نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

وسیع بودن حوزه مفهومی «پایداری» و ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، رویکردهای مختلفی به این مفهوم ایجاد نموده که بر اولویت‌بندی راهبردها در طرح‌ها و برنامه‌های معماری و شهرسازی از جمله در مقیاس محله تأثیرگذار بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی رویکردهای دانشجویان رشته‌های معماری و شهرسازی به مفهوم «محله پایدار» در فرآیند تصمیم‌گیری به منظور طراحی و برنامه‌ریزی است. رویکرد این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و از راهبردهای آمیخته کمّی و کیفی به منظور پیش‌برد اهداف پژوهش بهره برده است. به منظور انجام پژوهش،تعدادی از دانشجویان کارشناسی در رشته‌های مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری دانشگاه شیراز  پس از فرآیند انجام طرح 5 در رشته‌های خود، انتخاب شده و  اولویت‌های آن‌ها در طراحی محله پایدار، به کمک پرسشنامه با سؤالات باز و بسته مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های کمّی حاصل از این مرحله به کمک نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های فریدمن و من- ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد دانشجویان شهرسازی در فرآیند برنامه‌ریزی محله پایدار، به شاخص‌های بعد عملکردی(اختلاط کاربری و تراکم) و بعد اقتصادی (تأمین اشتغال محلی) اهمیت و توجه بیشتری نشان داده و در مقابل، برای دانشجویان معماری شاخص‌های بعد فرهنگی محله پایدار (محرمیت و حس تعلق) اولویت بیشتری داشته است. رویکرد «کلی» و «عملکردگرا»ی دانشجویان شهرسازی و در مقابل نگاه «جزیی» و زیباشناسانه و نیز رویکرد «فرهنگی» دانشجویان معماری به موضوع «محله پایدار» از نتایج این پژوهش است که می‌تواند به مدرسین کمک کند تا ضمن تقویت نقاط قوت، به جبران خلأها در ادراک «محله پایدار» در چهارچوب مقیاس و ماهیت هر یک از این دو رشته بپردازند.

چکیده تصویری

مقایسه رویکرد دانشجویان کارشناسی رشته‌های مهندسی معماری و شهرسازی به «محله پایدار» (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

تازه های تحقیق

- تفاوت رویکرد دانشجویان معماری و شهرسازی به محله پایدار به صورت کمّی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است.
- دانشجویان شهرسازی به ابعاد عملکردی و اقتصادی محله پایدار توجه بیشتری نشان داده‌اند.
- برای دانشجویان معماری ابعاد فرهنگی محله پایدار اولویت و اهمیت بیشتری داشته است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the architecture and urbanism students' approach to "Sustainable neighborhood"(Case study: Architecture and urbanism students of Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • Maryam Roosta 1
  • Sara Daneshmand 2

1 Assistant Professor, Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Cultivating and teaching the concepts of the sustainable neighborhood to different groups of people has been one of the executive goals in order to achieve sustainable development in different countries. Therefore, the educational content presented in the form of sustainability topics in architecture and urban planning faculties, that are considered as the most important educational context of the concepts of "sustainable city and neighborhood" to future owners of these professions, is very important. The present study seeks to compare the perceptions of architecture and urban planning students from the sustainable neighborhood to be used in providnig the educational content of courses related to the residential complex and neighborhood design in these fields. The results of this analysis can be used in architecture and urban planning faculties to improve the different aspects of "sustainable neighborhood" for students and in architectural and urban planning projects. The main question in this regard is: What are the similarities and differences between architecture and urban planning students in prioritizing sustainable development aspects and indicators and using examples to achieve a sustainable neighborhood?
