نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

برندسازی شهری از عوامل مهم در دستیابی شهرها به توسعه اقتصادی است که یکی از راه‌های مؤثر جهت نیل به این هدف، استفاده از ظرفیت رسانه و وسایل ارتباط جمعی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق برندینگ شهر خلاق خوراک شناسی رشت صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی می‌باشد. با مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیق، چهار معیار برندسازی شهری، رسانه‌های جمعی، رسانه‌های اجتماعی و کیفیت اطلاعات رسانه‌ای استخراج شده و پرسش‌نامه‌ای بر مبنای آن‌ها با سؤالات طیف لیکرت طراحی شد. تعداد 395 پرسش‌نامه به صورت آنلاین در میان شهروندان و گردشگران شهر رشت جهت جمع آوری اطلاعات تکمیل شده است. داده‌های به دست آمده وارد نرم‌افزار SPSS شد و برای تحلیل داده‌ها از میانگین و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن نشان داد به ترتیب معیارهای برندسازی شهری، کیفیت اطلاعات رسانه‌ای، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی دارای بیشترین اهمیت هستند. سپس با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS3 به مدل سازی و تحلیل پژوهش پرداخته شده است. ضریب مسیر معیار‌های رسانه‌های اجتماعی، کیفیت اطلاعات رسانه‌ای و رسانه‌های جمعی به ترتیب با مقادیر 361/0، 279/0 و 124/0 در ارتباط با برندسازی به دست آمدند. نتایج پژوهش نشان داد رسانه‌های اجتماعی به خصوص تبلیغات به واسطه افراد مشهور و تاثیرگذار در فضای مجازی نقش بسیار پررنگی را در شناساندن برند ایفا می‌کند و با سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های اینترنت می‌توان به ارتقای برند شهر کمک نمود که نیازمند تعاملات بیشتری با افراد داخل و خارج کشور است. در آخر نیز، تأثیر رسانه‌های جمعی بر برندسازی از نظر پاسخ‌دهندگان بسیارکم  بدست آمد که به دلیل عدم فعالیت‌های مؤثر در این حوزه و اعتماد کمتر مردم به رسانه‌های رادیویی و تلویزیون است، با این حال نمی‌توان تأثیر آن را به طور کامل نادیده گرفت و لزوم فعالیت در هر دو حوزه از رسانه را می‌طلبد. 

چکیده تصویری

سنجش و تحلیل میزان استفاده از ظرفیت‌های رسانه و تأثیر آن بر برندسازی شهری؛ مطالعه موردی: شهر خلاق خوراک رشت

تازه های تحقیق

- واکاوی ابعاد و ویژگی برندسازی شهری در شهرهای خلاق و رابطه آن با رسانه‌های اجتماعی و جمعی.
- ارزیابی میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و اجتماعی در برندسازی شهری شهر خلاق خوراک.
- نقش پررنگ‌تر رسانه‌های اجتماعی نسبت به رسانه های جمعی در فرآیند برندسازی شهری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of the use of media capacities and its impact on city branding; Case study: The creative gastronomy city of Rasht

نویسندگان [English]

 • Aliakbar Salaripour 1
 • Mitra Roshan 2
 • Alieh Faridi Foshtomi 3
 • Hamid Reza Yoosefi Matak 2

1 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.

