نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی ، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مرمت ابنیه، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی از آن جهت که ارتباط مخاطب را با گذشته برقرار می‌کنند، برای مردم جذابیت ویژه‌ای دارند، در این میان، بازدید از محوطه‌های تاریخی بدلیل قرارگیری در بطن اثر و زمینه‌های شکل‌گیری آن، برای مخاطب از اهمیت بیشتری برخوردار است اما ضرورت‌های حفاظت از آثار، اعم از ملموس، ناملموس و طبیعی، درکنار تلاش برای ادامه حیات محوطه، دغدغه فکری مدیران آن‌ها است. به‌منظور نیل به هدف پژوهش، که تلاش برای شناسایی تطابق و یا عدم تطابقِ ضرورت‌ها و مولفه‌های پارک باستان‌شناسی در محوطه‌های تاریخی می‌باشد، پاسخ به این سوالات الزامیست. مولفه‌های اصلی در ایجاد پارک باستان‌شناسی کدامند؟ و چه ضرورت‌هایی بر ایجاد پارک باستان‌شناسی در محوطه‌های تاریخی دارای مولفه‌های مربوطه تاکید دارند؟ این تحقیق در ابتدا با رویکرد کیفی براساس مطالعات کتابخانه‌ای به تعریف و تشریح دیدگاه‌های نظریه‌پردازان و منشورها و کنوانسیون‌های ملی و بین‌المللی در زمینه موزه، محوطه‌های تاریخی و پارک باستان‌شناسی و ویژگی‌های هرکدام پرداخته، سپس کوشش نموده با راهبرد استدلال منطقی با تکیه بر مباحث بنیانی به پاسخ سوالات بپردازد. در نتیجه در صورتیکه یک محوطه تاریخی شرایط و مولفه‌های لازم برای تبدیل به پارک‌ باستان‌شناسی در منطقه را دارا باشد، با مدیریت یکپارچه در قالب پارک باستان‌شناسی، می‌تواند موجبات حفاظت پایدار محوطه تاریخی و توسعه پایدار جوامع محلیِ حاضر در منطقه را فراهم آورد. این مولفه‌ها را می‌توان به مولفه‌های ایجابی شامل میراث ملموس، ناملموس و طبیعی، و مولفه‌های توسعه‌ای که عبارتند از تاسیسات و تجهیزات، خدمات، نیروی انسانی، اجتماعی، امنیت و ایمنی دسته‌بندی کرد مولفه‌های ایجابی، ایجاد پارک باستان‌شناسی را ممکن می‌کنند و مولفه‌های توسعه‌ای شرایط را برای ادامه حیات آن مهیا می‌نمایند.

چکیده تصویری

پارک باستان‌شناسی، الگوی مناسب حفاظت و توسعة پایدار محوطه‌های تاریخی؛ ضرورت‌ها و مولفه‌ها

تازه های تحقیق

- بررسی مفاهیم، تعاریف، نظریات، ویژگی‌ها و انواع محوطه‌های تاریخی و موزه و نیاز به سوق دادن توسعه به سوی پایداری در راستای حفظ اصالت و یکپارچگی.
- لزوم ظرفیت‌سنجی برای تبدیل محوطه‌ تاریخی به پارک باستان‌شناسی.
- معرفی مولفه‌های مورد نیاز برای ظرفیت‌سنجی در دو گروه مولفه‌های ایجابی و مولفه‌های توسعه‌ای.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Archeological park, an appropriate pattern for preservation and sustainable development of historical sites

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Khademzade 1
 • Hamideh Choubak 2
 • Roya Khorami 3

1 Assistant Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Research Institute of Cultural Heritage and Tourism,Tehran, Iran.

