نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، واحدنجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.(دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران)

3 استادیار، گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

4 استاد، گروه معماری، واحدنجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.( استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، ایران.)

چکیده

حاشیه مادی‌ها، مرز رویارویی انسان و طبیعت، قابل ترکیب با عناصر معماری و موثر بر طراحی سیما و منظر محلات شهری است. امروزه توسعه جوامع انسانی بر سکونت مردم بی‌تاثیر نبوده،‌ چنانچه تغییر شیوه زندگی و آپارتمان نشینی، باعث ایجاد فاصله بین طبیعت مادی‌ها و ساکنان گشته ‌است. ساکنان به عنوان گروه‌های جمعیتی جدید به محلات وارد شدند. استقرار در منازل آپارتمانی باعث قطع ارتباط با طبیعت شد و این عدم ارتباط بر ضعف حس ‌تعلق مکان آنان افزود. به این ترتیب بناهای مسکونی جدید بدون توجه به بناهای پیرامون خود و بر اساس سلیقه‌های شخصی شکل گرفت و سیمای محلات از آشفتگی و نابسامانی ناشی از عدم هماهنگی در ترکیب عناصر نما متأثر شد. این پژوهش با هدف بررسی نحوه و چگونگی تأثیر حس‌تعلق بر مؤلفه‌های نمای محلات مسکونی، در مجاورت طبیعت مادی‌ها از دیدگاه ساکنان، به دنبال پاسخگویی به این سوال است که تأثیر حس تعلق مکان بر ویژگی‌های نمای محلات مسکونی مجاور مادی‌های اصفهان  از دید ساکنانچیست؟ پژوهش از نظر جمع‌آوری اطلاعات، پژوهش‌ میدانی و از نظر مسیر اجرا از نوع پژوهش‌های ترکیبی متوالی با پارادایم پراگماتیسم است. داده‌های کیفی با استفاده از مشاهدات مستقیم، مطالعه اسنادی و مصاحبه با متخصصین، گردآوری و تحلیل محتوای مضمون (تماتیک)  انجام شد، سپس داده‌های کمی در بستری پیمایشی به روش تهیه پرسشنامه از ساکنان محلات مسکونی مجاور مادی‌ها گردآوری و  توسط نرم‌افزار Spss و Amos تحلیل شد و تحلیل‌ها یکجا مورد تفسیر قرارگرفت. نتایج مطالعات نشان داد که حس تعلق و مادی‌ها بر نما تأثیر معنادار دارند. از دیدگاه ساکنان، حس‌تعلق بیشترین تأثیر را به ترتیب بر مؤلفه‌ی فرم و اندازه ، سپس بر اجزای نما و در درجه سوم بر مؤلفه مصالح دارد و مولفه‌های مادی‌، به ترتیب با خاطره انگیزی، خوانایی، آرامش و آسایش اقلیمی و منحصر به فرد بودن باعث افزایش تأثیر طبیعت موجود بر نما شده‌اند. بنابراین توجه به زیر ساخت سبز مادی‌های اصفهان و جلب مشارکت ساکنان تحت تأثیر حس تعلق آن‌ها، ارتقای شاخص‌های کالبدی نمای بناهای مسکونی مجاور مادی‌ها را به همراه خواهد داشت.

تازه های تحقیق

- پژوهش از نوع پژوهش‌های ترکیبی (کمی و کیفی) با  پارادایم پراگماتیسم است.

- تحقیق پیرامون سه متغیر، شامل: حس تعلق ( سه زیر مقوله)، طبیعت مادی‌ها (دو زیر مقوله) و نما (سه زیر مقوله) شکل گرفت.

- راهکارهای عملیاتی جهت ارتقا کالبد نمای بناهای مسکونی مجاور مادی‌ها تحت تأثیر دو مؤلفه مادی و حس تعلق به مکان ساکنان، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sense of Belonging to the Resident's Place of Living on the Neighboring Facades of Isfahan Maadi's

نویسندگان [English]

  • Marjan Amjad 1
  • Farhang Mozaffar 2
  • Shirin Toghyani 3
  • Vahid Ghasemi 4

1 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Najafabad Branch,Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Associate professor, Department of Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran (Associate professor, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.)

