نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 دانشیار، دانشکده‌ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

زبان پست‌مدرن مستلزم به‌کارگیری فنون بلاغی گوناگون است. توجه به نقش فن مجاز و به‌و‌یژه رابطه‌ی تعاملی آن با استعاره، در زبان معماری پست‌مدرن، برای تولید و بیان معنا، در پژوهش‌های پیشین مدنظر قرار نگرفته است. هدف این پژوهش بررسی نحوه‌ی شکل‌گیری و کارکرد فنون بلاغی در تولید و انتقال معنا و نیز رمزگشایی و بازتولید آن در معماری پست‌مدرن است. به‌این منظور، برای نخستین‌بار، شرایط تحقق فنون بلاغی مجاز و استعاره در معماری پست‌مدرن تعریف شد و رابطه‌ی تعاملی آن‌ها در دو محور هم‌نشینی و جانشینی برای ایجاد دو فن دیگر ایهام و کنایه، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بنابراین پژوهش حاضر کیفی و با ماهیتی کاربردی است. داده‌ها از طریق مطالعه‌ی اسنادی گردآوری و به‌روش توصیفی‌-‌تحلیلی، با تحلیل نشانه‌شناسانه و شیوه‌ی تطبیقی‌-مقایسه‌ای و مطالعه‌ی موردی تحلیل شد. براساس یافته‌های پژوهش، معماری پست‌مدرن به‌یاری رابطه‌ی تعاملی مجاز و استعاره در دو محور هم‌نشینی و جانشینی با شکل‌دهی دیگر فنون بلاغی مفاهیمی چون پیچیدگی، تضاد، لذت، کثرت‎‌گرایی و تعویق معنا را متجلی می‌کند و موجب تکثیر و توسعه‌ی آن‌ها می‌شود. همچنین با تلفیق معانی صریح و ضمنیِ نشانه‌های متون گذشته و «از آن خود سازی» آن‌ها، ضمن شکل‌دهی به واقعیات، برخلاف ادعای پست‌مدرنیستی خود، به ساخت ایدئولوژی مبادرت می‌ورزد. بنابراین، از طریق درک عملکرد فنون بلاغی و به‌ویژه رابطه‌ی تعاملی مجاز و استعاره، امکان رمزگشایی و بازتولید معنای هر معماریِ پیچیده‌ی بلاغی به‌کمک تحلیل نشانه‌شناسانه‌ میسر می‌شود. همچنین بهره‌گیری از این فنون، به‌مثابه ابراز بیان اندیشه در طراحی معماری، غنای معناییِ معماری حاصل را ممکن می‌کند. 

چکیده تصویری

تحلیلی بر چگونگی بیان معنا در معماری پست‌مدرن از دریچه‌ی زبان‌شناسی (مقایسه‌ی تطبیقی کاربرد فنون بلاغی در زبان و معماری پست‌مدرن)

تازه های تحقیق

- توجه به نقش فن مجاز و به‌و‌یژه رابطه‌ی تعاملی آن با استعاره در زبان معماری پست‌مدرن برای تولید و بیان معنا.
- بررسی نحوه‌ی شکل‌گیری و کارکرد فنون بلاغی در تولید و انتقال معنا و نیز رمزگشایی و بازتولید آن در معماری پست‌مدرن.
- تعریف شرایط تحقق فنون بلاغی مجاز و استعاره از طریق نشانه‌شناسی و تجزیه‌وتحلیل رابطه‌ی تعاملی آن‌ها در دو محور هم‌نشینی و جانشینی برای ایجاد دو فن دیگر ایهام و کنایه در معماری پست‌مدرن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the expression of meaning in postmodern architecture from a linguistic perspective (Comparison of the application of rhetorical devices in postmodern language and architecture)

نویسندگان [English]

