نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، واحدنجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.(دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران)

3 استادیار، گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

4 استاد، گروه معماری، واحدنجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.( استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، ایران.)

چکیده

حاشیه مادی‌ها، مرز رویارویی انسان و طبیعت، قابل ترکیب با عناصر معماری و موثر بر طراحی سیما و منظر محلات شهری است. امروزه توسعه جوامع انسانی بر سکونت مردم بی‌تاثیر نبوده،‌ چنانچه تغییر شیوه زندگی و آپارتمان نشینی، باعث ایجاد فاصله بین طبیعت مادی‌ها و ساکنان گشته است. ساکنان به عنوان گروه‌های جمعیتی جدید به محلات وارد شدند. استقرار در منازل آپارتمانی باعث قطع ارتباط با طبیعت شد و این عدم ارتباط بر ضعف حس ‌تعلق مکان آنان افزود. به این ترتیب بناهای مسکونی جدید بدون توجه به بناهای پیرامون خود و بر اساس سلیقه‌های شخصی شکل گرفت و سیمای محلات از آشفتگی و نابسامانی ناشی از عدم هماهنگی در ترکیب عناصر نما متأثرشد. این پژوهش با هدف بررسی نحوه و چگونگی تأثیر حس‌تعلق بر مؤلفه‌های نمای محلات مسکونی، در مجاورت طبیعت مادی‌ها از دیدگاه ساکنان، به دنبال پاسخگویی به این سوال است که تأثیر حس تعلق مکان بر ویژگی‌های نمای محلات مسکونی مجاور مادی‌های اصفهان  از دید ساکنان چیست؟ پژوهش از نظر جمع‌آوری اطلاعات، پژوهش‌ میدانی و از نظر مسیر اجرا از نوع پژوهش‌های ترکیبی متوالی با پارادایم پراگماتیسم است. داده‌های کیفی با استفاده از مشاهدات مستقیم، مطالعه اسنادی و مصاحبه با متخصصین، گردآوری و تحلیل محتوای مضمون (تماتیک)  انجام شد، سپس داده‌های کمی در بستری پیمایشی به روش تهیه پرسشنامه از ساکنان محلات مسکونی مجاور مادی‌ها گردآوری و  توسط نرم‌افزار Spss و Amos تحلیل شد و تحلیل‌ها یکجا مورد تفسیر قرارگرفت. نتایج مطالعات نشان داد که حس تعلق و مادی‌ها بر نما تأثیر معنادار دارند. از دیدگاه ساکنان، حس‌تعلق بیشترین تأثیر را به ترتیب بر مؤلفه‌ی فرم و اندازه ، سپس بر اجزای نما و در درجه سوم بر مؤلفه مصالح دارد و مولفه‌های مادی‌، به ترتیب با خاطره انگیزی، خوانایی، آرامش و آسایش اقلیمی و منحصر به فرد بودن باعث افزایش تأثیر طبیعت موجود بر نما شده‌اند. بنابراین توجه به زیر ساخت سبز مادی‌های اصفهان و جلب مشارکت ساکنان تحت تأثیر حس تعلق آن‌ها، ارتقای شاخص‌های کالبدی نمای بناهای مسکونی مجاور مادی‌ها را به همراه خواهد داشت.محاسبه گردید.

چکیده تصویری

تأثیر حس‌تعلق به مکان ساکنان بر نمای بناهای مسکونی محلات مجاور مادی‌های اصفهان

تازه های تحقیق

- پژوهش از نوع پژوهش‌های ترکیبی (کمی و کیفی) با  پارادایم پراگماتیسم است.
- تحقیق پیرامون سه متغیر، شامل: حس تعلق ( سه زیر مقوله)، طبیعت مادی‌ها (دو زیر مقوله) و نما (سه زیر مقوله) شکل گرفت.
- راهکارهای عملیاتی جهت ارتقا کالبد نمای بناهای مسکونی مجاور مادی‌ها تحت تأثیر دو مؤلفه مادی و حس تعلق به مکان ساکنان، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Resident's Sense of Belonging to the Place On the Neighboring Facades of Isfahan Maadis

نویسندگان [English]

 • Marjan Amjad 1
 • Farhang Mozaffar 2
 • Shirin Toghyani 3
 • Vahid Ghasemi 4

1 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Najafabad Branch,Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Associate professor, Department of Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran (Associate professor, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.)

