نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، موسسه آموزش عالی کوثر، قزوین، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

باوجود بحران‌های زیست‌محیطی و کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی نیاز به راهکارهای توسعه پایدار و معماری پایدار به ‌منظور مدیریت مصرف انرژی و کاهش زیان‌های خطرناک انسانی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. در این راستا به‌منظور افزایش آگاهی دانشجویان و طراحان بایستی آموزش‌های تخصصی معماری پایدار در حوزه دروس دانشگاهی قرار گیرد. از آنجایی‌که ساختمان‌های مسکونی بخش مهمی از مصرف انرژی را در کشور شامل می‌شوند، بایستی میزان اثربخشی این راهکار بر نحوه طراحی ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران موردبررسی قرار گیرد. این پژوهش از منظر روش‌شناسی پیمایشی است و دارای دو بخش کیفی و کمی است که در بخش کیفی به بررسی مبانی نظری مربوطه و در بخش دوم پرسشنامه‌هایی در اختیار 20 نفر از اساتید و دانشجویان معماری به‌ منظور بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های معماری پایدار بر نحوه طراحی خانه‌های مسکونی شهر تهران گذاشته ‌شده است و برای تعیین اعتباریابی پرسشنامه از نرم‌افزار Smart PLS2 استفاده ‌شده و به جهت اولویت‌بندی داده‌ها از آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS ‌بهره گرفته شده است. درنهایت نتایج حاصله بیانگر آن است آموزش‌های معماری پایدار در سطح اجتماعی (دانشجویان، بالا بردن آگاهی مردم و درنهایت کارفرمایان) بیشترین تأثیر را داشته و در بالا بردن کیفیت محیط داخلی ساختمان به نسبت اثربخشی کمتری دارد.

چکیده تصویری

ارزیابی جایگاه آموزش‌های دانشگاهی در حوزه معماری پایدار؛ نمونه موردی: ساختمان‌های مسکونی شهر تهران

تازه های تحقیق

- تبیین رابطه میان جایگاه آموزش‌های آکادمیک در حوزه معماری پایدار در دانشگاه‌ها و موسسات عالی در تمامی مقاطع و نحوه طراحی ساختمان‌های مسکونی در کشور ایران از جمله کلانشهر تهران.
- ارزیابی ساختمان‌ای مسکونی شهر تهران از منظر بکارگیری الگوهای معماری پایدار و توسعه پایدار.
- ارائه پرسشنامه در میان جامعه آماری متخصص به منظور اولویت‌بندی شاخص‌های تاثیرگذار، تبیین میزان اثربخشی و نهایتاً بررسی جایگاه آموزش‌های پایدار بر طراحی ساختمان‌های مسکونی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the impacts of academic education on sustainable architecture (Case study: Residential buildings in Tehran)

نویسندگان [English]