3 Assistant professor, Department of Urban planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4 Professor, Department of Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran (Professor, Department of Social Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran)

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Maadi's are the distinguishing characteristic of Isfahan city in comparison with other cities of Iran. Their calm and inviting side provide the highest performance of residential spaces, and they are where humans and nature get along together. Maadi's can be combined with architectural elements, and they can affect the urban feature and landscape of urban neighborhoods. The facade of residential buildings adjacent to the Maadi's greatly enjoys the sense of belonging to the existing space. It is one of the most influential factors in creating a connection between residential spaces and existing nature.The vital factor in this research is the response to the dual relationship between man and nature. Also, we focused on the impact of this relationship on the landscape and shell of residential buildings. It is critical to meet the needs and expectations of residents and provides a more favorable environment for users.
Methods: This research has the characteristics of quantitative and qualitative studies, which in terms of data collection, the field research and implementation path are a type of consecutive exploratory combined research with pragmatism paradigm. In the first stage, data collection of the qualitative study was done by the field method using interview tools. In this stage of qualitative data collection, a set of activities was performed, such as documentary study, observation, photographs, and interviews with experts. Finally, the thematic analysis method was used to classify the patterns of meaning from the data set. In the second stage, the quantitative study, the survey based on the researcher-made questionnaires and depending on the answer, was used to apply the appropriate tools. The questionnaires were evaluated on a five-point Likert scale and randomly distributed among neighboring residents of Maadi's. The data obtained from the questionnaires were analyzed by SPSS and AMOS software. Descriptive and inferential statistics were analyzed in SPSS software. The Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability of the questionnaires, and the Kolmogorov-Smirnov test was applied to evaluate the normality of data distribution.To measure and analyze the effectiveness path of the Maadi's component and the sense of belonging to the facade component, a set of variables related to each of them was entered into AMOS software. For confirmatory factor analysis of the mentioned component variables, structural equation modeling was used in AMOS software. Finally, both qualitative and quantitative analysis was interpreted at once.
Findings:  The path coefficients of the central hypothesis, regression coefficients, and the number of partial indicators related to the hypothesis showed an effective relationship between the components, but they did not have the same value. The items of the Maadi's component were all identified with a strong and positive effect. The study of the components of the sense of belonging showed that emotional belonging, with substantial and positive effect in all items, as well as functional and conceptual belonging of each, with substantial and positive effects in one item, indicated a significant relationship between the components of Maadi's and the sense of belonging with the components of the facade.