Methods: In this study, after reviewing the literature, 14 indicators in the form of 5 categories were selected as the indicators of a sustainable neighborhood. The questionnaire was comprised of open and closed questions, which were answered by 27 architecture students and 27 urban planning students at Shiraz University in one semester. The data obtained from the collected questionnaires were analyzed with two quantitative and qualitative approaches for spectral and descriptive questions. In order to analyze the quantitative data after transfering it to SPSS software, the "Friedman" and "Mann-Whitney U Test" were used to rank the indicators in each group and examine the differences between the two groups. Qualitative data were also qualitatively analyzed after their categorization and the formation frequency table.
Findings: According to urban planning students, the indicators of "vegetation and green space," "social interactions," and "attention to pedestrian-based transportation" are the most important in achieving a sustainable neighborhood, and indicators of "indigenous culture patterns," "clean energy" are the least important indicators in the lists. In the process of planning and designing a sustainable neighborhood, these students also pay the most attention and the least attention to the indicators of "pedestrian-based transportation," "providing security," and "promoting social solidarity" in the neighborhood. Architecture students mostly focused on the realization of sustainable neighborhoods according to the indicators of "privacy," "security," "social interactions," and "pedestrian transportation." According to architecture students, the indicators of "mixed user model" and "local employment" were the least important in realizing a sustainable neighborhood. In the design process, the least attention has been paid to these two indicators. These students also paid the most attention to the characteristics of "privacy," "vegetation and green space," and creating a "sense of belonging" in the design. Urban planning students focused more on functional and economical aspects in achieving sustainability, while architecture students paid more attention to the "cultural" aspects. The architecture and urban planning students both considered the indicators of "social interactions" and "security" in recognizing the social indicators of sustainable neighborhoods. Also, in the environmental aspects, "vegetation and green space" in realizing a sustainable neighborhood were recognized as important aspects and they were considered by both groups. In general, paying attention to the physical dimensions and especially the details of space design among architecture students and paying attention to functional and non-physical dimensions among urban planning students is evident in case studies. 
Conclusion: Although a part of the differences between architecture and urban planning students is due to the nature and the view of these two disciplines to the concept of "sustainable neighborhood," the consideration of neglected indicators and sustainable aspects in each discipline can contribute to the improvement of students' perception of the sustainable neighborhood. Therefore, paying more attention to the physical aspects and design details and the application of cultural sustainability indicators in teaching sustainable neighborhood design to urban planning students can be effective. In addition, paying more attention to the functional aspects of sustainable neighborhoods and the application of functional indicators in sustainable neighborhood architecture is effective for architecture students. In planning the course of architectural design 5 for architecture students, strengthening the "functional" and "activity" dimensions of the sustainable neighborhood according to the scale and the nature of the discipline and the practical exercises can help the the students to have a comprehensive view of the "sustainable neighborhood." Urban planning students need to further study and explain the "cultural" dimension of the sustainable neighborhood and especially its indigenous dimensions. Paying more attention to physical and aesthetic details in the design, apaprt form the general and functionalist view can lead to a better understanding of sustainable neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Neighborhood
  • Architecture Students
  • Urban Planning Students
  • Architecture and Urban Planning Education
احمدی، جواد.، فیضی، سید محسن و احمدی، معصومه. (1395). بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشته معماری در مقطع کارشناسی، نشریه هویت شهر. شماره 26: 85-98.
امیرشقاقی، شاهین.، گلستانی، علی.، قهرمانی فر، هادی. (1392). نقش خالقیت هنر اسلامی درپدید آمدن شهرخالق اسلامی و تاثیرآن برفرهنگ و هنر معماری شهرمعاصر، خلاصه مقالات همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج، ص 442
ایرانمنش، محمد و خواجه‌پور، الهام. (1393). آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 19 (1): 83-92.
حسینی، سیدباقر؛ رضازاده، راضیه؛ باقری، محمد.؛ عظمتی، حمیدرضا. و قنبران، عبدالحمید. (1388). پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز. مجله علوموتکنولوژیمحیطزیست. شماره 11: 173-184.
