نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 علم و صنعت

3 استادیار،گروه مدیریت رسانه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،

5 استاد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

طراحی صنعتی از حلقه‌های نخستین زنجیره تولید صنعتی کالا محسوب می‌شوند و جایگاه مهمی درتوسعه‌ بازار محصولات دارند؛ در گذشته محصولات و تجهیزات تولید داخل به‌دلیل طراحی صنعتی ضعیف و یا فقدان بسته‌بندی مناسب با وجود مزیت‌های فنی و قیمتی، در ترغیب مشتریان و رقابت با محصولات خارجی مشابه عملکرد مناسبی نداشتند؛ امروزه نیز علی‌رغم برخورداری شرکت‌ها از واحدهای طراحی صنعتی، همچنان استفاده از محصولات وارداتی و تولیدی خارجی در کشور فراگیر شده که از جمله دلایل آن بی‌توجهی به فعالیت‌های طراحان صنعتی و عدم تبلیغ مؤثر دستاوردهایشان از سوی شرکت-ها می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری در جهت بهبود تبلیغات در شرکت‌های دارای واحد طراحی صنعتی مبتنی بر چشم‌انداز 20 ساله ایران در نظر گرفته شد. بدین منظور ابتدا براساس مطالعه کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از رویکرد کیفی مقایسه تطبیقی 4 شرکت داخلی و 4 شرکت خارجی طراحی صنعتی و دارای واحد طراحی صنعتی، 82 شاخص شناسایی شد. در گام دوم،40 شاخص که بیشترین فراوانی را داشتند مشخص گردیده و با بهره‌گیری از روش مفهوم‌سازی داده‌بنیاد پس از کدگذاری محوری در 4 دسته شاخص اصلی از جمله محصول و خدمات، اعلان‌ها، بازاریابی و ارتباط با مشتری طبقه‌بندی و مدلی مبتنی بر آن طراحی گردید. در بخش کمی، برای اعتبارسنجی مدل ابتدا پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته حاوی 3 سؤال جمعیت‌شناختی و 45 سؤال پنج‌گزینه‌ای میان 384 نفر از مشتریان و متخصصان شرکت‌های داخلی توزیع و پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای اس. پی. اس. اس. و اسمارت. پی. ال. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که برازش مدل قابل قبول است. همچنین یافته‌ها نشان داد که ضرایب مسیر مدل ساختاری معنادار بوده و 4 شاخص محصول و خدمات، اعلان‌ها، بازاریابی و ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی تبلیغات شرکت‌های دارای واحد طراحی صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Structural Model of Effective Advertisement for Industrial Design Companies and having Industrial Design Unit in the Country

نویسندگان [English]

  • sara saffari 1
  • حسن صادقی نائینی 2
  • Ataollah Abtahi 3
  • Seyed Jamaleddin Tabibi 4
  • Ali Akbar Farhangi 5

1 Ph.D. Student Department of Media Management , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 IUST

3 Assistant Professor of Media Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran(Corresponding Auther

4 Professor at Health Services Management Department, Faculty of Science and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.

5 Professor of Media Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Industrial design is considered as the primary ring of industrial production chain of goods having an important place in the market development of products. Locally produced products and facilities of the past didn’t have an appropriate performance in encouraging costumers and competing with similar foreign products due to weak industrial design or lacking the desired packing despite having technical and valuable advantages. Nowadays, also, despite having industrial design units in the companies, using imported products and foreign productions in the country have been widespread; the reasons of which could be inattention to the activities of industrial designers and not advertising their achievements effectively by the companies. Therefore, the purpose of the current study was designing a structural model to improve the advertisement in companies having industrial units based on 20 years perspective of Iran.4 local industrial design companies and 4 foreign industrial design companies each having industrial design units were investigated; regarding which, 82 indexes were identified based on library studies and using the qualitative approach of adaptive comparison. In the second step, 40 indexes having the highest frequency were identified and using conceptualizing grounded theory method after axial coding, these indexes were categorized into 4 main indexes including products and services, advertisements, marketing and customer relationships and a model was designed accordingly. Regarding the quantitative part, to validate the model, firstly a researcher-made questionnaire having 3 demographic questions and 45 questions (having five options) were distributed among 384 customers and experts of local companies. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, the data were analyzed using SPSS and Smart PLS software. The results of the structural modeling test indicated that the fitness of the model was acceptable. Moreover, findings showed that the path coefficients of the structural model were significant and 4 indexes namely products and services,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising strategy
  • Effectiveness of the advertisements
  • Industrial design
  • Structural Model of Advertisement