2 Master of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Master of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Creative urban development not only contributes to social improvement, but also fosters economic development and citizen welfare. Urban branding is a tool to promote cultural and social values, catalyze economic development, and facilitate competition among cities for investment, tourism, and global events. In this increasingly competitive environment, urban branding helps to attract visitors, capital, and residents, various economic benefits, social cohesion, and added value to cities as a whole. By emphasizing a city’s identity and local culture, branding ultimately improves the quality of life for its inhabitants. The Internet and communication technologies has ushered in a new era in the global economy, with media serving as an effective tool for marketing and advertising, significantly elevating a destination’s reputation and brand. Nowadays, the media’s critical task is to create ideas and mental images of facts. Tourism and its brand heavily rely on the relationships between stakeholders, and establishing, maintaining, and developing relationships is the key to success.
Gilan province, with many gastronomic capacities, successfully designated Rasht as its Gastronomy Creative City in 2015. While Rasht has held this title as Iran’s sole gastronomy creative city for the past five years, the city image as the center of the country’s gastronomic culture has remained under-promoted both nationally and internationally. This article seeks to evaluate the capacity of various media channels, encompassing both mass and social media, in the context of city branding. Urban management institutions have the opportunity to leverage these media platforms to introduce and promote the brand of Rasht as a creative gastronomic city, thereby accelerating the city’s economic development. This research aims to evaluate and analyze how effectively the creative city of Rasht has used media capacity at the national and international levels to raise awareness about itself and introduce the creative city of Rasht.
Methods: This study uses a descriptive approach to address research questions and is applied in terms of its objectives. Data was collected through surveys and document analysis. A questionnaire using a five-point Likert scale was employed to measure the media’s capacity to promote Rasht as a creative gastronomy city. The questionnaire comprises four sections (criteria): branding, social media, mass media, and media information quality (formation of destination image). The research population encompasses all residents, citizens of Rasht, and tourists who have visited the city at least once. A total of 395 online questionnaires were distributed and completed among Rasht’s residents, citizens, and tourists. The online questionnaire featured conditional questions to segment respondents based on their residence or travel status. SPSS software was used for quantitative analysis, and to verify the questionnaire’s reliability and internal validity, Cronbach’s alpha value was calculated, yielding a score of 0.914. Subsequently, Smart PLS3 software was employed to model and analyze the findings. 
Findings: The Friedman test was used, to rank and identify the essential criteria.. A significance level below 0.05 in the Friedman test affirms its validity and confirms the ranking of criteria impacting branding. Results reveal that the branding criterion, with an average score of 3.45, claims the top position, followed by media information quality, social media, and mass media with average scores of 2.62, 2.30, and 1.63, respectively. Then, using Smart PLS3 software, the findings were modeled and analyzed. The results highlight that “social media,” with a path coefficient of 0.361, emerges as the most influential factor in branding Rasht as a creative city. Within the social media sector, “endorsement by celebrities and social media influencers” brings in a factor of 0.784, signifying its substantial impact on Rasht’s branding. While the impact of mass media on branding Rasht is less promoted, it is essential to recognize that this criterion still holds potential for branding and promoting the city, provided that effective strategies and activities are implemented. 
Conclusion: City branding can only be achieved through the proper use of media and effective advertising. This study distinguishes between social and mass media. Broadcasting is the most important visual and audio mass media, but now social media has a more prominent role and capacity than traditional mass media in city branding. According to citizens and tourists, endorsements by celebrities play a pivotal role in shaping Rasht’s image on social media platforms. In today’s era, also known as the digital age, Internet communications play a significant role in people’s lives, so special attention to the Internet, advertising, and urban management investments in various social media can be a practical step in branding the Rasht city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City Branding
