نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دکترای معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

شنوایی در انسان حسی است که در انتخاب ورودی‌ها نقشی ندارد و ناخودآگاه در برابر صداها قرار می‌گیرد. محیط زندگی انسان، سرشار از این اصوات است و منابع مختلفی به ازدیاد آن کمک می‌نمایند که در هر محیطی بسته به موقعیت انسان، تعریف حداکثری برای میزان بار وارده صوتی به گوش انسان تعریف می‌شود. مساجد به عنوان عملکردی خاص در زمینه آکوستیک نیازمند رفتارهای چندگانه در این حوزه‌اند. مسجد ایده‌آلِ آکوستیکی بایستی بتواند در عین این‌که به فضاهای خلوت و تمرکز فردی اهمیت می‌دهد، در پخش مناسب صدا به منظور کاربردهای جمعی نیز موفق عمل نماید. به نظر می‌رسد رفتار کلی صوتی در مساجد با فرم و ساختار سنتی در احجام کمتر همگن‌تر بوده، تراز فشار صدا (Sound Pressure Level: SPL) را در کلیت فضا بالاتر نشان دهد و در نمونه‌های حجیم‌تر مکان‌های متعدد با فشار بالای صدا اما ناهمگن بوجود آید. به منظور واکاوی فرضیه‌ی مذکور، طرح مطالعاتی پیش‌رو، در دو فاز مطالعاتی و میدانی انجام یافته و تحلیل رفتار صوتی دغدغه اصلی پژوهش است تا بتوان در گونه‌های مختلف حجمی تفاوت‌های آکوستیکی را با تکیه بر ابزارهای سنجش بروز که ارائه‌دهنده نتایج کارآمدتری نیز خواهد بود؛ بررسی و تحلیل نمود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد افزایش حجم در ساختار یکسان نمونه‌ها، موجب کاهش فشار صدا در بنا می‌شود و در عین حال زمان واخنش افزایش می‌یابد. این مقوله به فرکانس وابستگی مستقیم دارد و در فرکانس‌های پایین‌تر، افزایش حجم تاثیر کمتری در تراز فشار صدای فضا دارد.

چکیده تصویری

تحلیل تاثیر تغییرات حجمی بر رفتار آکوستیکی در مساجد؛ مطالعه موردی: مساجد تاریخی تبریز

تازه های تحقیق

- رفتار کلی صوتی در مساجد با احجام کمتر همگن‌تر بوده، تراز فشار صدا در کلیت فضا بالاتر است و در نمونه‌های حجیم‌تر، مکان‌های متعدد با تراز فشار بالای صدا اما ناهمگن بوجود می‌آید.
- در ساختار و معماری مشابه، افزایش حجم، موجب کاهش SPL و در عین حال افزایش RT می‌شود. 
- تاثیر حجم بر RT و SPL به فرکانس وابسته بوده و در فرکانس‌های پایین‌تر، تفاوت‌های حجمی تاثیر کمتری در SPL دارد. در قبال فاکتور RT، رفتار فرکانس معکوس است و حجم در فرکانس‌های بالاتر تاثیر کمتری بر RT می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Volume Changes on Acoustic Behavior in Mosques; Case Study: the Historic Mosques of Tabriz

نویسندگان [English]