Conclusion: The results have shown that the sense of belonging and Maadi's existence significantly affect facades. From the resident's perspective, the sense of belonging has the most significant effect on the facade, form, and size, then the facade components and the materials. So that in the component of form and size, elements such as the use of curved lines and volumes that are reminiscent of the movement and twisting of water in Maadi's, the human scale in the facade by using different divisions, creating complete and empty spaces by balcony design, the porch and retreat in floors, unity, and harmony between adjacent facades, coordination in the forms used in the facade as well as avoiding uniformity and the height of more than three floors, respectively, had the most significant value and impact from the residents' point of view. From the resident's perspective, the sense of belonging has the most significant effect on the facade, form, and size, then the facade components and the materials. The Maadis’ components with their evocativeness, readability, tranquility and climatic comfort as well as uniqueness, respectively, increased the impact of existing nature on the facade. Therefore, paying attention to the green infrastructure of Isfahan Maadis and attracting the participation of residents, under the influence of their sense of belonging, promote the physical characteristics of the facades of the residential buildings adjacent to the Maadis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Facade
  • Facade Components
  • Form and Size
  • Materials
  • Sense of Belongingو Maadi's
اسمعیلی، فاطمه و چاره‌جو، فرزین و حوریجانی، نسیم. (1399). تحلیل و ارزیابی جداره‌های شهری با تأکید بر زیبایی‌‌شناسی بصری، با استفاده از روش شبکه بندی (نمونة موردی: خیابان انقلاب سنندج ). باغ نظر، 17 (82)، 65-78.
بنتلی، ای و  الک، آ و مورین، پ و مکگلین، س و اسمیت، گ. (1396). محیطهایپاسخده: کتابی راهنما برای طراحان (ترجمه م بهزادفر). تهران:  انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
بهزادپور، محمد .(1397). بررسی حس تعلق مکانی در مجتمعهای مسکونی و نقش طبیعت بر آن (مطالعه موردی: مجتمعهای مسکونی اکباتان، پردیسان، زیتون و مهرگان). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 9(34) ، 183-200.
پاکزاد، جهانشاه.( 1393).مبانینظریوفرآیندطراحیشهری،جلد اول )چاپ ششم(.وزارت مسکن و شهرسازی، تهران
توسلی، محمود. (1367) . اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران. جلد اول. مرکز مطا لعات و تحققیقات شهرسازی و معماری ایران.
توکلی نیا، جمیله و افراسیابی راد، محمد صادق و بوچانی،محمد حسین .(1394). سنجش میزان احساس تعلق خاطر مکانی و تأثیرات فضایی- مکانی آن در بافت‌های فرسوده شهری، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس. 7: 25،25-1
جوان فروزنده، علی و مطلبی، قاسم .( 1389 ). مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل دهنده آن، نشریه علمی - پژوهشی هویت شهر ، شماره 8، 37-27.
حبیبی، آرش. (1396). مدلیابیمعادلاتساختاریوتحلیلعاملی، چاپ اول، تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
حیدری، علی‌اکبر، مطلبی، قاسم، نکویی‌مهر، فاطمه.(1393). بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان.نشریههنرهایزیبا-معماریوشهرسازی.19:1، 15-22.
خاتمی، سید مهدی و بوجاری، پوریا.(1399). تحلیل چالشهای نماهای شهری تهران در سده اخیر، فصلنامهعلمیپژوهشیمدیریتشهریوروستایی،شماره58، 111-92.
دامنی گل، افسانه و پورموسی، نادر.( 1399). تدوین راهنمای طراحی زمینه محور نماهای شهری. (نمونه مورد بررسی: زمینه تاریخی محله مسجد، دزفول)، مدیریت شهری و روستایی، شماره 58، 174-151.
