نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 استاد، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در قرن حاضر در پی ظهور اندیشه‌های جدید شهرسازی، تفکر‌ها در ارتباط با ساخت و طراحی شهر‌ها به ماهیت پیچیده خود رجعت کرده و پارادایم‌های شهری نیز همواره انسان را به تفکر و تعمق دعوت کرده است. طراحی شهری مبنی بر پارادایم فضا - زمان به علت مفهوم پیچیده و بدون بازگشت زمان؛ به یکی از پارادایم‌های جدید شهرسازی مبدل شده‌است. به گونه‌ای که طراحی، در جهت حفظ و نگهداری زمان برای شهروندان منجر شده و رهایی مکان از قید زمان به یکی از اصول طراحی شهری مبدل شده است. پژوهش حاضر، با رهیافت پدیدار شناسی و با هدف بنیادی و روش آمیخته پژوهی؛ بعد از بیان نمایانگرهای مکان، ارتباط بین دو نمایانگر زمان و فضا (به صورت مستقیم) به مثابه عناصر پایه جهت تفهیم مکان عام و نمایانگر ذهن( به صورت غیر مستقیم) برای معنادهی به فضاها و رویدادها را معرفی نموده است. در ادامه، شاخص‌های مکانی - زمانی را در امام‌زاده یحیی تهران به عنوان مکان شهری خاص، با کمک تحلیل عاملی اکتشافی(EFA) در قالب 3 مولفه اصلی(حسی- شخصی، رفتاری- عملکردی و کالبدی- محیطی) اعتباریابی و دسته بندی نموده‌است. نتایج حاکی ازآن است که، بارقه‌های حسی، نمایانگر‌ها و یا میانجی‌های مکان هستند؛ به نحوی که می‌توانند ارزش‌هایی را بر روی آن‌ها قرار داد. در این زمینه به نظر می‌رسد لحاظ کردن زمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین نمایانگرهای مکان، قابلیت‌های جدیدی را در برخورد با مسائل شهری پیش رو قرار خواهد داد.  

چکیده تصویری

ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام‌زاده یحیی تهران)

تازه های تحقیق

- دسته بندی انواع فضا در شهرسازی بر اساس تحول تدریجی آن در ذهن.
- تعریف نمایانگرهای مکان و ارائه مدل مفهومی جدید مکان بر پایه 10 نمایانگر مکان.
- معرفی نمایانگر زمان در فضاها و مکان‌های شهری و کاربست مدل در فضاهای مذهبی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Model for Place in Concordance the Feature of Space and Time (Case Study: Imamzadeh Yahya Tehran)

نویسندگان [English]