 • Zahra Ahmadi 1
 • Hassan Zolfagharzadeh 2

1 Ph.D. Candidate in Architecture , Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Language or linguistic system is one of the most fundamental principles in twentieth-century philosophical studies and postmodern philosophy. The twentieth-century scholars considered “language” as the basis of thought - not its tool. According to them, truth, i.e., objective reality and whatever it is, is formed in language. Thus, the revival of thought in the form of language has changed the issues of cultural criticism of postmodernism. The linguistic theory has simultaneously paid attention to meaning and symbolism in architecture. The way of conveying meaning in language and applying linguistic knowledge through linguistic similarities with architecture was studied through paradigms such as semiotics. The founders of semiotics, Ferdinand de Saussure (1857-1913) and Charles Sanders Peirce (1839-1914), considered language as a system of signs with structural (syntactic) and semantic aspects. Rhetorical devices are one of the tools used to form and recognize meaning. Most contemporary semiologists consider studying these techniques, or at least some of their features, in the realm of semiotics. The verbal language of postmodernism uses rhetorical devices to form meaning. Previous studies have not addressed the role of metonymy and its interaction with metaphor in the formation and expression of meaning in the language of postmodern architecture. Therefore, the research question is: “How do rhetorical devices influence the expression of meaning in language and architecture?” So, the present study aims “to study how rhetorical devices are formed and how they operate in forming and transferring meaning, as well as decoding and reproducing it in postmodern architecture.” This study is significant because in societies such as Iran, which are influenced by Western thoughts, knowing the opportunities and threats of applying these thoughts enhances architects’ and designers’ creativity and minimizes cultural damages caused by accepting such thought currents.
Methods: To answer the research question and reach the research goal, the semiotics of Saussure and Peirce, as well as Barthes’s mythology, were studied in linguistics, and the data obtained from them were compared with architecture. Then, the rhetorical devices of metonymy, metaphor, amphibology, and irony were defined in verbal language and semiotics. Their formation and functions were compared with postmodern architecture in two paradigmatic and syntagmatic axes. The analyses were performed using Charles Jencks’ (1939-2019) definition of postmodern architecture as well as his interpretation of the New State Gallery (Neue Staatsgalerie (1977-1983) in German) in Stuttgart, Germany. Then, the results were examined in several other buildings. So, the present study was qualitative-applied research. Data were collected by library study. Then, they were analyzed descriptively and comparatively using a semiotic approach and case studies.
Findings: According to Saussure’s linguistics, architecture is a language without the intrinsic and natural relationship between its signifier (body) and signified (meaning). What is perceived as the architectural meaning is the outcome of conventions between the architect and audiences. While, according to Pierce’s semiotics and the referral system of its signs, architecture is a language in which rhetorical devices, especially metaphor and its interaction with metonymy, play a crucial role in its “genesis” and “function.” Metaphor is formed on the paradigmatic axis and metonymy on the syntagmatic axis. The interaction of metaphor and metonymy also forms other rhetorical devices in architecture, such as irony and amphibology. The body of architecture changes and transforms with the formation of metaphor and its meaning with the metonymy formation. From this point of view, for some reasons, the architecture language, especially postmodern architecture, can be considered to have a metaphorical and rhetorical pattern. These reasons are:
a) The referential system of this language,
b) The proliferation, multiplicity, difference, and suspense of meaning follow this system in this language, and
c) Changes in the architecture’s body and the meaning follow metaphor and metonymy and the interaction of the two.
On the other hand, the combination of the Saussurean and Peircean models indicates that postmodern architecture has a movement toward a single meaning. However, the totality of this meaning is suspended in its language’s metaphorical and rhetorical system. Postmodern architecture reproduces and develops concepts such as pluralism, contradiction, pleasure, and complexity through its postmodern signs and rhetorical devices. In contrast, comparing its features with the concept of “myth” defined by Barthes showed that postmodern architecture uses the architectural elements of the prior contexts and impoverishes their meanings without suppressing them by making fundamental changes in their layers and codes. Then, using rhetorical devices, combining the explicit and implicit meanings of the elements and “making them its own,” it imposes itself on the cultures as the ideology while shaping the facts.