حسینی، سیدباقر، مفیدی شمیرانی، سیدمجید و مدی، حسین. (1387). آموزش معماری پایدار در ایران؛ موانع و گرایش‌ها، نشریه فناوری و آموزش، 3 (2): 212-221. 
راپاپورت، امس. (1366). منشأ فرهنگی مجتمع‌های زیستی، (ترجمه راضیه رضازاده)، تهران: انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران.
راپاپورت، امس. (1392). معنی محیط ساخته‌شده؛ رویکردی در ارتباط غیرکلامی، (ترجمه فرح حبیب)، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
سیدالماسی، مهدی. (1388). بررسی ضرورت آموزش معماری پایدار در دانشگاه‌های ایران، (پایان‌نامه منتشرنشده دکتری معماری). دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران، ایران.
عالی نسب، محمدعلی. و سوزنچی، کیانوش (1392). تحقق اهداف توسعه پایدار رود- دره های شهری برمبنای ارزیابی اکولوژیکی (نمونه موردی:روددره دارآباد تهران)، نشریه نقش جهان، شماره 2: 51-61.
عزیزی، محمدمهدی. (1385). محله مسکونی پایدار (مطالعه موردی نارمک)، نشریه هنرهای زیبا، شماره 27، 35-46.
عظیمی‌آملی، جلال. (1396). سنجش سطح پایداری محله‌های شهری بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه؛ محله تندست و سیاتلی بابل)، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا (انجمن جغرافیای ایران)، دوره 15، شماره 52، 367-394.
فریدمن، آوی. (1392). بنیان‌های محله پایدار، (ترجمه مرجان‌السادات نعمتی‌مهر و امیر یدالله‌پور)، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
کریمی، سرگل. (1388): جایگاه توسعه در مقیاس خرد و محله‌ای در توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: محله اوین، فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی، شماره 3، 81-92.
گلکار، کورش. (1380). مؤلفه‌های سازنده کیفیت در طراحی شهری، نشریه صفه، شماره 32، 38-65
مجد آرا، عاطفه. (1392). انعکاس فرهنگ ایرانی اسلامی درمعماری خانه های درونگرای ایرانی )با تأملی برخانه بروجردی‌های کاشان(، خلاصه مقالات همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج، 333-347.
محمدپور زرندی ،حسین. و طباطبایی مزدآبادی، سیدمحمد. (1394). جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3 (10): 111-125
مرادی، معین.، بنی اسدی، سمیرا.، بهرامی، انسیه. (1392). بازشناسی اصول منطقی در باغسازی ایرانی، خلاصه مقالات همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج،  449-462
مفیدی شمیرانی، سیدمجید. و مضطرزاده، حامد. (1393). تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار، نشریه باغ نظر، شماره 29، 59-70.
موحد، علی.، کمان‌رودی، موسی.، ساسان‌پور، فرزانه.و قاسمی کفرودی، سجاد. (1393): بررسی پایداری محله‌های شهری (مطالعه موردی منطقه 19 تهران)، نشریه پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی، دوره 2، شماره 4، 541-558
نوروزی، رضا. و بهمن‌پور، هومن. (1392). معیارهای طراحی محله پایدار با تاکید بر ارزشهای زیست محیطی. نشریه معماری و شهرسازی پایدار. 1 (2): 80-65.
Arundel, R., Ronuld, R. (2015). The role of urban form in sustainability of community: The case of Amsterdam, Environmental and Planning B, Urban Analytics and city science, 44 (1): 33-53
Azeiteiro, U. M., Nicolau, P. B, Caetano, F.J.P. Caeiro, S. (2014). Education for sustainable development through e-learning in higher education: experiences from Portugal, Journal of Cleaner Production, 106: 308-319.
Bacon, C.M., Getz, C. Kraus, S., Montenegro, M, and Holland, K. (2012). The social dimensions of sustainability and change in diversified farming systems. Ecology and Society 17(4): 41.
Barton, H, (2000). Sustainable Communities, The Potential for Eco-Neighbourhood, Earthscan Publication, London.