3 Assistant professor, Department of Urban planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4 Professor, Department of Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran (Professor, Department of Social Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran)

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Maadi's are the distinguishing characteristic of Isfahan city in comparison with other cities of Iran. Their calm and inviting side where humans and nature get along together can be combined with architectural elements, affecting the urban feature and landscape of urban neighborhoods. The facade of residential buildings adjacent to the Maadis greatly enjoys the sense of belonging to the existing space. It is one of the most influential factors in creating a connection between residential spaces and existing nature. The vital factor in this research is the response to the dual relationship between man and nature. Also, we focused on the impact of this relationship on the landscape and residential building envelopes. It is critical to meet residents' needs and expectations and provide a more favorable environment for users.
Methods: This research has the characteristics of quantitative and qualitative studies. The field research and implementation path are a type of consecutive exploratory combined research with a pragmatism paradigm in terms of data collection. In the first stage, the data of the qualitative study was collected in the field by performing interviews. In this stage of the qualitative data collection, a set of activities was performed, such as bibliographic study, observation, photographs, and interviews with experts. Finally, the thematic analysis method was used to classify the patterns of meaning from the data set. In the second stage, the quantitative study, a survey was done based on the researcher-made questionnaires, the answers, and it was used to apply the appropriate tools. The questionnaires were evaluated on a five-point Likert scale and randomly distributed among neighboring residents of Maadis. The data obtained from the questionnaires were analyzed by SPSS and AMOS software. Descriptive and inferential statistics were analyzed in SPSS software. The Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability of the questionnaires, and the Kolmogorov-Smirnov test was applied to evaluate the normality of data distribution. In order to measure and analyze the effectiveness path of the Maadis component and the sense of belonging to the facade component, a set of variables related to each of them was entered into AMOS software. For confirmatory factor analysis of the mentioned component variables, structural equation modeling was used in AMOS software. Finally, both qualitative and quantitative analyses were interpreted at once.
Findings:  The path coefficients of the central hypothesis, regression coefficients, and the number of partial indicators related to the hypothesis showed an effective relationship between the components, but they did not have the same value. The items of the Maadi's component were all identified with a strong and positive effect. The study of the components of the sense of belonging showed that emotional belonging had a  substantial and positive effect on all items. In addition, the functional and conceptual components, with substantial and positive effects on one item, indicated a significant relationship between the components of Maadis and the sense of belonging with the components of the facade.