3 M.A. in Restoration of the Building, School of Architecture, University College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Historic sites and museums have drawn individuals’ attention due to their ability to make a connection between the audience and the past. In addition, visiting the historical sites is more significant for the audience as they are at the heart of the artwork and its field of creation. However, the managers’ intellectual concern is the necessity of preserving tangible and intangible heritage, such as natural or historical heritage, while trying to keep the area alive. Therefore, it is essential to answer the two following questions to achieve the research goal (efforts to explain the needs and suitable spatial components for public presence in historic sites in the form of an archeological park). The research questions are: what are the requirements for creating an archeological park on a historic site? What are the main components of creating an archeological park? 
Methods: This investigation has been conducted based on a qualitative approach and historical interpretation strategy, according to studying and researching national and international theories and charters about museums, historical sites, and archeological parks and explaining the features of each one. Then the effective factors, backgrounds for creation and goals of the relevant organizations (UNESCO, ICOM, ICROM, and ICOMOS), and the theorists’ views on museums and archeological parks with logical reasoning strategy about basic topics have been codified. Based on the coded items, the components for transforming a historic site into an archeological park have been introduced and extracted. This research assesses the capacity of the historic sites for transforming them into archeological parks according to the components or the necessary potential for creating them in the vicinity of some historical sites. It also explains the effects of the archaeological park on the sustainable development of the historic site and the local communities associated with it.
Findings: Historical site capacity must be assessed by the components required for making an archeological park according to their location, their adjacency to the residential areas, the access routes, and the availability of infrastructure to local communities. In this research, these components are categorized into two groups: main components and developmental components. These components have been extracted from the relevant organizations’ objectives and the theorists’ views on museums and archaeological parks. The main components are the components for creating an archeological park, including the tangible heritage (historical and natural) and intangible heritage. In contrast, the development components are components that provide the conditions for the survival of an archaeological park. These components include facilities and equipment from the road to energy and their tools and means of transportation. Service refers to all activities that allow people to continue to attend. The existence of efficient staff is another necessity for the survival of the archeological park. The social component indicates the need for the participation of local communities in the area. Finally, security and safety are also basic and influential components in this issue, which considers both tangible and intangible effects on clients, audiences, and employees. 
Conclusion: Historic sites are one of the most important sources for transmitting information from the past until now. They have extraordinary values that require comprehensive protection to transmit these values to the future. The experience of attending historical sites for professionals and the public has a very influential role in recognizing the history and cultural identity of the region. At the moment, the experiences in open museums and museum sites show that archeological parks can strengthen the sense of belonging of the local community and sustainable development of the region by coordinating and integrating management and resolving the needs of researchers and visitors. They can also offer comprehensive and sustainable scientific protection of the heritage of the historical site in the main location instead of transferring the museums to other places. In order to achieve this goal and prevent damages from uncontrolled tourism to historical sites, we need to check the capacity assessment and the conformity or non-conformity of historical sites and their surrounding environment to become an archeological park. As a result, if a historical site has the necessary conditions and components to become an archaeological park in the region, it can provide sustainable protection of the historical site and sustainable development of local communities in the region by integrated management in the form of the archaeological park. It requires two groups of components, including the main components that an archeological park must have (tangible, intangible, and natural heritage), and development components that provide the conditions for its survival (facilities and equipment, services, staff, social participation, security, and safety).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Archeological Park
 • Sustainable Preservation
 • Historical Sites
 • Site Museum

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه ارشد نویسنده سوم با عنوان «طراحی پارک باستان‌شناسی دژ تاریخی الموت با تاکید بر حفظ اصالت و یکپارچگی» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده نخست و نویسنده دوم در دانشگاه تهران انجام گرفته است.

This article is derived from the third author`s Master thesis entitled “UDesign of Alamut Historical castle Archaeological Park, with an emphasis on preservation authenticity and integrity”, supervised by the first and second authors, at University of Tehran.

