نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

در خلال تغییرات سریع جهانی، شهرها تغییر الگویی را تجربه می‌کنند که بزرگراه یکی از آنها است و نقش مهمی را در جابجایی و دسترسی شهری ایفا می‌کنند. در همین راستا باید تاثیراتی که بر شهر می‌گذارند نیز مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است و استخراج شاخص‌ها با شیوه دلفی در سه راند انجام شده است. ابتدا از متخصصین خواسته شده تا شاخص‌ها و عوامل موثر را بیان کنند و در مرحله بعدی شاخص‌های بیان شده دسته‌بندی و نهایی شده‌اند و در راند آخر به تعیین امتیازات عوامل پرداخته شده است. بدین منظور 10 نسخه پرسشنامه جهت تعیین امتیازات عوامل توسط کارشناسان تکمیل شده و با بهره‌گیری از روش تحلیل اثرات متقاطع که یکی از روش‌های متداول و مورد پذیرش آینده‌نگاری است، به تحلیل مؤلفه‌های موثر در ارتباط با بزرگراه‌ها پرداخته است. تعداد 24 عامل در ارتباط با تاثیرات بزرگراه مورد بررسی قرار داده شده و در نهایت با جداول و نمودارهای مستخرج از این نرم‌افزار تحلیل عوامل انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد از میان شاخص‌ها و عواملی که مورد بررسی قرار گرفتند، متغیرهای میزان تغییر شبکه راه‌ها، میزان استفاده از حمل و نقل موتوری، مسیر پیاده و دوچرخه، عملکرد و کارایی کاربری اراضی، میزان آلودگی آب های سطحی، جهت گسترش شهر و میزان جریان باد و هوا حائز اهمیت ویژه‌ای هستند و متغیر میزان تغییر شبکه راه‌ها و میزان استفاده از حمل و نقل موتوری، بیشترین تاثیرات بزرگراه‌های درون شهری دارند. به طور کلی این موارد 7 عامل کلیدی اثرات بزرگراه‌های درون شهری هستند که باید در روند برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان در جهت بهبود وضعیت شهر و بزرگراه‌ها به آن‌ها توجه ویژه‌ای کرد.

چکیده تصویری

تحلیل اثرات ایجاد بزرگراه‌های درون شهری بر شهر با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری

تازه های تحقیق

- متغیرهایی با بیشترین تاثیر بر بزرگراه عبارتند از: میزان تغییر شبکه راه‌ها، میزان استفاده از حمل و نقل موتوری، مسیر پیاده و دوچرخه، عملکرد و کارایی کاربری اراضی، میزان آلودگی آب‌های سطحی، جهت گسترش شهر و میزان جریان باد و هوا.
- استفاده از پرسشنامه و نرم‌افزار میک‌مک برای تحلیل به روش آینده‌نگاری و تحلیل اثرات متقاطع.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Urban Highway Construction on the City with a Futuristic Approach

نویسندگان [English]