دانشپور، سیدعبدالهادی و سپهری مقدم، منصور و چرخیان، مریم .(1388). تبیین مدل دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن، هنرهای زیبا-معماری و شهر سازی، شماره 38، 48-37.
رضوانی, نوشین, بهزادفر, مصطفی, حبیبی, کیومرث. (1396). ارزیابی بافت‌های تاریخی بر پایه هنجار حس تعلق به مکان (نمونه مطالعاتی: محله سرچشمه گرگان). فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری،( 29)8 ،42-23.
رلف، ادوارد .(1390). مکان و بی مکانی ( ترجمه کاظم ماندگاری و زهیر متکی و  محمد رضا نقصان محمدی). تهران: آرمانشهر.
رهنما، محمدرحیم و رضوی، محمد حسن.(1391). بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد، نشریه هنرهای زیبا.2: 17، 29-36.
سعادتی، پوران دخت و مظفر، فرهنگ و حجت، عیسی .(1397). تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری دلبستگی به خانه با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: واحدهای مسکونی شهر اصفهان) .مسکن و محیط روستا.164، 86-100.
شاهچراقی، آزاده و بندرآباد،علیرضا .(1394). محاط در محیط-کاربرد روان‌شناسی محیطی در معماری و شهر سازی. سازمان جهاد دانشگاهی تهران.تهران
شمس دولت آبادی، حسنی‌السادات.(1398). اصول طراحی فضای باز مدرسه برای کودکان دوره دبستان بارویکرد تأثیر پذیری از هوش هیجانی بر فرآیند یادگیری . پایان نامه دکترا. دانشکده هنر اصفهان.دانشکده معماری و شهر سازی
عابدی،محمد مهدی(1392).الحاقات نما، نیاز فراموش شده. معماری و فرهنگ، سال چهاردهم، شماره 51
عطارد، فرانک.کاشی، حسین.(1397).عناصر تشکیل دهنده نماها و جداره‌های شهری.مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر.شماره 21. 192- 173
فلاحت، محمدصادق.(1385). حس مکان و عوامل و عناصر تشکیل دهنده آن. نشریۀهنرهایزیبا، شماره 26، 66-75.
قربانیان، مهشید، بهزادفر، مصطفی و شریعت‌پور، فرشاد.(1399). تکنیک های تحلیل نمای شهری با رویکرد توسعه تحلیل موضوع محور سیمای شهر بر اساس عوامل مؤثر بر جداره شهری از نگاه طراحی شهری، نامه معماری و شهرسازی. 27:12، 99-125.
عنانهاد،محمود، غلامعلی زاده، حمزه و اسدی ملک جهان، فرزانه. (1398). سنجش حس تعلق به مکان وحفظ هویت واحدهای مسکونی در محله شهری، مطالعه موردی: محله قدیمی ساغریسازان رشت. پژوهش های بوم شناسی شهری. 1:19، 73-88.
قشقایی، رضا، موحد، خسرو، محمدزاده،حجت‌الله.(1395). ارزیابی حس‌تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل شهری( مطالعه موردی: ساحل بوشهر)، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری. 4: 2، 261-282.
کالن، گوردن .(1395). گزیده‌ی منظر شهری (ترجمه‌ی منوچهر طبیبیان).تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
کلانتری، صدیقه و محمدی، محمود .(1392). تدوین راهکارهایی برای ساماندهی و احیای مادی‌های بافت قدیم شهر اصفهان. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران ،3(5). 32-15.
متدین، حشمت الله و حجتی ریحانه. ( 1391). نماهای مصنوعی، ظرفیت‌های هویت بخش در مدیریت سیمای شهرهای جدید. منظر،شماره 20، 73-70.
مهدوی نژاد، محمد جواد و پورفتح اله مائده.(1394). فناوری های جدید نورپردازی و ارتقای حس تعلق شهروندان (مطالعۀ موردی: بدنه های شهری تهران). پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 142.91-131.
ویتیک، آرنولد .(1385). مبانی زیبایی شناسی در محیط شهری (جواد مهدی زاده مترجم). جستارهای شهری،(17و18)39-28.
Ahmadi, F. & Khajeh, O. (2015). Urban landscape impact on the social behavior of citizens (Case Study of Julfa and Zainabieyeh Districts of Isfahan). OIDA International Journal of Sustainable Development, 8(7), 47-57.
Alishah, M. & Ebrahimi, A . & Ghaffari, F. (2016). The role of buildings facades of an urban landscape (case study: old context of Sari). The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. (6), 1347-1356 DOI: 10.7456/1060AGSE/019.
Altman, I. & Low, S. (1992) .Place Attachment, New York :Plenum.
Anton, C.E. & Lawrence, C .(2014). Home is where the heart is: The effect of place of residence on place attachment and community participation, Journal of Environment Psycholog, 40,451-461.  
