نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه معماری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز. تبریز، ایران.

چکیده

بازارهای سنتی، در پی سرعت تغییر و تحولات فعالیت‌های اقتصادی معاصر ناشی از مدرنیزاسیون، با دگرگونی‌های بسیاری همراه بوده‌اند. این‌ مساله، تغییر سازمان‌فضایی بازارها را در پی داشته است. بازار سنتی تبریز نمونه‌ای از این موارد می‌باشد. فرضیه پژوهش این است که فعالیت‌های اقتصادی معاصر بر سازمان‌فضایی بازار سنتی این شهر تاثیر شگرفی داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی با راهبرد منطق پس‌کاوی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مشاهدات عینی در پی درک این مسله و نحوه‌ی کنترل برخی از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فیزیکی آن است. مطالعات نشان می‌دهد که بازار تبریز از اواخر قاجار، با تحول در نوع و شیوه‌ی فعالیت‌های اقتصادی جدید و رشد فیزیکی به‌تبع افزایش جمعیت و مهاجرت، شاهد ورود و حضور انبوه کالاهای تولیدی و وارداتی و نیز شهرسازی مدرن بوده به‌گونه‌ای که سازمان‌یابی فضایی بازار، توان پاسخ به این حجم از بازار کالا و خدمات را نداشت. این حجم از تولید و عرضه، تناسب فضاهای بازار را دچار شکاف کرده و موجب تضعیف مبادلات آن در سطح منطقه و شهر شد. ساختار‌ قدیمی بازار نیز با توجه به نیازهای نوین دچار تغییراتی گاه جدی گردید که به متروکه شدن پاره‌ای از فضاها و عناصر شاخص و اضافه شدن فضاهای ناهمگون انجامید. این مساله در مواردی به از بین رفتن سلسله‌مراتب و الگوهای فعالیتی و کالبدی در بازار و ایجاد الگویی در پیرامون آن شد که هم‌پیوندی لازم را برقرار نمی‌ساخت. ازاین رو، ضمن شناخت بازار و ارتباط فضایی با اطراف، مدیریت تکنولوژی و نوآوری با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزار کارآمد، مدیریت منابع انسانی و نهایتاً مدیریت پروژه در قالب طرح‌هایی چون ساماندهی اقتصادی و اجتماعی و کالبدی بازار و یا طرح‌های متداول شهرسازی چون احیا بافت تاریخی با توجه به واقعیات منطقه‌ای می‌توانند‌ راهکارهای مناسبی در حفظ و ارتقای سازمان‌فضایی بازار باشند.

چکیده تصویری

تحلیلی بر تاثیر فعالیت‌های اقتصادی معاصر بر سازمان‌فضایی بازار بزرگ تبریز

تازه های تحقیق

- خلق نیازهای جدید و متفاوت در کاربران بازارهای سنتی با گذار دوران از سنتی به مدرن و تغییر در شرایط اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، تکنولوژیکی. 
- ضعف در بازار بزرگ تبریز، بدلیل انقطاع از روند تکاملی خود و متعاقبا عدم استحاله و بازتولید فعالیت و فضاها.
- اهتمام به رویکرد توانمند سازی این بازار در روندی تدریجی. چراکه نبود شناخت درست در رابطه با بازتولید خوشه‌های تولیدی- فعالیتی و فضایی که خود از بطن تسلط بر روابط فی مابین فضا و فعالیت برخواسته می‌شود، مانع بزرگی است.‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of contemporary economic activities on Tabriz Grand Bazaar spatial organization

نویسندگان [English]

