar). Tehran: B.T.N.K  Publication.
 59. Zarei, M E.(2011). Faryomad and the great mosque. Journal of archaeological studies, 3(4), 93-128..
 60. Zomrshidi, H. )2010(. Dome and elements vault  in Iran. Tehran: Zaman Publication.