نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مواجهه با طبیعت بعنوان نیاز فطری، یک ضرورت چندوجهی در زندگی شهریست که کَمابیش رویارویی با این مقوله اتصالی فیزیکی و روندی خطی بوده است. در خِلال این سِیر با ورود مفاهیم جدید در علوم، واقعیت مجازی  برای  تنوع دادن این تجربه به شکل تِله‌پِرزِنس مورد توجه بسیاری از کشورها در حوزه معماری قرار گرفته و قواعد سازمانی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت، این اصل منطقِ تازه‌ای در زمینه معماری با توجه به پیشرفت‌های حاصله همراه دارد و آن تولید فضاهای احساس‌برانگیزی است که در عین حال انتزاعی ولی بسیار ملموس‌اند. علیرغم جابجایی مرزهای واقعیت در جهان به قصد پیشبرد و ترکیب نو، هنوز تفکری اساسی از این نوع رابطه در کشورمان دیده نشده و کمیابی آن به وضوح حس می‌شود. بدین سان برای محک این فرم حضور، در روشی خاص، انسان و طبیعت برای بازتولید یک تعامل نوآفرین در معماری، در دنیای دیجیتالی ارزیابی می‌شوند. منظور از انجام پژوهش، سنجش حس حضور در طبیعت مجازی با آشکارسازی نظام معیاری آن (سنجش ابزار واقعیت مجازی) و همچنین جهش این پیوند در معماری با تعیین شاخص‌های سازنده آن است. فرایند تحقیق، نخست مبتنی بر مطالعات اسنادی طبق مرور مستندات مربوط به تحقیقات بارز و برجسته با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بدست آمده است. در ادامه آن، الگویی از به محک در آوردن این حس در معماری توسط محققین این پژوهش پیشنهاد شده است. در نهایت پارامترهای تحقیق از طریق پرسشنامه ارزیابی شده و برای رسیدن به یک راهکار با استفاده از نرم‌افزار SPSS  مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد بکارگیری ابزار واقعیت مجازی و ارائه تکنیک‌هایی از آن در کالبد معماری، در جهت ارتباط بین انسان و طبیعت میتواند لایه‌ای نو از تعاملات دیجیتالی را در معماری شکل دهد.

چکیده تصویری

ارزیابی نظام اتصال انسان و طبیعت در سیستم واقعیت مجازی با هدف ارائه و بازتاب مدلی در کالبد معماری

تازه های تحقیق

- تبیین فاکتورهای پیشنهادی حس مکان مجازی: عوامل کالبدی مجازی، فعالیت مجازی و پیوند معنایی مجازی. 
- ارزیابی حضور در طبیعت با استفاده از PQ ، ITQ و آزمون حس مکان مجازی.
- خروجی نرمالِ داده‌ها در حس حضور و حس مکان از طبیعت دیجیتالی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of human-nature connection system in virtual reality system to propose and reflect a model for the architectural physical structure

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Sajadi Zaviyeh 1
 • Rana Nili 2