 1. A.Poghosyan, D. (2015). Who are changing museums & why …? ICOM.
 2. Ayatollahzadeh Shirazi, B. (2003). Protection of historical monuments. Haft Shahr Quarterly, Fourth Year NO (11), 6-13
 3. Breznik, A. (2014). Managment of an archaeological park, National Museum of Slovenia, ICOM.Tbilisi, Georgia
 4. Cheraghchi, S. (1998), International Conservation Standards, Principles and Charters, Quarterly, NO (29 & 30), 121-135.
 5. Definitions (2020). Retrieved from: https://www.definitions.net/ at March. 2020; 11:17:25AM.
 6. Dolidze, I. (2014). Museum-Reserves – Protection, Management, Interpretation. Site Museums, ICOM.Tbilisi, Georgia. 36-42.
 7. Eskandari, Siamak. (1999). The site museums are suitable model for arranging historical sites. National Heritage Quarterly Journal of Cultural Heritage, First Year No. (2 and 3), 77-66.
 8. Fielden, B & Yukileto Y. (2007). Management Guide for World Heritage Sites, (translated by Hanachi, P), Tehran: University of Tehran
 9. Goodarzi, M & Jomehpour M. (2015). Poor people supporting tourism, a strategy for balanced and sustainable development of rural communities (Case study: Vali-e-Asr village near Persepolis), Rural Research and Planning, Fourth Year (2), 35-49.
 10. Haghighi, Ali. (2009), the role of culture in the sustainable development of the case study of Iranian culture, Cultural Engineering, No. (37 & 38), 76-86.
 11. Heidari F & Saatian R. (2011). A New Approach to Museums (Rules & Instructions), First Edition, Tehran: Cultural Heritage Organization
 12. Herreman, Y. (2014). Site Museums - ICOM. Tbilisi, Georgia. 72-75.
 13. ICAMT )2014(, The 40th Conference , On top of history - Site Museums, ICOM. Tbilisi, Georgia
 14. ICOM 2020. Retrieved from: http://archives.icom.museum/resolutions/eres74.html  at March. 2020; 9:15:22AM.
 15. ICOM-kyoto (2020). Retrieved from: https://icom-kyoto-2019.org/ at March. 2020; 7:45:13AM.
 16. ICOMOS )2015(, Recommendations of the First International Conference of ICOMOS on Archaeological Parks and Sites 23.-25.February 2015 Salalah, Oman
 17. ICOMOS )2017(, Salalah Guidelines For The Management Of Public Archaeological Sites Final draft for distribution to the ICOMOS membership in view of submission to the 19th ICOMOS General Assembly
 18. Lordkipanidze, D. (2014). Archeological discoveries from Dmanisi Georgia conservation and interpretation. Site Museums, ICOM.Tbilisi, Georgia. 85-56.
 19. Malekonia, H; Arabzadeh, S, Shams al-Dini, N & Irani, H. (2013). Sustainable Development and Environment, the Second National Conference on Sustainable Development of Agriculture and Healthy Environment, Hamedan, Hamandishane Farda Environmental Company.
 20. Meguid, O. A. (2008). “Trans-boundary Museums’ Cooperation": Nubian Museums in Aswan (Egypt) and Wadi Halfa (Sudan). CIPEG-Meeting. Hannover.
 21. Mohamed, A. R. (2008). Sudan Museums: current situations and future prospects. CIPEG-Meeting. Hannover.
 22. Mokhtari Malikabadi, R; Marsousi, N, Hosseini, A & Gholami M. (2014). Assessment and evaluation of socio-cultural sustainability indicators in extractive cities, Journal of Urban Research and Planning, Fifth Year NO (19)
 23. Paziresh, R. (2012). "Open Museums in Ancient Sites: A Case Study of Gohar Tappeh", College of Environment, University of Tehran, Iran.
 24. Pfannenstiel, D. (2014). Vani Archaeological Site Museum. Germany. Site Museums - ICOM.Tbilisi, Georgia. 7-14.
 25. Poghosyan, D. A. (2014). Service for the Protection of Historical Environment and Site Museums. Armenia: ICOM. 25-30.
 26. Portolori, M & Fallah M. (2015). Investigating the role of culture in sustainable social development, the impact of culture on the components of social sustainability, International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban Infrastructure, Tabriz. 1-17.
 27. Rajabi, F & Hajuzvar, N. (2014). Sustainable development of Hamedan city in the context of Hegmataneh regeneration, the second national conference on architecture, restoration, urban planning and sustainable environment, Hamedan, Hegmataneh Association of Environmental Assessors, Shahid Mofteh College
 28. Taylor, K & Lennon, J. L. (2012). Managing cultural landscapes. New York: Routledge.
 29. Unesco 2020. Retrieved from: https://whc.unesco.org/  at February. 2020; 10:12:23AM.
 30. XU, D.-m. (2014). Archaeological Site Museum as Architectural Heritage. Site Museums, ICOM. Tbilisi, Georgia. 43-49.
 31. Zan, L and Lusiani M. (2011). Managing Change and Master Plans: Machu Picchu Between Conservation and Exploitation. Journal of the World Archaeological Congress.
 32. Zarafshar, M. (2009). " design of Bishapour site museum", college of Environment, University of Tehran, Iran.