نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

منظر صوتی محرک احساسی است که کیفیت فضاهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در باغ ایرانی صوت جزیی جدایی‌ناپذیر از ادراک فضایی تلقی می‌شود که بر رفتار افراد در فضا و به طور کلی کیفیت فضایی تاثیر دارد. رشد شهرها و تراکم جمعیت سبب نادیده گرفتن این کیفیت منظر در فضا شده است. لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا باغ‌‌های ایرانی دارای الگوی صوتی مشخصی هستند و اگر چنین است آیا ارتباط معناداری بین ادرک فیزیکی و روانی صدا در این باغ ها وجود دارد؟ در این پژوهش چهارباغ دوره قاجار شیراز  بررسی و الگوی منظر صوتی از آن استخراج گردید. در روش تحقیق با ترکیب راهبردهای کیفی و کمی  از روش پیاده‌روی صوتی، تهیه پرسشنامه و آوابرداری استفاده شد. الگوی واحدی که همه باغ‌های مورد مطالعه از آن پیروی کرده‌اند تعادل بخشیدن به شدت صوت از طریق ایجاد کیفیت روان-تنی فضا بوده است. عناصر فیزیکی استفاده شده در هندسه فضایی باغ‌ها شاخص‌های کیفیت ساز منظر صوتی هستند که در این مقاله رابطه معنادار بین این ادراک فیزیکی و ادراک روانی کاربران در باغ ایرانی تایید شد. بنابراین با وجود تغییر عناصر کالبدی شهرسازی در ایران معاصر نظیر خیابان‌کشی‌های ایجاد شده و سر و صدای وسایل حمل و نقل، نقشه صوتی باغ ایرانی که از الگوی صوتی واحدی تبعیت می‌کند، نشان دهنده این مهم است که این کهن الگو می‌تواند همچنان به عنوان راهکاری حیاتی در طراحی پارک‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده تصویری

الگوی منظر آوا در باغ‌های قاجار شیراز

تازه های تحقیق

- الگوی منظر آوا در باغ‌های دوره قاجار در شیراز متشابه است.
- در این پژوهش روش ترکیبی شامل پیاده‌روی صوتی؛ آوا برداری با دستگاه صوت‌سنج و پرسشنامه استفاده شده است.
- این کهن الگو می‌تواند به عنوان راهکاری مهم در طراحی پارک‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soundscape Model in Shiraz Qajar Gardens

نویسندگان [English]

 • Amin Habibi 1
 • Sara Rahmani 2
 • Mahsa Saeedizadeh 2
 • Negar Mokari 2

1 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University,Shiraz, Iran.

2 M.Sc Student in Landscape Architecture , Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University,Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Visual landscape and soundscape have a close relationship with each other and a significant impact on the experience of space users. Ignoring mutual design between soundscape and visual scape in most urban spaces has created places that do not have commensurate beauty and sound desirability with space performance, despite their pleasant visual and physical quality. Additionally, sound pollution in modern cities is increasing day by day, which can greatly affect the mental health of citizens. Given the importance of the subject and concentrating existing qualities in Persian garden, this study tries to find the sound model of Persian gardens (case study: Shiraz Qajar Gardens). It also focuses on finding effective environmental components on soundscape in such gardens to probably obtain appropriate sound models for designing urban parks in similar studies. Therefore, these questions arise: what are the common and effective qualitative and quantitative components of creating the soundscape in Shiraz Qajar Gardens? And how does the people’s perception of the soundscape in Persian garden (Shiraz Qajar Gardens) help us to obtain a soundscape model?
Methods: In order to provide sound models of Shiraz Qajar Gardens, a qualitative-quantitative method has been used. Data is analyzed by the factor analysis method. In order to obtain a sound map of specified gardens, TES 1353s audiometer with a range of 30-130 decibels has been considered to achieve Leq in the garden at stations in the distance of 10 meters. The existing decibel rates were measured and analyzed on the map. After sound recording by the audiometer in the range of 30 seconds, the Leq of determined stations by GIS software was drawn on the map.
Findings: The results, obtained from sound maps in Shiraz gardens, are as follows:

In case of increasing sound intensity and given the garden walls, their different heights, and the type of vegetation around the wall, sound intensity is different in the gardens.
Sound intensity undesirably increased in adjacent walls of the street, while the increase in sound intensity was pleasant for humans around the pool.
In a farther distance away from the streets around the garden and due to neutralization of a part of the sound by vegetation as well as path motion nature without interruption, sound intensity decreases in main axes, and the sound Leq index is usually similar in all points.