 • Peiman Pilechiha 1
 • Masoume Kazemi 2

1 Assistant Professor, Department of Architecture, Kowsar Institute of Higher Education,Qazvin,Iran.

2 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Nowadays, one of the main concerns of architects and urban designers is environmental crises and high energy consumption in buildings, especially in metropolitan areas (specifically in Tehran city). According to other research conducted on all land uses, residential buildings have higher energy consumption than other building types, which indicates the importance of efficiency and management of energy consumption in residential buildings and shows the significance of providing solutions for this concern. Therefore, academic education in sustainable architecture strategies and principles requires a revision for implementation of these strategies by architects and designers. Since environmental crises are still a marginal field in academic architecture courses, the issue of sustainability has been included in the curriculum as a single course. Regarding the abovementioned issues, this study aims to investigate the position of university education in sustainable architecture in universities and higher education institutions, as well as the effectiveness of residential buildings designed in Tehran city based on sustainability principles.
Methods: This research is a kind of applied research. In terms of methodology, it combines descriptive-analytical research and survey research methods. In this research, the researcher describes the real and regular objective characteristics of the study. This research is comprised of two main parts: qualitative and quantitative parts. In the first part, the qualitative part, the theoretical foundations of the research are studied. In order to obtain the desired results in this research, the information is collected through bibliographic studies. Questionnaires were given to twenty students and professors of architecture. In the questionnaire, the position and role of sustainable architecture education in universities were investigated based on three main components (quality of indoor environment, innovation in design, and community). Smartpls2 software was used to determine the validity of the questionnaire, and the Friedman test in Spss software was used to prioritize the data. Cronbach’s alpha coefficient was also used to determine the normality or abnormality of the data.
Findings: The priority of the variable components regarding the position of academic education in sustainable architecture was reported in order of importance using the Friedman test. Based on the findings, the order of importance for the component variables is “community”, “design innovation”, and the “indoor quality” components, respectively. Regarding the “community” component, the items of “increasing awareness for young architects and graduates to implement sustainable architectural solutions” and “providing incentive policies by officials and superiors (providing financial facilities)” were the most and least important items. Then, amongst the items of “design innovation” components, “using heating and cooling systems with the least energy consumption” was ranked as the most important item. Finally, regarding the “indoor quality” component, “thermal, visual, psychological, and health comfort” items received the highest scores.
Conclusion: Based on the research results, it can be acknowledged that academic education in the field of sustainable architecture has been effective to some extent for the students. The sustainable architecture course introduces the environmental crises and explains the need to use sustainable architecture solutions in buildings. Therefore, effective measures have been taken to use materials compatible with the climate and heating and cooling systems with low energy consumption in the building. However, residential building design and implementing active solutions to reduce energy consumption remain the primary concern. Relying on active solutions for reducing energy consumption in sustainable architecture, such as using revolving windows, photovoltaic panels, etc., must be accentuated. Finally, the quality of the interior environment in the design of residential buildings, which is one of the important criteria of sustainable architecture, was the least considered item in designing sustainable residential buildings. In order to improve the effectiveness of this criterion in residential building design, higher authorities can provide incentive policies and special financial facilities to architects and urban planners to improve the quality of the building environment based on sustainable architectural approaches. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Architectural Education
 • Sustainable Architecture
 • Residential Buildings
 • Energy Efficiency
 1. Azar A,Gholamzadeh R,Ghanavati M.2012. structural modeling in application management in Smartpls software.Tehran:Negah Danesh
 2. Azizi sh.2009. Analytical Approach in Design and Management in Organizing Urban Parks and its Relation on Promoting Citizens Health.Hoviat shahr.Volume 4, Issue 7.Pages 43-52.
 3. Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. MIS Quarterly, 22(1), vii-xvi.
 4. Davari A,Rezazadeh A.2014. Structural equation modeling with PLS software.Tehran: Jihad Daneshgahi Publishing Organization
 5. Dias, Rubens A., Mattos, Cristiano R., Balestieri, J.A.P., (2004), "Energy Education: breaking up the rational energy use barriers", Energy Police, 32, pp1339-1347.
 6. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1987). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 7. Gaulmyn Camille, Dupre Karine.2019. Teaching sustainable design in architecture education: Critical review of Easy Approach for Sustainable and Environmental Design (EASED), Journal of Frontiers of Architectural Research,Volume 8, Issue 2, June 2019, Pages 238-260
 8. Gorji Mahlabani Y.2010. Sustainable Architecture and its critique in the field of environment.Journal of iraninan architecture and urbanism.volume 1.issue 1
 9. Guinot, C., Latreille, J., and Tenenhaus, M. (2001). “PLS Path Modeling and Multiple Table Analysis: Application to the Cosmetic Habits of Women in Ile-de-France,” Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, (58:2), pp. 247-259.
 10. Haghparast F.Mozayan S.2018. Teaching concepts related to sustainable architecture in the primary education system by appearing in school architecture.Green Architecture Journal.Issue 10
 11. Henseler, J. a. R., Christian M. and Sinkovics, Rudolf R. (2009). The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing. Advances in International Marketing (AIM.20.277-320.
 12. Hojat I. Architectural education and the worthlessness of values.Journal of fine arts. Volume 14, Issue 14.pp 63-70
 13. Hosseini b,Mofidi M,Madi H.2008.education of sustainable architecture in iran,Barries and trends.Journal of Technology and Education.volume 2.number 3.pp 213-221
 14. Khatami M, Jafar and Fallah M, 2010, The position of sustainability education in architecture and construction, Sofeh Journal, Volume 20, Number 50; pp 21-34
 15. Legeny J, spacek R.2019. Critical thinking in teaching sustainable architecture. World Transactions on Engineering and Technology Education.vol 17.No2.
 16. Mohsenin SH,Esfidany M.2014. Structural equations based on the partial least squares approach using Smart-PLS software.Tehran:Mehrban Book
 17. Moss, E., Rousseau, D., Parent, S., St‐Laurent, D., & Saintonge, J. (1998). Correlates of attachment at school age: Maternal reported stress, mother‐child interaction, and behavior problems. Child development, 69(5), 1390-1405.
 18. Rezaei A, Pourzargar M. (2020). Review of the concept of green roof in contemporary housing in order to improve the standard of living and quality of the environment (Case study: Tehran city). Journal of Sustainable Architecture and Urban Planning. Volume 8. Number 1. pp. 183-195
 19. Sharqi  A Mohtashami M. 2007. Green space in high-rise buildings with a renewed approach to nature. Journal of Environmental Science and Technology. Volume 9 and Number 4. pp. 57-71
 20. Tabatabaei S,Motahari Nejad H,Tirgar H.2016. Accreditation of Doctors' Teacher Identity Assessment Tools based on Minimal Squares Approach. Journal of Developmental Steps in Medical Education.13(6).Pages 1-12
 21. Tabatabaei S,Motahari Nejad H,Tirgar H.2016. Structural analysis of job decision self-efficacy on job decision-making assurance mediated by the dimensions of professional opportunism. Quarterly Journal of Educational Research.11(47).Pages 85-112
 22. Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposite Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceeding of the XLII SIS scienific meeting,739-742
 23. Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis, 48(1), 159-205.‏
 24. Vinzi, V., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. In V. Esposito Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler & H. Wang (Eds.), Handbook of Partial Least Squares, (pp. 47-82): Springer Berlin Heidelberg.
 25. Werts, C. E., Linn, R. L., & Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass Reliability Estimates: Testing Structural Assumptions. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 25-34