Conclusion: The results have shown that the sense of belonging and Maadis existence significantly affect facades. From the resident's perspective, the sense of belonging has the most significant effect on the facade, form, and size, then the facade components and the materials. So that in the component of form and size, elements such as the use of curved lines and volumes that are reminiscent of the movement and twisting of water in Maadis were considered significant. The human scale in the facade by using different divisions, creating complete and empty spaces by balcony design, the porch and retreat in floors, unity, and harmony between adjacent facades, coordination in the forms used in the facade as well as avoiding uniformity and the height of more than three floors, respectively, had the most significant value and impact from the residents' point of view. From the resident's perspective, the sense of belonging has the most significant effect on the facade, form, and size, then the facade components and the materials. The Maadis components, with their evocativeness, readability, tranquility and climatic comfort, and uniqueness, respectively, increased the impact of existing nature on the facade. Therefore, paying attention to the green infrastructure of Isfahan Maadis and attracting the participation of residents, under the influence of their sense of belonging, promotes the physical characteristics of the facades of the residential buildings adjacent to the Maadis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Residential Facade
 • Facade Components
 • Form and Size
 • Materials
 • Sense of Belonging
 1. Abedi, M. M, (2013). Facade extensions, forgotten need. Architecture and Culture, Fourteenth Year, No. 51
 2. Ahmadi, F. & Khajeh, O. (2015). Urban landscape impact on the social behavior of citizens (Case Study of Julfa and Zainabieyeh Districts of Isfahan). OIDA International Journal of Sustainable Development, 8(7), 47-57.
 3. Alishah, M. & Ebrahimi, A . & Ghaffari, F. (2016). The role of buildings facades of an urban landscape (case study: old context of Sari). The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. (6), 1347-1356 DOI: 10.7456/1060AGSE/019.
 4. Altman, I. & Low, S. (1992) .Place Attachment, New York :Plenum.
 5. Ananahad, M., Golamalizade, H., Asadi MalekJahan, F. (2019). Measure the sense of belonging to the place and protect the identity of residential units in the urban area. Case study: Old Quarter of Saghrysazan Rasht. Journal of Urban Ecology Researches, 10(19), 73-88. doi: 10.30473/grup.2019.5645
 6. Anton, C.E. & Lawrence, C .(2014). Home is where the heart is: The effect of place of residence on place attachment and community participation, Journal of Environment Psycholog, 40,451-461.
 7. Atarod, F., Kashi, H. (2018). Constituent Elements of Urban Facade. Armanshahr Architecture & Urban Development, 10(21), 173-192.
 8. Baper, S. Y & Sanusi Hassan, A (2012). Factors affecting the continuity of architectural identity, American Transactions on Engineering & Applied Sciences, 1( 3), 227 - 236.
 9. Beavertoncivicplan, 2014. Retrieved from: http://www.beavertoncivicplan.com, at, November, 2020; 14:45:01 PM.
 10. Behzadpour, M. (2018). Investigating the Sense of Belonging in Residential Complexes and the Role of Nature on it (A Case Studies: Residential Complexes of Ekbatan, Pardisan, Zeytun and Mehregan). Research and Urban Planning , 9(34), 183-200
 11. Bentley, E. and Alec, A. and Maureen, P. and McGlain, S. and Smith, G. (2017). Responding Environments: A Handbook for Designers (Translated by Behzadfar). Tehran: Iran University of Science and Technology Publications.
 12. Bentley, I . (2011). Responsive Environments: A Manual for Designers. (M. Behzadfar, Trans.). Iran
 13. Bonaiuto, M &  Aiello, A &  Perugini, M & Bonnes, M&  Ercolani, A. P .(1999). Multidimensional Perception of Residential Environment Quality and Neighbourhood  Attachment in the Urban Environment.Journal of Environmental Psychology, 19: 331-352.
 14. Brown G. & Gifford R . (2001). Architects predict lay evaluations of large contemporary buildings: Whose conceptual properties? Journal of Environmental Psychology, 21( 1), 93–99.
 15. Brown G.& Raymond C.M. & Corcoran, J. (2015). Mapping and measuring place attachment. Applied Geography, (57), 42-53.
 16. Canter, D .(1977). The Psychology of Place., London: Architectural Press.
 17. Carmona, M. (2006). Public places, urban spaces. Oxford: Architectural press, Elsevier.
 18. Cullen, G.(2015 ).The concise townscape (translated by Manouchehr Tabibian). Tehran: Institute of Printing and Publishing, University of Tehran.