Since the interpretation of obtained information through sound extraction is only possible by the adaptation of garden users, to validate the quantitative data and assess its quality, a questionnaire was provided in two mental and physical aspects, named in short psychosomatic. In order to investigate the relationship between mental and physical perception, a correlation test was used. Based on the obtained results, the Pearson correlation coefficient was 0.536, and the significance level 0.000. Since the significance level is less than 0.05, a significant relationship between physical and mental perception is confirmed as a result. Based on qualitative-quantitative analyses, it can be said that the obtained results are similar given the common model in designing a Persian garden in determined stations. In stations adjacent to the garden wall near the main street, in which the contexture has changed from rigid to permeable (fencing), the sound is more intense and inconsistent with the sound model of most Persian gardens. The indexes of sound desirability in the questionnaire include attractiveness, harmony with the environment, similarity with music, revitalization, and satisfaction. Given the obtained results, the recorded sounds in the main axes, near the mansion, near the garden wall, sub-axes, and adjacent to the main pool are more desirable, and the entrance has been described neutrally. Regarding that sound intensity in sub-axes (lower) has been described as relaxing, like the one adjacent to mansion (higher intensity space), the silence is not considered as relaxing criterion, and the impact of space on Persian garden on mind is considered. In the main axis, near the mansion and main pool, visual and sound proportion is the highest range, indicating the conscious design of soundscape in Persian gardens. This proportion is less in sub-axes than the adjacent garden walls due to changing the type of walls and their clarification.
Conclusion: A single pattern that all study gardens have followed has balanced sound intensity by creating space psychosomatic quality. The powerful physical components used in spatial geometry of the middle axis of gardens such as chrysogonum, pools, water axes, continuous tree planting, and creating central view corridor and floor materials create the quality indexes of the garden soundscape. In this study, the significant relationship between such physical components and users’ mental perception was confirmed. Therefore, despite the changing behavioral model and physical components of contemporary urbanization of Iran, such as the streets and the traffic noises, and other contemporary artificial sounds, the sound map of the main axis of Persian garden follows a single sound model, indicating that the ancient model can be still used as a vital solution in urban park design.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soundscape
 • Sound walking
 • Persian Garden
 • Sound Model
 • Sound
 1. Farina,A.(2015). Ecoacoustics: A New Tool to Investigate the Ecological Complexity. MANZAR, 7(32), 88-93.‎
 2. Francesco Aletta, Jian Kang, Östen Axelss. (2016).Soundscape descriptors and a conceptual framework for developing predictive soundscape model.Landscape and Urban Planning, Volume 149, 2016, Pages 65–74
 3. Ghalenoee,M and Mohsenhaghighi,N. (2016). Arzyabi Manzar Soti Dar Fazahaye Shahri;Nemune Moredi Khiayaben Khayam[Soundscape Assessment in Urban spaces; A case of Khayam Street]. Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism;7(12)
 4. Haghighatbin, M. (2017). The Role of Signs in Intensifying the Sense of Place in Persian Garden. Manzar, 9(40), 6-15.‎
 5. Hedfors  , P. andBerg,P.G. (2003). The sounds of two landscape settings: auditory concepts for physical planning and design, Landscape Research, 28 (3) 245–263.
 6. Heidarnattaj,V and Rezazadeh,A. (2016). The Complex of Water, plant and Nazargâh Looking for an Archetype of Persian Garden. MANZAR;7(33):48-55.
 7. Jiang, L., Masullo, M., Maffei, L., Meng, F., & Vorländer, M. (2018). How do shared-street design and
 8. traffic restriction improve urban soundscape and human experience? —An online survey with
 9. virtual reality. Building and Environment, 143, 318-328.
 10. doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.07.005
 11. Jin Yong Jeon / Joo Young Hong.( 2015). Classification of urban park soundscape through perceptions of the acoustical enviorments, Landscape and Urban Planing,141, 100-111
 12. Kang, J., Aletta, F., Gjestland, T. T., Brown, L. A., Botteldooren, D., Schulte-Fortkamp, B., . . . Lavia, L. (2016). Ten questions on the soundscapes of the built environment. Building and Environment,
 13. 108, 284-294. doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.08.011
 14. Li, Z., & Kang, J. (2019). Sensitivity analysis of changes in human physiological indicators observed in
 15. soundscapes. Landscape and Urban Planning, 190, 103593. doi:https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103593
 16. Loghmani,H. & Ghafari,A. (2016). Avamel Moaser Bar Tarahi Manzar Soti Dar Fazaye Shahri[Effective Factors improving Soundscape in Urban Landscape]. 1St National Conference on Urbansim, Urban Management and Sustainable Development. Tehran,iran.
 17. lotfi, A., Zamani, B. (2015). The effect of Sensescape criteria in quality of Equipped Community Spine (Case study: Isfahan, Aligholiagha spine). Motaleate Shahri, 4(13), 43-56.
 18. Masnavi, M. R., Moghadam, M. M., & Mansouri, S. A. Effects of Persian Garden's Aesthetics in Social Sustainability of Contemporary Urban Parks in Tehran. MANZAR,10(45):6-17.
 19. Pilcher, E.J., Newman ,P. (2009).and Manning ,R.E. Understanding and managing experiential aspects of soundscapes at Muir Woods National Monument, Environmental Management 43(3), 425-435.
 20. Schafer, R. Murray.( 1993). Our sonic environment and the soundscape the tuning of the world.
 21. Shahabian, P., & Larimian, S. F. (2017). Survey on Soundscape of Valiasr Street in Tehran with Emphasis on a Human Perception,Armanshahr,17,237-248.
 22. T.C. Andringa / Kirsten A. Van den Bosch, Core affect and soundscape assessment: fore and background soundscape design for quality of life, inter-noise, 18 september, 2013
 23. Yong Jeon, J., Young Hong, J., & Jik Lee, P. (2013). Soundwalk approach to identify urban soundscapes
 24. Yuan Zhang  / Jain Kang / Joe Kang.( 2017). Effects of Soundscape on the Environmental Restoration in Urban Natural Environments, noise and health,19  ,pages 65-72
 25. Individually. The Journal of the Acoustical Society of America, 134(1), 803-812.