1 M.A. in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Technical and Engineering, Parand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Technical and Engineering, Parand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Astonishing architectural spaces have been created worldwide. As a morphogenic generator, Telepresence is changing the system of contemporary architecture system. The organizational composition of this action links the object to the subject. In this case, elements are perceived as in-between space (space between human and system). This study aims to recall the human-nature relationship as a determinant connection to fertilize this generation of architecture systems. This study also tends to evaluate the quality and various aspects of this relationship. This study aims to examine the quantity and quality of sense of presence in the digital nature at two HMD and sense of virtual place levels. The new mechanisms can be entered into these interactions to enable the modern human to experience another real framework within new architecture loops.
Methods: The extant research was conducted based on two methods. In the first part, some criteria were determined to measure the sense of presence in virtual nature (virtual reality tool assessment). This part of the study was carried out based on bibliographic research by reviewing the associated studies collected from documentary resources. In the next step, some indicators were recommended to propose a model for this sense in architecture. In the second part, the parameters determined for the sense of presence and proposed indicators were evaluated and ranked by participants. The statistical population and sample of the study comprised Adrenaline Station in Tehran, Iran. A questionnaire was used as the research means in this study. To measure the sense of presence and immersion tendencies of participants, PQ and ITQ were employed. The researcher-made questionnaire of preferences of agents of virtual nature’s sense of place was used to evaluate the design indicators. Finally, data analysis was done through SPSS software to achieve a solution.
Findings: According to the obtained findings, criteria of sense of presence in the virtual environment included control factors, sensory factors, distraction factors, realism factors, sound, and haptic. Subsequently, creative indicators of architecture consisted of virtual spatial factors, virtual activities, and virtual semantic links. According to evaluations, data analyses, and PQ tests, the sense of presence in nature via virtual reality tools is normal. In this collaboration, haptic sense has been ranked as the most significant factor, followed by the other factors. Moreover, the test of sense of virtual place of nature indicated that digital behaviors of this kind of architecture system obtained a reasonable score. According to participants’ opinions, virtual spatial factors had the highest effect on this structure. Comparative results and findings of the ITQ test indicated that the sense of presence-sense of place in the virtual environment and the immersive tendency of individuals were at a normal level in both methods. Hence, these two subjects are interconnected. Another report indicated the higher intensity of this correlation through the sense of virtual place compared to presence through HMD tools. In terms of demographic findings of participants in this study, there was a similar gender distribution. On the other hand, the tendency of participants in the age range of 25-30 was higher than that of others.
Conclusion: The present study confronted new experiences. This study was conducted to evaluate the mental stress of the studied topic on another side of the coin (knowledge of sense of presence in virtual nature). Accordingly, a set of virtual components were introduced as factors creating digital nature’s sense of place to form a structure consistent with the demands of modern humans. Although humans see the real nature as a constant agent that is an alternative to the same and similar experience far from their expectations, interactive levels in the contemporary world consider the digital nature as the operator of another aspect of presence to retrieve it besides that event. The obtained results confirmed the designed hypotheses. Accordingly, the participants achieved a normal evaluation of a sense of presence in virtual nature throughout HMD and a sense of virtual place. According to different evidence, results and observations obtained from the HMD system introduced the average quality of instruments collection and normality of immersion traits of participants as two factors that influence each other. Furthermore, the same feedback was found in the test line of sense of virtual place and individuals’ tendencies. These achievements indicated that both of the introduced methods could be effective in human-nature interaction. Nevertheless, some explanations can be provided based on the obtained findings. Firstly, change in new communicational strategies can serve as solutions in the future since there might be changes in nature and relevant issues. Secondly, the sense of a digital place of nature can serve as an alternative to the architectural body. Since the variables mentioned above affect each other, they will create a strong social relationship between humans and nature. Thirdly, the questionable point is what other experiences can be incorporated in this context regarding the changing natures towards industrialization and digitalization of relationships in the architectural loops.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual Reality
 • Telepresence
 • Sense of virtual place
 • Virtual Nature
 • Digital Environment

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه ارشد نویسنده نخست با عنوان «طراحی فراموزه‌ی طبیعت با استفاده از تکنیک‌های واقعیت مجازی» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s Master thesis entitled “Design of Nature Ultra-Museum Applying Virtual Reality Techniques”, supervised by the second authors, at Islamic Azad University Parand branch.