 • Rahmat Mohammadzadeh 1
 • Nahideh Rezaei 2

1 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Ph.D. in Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Due to modernization, traditional bazaars in Iran have undergone many changes following the pace of changes and developments in contemporary economic activities. This issue has led to a change in the spatial organization of bazaars, which in most cases, has been in line with the spatial organization heterogeneity and inconsistency. This research hypothesizes that contemporary economic activities have had a tremendous impact on the spatial organization of Tabriz Grand Bazaar. This research aims to investigate the relationship between contemporary economic activities and the spatial organization of this bazaar.
Methods: This research is based on the bibliographic study of documents and direct observations. It is conducted by the retroductive research strategy and qualitative approaches to discover the impact of contemporary economic activities on the spatial organization in Tabriz Grand Bazaar and to control some of its economic, social, and physical consequences.
Findings: Although Iran has had no inherent economic and social changes since the late Qajar period, the factories and machine products have replaced traditional and local goods and services. The investors owned the majority of possessions and production tools. Expanding the deals in this system has led the small outputs not to be accountable. And as a result, this caused the small craft productions to transform into factory productions. Therefore, this period is the era in which the products are constantly altered. In the following, some of the contemporary economic factors are mentioned. Some examples include the expansion of markets and free contests, increase in the manufacturing and factory productions, enhancement of the social imbalance with high differences, increase in ownership of possessions and manufacturing tools by investors, and incentive for high-interest rates (domination of production in sales), the consumers’ supremacy, the focus of workforce, paying particular attention to creating the value-added, the expansion of transportations and commodity exchanges and also the domination of capitalism. The studies represent that from the late Qajar period, Tabriz bazaar witnessed the entry and presence of mass production and imported goods. Modern urban planning emerged in Tabriz bazaar by the change in the type and method of new economic activities and physical growth due to population growth and migration. Therefore, the spatial organization of the bazaar could not respond to this volume of goods and services. This production and supply volume split the bazaar space and debilitated the trade with the region and city. The old structure of the bazaar also underwent serious changes due to new needs, which led to the abandonment of some spaces and the addition of heterogeneous spaces. In some cases, this issue led to the disappearance of the hierarchy and patterns of activity and physicality in the bazaar and led to the creation of inconsistent spaces. The research reveals that spatial organization characteristics, such as centrality, patterns and index elements, structure, and hierarchy of the grand bazaar have been influenced by contemporary economic activities in different ways. The establishment of new commercial places in the Bazzar neighborhood, especially the commercial complexes and specialized markets built in the post-revolution period, attracted lots of people. As a result, the function of the bazaar as the sales center changed. The hierarchical organization of the bazaar has also changed due to adherence to the new road networks and innovations, yet it maintained its physical entirety.
Conclusion: The results reveal that providing centrality, like economic activities in bazaar neighborhoods, and reawakening the prosperous and currency-flow-boosting jobs with a focus on increasing the output of exportable products such as shoes and carpets, can improve the physical and technical infrastructures. In addition, systematic renovation and restoration, holding production and supply exhibitions to induce social gatherings of different genders and ages nearby the relevant  Rasteh (series of shops), would be beneficial for strengthening the place of the bazaar in the city. In terms of patterns and index elements, the specific construction and protective criteria for the bazaar spaces and environment are recommended to prevent physical depreciation and disappearance of existing patterns in the bazaar. Using the aggregation patterns in under-construction units, strengthening the bazaar axes, and highlighting the index elements can be reasonable approaches. In terms of physical structures, paying attention to the activities which prevent the monuments in the bazaar context to demolish, benefiting from their physical and functional values, attracting private investments, and providing enough parking spaces can be reasonable aims to be achieved. Human resources and project management are important in the subject of activity in organizing technology and innovations. Eventually, in the case of hierarchy, considering the structure and hierarchy of the neighborhood and inside flows of the bazaar, taking into account the organization of arrangements and sequences in the placement of spaces, activities, views, and movements would be the appropriate approach in upgrading and maintaining the hierarchy of the bazaar. Therefore, in addition to a comprehensive knowledge of the bazaar and spatial communication with the surrounding environment, technology and innovation management, human resource management, and finally, project management or common urban planning projects such as reviving the historical context can be a good strategy to maintain and improve the spatial organization of bazaar. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contemporary Economic Activities