 • Ghazal Goodarzi 1
 • Mostafa Behzadfar 2
 • Yousefali Ziari 3

1 Ph.D. in Urbanism, Department of Urbanism, Faculty of Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 ssociate Professor, Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urban Development, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
 Background and Objectives: With the emergence of new urban planning ideas in the present century, thoughts about the construction and design of cities have returned to their complex nature, and urban paradigms have always invited people to think and reflect. Urban design is always considered an interdisciplinary science in four dimensions. The dimension of time as a fourth dimension, also emphasized by philosophers in the process of understanding the symmetry of different spatial dimensions, has often been ignored. Urban design based on the space-time paradigm has become one of the new paradigms of urban planning due to its complex concept and the ongoing nature of time. So that design has led to the preservation of time for citizens, and the liberation of space from time constraints has become one of the urban design principles. Also, the city is constantly changing, and the rate of change is different, and this difference is due to the time of change at different times in the city. Therefore, considering the comprehensive changes in the current urban spaces and places, it is important to get acquainted and pay attention to time features. Accordingly, attention to the space-time paradigm can be considered a missing link in urban design, and achieving a framework that clarifies the relationship between place and time and space seems necessary. With a phenomenological approach and a fundamental purpose, this paper introduces the features of place in spaces and urban places. As an example, religious spaces (for the purpose of research) will be considered the main concern. After stating the features of place, the relationship between the two features of time and space (directly) are introduced as the basic elements for understanding the general place and representing the mind (indirectly) for the meaning of spaces and events. Finally, these questions are answered: "What are the space-time indicators and components of the place?; In which order do they play a role in concordance with the place?"
Methods: Regarding the research purposes, it is necessary to collect and evaluate both quantitative and qualitative data and go through a reciprocal process in the research, so a mixed research method has been used in this study. First, to explain the place features, in the qualitative part of the research, in-depth and purposeful interviews were conducted in Imamzadeh Yahya in District 12 of Tehran. Therefore, the qualitative variables of the environment were discovered at different times. Then, the obtained indices were categorized by the exploratory factor analysis method and with SPSS software to quantify the data.
Findings: The research findings indicate that the space-time indicators in Imamzadeh Yahya, as a special urban place, are validated and prioritized in the form of three main components that are affected by the conformity and impact and interaction of the proposed indicators. These components include "sensory-personal," "behavioral-functional," and "physical-environmental" components. According to this classification, the three indicators of space, time, and mind interact with each other to interpret urban places in the cognitive perception cycle of the place. New concepts emerge when these indicators converge; each of which can carry a set of emotions in people at different times.
Conclusion: The results show that sensory sparks are representations or mediators of place that can add value to the place. Meanwhile, the representation of time creates a feeling in the person. The richness of this feeling is influenced by the amount of change in spatial and mental factors. The harmony of all the factors of place creation is very effective in building a thriving urban place. The effect of such harmony and sequence between the components of an urban place acts as a harmonious melody in the heart of the city. If these elements are correctly put together, a pleasant sound will be heard, and its sequence and back and forth cannot be distinguished and recognized. In this context, it seems that considering time as one of the main indicators of place will bring new capabilities in dealing with urban issues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feature
 • Place
 • Space
 • Time
 • Exploratory Factor Analysis
 • Imamzadeh Yahya
 1. Amid, H. (2010). Farhang Amid, Tehran: Javidan, fifth edition, (Original work published 1994).
 2. Bacon, E. (2017). Design of Cities. London: Thames & Hudson. (F. Taheri, Trans), Tehran: Marker Publications, Studies in Urban Planning and Architecture. (Original work published 1967)
 3. Behzadfar, M. (2016). Islamic Wisdom and Urbanism [PhD booklet]. Tehran: Iran University of Science and Technology.
 4. Behzadfar, M. (2019). Principles of design of city gate corridors. Tehran: Iran University of Science and Technology.