 19. Damni Gol, A Pourmousi, N.(2020). Develop a guide for designing the context of urban facades. (Case study: historical background of Masjed neighborhood, Dezful), urban and rural management, No. 58, 174-151.
 20. Danaci, H. M., & Kiran, G. (2020). Examining the factor of color on street facades in context of the perception of urban aesthetics: Example of Antalya. International Journal of Curriculum and Instruction, 12, 222-232.
 21. Daneshpour, S., Sepehri Moqaddam, M., Charkhchian, M. (2009). Explanation to “Place Attachment” And investigation of its effective factors. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 1(38), 37-48.
 22. Esmaili, F, Charehjoo, f., Hoorijani, N. (2020). Analyzing and Evaluating Facades with a Special Approach to Visual Aesthetics Using the Grid Method (Case Study: Enqelab Street in Sanandaj). BAGH-E NAZAR, 17(82 ), 69-84.
 23. Falahat, M. S, (2006). Sense of place and its factors and elements. Honar-ha-ye Ziba, 1(26): 66-75.
 24. Fried, M & Gleicher, P. (1961).  Some sources of satisfaction in an urban slum. Journal of Environmental Planners. 27,315-305.
 25. Ghashghaee, R., Movahed, K., Mohammadzadeh, H. (2016). Evaluation of sense of place with an emphasis on physical and environmental factors in urban coastal areas (Case study: Boushehr Town). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 4(2), 261-282. doi: 10.22059/jurbangeo.2016.59163
 26. Ghomeshi, M & Jusan. M.(2013).Investigating different aesthetic preferences between architects and non-architects in residential façade designs. Indoor and built environment. https://doi.org/10.1177/1420326X12458513
 27. Ghorbanian, M., Behzadfar, M., Shariatpour, F. (2020). Analyzing Techniques of Urban Façade Using Developing Topic-based Analysis Approach of Cityscape According to the Factors Affecting it from an Urban Design Perspective. Journal of Architecture and Urban Planning, 12(27), 99-125. doi: 10.30480/aup.2020.800
 28. Gifford, R. & Hine, D.W. & Muller-Clemm & W.,Reynolds, D.J. & Shaw, K.T. (2000). Decoding modern architecture: a lens model approach for understanding the aesthetic differences of architects and laypersons, Environment and Behavior, 32, 163-187
 29. Habibi, A. (2017). Structural Equation Modeling and Factor Analysis, First Edition, Tehran: University Jihad Publishing
 30. Hanks, L., Zhang, L., & Line, N. (2020). Perceived similarity in third places: Understanding the effect of place attachment. International Journal of Hospitality Management, 86, 102455.
 31. Heath T. & Smith SG. & Lim B. (2000). Tall Buildings and the Urban Skyline, Environment and Behavior, 32( 4), 541–556.
 32. Heidari, A., Motalebi, G., Nekoeimehr, F. (2014). Finding Relationship between Sense of Place and Place Attachment in Student Dormitory. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 19(1), 15-22. doi: 10.22059/jfaup.2014.55372
 33. Hidalgo, M. C. & B. Hernandez .(2001). Place Attachment: Conceptual and Empirical questions. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 273-281.
 34. Hollander, J. B., & Anderson, E. C. (2020). The impact of urban façade quality on affective feelings. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research.
 35. Hussein, D. & Sarkar S. & Armstrong P. (2018). Mapping preferences for the number of built elements, Smart and Sustainable Built Environment,7( 1), 53–67.
 36. Imamoglu Ç. (2000). Complexity, preference and familiarity: architecture and nonarchitecture Turkish students’ assessments of traditional and modern house façades, Journal of Environmental Psychology, 20( 1), 5–16. https://doi.org/10.1006/jevp.1999.0155.
 37. Javanforozande, A, MOTALEBI, G. (2011). The Conceot of  Place Attachment and its Elements. Hoviatshahr, 4(8), 27-37.
 38. Jennath, K. A. & Nidhish, P. (2016). Aesthetic judgement and visual impact of architectural forms: a study of library buildings. Procedia Technology, (24), 1808–1818. Doi: 10.1016/j.
 39. Jorgensen, B. S. , Stedman, R. ,( 2001). Sense of place as an attitude: lakeshore property owners’ attitudes toward their properties. Journal of Environmental Psychology, ’vjd ntal Psychology 21, 233-248