 • Abbas Ghaffari 1
 • Farzaneh Gholizadeh 2

1 Associate professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

2 Ph.D. in Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Hearing in humans is a sense which has no role in selecting entries and responds unconsciously to various sounds. The environment in which humans live is overfilled with such sounds and vis saturated with different types of sounds from a variety of sources. Depending on the location of the human, the maximum amount of sound exposure that the ear can tolerate is determined. Architecture limits and frames sound. This causes the sound to behave differently indoors than outdoors. The type of difference is sometimes desirable and sometimes undesirable, and this is due to different architectures. There are many effective components in the formation of architecture and the physical structure of a place. However, early studies in Acoustics for architecture, exemplified by Sabine's formula, placed emphasis on the size, materials, and surface area of space as the most important factors in shaping its acoustics. As mosques are of a particular function in terms of acoustics, they require multiple behaviors in this field. An acoustically ideal mosque should not only provide quiet spaces for individual concentration, but also distribute sound effectively for collective use. According to Sabin's formula, this can be achieved through careful consideration of the volume, materials, and surface area of the space.
Methods: The purpose of this study was to investigate how changes in volume affect the acoustic behavior of mosques. To achieve this, the study aimed to maintain consistent parameters affecting sound measurements to analyze the impact of volume variations on the acoustic behavior of mosques. Findings suggest that traditional mosques with smaller volumes generally have more homogeneous sound behavior and exhibit higher sound pressure levels throughout the space. In contrast, larger mosques may have areas with high sound pressure levels but inconsistent sound behavior. The study was conducted in two phases - a theoretical phase and a field study - focusing on analyzing the acoustic behavior of mosques using advanced tools to obtain accurate results. The main objective of the research was to differentiate between acoustics in different volumetric types and identify effective techniques. In order to measure the Reverberation time, the 2260 device of B&K Denmark has been used, and several points have been measured in mosques depending on the size of the plan surface. The SINUS Acoustic Camera was utilized for imaging purposes and was operated in two positions. During the first stage, the samples' overall noise level was recorded. In the second position, the sound source was utilized. In all instances, the position of the source in the Mihrab was taken into account. This was done to simulate the preacher's typical placement in the Mihrab. The selected frequency range is up to 10 kHz. 
Findings: The findings indicate that all samples had a consistent sound distribution of 94 decibels. However, the largest volume exhibited the lowest sound pressure level, while the smaller volumes had higher sound pressure levels in proportion to their size. This shows that the effect of loud noises in space is much less felt with increasing volume. This acoustic event intensifies with increasing frequency and the effect of volume is less at low frequencies. On the other hand, increasing the volume increases the reverberation time, and this change, in contrast to the SPL, is greater at lower frequencies. In other words, the volume at lower frequencies is an effective factor in changes in the reverberation time and does not play a significant role in the reverberation time of space at high frequencies.
Conclusion: The results show that increasing the volume in the same structure of the samples reduces the sound pressure level in the building and, at the same time, increases the reverberation time. This is directly dependent on the frequency, and at lower frequencies, increasing the volume has less effect on the sound pressure level. In the reverberation time factor, the frequency behavior is inverse and the volume will be less effective at higher frequencies, which proves the acoustic balance in the samples. The three factors of volume, reverberation time, and sound pressure level vary in relation to the frequency range. The relationship between volume, reverberation time, and sound pressure level also varies depending on the frequency spectrum. This finding will be effective in designing mosques with a similar structure because the reverberation time and the desired sound pressure level can be predicted depending on the desired volume. On the other hand, since a standard amount is defined for reverberation time in mosques and other settings, the volume of the space can be designed, and the sound pressure level can be adjusted to achieve the desired Reverberation time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acoustics
 • Architecture of Mosques
 • Changes in Volumes
 • Sound Behavior
 1. Abdou, Adel. (2003). Comparison of the acoustical performance of mosque. Eight International IBPSA Conference. August 11-14, pp. 40-43.
 2. Ahmed Ali Elkhateeb, Adnan Adas, Yasser Balila. (2016). Absorption characteristics of masjid carpets. Applied Acoustics. 105: 143-155. doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.12.005
 3. Al Shimemeri, S. a, Patel, C. B., & Abdulrahman, A. F. (2011). Assessment of noise levels in 200 Mosques in Riyadh, Saudi Arabia. Avicenna journal of medicine, 1(2), 35–8. doi:10.4103/2231-0770.90914
 4. Andreas, C., Holger, J., & Lynge, C. (n.d.). (2002). The Acoustical History of Hagia Sophia revived through Computer Simulation, (2).