Conclusion: Just as architecture can develop, multiply and enrich linguistic symbols, meanings and concepts, language also has the power to encode or “give meaning” to architectural signs. Thus, understanding the function of rhetorical devices, especially the metonymy and metaphor interaction, makes it possible to decode and reproduce the meaning of any complex rhetorical architecture through semiotic analysis. In addition, using these devices to express thought in the architectural design makes the semantic richness of the resulting architecture possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Language
 • Postmodern Architecture
 • Semiotics
 • Rhetorical Devices
 • Paradigmatic and Syntagmatic Relationships
 1. Aerialphotosearch, 2019., Retrrived 12/20/2019. from: https://www.aerialphotosearch.com/info/aerial-photos/stuttgart-baden-wuertemberg-stuttgart-baden-wuertemberg-54436.html, 10:22:30 AM.
 2. Ahmadi, B. (1991). Sakhtar va Tavil e Matn 1: Neshaneshenasi va sakhtargeraei. Karaj: Nashre Markaz.
 3. Bahrami, F. (2018). Embellishments from a Linguistic View: A Semiotic Analysis. Linguistic and Rhetorical Studies, 9(17), 55-84.
 4. Bahremand, Z. (2010). Irony and Its Differences with Satire, Sarcasm, and Other Similar Rhetorical Devices. Literary Text Research, 4(45), 9-36.
 5. Barthes, R. (1967). Elements of Semiology (L, Annette; S, Colin, Trans). London: Jonathan Cape.
 6. Barthes, R. (1987). Mythologies. New York: Hill & Wang.
 7. Dabbagh, A. M. & Mokhtabad Amraee, M. (2011). Interpretation of Architecture by Post-modern Foundation with Semiotics Aspect. Hoviatshahr, 5(9), 59-72.
 8. Dant, T. (1991). Knowledge,Ideology and Discourse: A Sociological Perspective. London: Rutledge.
 9. Eco, U. (1997). Function and Sign: The Semiotics of Architecture. In N. Leach (Ed.), Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory. London: Routledge.
 10. Jacobson, R. (2001).  The Metaphoric and Metonymic Poles. In F. Sojoodi (Ed. & Trans), Structuralism post -structuralism and literary studies …. Tehran: Research Institute for Islamic Culture and Thought.
 11. Jencks, C. (1984). The Language of Post-Modern Architecture. London: Academy-Editions.
 12. Jencks, C. (1989). What Is Post - Modernism?. New York: St. Martin's Press.
 13. Jencks, C. (2011). The Story of Post-Modernism Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture. London: John Wiley & Sons Ltd.
 14. Mankus, M. (2014). Manifestations of Symbolism in Architecture of Postmodernism. Journal of Architecture and Urbanism, 38(4), 274–282.
 15. Nesbitt, K. (2007). Theorizing New Agenda for Architecture an Anthology of Architectural Theory (M. Shirazi, Trans). Tehran: Ney.
 16. Noghrekar, A. & Raeisi, M. M. (2011). Semiology's Analysis of Iranians Housing System Based on Relations of Text/Housing Layers. Honar-Ha-ye-Ziba Memari-va-Shahrsazi, 3(46), 5-14.
 17. Nojoumian, A. (2008). A Semiotic Analysis of Kashan Historical Houses. Journal of Architecture and Urban Planning, 1, 111-127.
 18. Norberg-Shulz, C. (2008). Meaning in western architecture (M. Ghayoomi-ye Bidhendi, Trans). Tehran: Entesharate Farhangestane Honar.
 19. Phaidon, 2020., Retrrived 4/18/2020. from: https://uk.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2020/january/28/all-you-need-to-know-about-postmodern-architecture-less-is-a-bore/, 15:40:25 PM.
 20. Rahmani, E. & Etesam, I. & Mokhtabad Amraee, M. (2017). Tahlili Moghayeseei bar Khaneshe Modernisti va Pasamodernisti-ye Asare Memari. Journal of Iranian Architecture & Urbanism, 7(12), 95-112.
 21. Razavifar, A. & Ghaffari, H. (2011). Peirce's Semiotics in the light of His philosophy, Epistemology and His Vision of pragmatism. Philosophy, 39(2), 5-36.
 22. Safavi, K. (2000). An Introduction to Semantics. Tehran: Entesharat e Herams.
 23. Saussure, F. (1983). Course in General Linguistics (R. Harris, Trans). London: Duckworth.
 24. Saussure, F. (1999). Dore-ye Zabanshenasi-ye Omoomi (K. safavi, Trans). Tehran: Nashre Herams.
 25. Shamisa, S. (2011). Bayan va Maani (2th Ed.). Tehran: Mitra.
 26. Shirazi, M. (2002). Neshaneshenasie Memari. Memar, 16, 14-16.
 27. Sojoodi, F. (2011). Neshaneshenasie Karbordi (2th Ed.). Tehran: Nashre Elm.
 28. Tabeei, A. (2005). Rabete-ye Miane Eede-ye Pasamodern va Adame Taayon: Motalee-ye Tatbighi-ye Falsafe va Honare Gharb. Tehran: Nashre Ney.
 29. Tasnimnews, 2017., Retrrived 4/18/2020. from: http://tnews.ir/site/a4a988871516.html, 9:30:12 AM.