 40. Kalantari, S., and Mohammadi, M. (2013). Develop strategies for organizing and reviving the material of the old texture of Isfahan. Restoration and architecture of Iran (restoration of historical and cultural monuments and textures), 3 (5), 15-32.
 41. Kaymaz, I .(2013). Urban landscapes and identity. In Murat Özyavuz (Ed.) Advances in Landscape Architecture. London: IntechOpen. Doi:10.5772/55754.
 42. Khatami, S. M. Bojari, P. (2020). Analysis of the Challenges of Tehran's Urban Views in the Recent Century, Urban and Rural Management, No. 58, 111-92.
 43. Krier, R. (1997). Elements of Architecture. (Z. Ahari, Trans.). Tehran: BHRC.
 44. Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. and Bacon, J. (2004). 'Effects of place attachment on users' perceptions of social and environmental conditions in a natural setting', Journal of Environmental Psychology, 24, 213-225.
 45. Lewicka, M. (2008). Place Attachment, Place Identity, and Place Memory: Restoring the Forgotten City Past. Journal of Environmental Psychology. 28(3), 209–231
 46. Lopez-Mosquera, Natalia. Sánchez, Mercedes .(2013), Direct and indirect effects of received benefits and place attachment in willingness to pay and loyalty in suburban natural areas, Journal of Environmental Psychology, 27:34-35.
 47. Lynch, K. (1997). A Theory of Good City From. (H. Bahreini, Trans.) Tehran: University of Tehran.
 48. Mahdavinejad, M., Pourfathollah, M. (2015). New Lighting Technologies and Enhancement in Sense of Belonging (Case Study: Tehran Buildings). Human Geography Research, 47(1), 131-141. doi: 10.22059/jhgr.2015.51238
 49. MirGhasemi,  M & Bin LAmit,  H & Shaafghat, A  .(2014). The Association Between Riverscape and Place Attachment in Historical Cities in Malaysia. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) .70(7), 147–154.
 50. Mokhtarpour, Akbar. Babahidarian, Simin. Mosleh Abadi, Fatemeh (2016), Facade in the face of the city (with an approach based on principles and criteria), first edition, Tehran, Architectural Art of the Century in collaboration with the Deputy of Architecture and Urban Planning of Tehran.
 51. Motedayen, H., Hojjati, R. (2012). Artificial façades; The identification capacities in the management of new towns-scape. MANZAR, the Scientific Journal of landscape, 4(20), 70-73.
 52. Moughtin, C., Oc, T., & Tiesdell, S. (1999). Urban Design: Ornament and Decoration, 2nd Ed. Oxford, Architectural Press
 53. Moulay, A., Norsidah, U., Suhardi, M. & Sumarni, I. (2018).Understanding the process of parks’ attachment: Interrelation between place attachment, behavioural tendencies, and the use of public place, City. Culture and Society, (14), 28–36.
 54. Moulay,A & Ujanga,U, Maulan, S & Ismail,S .(2017).Understanding the process of parks, attachment: Interrelation between place attachment, behavioural tendencies, and the use of place. City, Culture and Society. 14, 28-36
 55. Nasar, J. L. (1994). Urban design aesthetics: The evaluative qualities of building exteriors. Environment and Behavior, 26(3), 377-401.
 56. O, Caner.z .(2008).  Façade colour and aesthetic response: Examining patterns of response within the context of urban design and planning policy in Sydney. A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.The University of Sydney.
 57. Ostwald, MJ  & Hong, K  & Chalup ,S .(2014). A computational analysis of pareidolia-derived emotional messages in architecture, In IAEA Congress Proceedings
 58. Pakzad, J.(2014). Theoretical Foundations and Urban Design Process, Volume One (Sixth Edition). Ministry of Housing and Urban Development, Tehran
 59. Pong Tam, K .(2013). Concepts and measures related to connection to nature: Similarities and Differences, Journal of Environmental Psychology, 34:64-78.
 60. Proshansky, H.M .(1987). The City and Self-Identity, Environment and Behavior, 10(2), 147-169.
 61. Rahnama, M., Razavi, M. (2012). An Study of Sense of place Effect on Social Capital and Participation in Mashhad’s Neighborhoods. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 17(2) .29-36.