Baper, S. Y & Sanusi Hassan, A (2012). Factors affecting the continuity of architectural identity, American Transactions on Engineering & Applied Sciences, 1( 3), 227 - 236.
Bentley, I . (2011). Responsive Environments: A Manual for Designers. (M. Behzadfar, Trans.). Iran
Bonaiuto, M &  Aiello, A &  Perugini, M & Bonnes, M&  Ercolani, A. P .(1999). Multidimensional Perception of Residential Environment Quality and Neighbourhood  Attachment in the Urban Environment.Journal of Environmental Psychology, 19: 331-352.
Brown G. & Gifford R . (2001). Architects predict lay evaluations of large contemporary buildings: Whose conceptual properties? Journal of Environmental Psychology, 21( 1), 93–99.
Brown G.& Raymond C.M. & Corcoran, J. (2015). Mapping and measuring place attachment. Applied Geography, (57), 42-53.
Beavertoncivicplan, 2014. Retrieved from: http://www.beavertoncivicplan.com, at, November, 2020; 14:45:01 PM.
Canter, D .(1977). The Psychology of Place., London: Architectural Press.
Carmona, M. (2006). Public places, urban spaces. Oxford: Architectural press, Elsevier.
Danaci, H. M., & Kiran, G. (2020). Examining the factor of color on street facades in context of the perception of urban aesthetics: Example of Antalya. International Journal of Curriculum and Instruction, 12, 222-232.
Fried, M & Gleicher, P. (1961).  Some sources of satisfaction in an urban slum. Journal of Environmental Planners. 27,315-305.
Gifford, R. & Hine, D.W. & Muller-Clemm & W.,Reynolds, D.J. & Shaw, K.T. (2000). Decoding modern architecture: a lens model approach for understanding the aesthetic differences of architects and laypersons, Environment and Behavior, 32, 163-187
Ghomeshi, M & Jusan. M.(2013).Investigating different aesthetic preferences between architects and non-architects in residential façade designs. Indoor and built environment. https://doi.org/10.1177/1420326X12458513
Hanks, L., Zhang, L., & Line, N. (2020). Perceived similarity in third places: Understanding the effect of place attachment. International Journal of Hospitality Management, 86, 102455.
Heath T. & Smith SG. & Lim B. (2000). Tall Buildings and the Urban Skyline, Environment and Behavior, 32( 4), 541–556.
Hidalgo, M. C. & B. Hernandez .(2001). Place Attachment: Conceptual and Empirical questions. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 273-281.
Hollander, J. B., & Anderson, E. C. (2020). The impact of urban façade quality on affective feelings. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research.
Hussein, D. & Sarkar S. & Armstrong P. (2018). Mapping preferences for the number of built elements, Smart and Sustainable Built Environment,7( 1), 53–67.
Imamoglu Ç. (2000). Complexity, preference and familiarity: architecture and nonarchitecture Turkish students’ assessments of traditional and modern house façades, Journal of Environmental Psychology, 20( 1), 5–16. https://doi.org/10.1006/jevp.1999.0155.
Jennath, K. A. & Nidhish, P. (2016). Aesthetic judgement and visual impact of architectural forms: a study of library buildings. Procedia Technology, (24), 1808–1818. Doi: 10.1016/j.
Jorgensen, B. S. , Stedman, R. ,( 2001). Sense of place as an attitude: lakeshore property owners’ attitudes toward their properties. Journal of Environmental Psychology, ’vjd ntal Psychology 21, 233-248
Kaymaz, I .(2013). Urban landscapes and identity. In Murat Özyavuz (Ed.) Advances in Landscape Architecture. London: IntechOpen. Doi:10.5772/55754
Krier, R. (1997). Elements of Architecture. (Z. Ahari, Trans.). Tehran: BHRC.
 
Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. and Bacon, J. (2004). 'Effects of place attachment on users' perceptions of social and environmental conditions in a natural setting', Journal of Environmental Psychology, 24, 213-225.
Lewicka, M. (2008). Place Attachment, Place Identity, and Place Memory: Restoring the Forgotten City Past. Journal of Environmental Psychology. 28(3), 209–231
Lopez-Mosquera, Natalia. Sánchez, Mercedes .(2013), Direct and indirect effects of received benefits and place attachment in willingness to pay and loyalty in suburban natural areas, Journal of Environmental Psychology, 27:34-35.
Moughtin, C., Oc, T., & Tiesdell, S. (1999). Urban Design: Ornament and Decoration, 2nd Ed. Oxford, Architectural Press
Lynch, K. (1997). A Theory of Good City From. (H. Bahreini, Trans.) Tehran: University of Tehran.
MirGhasemi,  M & Bin LAmit,  H & Shaafghat, A  .(2014). The Association Between Riverscape and Place Attachment in Historical Cities in Malaysia. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) .70(7), 147–154
Moulay,A & Ujanga,U, Maulan, S & Ismail,S .(2017).Understanding the process of parks, attachment: Interrelation between place attachment, behavioural tendencies, and the use of place. City, Culture and Society. 14, 28-36
Moulay, A., Norsidah, U., Suhardi, M. & Sumarni, I. (2018).Understanding the process of parks’ attachment: Interrelation between place attachment, behavioural tendencies, and the use of public place, City. Culture and Society, (14), 28–36.
Nasar, J. L. (1994). Urban design aesthetics: The evaluative qualities of building exteriors. Environment and Behavior, 26(3), 377-401.
O, Caner.z .(2008).  Façade colour and aesthetic response: Examining patterns of response within the context of urban design and planning policy in Sydney. A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.The University of Sydney.
Ostwald, MJ  & Hong, K  & Chalup ,S .(2014). A computational analysis of pareidolia-derived emotional messages in architecture, In IAEA Congress Proceedings
Pong Tam, K .(2013). Concepts and measures related to connection to nature: Similarities and Differences, Journal of Environmental Psychology, 34:64-78.
Proshansky, H.M .(1987). The City and Self-Identity, Environment and Behavior, 10(2), 147-169.
Ramkissoon, H. & Weiler, B., & Smith, L. D. G. (2012). Place attachment and pro-environmental behaviour in national parks: The Development of a Conceptual Framework. Journal of Sustainable Tourism. 20(2), 257–276.
Relph, E .(1976). Place and placelessness, London: Pion Limited.
Riger, S & Lavrakas. P.PJ .(1981). Community ties: patterns of attachment and social interaction in urban neighborhoods, American Journal of Community Psychology, 9(1), 55-66.
Salvesn, David .(2002). The making of place, http://www.matr.net.
Scannell, L. & Gifford, R. (2009). Defining Place Attachment: A Tripartite Organizing Framework. Journal of Environmental Psychology. 30, 1-10.
Scannell, L. & Gifford, R. (2017). The experienced psychological benefits of place attachment. Journal of Environmental Psychology. 51, 256-269
Shamai, sh. (1991). Sence of Place: An Empirical measurement. Geforum, 22,347-358.
Stedman, R. C. (2003). Is It Really A Social Construction? The Contribution of Physical Environment to Sense of Place, Society and Natural Resources.160,  671-685.
Steele, F. (1981). The Sense of Place. Boston: CBI Publishing Company.
Stiles, R. & Gasienica‐Wawrytko, B. & Hagen, K. & Trimmel, H., & Loibl, W., Tötzer, T& Feilmayr, W. (2014). Understanding the whole city as landscape, a multivariate approach to urban landscape morphology. SPOOL, 1(1), 401-418. Doi: 10.7480/spool.2014.1.642.
Stokols, D. &, and Shumaker, S.A .(1981). 'People in places: A transactional view of settings', In J. Harvey (Eds.), Cognition, Social behavior, and the environment, Hillsdale, Erlbaum, 441-488.
Utaberta, N., Jalali, A. H., Johar, S., Surat, M. & Che-Ani, A. I. (2012). Building Facade Study in Lahijan City, Iran: The Impact of Facade's Visual Elements on Historical Image. International Journal of Humanities and Social Sciences, 6(7),1839-1844.
Zhang, Y., Zhang, H. & Sun, Z .(2018). Effects of urban growth on architectural heritage: the case of Buddhist Monasteries in the Qinghai-Tibet Plateau. Sustainability, 10(5), 1593. Doi: 10.3390/ su10051593
Zube, E. H., Sell. j. and Taylor, j. g .(1982). Landscape perception: research application and theory, Landscape and Urban Planning. 9,1-33