Blowers, A., Pain, K. (1999). The Sustainable City?  In: G Mooney, S Pile and C Brook: Unruly Cities, Routledge Press, London. 223-265.
Bramley, Glen & Power, Sinead (2009). Urban Form and Social Sustainability: The Role of Density and Housing Type, Environmental Planning B, Planning & Design, 36 (1), 30-45.
Bramley, G., Dempsey, N., Power, S., Brown, C. & Watkins, D. (2009). Social Sustainability and Urban Form: Evidence from Five British Cities, Environment and Planning, A, (41), 2125.
Carter-Bonham, C. (2010). Sustainable Communities in the U.K. Published in Sustainable Communities. Edited by Woodrow W.Clark II. Springer. USA.
Condon, P. (2010). Seven Rules for Sustainable Communities, Washington:Island Press.
Colantonio, A. (2011). Social Sustainability: Exploring the Linkages Between Research, Policy and Practice, Springer.
Colantonio , A., Dixon, T. (2011). Urban Regeneration and Social Sustainability: Best Practice from European cities, Wiley . Blackwill
Dave,S.(2011). Neighbourhood Density and Social Sustainability in Cities of Developing Countries, Sustainable Development,19, 189-205.
Dempsey, N., Brown,C., Raman, S., Porta, S., Jenks, M., Jones, C, Braley, G. (2010). Elements of Urban Form, In: Jenks, M, and Jones, C. :Dimensions of the Sustainable City, Springer.
Hemani, S. & Das, A., K. (2015). Humanising urban development in India: call for a more comprehensive approach to social sustainability in the urban policy and design context, International Journal of Urban Sustainable Development, 8 (2). 144- 173.
Hemani, S., Das, A., K., Chowdhury, A.(2016). Influence of urban forms on social sustainability: A case of Guwahati, Assam, Urban Design International, 22 (2), 168- 194.
Holm, T., Sammalisto, K., Grindsted, T.S., Vuorisalo., T. (2015). Process framework for identifying sustainability aspects in university curricula and integrating education for sustainable development, Journal of Cleaner Production. 106: 164- 174.
Hume, T, Barry, J. (2015). Environmental Education and Education for Sustainable Development, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences ,733-739.
Mouratidis, K. (2018). Built environment and social well-being: How does urban form affect social life and personal relationships? Cities, 74, 7-20.
Mazumdar, S., Lerrnihan, V., Cochrane,T., Davey, R.(2017).The Built Environment and Social Capital: A Systematic Review, Environment and Behavior, 50
Power, A. (2004). Sustainable Communities and Sustainable Development, London: Sustainable Development Commission.
Raco, M (2007). Building Sustainable Communities, Spatial Policy-Place Imaginations and Labor Mobility in Post- War Britain, , Bristol:Policy Press.
Roseland, M. (2005). Toward Sustainable Communities, Canada: New Society Publishers.
Shirazi, M.R., Keivani, R. (2017). Critical reflections on the theory and practice of social sustainability in the built environment – a meta-analysis, Local Environment, 22(12), 1526-1545.
Wheeler, S. (2004). Planning for Sustainability, Routledge. London.
Whillis, M. (2006). Sustainability;The Issue of Our Age and a Concern for Local Government, Public Management, 88. 8-12 .
Yiftachel, O., Hedgcock, D. (1993). Urban social Sustainability The planning of an Australian city, Cities,10,s 139-157.
Yigitcanlar,Tan., Kamrozzaman, M.d. and Suharto Tesriman. (2015). Neighborhood Sustainability Assessment: Evaluating Residential Development Sustainability in a Developing sCountry Context, Sustainability,No.7,2570-2602
Yung, E.H.K., Chan, E.H.W., Xu, Y. (2011) Sustainable Development and the Rehabilitation of a Historic Urban District – Social Sustainability in the Case of Tianzifang in Shanghai, Sustainable Development, 25 (2). 95-112.