 • Samaneh Jalilisadrabad 1
 • Shaghayegh Parhizgar 2

1 Assistant Professor, Department of Urban & Regional Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 M.A. Student in Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: With the ever-increasing population expansion and the scattered growth of cities, especially in cities centered on personal transportation, we are witnessing the creation and expansion of road networks, especially highways. Transportation can be considered one of the central elements and a role player in the growth and development of the city. Therefore, it is important to pay attention to the issues of transportation problems, such as problems related to inner and outer city transportation, traffic problems, noise and air pollution, and waste of time and capital. Managers and urban planners tried to solve these problems, and some urban planners believe that building a highway is one of the ways to improve transportation and adjust the issues and problems related to it, but others believe that highways do not have the ability to respond to existing problems. During the rapid global changes, cities are experiencing a paradigm shift, of which the highway is one of them, and they play an important role in urban mobility and accessibility. In this regard, their effects on the city should also be examined.
Methods: The current research method is descriptive-analytical of applied research type. Information and documents have been used to extract indicators affecting highways. The effects of each indicator were analyzed by foresight and cross-effects analysis. The cross-effects analysis method is a kind of foresight method that tries to achieve the possible and likely scenarios in the future for that subject with the cause-and-effect relationships between the factors affecting a subject. In this research, after extracting some indicators using the Delphi method in three rounds, experts were first asked to complete the indicators and effective factors, and in the next step, the mentioned indicators were categorized and finalized, and in the last round, points were determined. The factors have been discussed, which were scored from 0 to 3 and P (possible effects) and entered into Micmac software. Therefore, ten versions of the questionnaire were completed by the experts to determine the points of the factors, and by using the method of cross-effects analysis, which is one of the common and accepted methods of foresight, it analyzed the effective components related to highways. A number of 24 factors related to highway construction have been investigated, and finally, the factors have been analyzed in tables and graphs extracted from this software. The outputs of this method classify the factors affecting highways into five categories of risk variables, influential, secondary leverage, independent and dependent, and show its stability or instability pattern.
Findings: In the first stage of model implementation in the current research, using the Delphi method and the opinion of 10 professors and experts, all 24 factors affecting highways were entered into the software, and a short indicator was considered for each one, then the impact of each factor on other factors have been measured with the help of Mic Mac software. In other words, the cross-effects matrix is formed. MicMac software analyzes the direct and indirect relationships of a network by using different calculations and finally creates a map and an influence graph based on which variables can be analyzed and categorized. The level of impact in this model is divided into four groups: no impact (number zero), weak impact (number), medium impact (number two), and high impact (number three). The results of this research show that the variables of the road network change rate, motorized transport use, pedestrian and bicycle paths, the performance and efficiency of land use, the level of surface water pollution, the direction of the city expansion, and the amount of wind and airflow among the indicators and factors that were investigated. The number of changes in the road network and the amount of motorized transport used were the most important effects of intra-city highways.
Conclusion: In general, these things (the amount of change in the road network, the amount of motorized transport use, pedestrian and bicycle paths, the performance and efficiency of land use, the level of surface water pollution, the direction of the city expansion and the amount of wind and airflow) are seven key factors. In addition, there are effects of intra-city highways that should be given special attention in the process of micro and macro-planning to improve the condition of the city and highways.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Highway Impacts