 5. Canter, D. (1977). The Psychology of Place, London: Architrctural Press
 6. Carmona, M. (2014). The Place-shaping Continuum: A Theory of Urban Design, Process, Journal of Urban Design, Vol.19, No.1,2–36.
 7. Carmona, M., Hanssen, G.,  Lamm, B., Nylund, K., Saglie, I., Tietjen, A. (2019). Public space in an age of austerity, Urban design international, 24(2).241-259.
 8. Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S. (2021). Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design, Architecture Press, London. (Original work published 2003).
 9. Carmona. M; Tiesdell. S, (2003). Urban Design Reader, Architectural Press, Burlington
 10. Charbgo, N. (2018). Explain the relationship between time and perception; Continuity of the meaning of place through urban rhythms (interpretive phenomenology of lived experiences of people in Samen region of Mashhad (published doctoral dissertation). Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology.
 11. Goodarzi, Gh. (2019). Recognition of variables affecting the time featuer in the environmental quality of historical places in the historical axis of Tehran Bazaar (published doctoral dissertation). Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, North Tehran Branch
 12. Gregersen, N.(2003), Encyclopedia of Science and Religion (MacMillan Reference).USA.
 13. Javadi, M., Budagh, M., Makani, V. (2016). An Introduction to the Concept of Identity of Man-Made Environment by the Components of Place, Space, and Body. Urban Management, 14 (41), 139-159.
 14. Klein, P. (2015). Easy guide to factor analysis (A, Minaei et al, trans). Tehran: Samat (Original work published 1994).
 15. Kline, P. (2016). An easy guide to factor analysis (Minaii, A &Sadrohlsadat.j, Trance). Tehran: Samat. (Original work published 1994).
 16. Lefebvre, H. (1992). Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life (S. Elden, Trans.). New York: Continuum
 17. Lynch, k. (2018). The image of the City (M. Mazini, trans). Tehran: University of Tehran Press. (Original work published 1960)
 18. Madanipour, A. (2011). Urban design wisdom. (Zamani, B.Trans.) Tehran: University Press.
 19. Majedi, H., Mansouri, E.  Haji Ahmadi, A. (2012). Redefining urban space (Case study: Valiasr axis between Valiasr square to Valiasr intersection), Quarterly Journal of Urban Management, 27 (9), 263-283.
 20. Montgomery, J. (1998). Making a City: Urbanity, Vitality and Urban Design. Journal of Urban Design ,3 (1): 93–116. doi:10.1080/13574809808724418 https://doi.org/10.1080/13574809808724418
 21. Neisser, U. (1977). Cognition and Reality.San Francisco: Freeman
 22. Nik Rosh, R & Qasemisichani, M. (2015). Recognizing the place of the spirit of place in the design of children's space; Based on the phenomenological views of Nurberg Schultz. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. 7 (1), 145-172.
 23. Oxford English dictionary [book on CD-ROM], (1998).2nd ed. New York: Oxford University Press
 24. Partovi, p. (2013). Phenomenology of place. Tehran: Academy of Arts Publications. (Original work published 2008)
 25. Ralph, E. (2018). Place and Displacement, (M. Naqsan Mohammadi & others, trans), Tehran: Armanshahr Publications (Original work published 1976)
 26. Relph, E. (2007), Prospects for places: The urban design reader, Michael Larice and Elizabeth Macdonald Ed, Rutledge120.
 27. Rohaninejad,M.(2020).linkedin.com/in/mohammad-rohaninejad-08781a37? Trk/ Time management in a world with the time of Isaac Newton or Einstein,20 April,2020:9:17:3AM
 28. Saidi, M., Habibi, K., Shieh, E. (2017). Measurement and Improvement of Quality and Functional Indicators of the City’s Entrance and Exit Gates for the Development of Tourism (Case Study: Baneh City). urban tourism, 4(3), 1-18. doi: 10.22059/jut.2018.207101.221.
 29. Schultz, N (2014). Architecture: meaning and place, (V. Noroz borazjani, Trans). Tehran: Jahan Jahan, first edition. (Original work published 1998).
 30. Schultz, N (2015). Existence, space and architecture, (V. Noroz borazjani, Trans). Tehran: Parham Naghsh Publications (Original work published 1971).
 31. Shakibamanesh, A, Ghorbanian, M, (2017). Toward time-based design: Creating an applied time evaluation checklist for urban design research, Frontiers of Architectural Research, Volume 6(3), p 290-307, https: // doi.org /10.1016/j.foar.2017.05.004
 32. Soltani, L. (2018). Scrutinizing the Historical Dimension of Space in the Social Rhythm of Communal Space. Journal of Art and Civilization of the Orient, 6(21), 47-56. doi: 10.22034/jaco.2018.77149.
 33. Souri, E., Razaghi asl, S., Faizi, M. (2013). Sense of Time: Concepts and Applications in Urban Design. Hoviatshahr, 7(13), 73-82.
 34. Taghvaei, v. (2013). From Order to Disorder in Nature and Architecture. Hoviat shahr, 6(11), 39-52.
 35. Tuan, Y.-F. (2001). Space and Place. Minneapolis: University of Minnesota Press University. (Original work published 1977).
 36. Zebardast, E., Khalili, A., Dehqani, M. (2013). Application of Factor Analysis Method in Identification of Decayed Urban Fabrics An. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 18(2), 27-42. doi: 10.22059/jfaup.