 62. Ralph, E, (2011). Place and placelessness (translated by Kazem Mandegari and Zuhair Mottaki and Mohammad Reza Naqsan Mohammadi). Tehran: Armanshahr.
 63. Ramkissoon, H. & Weiler, B., & Smith, L. D. G. (2012). Place attachment and pro-environmental behaviour in national parks: The Development of a Conceptual Framework. Journal of Sustainable Tourism. 20(2), 257–276.
 64. Relph, E .(1976). Place and placelessness, London: Pion Limited.
 65. Rezvani, N., Behzadfar, M., Habibi, K. (2017). The Evaluation of Environmental qualities in historic tissues based on sense of place (Case study: the Sarcheshme Neighborhood of Gorgan). , 8(29), 23-42.
 66. Riger, S & Lavrakas. P.PJ .(1981). Community ties: patterns of attachment and social interaction in urban neighborhoods, American Journal of Community Psychology, 9(1), 55-66. Ramkissoon H, Smith LDG, Weiler B. (2013). Testing the dimensionality of place attachment and its relationships with place satisfaction and pro-environmental behaviours: a structural equation modelling approach. Tourism Management 36:552-566.
 67. Saadati, S, Mozafar, F, Hojat, E. (2019). Identifying Effective Factors in Creating Home Attachment Based Using Grounded Theory (Case Study: Residential Units in Isfahan). Housing and rural Environment, 37(164), 85-100.
 68. Salvesn, David .(2002). The making of place, http://www.matr.net.
 69. Scannell, L. & Gifford, R. (2009). Defining Place Attachment: A Tripartite Organizing Framework. Journal of Environmental Psychology. 30, 1-10.
 70. Scannell, L. & Gifford, R. (2017). The experienced psychological benefits of place attachment. Journal of Environmental Psychology. 51, 256-269
 71. Shahcheraghi, A, Bandarabad, A. (2015). Environed in the environment - the application of environmental psychology in architecture and urban design. Tehran University Jihad Organization. Tehran
 72. Shamai, sh. (1991). Sence of Place: An Empirical measurement. Geforum, 22,347-358.
 73. Shams Dolatabadi, H, (2019). Principles of school outdoor design for primary school children The impact of emotional intelligence on the learning process. PhD Thesis. Isfahan Faculty of Art. Faculty of Architecture and Urban Planning
 74. Stedman, R. C. (2003). Is It Really A Social Construction? The Contribution of Physical Environment to Sense of Place, Society and Natural Resources.160,  671-685.
 75. Steele, F. (1981). The Sense of Place. Boston: CBI Publishing Company.
 76. Stiles, R. & Gasienica‐Wawrytko, B. & Hagen, K. & Trimmel, H., & Loibl, W., Tötzer, T& Feilmayr, W. (2014). Understanding the whole city as landscape, a multivariate approach to urban landscape morphology. SPOOL, 1(1), 401-418. Doi: 10.7480/spool.2014.1.642.
 77. Stokols, D. &, and Shumaker, S.A .(1981). 'People in places: A transactional view of settings', In J. Harvey (Eds.), Cognition, Social behavior, and the environment, Hillsdale, Erlbaum, 441-488.
 78. Tavakolinia, J, Afrasiabi, M.S, Buchani, M. H. (2015). Assessing the sense of spatial belonging and its spatial-spatial effects in dilapidated urban contexts (Case study: Sahlabad neighborhood of Shiraz). Zagros Vision Geography and Urban Planning Quarterly, 7 (25), 1-21.
 79. Tavassoli, M. (1988). Principles and methods of urban design and residential spaces in Iran. first volume. Iran Urban Planning and Architecture Research Center.
 80. Utaberta, N., Jalali, A. H., Johar, S., Surat, M. & Che-Ani, A. I. (2012). Building Facade Study in Lahijan City, Iran: The Impact of Facade's Visual Elements on Historical Image. International Journal of Humanities and Social Sciences, 6(7),1839-1844.
 81. Vitic, A. (2006). Fundamentals of aesthetics in the urban environment (Javad Mehdizadeh translator). Urban Inquiries, (17 and 18) 39-28.
 82. Zhang, Y., Zhang, H. & Sun, Z .(2018). Effects of urban growth on architectural heritage: the case of Buddhist Monasteries in the Qinghai-Tibet Plateau. Sustainability, 10(5), 1593. Doi: 10.3390/ su10051593
 83. Zube, E. H., Sell. j. and Taylor, j. g .(1982). Landscape perception: research application and theory, Landscape and Urban Planning. 9,1-33