 • Foresight
 • MicMac Software
 1. Adelheid, Holl, & Ilaria, Mariotti. (2018). Highways and firm performance in the logistics industry. Journal of Transport Geography. Volume 72, 139-150.
 2. Ahadi, Mohammad Reza, & Ebrahimi, Abdul Reza. (2008). Improving transportation safety by using highway side fences. Traffic Management Studies. Volume:4 Issue: 14. 23-46.
 3. Akbarian, Maryam. )2011(.Landscape Approach in Structural Design A Look at the A20 Highway Project. Landscape Landscaping. Volume:17. 42-48.
 4. Behnoud, Hamidreza, Zamani, Sasan and Naderan, Ali. (2017). Effectiveness of construction of high-speed bus lines on the frequency of accidents on urban highways (Case study: Resalat Highway, Tehran). Transportation engineering. Volume: 10, Number: 3, 603-615.
 5. Borazjani, Mahsa, Khorasanizadeh, Mohsen, & Norouzian Maleki, Saeed. (2019). Improving the landscape of inner city highways. beautiful arts. Number: 24, 25-36.
 6. Brian, D. Taylor. (2000). When Finance Leads Planning Urban Planning, Highway Planning, and Metropolitan Freeways in California. California Digital Library. Volume 2, 196-214.
 7. Daeinejad, Faramarz. (2014). Principles of designing highways along lands in order to reduce vulnerability to disasters, case study: A study of two examples of entrance axes in Tehran (with emphasis on earthquake disaster). Publications of the Road, Housing and Urban Development Research Center.
 8. Deakin, Elizabeth A. (2006). The Social Impacts of the Interstate Highway System, UCTC Paper No 799. Published with permission from UCTC. The university of California. Issue Number: 244, 15-17.
 9. Devajyoti, Deka. (2018). Exploration of millennials' perception of spending on cities, mass transit. Journal of Transport Geography. Volume 68, 224-232.
 10. Esmaeil, Balal، Gabriel, Valdez، Jessica, Miramonte, & Ruey, Long Cheu. (2019). Comparative evaluation of measures for urban highway network resilience due to traffic incidents. International Journal of Transportation Science and Technology. Volume 8, Issue 3,304-317.
 11. Grain, killer, Ahmad Reza, Pourjafar, Mohammad Reza, & Taghavi, Ali Akbar. (2008). Strategies to reduce the effects of transportation development on values ​​in residential neighborhoods. Road and Construction Monthly. Volume 2, 40-54.
 12. Handy, Susan, Boarnet, Marlon, (2014). Impact of Highway Capacity and Induced Travel on Passenger Vehicle Use and Greenhouse Gas Emissions.Technical Background Document. Volume 4, 127-137.
 13. Jahanshah Pakzad. (2009). Urban Space Design Guide in Iran. Tehran: Samin Publishing and Distribution.
 14. Jalilisadrabad, Samaneh. (2019). Comparative evaluation of the experience of destroyed highways in different countries of the world. Geography (scientific-research and international quarterly of the Geographical Society of Iran). Number 57, period 16, 172-192.
 15. Jeffrey, Brown. (2005). A Tale of Two Visions: Harland Bartholomew, Robert Moses, and the Development of the American Freeway. Journal of Planning History. Volume 4, Issue 1, 3-32.
 16. Joep, Tijm, Thomas, Michielsen, Raoul, maarseveenc, peter, zwaneveld. (2019). Transportation Research Part A: Policy and Practice. How large are the non-travel time effects of urban highway tunneling? Evidence from Maastricht, the Netherlands. Volume 130, 570-592.
 17. Kerry, D., (2001). Impact of Highways on property values, Case study of superstition freeway corridor. Transportation research record. Journal of Transportation research. 128-135.
 18. Keshtkar Ghalani, Ahmadreza; Pourjafar, Mohammadreza; Taqvaei, Ali Akbar., (2015). Solutions to reduce the negative effects of transportation development on existing values in residential neighborhoods, Road and Construction Monthly, Vol. 67.
 19. Khalaj, Pojani, Sipe, Corcoran, F,(2020). Why are cities removing their freeways? A systematic review of the literature. Transport Reviews. Volume 40, Issue 5, 557-580.
  Khan Sefid, Mehdi. (2016). Infrastructure as a combined perspective of "human and natural" territories in "planning" and design of urban highways. Frontiers of Architectural Research. Volume 8, Issue 4, 429-453.
 20. Levkovich, Or, Rouwendal, Jan, & Ommeren, Jos van. (2020). The impact of highways on population redistribution: the role of land development restrictions. Journal of Economic Geography.Volume 20, Issue 3, 783–808.
 21. Mahmoudi, Mohammad Mehdi (2002). The Effect of Urban Highways on Changing the Urban Landscape of Tehran. Fine Arts Quarterly .Volume 12, Number 12, 25-36.