 • Social Media
 • Mass Media
 • Advertisement
 1. Alalhesabi, M., & Moradi, G. (2020). Theoretical Analysis of the Relationship between Urban Image Components and Urban Branding. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 17(83), 63-74, [In Persian].
 2. Ali, D & Xiaoying, L. (2021). The influence of content and non-content cues of tourism information quality on the creation of destination image in social media: A study of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ), 5(1), 245-265.
 3. Amaro, S., Duarte, P., & Henriques, C. (2016). Travelers’ use of social media: A clustering approach. Annals of Tourism Research, 59, 1-15.‏
 4. Bălan, D., Balaure, V., & Vegheş, C. (2009). Travel and tourism competitiveness of the world’s top tourism destinations: an exploratory assessment. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(2), 979-987.
 5. Berhanu, K., & Raj, S. (2020). The trustworthiness of travel and tourism information sources of social media: perspectives of international tourists visiting Ethiopia. Heliyon, 6(3), e03439.
 6. Braun, E., Kavaratzis, M., & Zenker, S. (2013). My city - my brand: The different roles of residents in place branding. Journal of Place Management and Development, 6(1), 18–28.
 7. Cleave, E., Arku, G., Sadler, R., & Kyeremeh, E. (2017). Place marketing, place branding, and social media: Perspectives of municipal practitioners. Growth and Change, 48(4), 1012-1033.‏
 8. Elnably, M., Mansour, Y., Assem, A., & Elsisy, A. (2019). the impact of city branding and community perception through social media on housing occupancy rates: the case of El-Shorouk CIty, Egypt. In SPACE international conference.‏
 9. Fahmi, F. Z., Ramadhani, D., Aritenang, A. F., & Dwicahyani, A. A. (2019). Informality and the branding of creative places: the case of Suci screen-printing kampong in Bandung, Indonesia. International Development Planning Review, 1-25.
 10. Fatanti, M. N., & Suyadnya, I. W. (2015). Beyond user gaze: How Instagram creates tourism destination brand?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 1089-1095.
 11. Fotis, J. N., Rossides, N., & Buhalis, D. (2010). Social media impact on leisure travel: The case of the Russian market and the challenges for the Cyprus tourism industry. In 3rd Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business-Conference Readings Book Proceedings-Business Developments Across Countries And Cultures (pp. 1365-1367). EuroMed Press.‏
 12. Gohil, N. (2015). Role and impact of social media in tourism: a case study on the initiatives of Madhya Pradesh State Tourism. International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 5(4), 8-15.‏
 13. Hamidi, A., Salaripour, A., &  Hesam, M. (2021). Evaluation of urban management policies in utilizing creative city brand, case study: Rasht city, Iran. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 9(2), 439-461, [In Persian].
 14. Hays, S., Page, S., Buhalis, D., 2012, Social media as a destination marketing tool: An exploratory study of the use of social media among National Tourism Organisations, Current Issues, 16(3), pp.211-239.
 15. Huerta-Álvarez, R., Cambra-Fierro, J. J., & Fuentes-Blasco, M. (2020). The interplay between social media communication, brand equity and brand engagement in tourist destinations: An analysis in an emerging economy. Journal of Destination Marketing & Management, 16, 100413.‏
 16. Ilves, C., Eshuis, J., & Amaro, J. F. (2016). Local Government City Branding on Social Media and Electronic Word-of-Mouth Communication by Tourists A case study of Copenhagen and Tallinn.‏ . Unpublished . Unpublished Master’s thesis. ERASMUS University, Rotterdam, Netherlands.
 17. Karagiannis, D., & Andrinos, M. (2021). The Role of Sustainable Restaurant Practices in City Branding: The Case of Athens. Sustainability, 13(4), 2271.
 18. Karubi, M. (2011). The relationship between media and tourism destination choice. Tourism Management Studies, 6(15), 111-136, [In Persian].
 19. Kim, S. E., Lee, K. Y., Shin, S. I., & Yang, S. B. (2017). Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo. Information & management, 54(6), 687-702.
 20. Kiráľová, A., & Pavlíčeka, A. (2015). Development of social media strategies in tourism destination. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 358-366.‏
 21. Kolb, B. (2017). Tourism marketing for cities and towns: Using social media and branding to attract tourists. Routledge.‏
 22. Kuhzady, S., & Ghasemi, V. (2019). Pictorial analysis of the projected destination image: Portugal on Instagram. Tourism analysis, 24(1), 43-54.‏