 • Spatial Organization
 • Grand Bazaar
 • Tabriz
 1. Ahmadi, B (2002). Marx & Modern Politics. Third Publication. Tehran: Publication Center
 2. Asayesh, H. (2001) “Looking at Rural Population Changes in Iran”. Population Quarterly, 37-38, pp: 66-91
 3. Barg Jelveh, S (2001). “Physical Structures of Persian Physical Centers”. Sofeh Publication, 33, pp: 36-45.
 4. Behzadfar, M (2013). Urban Designs & Programs. Third Publication, Tehran:  Nashre Mehr Institude
 5. Creswell, J. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: chossing Among Five Tradition. London: Sage Publication Ltd
 6. Erickson, B (2002), Approaching. Urban Design. The Design Process. Edited B Marion Roberts & Clara Greed, England: Long man
 7. Ershadi, S (2005). “Bazar Geography & Persian Bazars”. Training of Geography, 71 ,pp: 4-11
 8. ICHHTO (Iranian cultural heritage, handicrafts and tourism organization) (2009). World Heritage nomination dossier of Tabriz Historical Bazaar Complex, Tehran: Deputy of Cultural heritage.
 9. Kotler, P (1931). Marketing Management; Analysis, Planning, Implementation, and Control. Translators: Forouzandeh, Bahman. First Publication. Esfahan: Amookhteh Publication
 10. Kotler, P. Armstrong, G (1998). Principles of Marketing. Translator: Zare, Mahdi.Tehran: Mehrjad: Modir-e Farda Publication
 11. Mansouri, S.A.Mohammadzadeh, S. (2017). “The Spatial Organization Changes of Tabriz City from early Islam to Qajar period”. Bagh-e Nazar Journal. 14 (5), PP:21-32
 12. Mansouri S.A. Munir, G (2007). “Two Eras of Spatial Organization in Persian City: Before & After Islam with the Help of Developments' Evidences of Kerman City”. Bagh-e Nazar Journal. 4 (7), PP:49-60
 13. Masouminiya, A. (2004). “Optimal Market, Perfect Competition”, Islamic Economy Publication. 4, PP:55-80
 14. Merriam, S.B (1988). Case Research in Education: A Qualitative Approach. San Francisci: Jossey-Bass Pub.
  Misra, R.P
  (1989).Regional development alternatives international perspectives. Traslate by: Abbas Mokhber. Tehran: Plan and Budget Organization of Iran
 15. Moen, K., and Middelthon, Anne-Lise Orvin (2015). “Qualitative Research Methods”. In Petter, Laake, Haakon, Breien Benestad and Bjørn, Reino Olsen (ed.). Research in Medical and Biological Sciences: From Planning and Preparation ot Grant Application and Publication. Academic Press. Chapter 10. pp. 321-378
 16. Mohammadzadeh, S. Mansouri, S.A (2018). “The Relationship between Mozafariyeh Complex & Physical Organization of Tabriz City from Qara Quyunlus to Qajar Period”. Bagh-e Nazar Journal. 15 (68), PP:15-24
 17. Mohammad moradi, A.Bahmani Oskouyi, F.. (2010).“Traditional Market: The Crystallization of Contemporary Urban Planning Ideals”. Tarrah Journal, (2), 160-163
 18. Moustakas. C. (1994). Phenomenological Research Methods. First Edition. London: Sage Publications
 19. Muller, J.Z (2002). The Mind and The Market: Capitalism in Modern European Thought, Tehran:  Bidgol Publication
 20. Naghsh Moheet Engineering Consultant CO. (2013). Urban Design Brief of Tabriz. Forth Case: Cognition of The City
 21. Najafi, A. Golchin, A. (2012). Tabriz Bazaar in Qajar Period. Tabriz: Altin Publication
 22. Neglia, G. A. (2008). “Some historiographical notes on the Islamic city with particular reference to the visual representation of the build city”, the City in the Islamic World, Jayyusi, S.K.; Holod, R.; Petruccioli, A.; & Raymond, A (Ed.), 3-46: Bril.
 23. Oxford Advanced Learner's Dictionary, (2000), Sixth edition
 24. Pourahmad, A. Faraji Malayi, A. Manouchehri Miandoab, A. Azimi, A (2011). ”The Effect of Modernism on Physical & Spatial Development of Islamic Persian Cities. (case study: Tehran) ”, Islamic Persian City Studies Quarterly. 2(6), PP:47-61
 25. Pourjafar, M.R., Gh. Samani, A. Pourjafar, and R. HoorshenasIranian. )2012(. Archi cultural parallel of Persian and Turkish bazaar along the Silk Road case studies: rey, Tabriz and Istanbul bazaar. In 2nd International Conference on Archi-Cultural Translations through the Silk Road, Nishinomiya, Japan, July 14-16.
 26. Pourjafar, M.R; Molayi, A. Pourjafar, A (2016). “Explanation of Tabriz Islamic Persian Urban Design Features”. Firouzeh Islam Publication, 2(2),PP: 87-107
 27. Reeves, S., Albert, M., Kuper, A. and Hodges, B. D. (2008). “Why Use Theories in Qualitative Research”. British Medical Journal, 337, p. a949
 28. Saeedi, A. Hosseini Hasel, S (2009). Infrastructure of Placement & Situating new Villages. Islamic Republic Housing Foundation. Deputy for Rural Development. First Publication. Tehran: Shahidi Publication
 29. Safa manesh, K. Rashtchiyan, Y. Monadizadeh, B (1997). “The Physical Structure & The Changes of Tabriz City during The Last Two Centuries”. Goftogu Journal. (18). Pp:33-53
 30. Salvatore, D (1993). Schaum's outline of Microeconomics. Translator: Sobhani, Hassan. Tehran: Nashr-e Ney
 31. Sameii, N. Ghasemi, B (2009). The Persian Bazaar; An Attempt to Document Traditional Market in Iran. Tehran: The Academic Center for Education, Culture and Research.
 32. Shank, G. (2006). Qualitative Research: A Personal Skills Approach. Pearson, Merril Prentice-Hall.
 33. Soltanzadeh, H (1993). The Urban Spaces in Historical Contexture of Iran: Tehran, Iran Cultural Studies in Partnership with Tehran Municipality
 34. Tafazoli, F (2006). “Capitalism from the Perspective of Karl Marx & Max Weber, Peyk Nour Magazine, 14,PP: 79-92
 35. Tavakol, S., Dennick, R. and Tavakol, M. (2012). “Medical Students’ Understanding of Empathy: A phenomenological study”. Medical Education, 46, pp. 306-316.
 36. Wikipedia, 2019., Retrieved from www.wikipedia.org at September, 2019; 10:15:20AM.
 37. Zekavat, K (2011). “The Position of Spatial Organization in Urban Design, Sofeh Publication. 54, PP: 105-118