 1. Abkar, M. Kamal, M. Maulan, S. Mariapan, M. (2010). Influences of viewing nature through windows. Journal of basic and applied sciences. 4(10), 5346-5351
 2. Badea, M. G. Bica, M. D. (2013).Virtual Reality in Sport Area. Paper Presented at The International scientific Conference Elearning and Software for Education. 3, 118-123
 3. Baños, R. Botella, C. García-Palacios, A. Villa, H. Perpiñá, C. Gallardo, M. (2009). Psychological variables and reality judgment in virtual environments: the roles of absorption and dissociation. Cyber Psychology & Behavior. 2, 143-148
 4. Baños, R. M. Botella, C. Garcia-Palacios, A. Villa, H. Perpiñá, C. Alcaniz, M. (2000). Presence and Reality Judgment in Virtual Environments: A Unitary Construct?  Cyber Psychology & Behavior. 3, 327-335
 5. Calogiuri, G. Litleskare, S. Fagerheim, K. A. Rydgren, T. L. Brambilla, E. Thurston, M.(2018). Experiencing Nature through Immersive Virtual Environments: Environmental Perceptions, Physical Engagement, and Affective Responses during a Simulated Nature Walk, Frontiers in Psychology. 8.
 6. Canter, D. (1977). The Psychology of Place. London: The Architectural Press.
 7. Fistola, R. (2001). Planning the Digital City (the rising up of the M.E-tropolis). Corp2001, Vienna University of Technology.
 8. Gajedra, Sh. Sun, W. Ye, Q. (2010). Second life: A Strong Communication Tool in Social Networking and Business. Information technology journal. 9(3), 524-534
 9. Gutierrez, M. A. Vexo, F. Thalmann, D. (2008). Stepping into Virtual Reality. London: Springer.
 10. Held, R. Durlach, N. (1992). Telepresence. Presence: Teleoperators and Virtual Environments. 1 (1), 109-112
 11. Helene, S. Wallach, N. Margalit, B. Z. (2007). Virtual Reality Assisted Treatment of Flight Phobia. Isr j Psychiatry Relat Sci. 44(1), 29-32
 12. Hinds, J. Sparks, P. (2011). The Affective Quality of Human-Natural Environment Relationships. Journal of Evolutionary Psychology. 9(3), 451-469
 13. IJsselsteijn, W. A. Ridder, H. D. Freeman, J. Avons, S. E. (2000). Presence: Concept, determinants and measurement. In Proceedings of the SPIE, Human Vision and Electronic Imaging. 3959- 3976.
 14. Innocenti, A. (2017). Virtual Reality Experiments in Economics. Journal of Behavioral and Experimental Economics.
 15. Lessiter, J. Freeman, J. Keogh, E. Davidoff, J .D. (2001). A Cross-Media Presence Questionnaire: The ITC Sense of Presence Inventory. Presence: Teleoperators and Virtual Environments. 10(3), 282-297
 16. Lombard, M. Ditton, T. (1997). At the hearth of it all: The concept of presence. Journal of Computer Communication. 3 (2).
 17. Mayer, F. S. Frantz, C. M. Bruehlman-Senecal, E. Dolliver, K. (2009). Why is Nature Beneficial? : The Role of Connectedness to Nature. Environment and Behavior. 41, 607-643
 18. McGreevy, M. W. (1992). The presence of field geologists in Mars-like terrain. Presence: Teleoperators and Virtual Environments. 1 (4), 375-403
 19. Olafsdottir, G. Cloke, P. Vögele, C. (2017). Place, green exercise and stress: An exploration of lived experience and restorative effects. Health & Place, 46(Suppl. C), 358-365
 20. Plante, T. G. Cage, C. Clements, S. Stover, A. (2006). Psychological benefits of exercise paired with virtual reality: outdoor exercise energizes whereas indoor virtual exercise relaxes. Int. J. Stress Manag. 13, 108–117
 21. Punter, J. V. (1991). Participation in Design of Urban Space. Landscape Design. 200, 24-27
 22. Seth, A. Smith, S. (2004). Pc-Based Virtual Reality for Cad Model Viewing. The Journal of Technology studies. 43, 32-36
 23. Sheridan, T. B. (1992). Musings on Telepresence and Virtual Presence. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1(1), 120-125
 24. Slater, M. (2014). Grand Challenges in Virtual Environments. Frontiers in Robotics and AI, 1.
 25. Slater, M. Sanchez-Vives, M. V. (2014). Transcending the Self in Immersive Virtual Reality. Computer, 47(7), 24-30
 26. Slater, M. Wilbur, S. (1997). A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments. Presence, 6, 603-616
 27. Witmer, B. G. Singer, M. J. (1998). Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire, 7(3), 225-240
 28. Yao, H. p. Liu, Y. ZH. Han, CH. S. (2012). Application Expectation of Virtual Reality in Basketball Teaching. Procedia Engineering, 29, 4287-4290