 22. Masnavi, Mohammad Reza, & Fathi, Mehdi. (2011). Experimental research in order to promote the sustainable development of the environment and landscape of urban highways with the "green way" approach and based on the visual preferences of the studied users: Shahid Tondgovian and Behesht Zahra highways in Tehran. Armanshahr Architecture and Urbanism Journal. Volume 4, Number 7, 77-90.
 23. Mohl, Raymond. (2012). The Expressway Teardown Movement in American Cities: Rethinking Postwar Highway Policy in the Post-Interstate Era. Journal indexing and metrics. Volume 11, Issue 1, 23-36.
 24. Mokhles, Farnoosh; Keramati, Ehsan; Nozari, Behnaz., (2015). Highway perspective Evaluation of two highway perspectives in Tehran. Manzar magazine. Number 31, 110-115.
 25. Moqaddasi, Negin Sadat. (2019). Explaining the role of spatio-social mental schemas in the feeling of peace of the residents of the green margin of inner city highways (Case study: Modares Highway). Journal of urban management. Volume 52, 63-49.
 26. Nejadi, Athareh; Makhdom, Majid; Monavari, Seyed Masoud; Bali, Ali; Farahani Rad, Hamid., (2008). Biodiversity Impact Assessment Of Tehran- Pardis Highway On Two Protected Areas : Khojir and Sorkhehesar. Journal of Environmental Studies34(45), 97-106.
 27. Pakzad, Jahanshah. (2010). The role of commercial centers in increasing the vitality of urban spaces (a case study of Koroosh shopping center in Tehran). Researches of human geography. Volume 53, Number 4, 1473-1489.
 28. Program and budget organization. (1987). 8-9.
 29. R A Rahman, A Radzi, H Saad, & S I Doh, (2020). Factors affecting the success of highway construction projects: the case of Malaysia. Published under licence by IOP Publishing Ltd. Volume 712, 1-8.
 30. Razzaqi, Amir. (2019). Construction and development of Imam Ali Highway and its social and cultural effects. Social Science Studies Quarterly. Volume: 3, Number: 2, 91-104.
 31. Saidnia, Ahmad. )2000(. Sabz Shahrdari: Urban Transport.
 32. Sarvar, Rahim, & Amini, Mehdi. )2012(. Analysis and evaluation of socio-cultural impact of traffic and urban transportation. Tisa Publishing.
 33. Sengupta, Ramprasad, Coondoo, Dipankar, Rout, Bhisma. (2007). Impact of Highway on the Socio-Economic Well-Being of Rural Households Living in Proximity. Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences. 1-62.
 34. Shahri, (1995). Bylaws for the design of urban roads. Department of Housing and Urban development.
 35. Shalchian, Ali., (1997). Investigating the level of noise pollution caused by teraffic on the route of Azadi square, Imam Hossein square and its effect on people. Islamic Azadt University, Science and Research branch.
 36. Sheikh Hasani, A., Shurche, M. (2010). Explain the effect of landuse planning on urban transportation. 10th Iran transportation and teraffic engineering conference.
 37. Sheikhi, Mohammad. )1997(.Strategies for Strengthening the Health of New Cities Analysis from the Perspective of Urban Sociology. studies and researches of the faculty of literature and humanities.Number: 31-30, 109-124.
 38. Shieh, Esmaeil, Jalilisadrabad, Samaneh, & Jalilisadrabad, Somayeh. (2012). Investigating the effect of highways on the social structure of urban neighborhoods. Utopia architecture and urban planning. Volume 6, Number 11, 373-382.
 39. Shieh, Esmail. (2004). An introduction to urban planning. Tehran. Iran University of Science and Technology Publication.
 40. Song, Jie, Jintian, Ye,  Enyan, Zhu ,Jinsong, Deng, & Ke Wang. (2016). Analyzing the Impact of Highways Associated with Farmland Loss under Rap. Journal of Geo-Information. Number 5, 94-105.
 41. Stevens. William B., (1995). Assessment of major roads, 20th world road congress, Montreal, Quebec.
 42. Taqvaei, Seyed Hassan, & Hashemizadegan, Seydamir. (2015Sidewalk in connection with the urban highway (Seyed Khandan mission). Bagh Nazar Magazine. Volume 13, Number 39, 5-24.
 43. Tennøy, Aud, Tønnesen,  Anders Tønnesen, Gundersen, F. (2019). Effects of urban road capacity expansion – Experiences from two Norwegian cases. Transportation Research Part D: Transport and Environment. Volume 69, 90-106. 
 44. Tomlin, S.G., (2012). A Kinetic Theory of Traffic Distribiution and Similar Problems. Environment and Planning. Volume 1, Issu 2. 221-227.
 45. Urban road design regulations. (1999). 125-131.
 46. Wheeler, S. M, James O. (1976). Locational Dimensions of Urban Highway Impact: an Empirical Analysis. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. Volume 58, 267-78.
 47. Xueliang Zhang، Yuqi Hu، , Yongran Lin. 2020. The influence of highway on local economy: Evidence from China's Yangtze River Delta region. Journal of Transport Geography. Volume 82.