نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مدارس، یکی از مهمترین بناهای ادوار تاریخ هنر و معماری ایران محسوب می‌شوند. از شاخص‌ترین نمونه‌های آن‌ها می‌توان به مدارس دوره‌ی اسلامی اشاره نمود؛ که مطالعه و تحقیق برروی کالبد و طرح معماری آن‌ها در بازشناسی هویت این ابنیه تاریخی گامی موثر است.
تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه گونه‌شناسی مدارس سنتی ایران انجام گرفته است، لیکن ارزیابی مصادیقی از دو حوزه جغرافیای تاریخی مشخص در یک مطالعه‌ی تطبیقی،‌ وجه مشخصه این تحقیق است. هدف این مقاله گونه شناسی مدارسی است که در دو حوزه جغرافیای تاریخی خراسان و اصفهان قرار گرفته‌اند. این مسئله با طرح این پرسش محقق می‌شود که آیا مدارس واقع در یک حوزه از یک الگوی مشخص در ویژگی‌های کالبدی پیروی می‌کنند؟
بدین منظورتعدادی از مدارس هریک از دو حوزه‌ی مذکور بصورت هدفمند انتخاب شده است و در روندی استقرایی و به روش توصیفی-‌ تحلیلی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ‌است. نتایج حاصل نشان می‌دهد باتوجه به وجود ویژگی‌های مشترک زیاد در میان مدارس حوزه‌ی جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ، می‌توان یک الگوی مشخص برای آن تعریف نمود .درحالیکه باتوجه به تنوع، پراکندگی و گوناگونی ویژگی‌ها در میان مدارس جغرافیای تاریخی اصفهان، به الگوی مشخصی نمی‌توان رسید.
واژگان کلیدی : مدرسه، گونه شناسی، جغرافیای تاریخی، خراسان، اصفهان، طرح معماری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of traditional Iranian schools based on historical geography (Case study: Historical geography of Khorasan and Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mirzaie Khalilabadi 1
  • Hojat Golchin 2

1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Architecture & Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Art & Architecture Saba, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Schools are one of the most important monuments of Iranian art and architecture. One of the most prominent examples of these are the Islamic schools, whose study of their plan and outline is an effective step to recognize their identities.
Various studies have been carried out in this field so far, but a comparative assessment of two distinct historical geographical areas in a comparative study is the character of this study. The purpose of this article is to explore the outline in the spatial structure of schools in the two historical geographical areas of Khorasan and Isfahan that brings together the common features, while at the same time designing features of each of the two areas as the main issue. This is done by asking whether in the outline and spatial structure of the schools of a specific geographical area, a particular pattern is defined
For this purpose, 12 schools of each of the two areas have been mentioned, purposefully selected and in an inductive way, by descriptive-analytical way have been investigated.The results show that due to the many common features among the schools of the historical geography of Greater Khorasan, a specific pattern can be defined. However, due to the diversity, distribution and multiplicity features among the schools of historical geography of Isfahan, no definite pattern can be reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school
  • historical geography
  • khorasan
  • Isfahan
  • outline. Typology