 23. Labbaika, D. R & Braun, E. (2015). The Effective use of Social Media in Destination Branding. Unpublished bachelor’s thesis. ERASMUS University, Rotterdam, Netherlands.
 24. Lim, Y., Chung, Y., & Weaver, P. A. (2012). The impact of social media on destination branding: Consumer-generated videos versus destination marketer-generated videos. Journal of Vacation Marketing, 18(3), 197-206.
 25. Lund, N. F., Cohen, S. A., & Scarles, C. (2018). The power of social media storytelling in destination branding. Journal of destination marketing & management, 8, 271-280.‏
 26. Lund, N. F., Scarles, C., & Cohen, S. A. (2020). The brand value continuum: Countering co-destruction of destination branding in social media through storytelling. Journal of Travel Research, 59(8), 1506-1521
 27. Marine-Roig, E., Martin-Fuentes, E., & Daries-Ramon, N. (2017). User-generated social media events in tourism. Sustainability, 9(12), 2250.‏
 28. Moradi, G., &  Alalhesabi, M. (2020). Evaluation of branding techniques in image formation of Bushehr city with emphasis on three groups of tourists, citizens and urban experts. , 11(42), 69-82, [In Persian].
 29. Narangajavana, Y., Fiol, L. J. C., Tena, M. Á. M., Artola, R. M. R., & García, J. S. (2017). The influence of social media in creating expectations. An empirical study for a tourist destination. Annals of Tourism Research, 65, 60-70.‏
 30. Nezakati, H., Amidi, A., Jusoh, Y. Y., Moghadas, S., Aziz, Y. A., & Sohrabinezhadtalemi, R. (2015). Review of social media potential on knowledge sharing and collaboration in tourism industry. Procedia-social and behavioral sciences, 172, 120-125.
 31. Parsi, H., &  Farmahini Farahani, B. (2017). Mental Schema, Urban Space, Creativity. Armanshahr Architecture & Urban Development, 9(17), 303-315, [In Persian].
 32. Prasad, R. K. (2018). Youtube Videos as an Effective Medium in Branding-A study among urban women in Mysuru city. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(7), 397-408.
 33. Rai, R., Chauhan, C., & Cheng, M. I. (2020). Materialistic values, brand knowledge and the mass media: Hours spent on the internet predicts materialistic values and brand knowledge. Current Psychology, 39(6), 2140-2148.‏
 34. Rehan, R. M. (2013). Urban branding as an effective sustainability tool in urban development. HBRC Journal, 10(2), 222-230.
 35. Rezaqoli Zadeh, B. (2011). Review Of  Media Impacts On Tourism, Quarterly Journal of Communication Research, 2011, 4 (64), 159-185, [In Persian].
 36. Rousta, A., Ghare che, M., Hamidizadeh, M., & Mohammadifar, Y. (2016). A Model for City Branding in Iran Based on the Grounded Theory. Quarterly Journal of Brand Management, 3(1), 41-68, [In Persian].
 37. Saatçioğlu, E. (2017). Social media and city branding: A case study of instagram project@ cityofizmir. Global Media Journal, 8(15), 1-16.‏
 38. Salman, A., Ibrahim, F., Abdullah, M. Y. H., Mustaffa, N., & Mahbob, M. H. (2011). The impact of new media on traditional mainstream mass media. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 16(3), 1-11.‏
 39. Shafiee, M. M., Tabaeeian, R. A., & Tavakoli, H. (2016). The effect of destination image on tourist satisfaction, intention to revisit and WOM: An empirical research in Foursquare social media. In 2016 10th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on e-Tourism (ECDC) (pp. 1-8).
 40. Shahivandi, A., & Mousavipour, E. (2018). The impact of modern information and communication technologies on the city physical and spatial structure using creative city approach (Case Study: Isfahan City). Motaleate Shahri, 7(25), 77-90, [In Persian].
 41. Soltani, A., Pieters, J., Young, J., & Sun, Z. (2018). Exploring city branding strategies and their impacts on local tourism success, the case study of Kumamoto Prefecture, Japan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(2), 158-169.‏
 42. Stojanovic, I., Andreu, L., & Curras-Perez, R. (2018). Effects of the intensity of use of social media on brand equity: An empirical study in a tourist destination. European journal of management and business economics.,27(1), 83-100.
 43. Tobing, M. M. (2014). The ASEAN City Branding towards The Power of Word of Mouth, Social Media and Viral Advertising, 1-18.‏
 44. Van Gelder, S. (2008). An introduction to city branding.
 45. Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism management, 31(2), 179-188.‏
 46. Yazdani, M., Alipour, E., Dashti, A. H., & Arzhengi, B. (2018). Analysis and evaluation of the role of mass media on urban branding in tourism. Civil Engineering Journal, 4(5), 1087-1094.‏
 47. Yu, C.-E., & Sun, R. (2019). The role of Instagram in the UNESCO's creative city of gastronomy: A case study of Macau. Tourism Management, 75., 257-268.
 48. Zeng, B., & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism management perspectives, 10, 27-36.