 5. António P. Carvalho and António E. Morgado " Alegria, R. (1997). Speech intelligibility in churches . How it relates with objective acoustical parameters and architectural features.
 6. Artur Nowoświat, Marcelina Olechowska, Michał Marchacz. (2020). The effect of acoustical remedies changing the reverberation time for different frequencies in a dome used for worship: A case study. 160: 107-143. doi.org/10.1016/j.apacoust.2019.107143
 7. carvalho, a. p. o., & monteiro, c. g. (2009). comparison of the acoustics of mosques and catholic churches, (july), 5–9.
 8. Enedina Alberdi, Francesco Martellotta, Miguel Galindo, Ángel Luis León, (2019). Dome sound effect in the church of San Luis de los Franceses. 156: 56-65. doi.org/10.1016/j.apacoust.2019.06.030
 9. Ghaffari.A & Mofidi, M. (2013). Comparing Reverberation Time in West Churches and Mosques of Qajar Era in Tabriz. Armanshahr Architecture & Urban Development, 7(12), 13-29.
 10. Hamed A. Hamadah and Hassan M. Hamouda. (1997). Assessment of Speech Intelligibility in Large Auditoria Case Study: Kuwait State Mosque. Applied Acoustics, Vol. 54. No, pp. 273-289.
 11. Harun, M., abdul rahman, T., najib ibrahim, M., & khan said, A. (n.d.). speech intelligibility evaluation for mosques.
 12. Hashemian, Mohammad Hussein. (2018). Acoustic design analysis of Imam Mosque (Shah Abbasi) in Isfahan, its development in sustainable development issues. The first international congress of the construction industry with a focus on new technologies in the construction industry. Tabriz. Iran. [In Persian]
 13. Karang, Abdul Ali. (1972). Monuments of Azerbaijan. Volume 1. Tehran: National Monuments Association. [In Persian]
 14. Karimi Aghda, Ahmad, and Iraj Goodarznia. (2008). Investigating the role of the height of the main dome in the acoustics of Imam Mosque in Isfahan. The first conference of Iranian indigenous technologies. Tehran. Iran. [In Persian]
 15. M Jaramillo, Ana, Chris Steel. (2015). Architectural Acoustics (PocketArchitecture). Routledge; 1 edition (January 15, 2015)
 16. M. Navvab, G. heilmann, A. meyer, S. barré, M. böck, (2018). simulation, visualization and localization of sound in a real and a virtual room acoustic environment using beamforming. 7thBerlin Beamforming Conference. BeBeC-2018-D19.
 17. Magdalena Boeck, Mojtaba Navvab, Gunnar Heilmann, Fabio Bisegna. (2012). The acoustics of performance spaces (theatres and stadiums): a case study. hal.archives-ouvertes.fr/hal-00811385. Submitted on 23 Apr 2012
 18. Mohd Faiz bin Abd Halim, Mohd Noor Arib bin Md Rejab, F. bin M. (n.d.)., (2008). Influences Reverberation Time to Human Activities: Method to Measure Reverberation Time for Different Mosque Structure.
 19. Mutbul Kayili .Acoustic Solutions in Classic Ottoman Architecture. (2005). Gazi University, Faculty of Architecture & Engineering, Maltepe 06570 –
 20. Natalia Manrique Ortiz, Sébastien Barré, Benjamin Vonrhein. (2015). The Acoustic Camera as a valid tool to gain additional information over traditional methods in architectural acoustics. 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015. Energy Procedia 78 ( 2015 ) 122 – 127
 21. Omrani, Behrooz and Ismaili Sangari, Hossein. (2007). Historical Mosques of East Azerbaijan. Tabriz: Sotoudeh Publications. first edition. [In Persian]
 22. Othman, A. R., & Mohamed, M. R. (2012). Influence of Proportion towards Speech Intelligibility in Mosque’s Praying Hall. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35(December 2011), 321–329. doi:10.1016/j.sbspro.2012.02.094
 23. Suárez, J.J. Sendra, J. Navarro, A. L. L. (2005). The sound of the cathedral-mosque of Córdoba. Journal of Cultural Heritage, 6 , 307–312
 24. Rafael Suárez, Alicia Alonso, Juan J.Sendra. (2018). Virtual acoustic environment reconstruction of the hypostyle mosque of Cordoba. Applied Acoustics, 140: 214-224. doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.06.006
 25. rahman, f. a., harun, m. n. b. d. m. bin, & hussin, s. z. b. h. a. h. bin. (2011). mathematical model of speech intelligibility in mosque with column pillars.
 26. Saadati, Seyedeh Nahideh, Bemanian, Mohammad Reza and Sarvedalir, Alireza. (2014). Investigating the effect of Moqarnas on the acoustics of the public space of the mosque. The First International Congress on New Horizons in Architecture and Urban Planning. Tehran. Iran. [In Persian]
 27. Safi, Samira, Ghaffari, Abbas and Farahza, Nariman. (2012). Evaluation of acoustic quality of Yazd Grand Mosque. Second International Conference on Acoustics and Vibration. Tehran. Iran. [In Persian]
 28. Sébastien BARRÉ, Dirk DÖBLER1, Andy MEYER. (2014). Room impulse response measurement with a spherical microphone array, application to room and building acoustics. Inter-noise 2014.
 29. Tokhmechian, Ali, Ghare Baglou, Minou and Nejad Ebrahimi, Ahad. (2017). The formation of space due to the conceptual link of "music-mathematics" and architecture (Case study: Jelokhan and Asemaneh of Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan). Islamic Architecture Research. 15, 108-129. [In Persian]
 30. Vadim, A., William, J., Paulo, H. T., Pm, T. U. E., Tzekakis, E. G., Commins, D. E., Workshop, C. A., et al. (1999). Tuesday afternoon , 16 march 1999 poster gallery , 12 : 00 noon to 6 : 20 p . M . Posters from various technical sessions remain on display in the poster gallery . Tuesday afternoon , 16 march 1999 session 2paaa architectural acoustics : worship and theat, 105(2). Acoustical problems in mosques: A case study on the 3 mosques in Istanbul
 31. Zühre Sü, Mehmet Caliskan. (2013). Impact of design decisions on acoustical comfort parameters: Case study of Dog˘ramacızade Ali Pasa Mosque. Applied Acoustics 74(6):834–844