نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

جایگاه مثبت فضا یا به عبارتی فضامحوری در برابر حجم‌انگاری، از وجوه شاخص معماری ایران است و در این راستا، شفافیت از اصول و مبانی و ازجمله کیفیات ویژه و بنیادین در ساختار فضایی معماری ایرانی به حساب می‌آید. بر همین اساس، برخی معماران معاصر ایران بر این اصل پای فشرده و با الهام از آثار جاودانه این سرزمین سعی در نمودپذیری و تحقق و تداوم آن داشته‌اند. با تکیه بر اهمیت پرداختن به این شاخصه، هدف تحقیق حاضر، سنجش نحوه کاربرد مفهوم شفافیت و چگونگی بروز آن در عناصر فیزیکی و ساختارهای فضایی معماری معاصر ایران است. بر این مبنا پژوهش حاضر اقدام به بررسی موضوع در دو مرکز فرهنگی از دوره معاصر ایران و مقایسه و تطبیق تدابیر بکار رفته در تحقق این اصل نموده و جهت پیشبرد تحلیل از تکنیک نحو فضا و ترسیم و تفسیر نمودارهای توجیهی و محیط نرم‌افزارهای UCL Depthmap و Agraph بهره برده است. دو بنای مطالعاتی شامل مرکز فرهنگی سینمایی دزفول و مرکز بین‌المللی فرهنگی اصفهان از آثار معمار معاصر، فرهاد احمدی است. رویکرد تحقیق شامل دو وجه کمی و کیفی است. به‌طوری‌که شاخص‌های چهارگانه شفافیت از طریق بررسی ادبیات تحقیق به روش تحلیلی توصیفی استنتاج شد و پس از بررسی و گزینش شاخص‌های مرتبط با موضوع در نظریه نحو فضا، فرآیند تحلیل به روش استدلالی قیاسی و منطقی پی گرفته شد. به‌این‌ترتیب با استفاده از خروجی شاخص‌هایی چون عمق، اتصال، تعداد فضا، یکپارچگی فضایی و مخروط دید، موضوع شفافیت در چهار زیربخش گشایش فضایی، انسجام فضا، تداوم و توالی و ادغام و همپوشانی در بناهای مطالعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تدابیر متعدد در کنار هم و گاه با اولویت‌بندی‌هایی نسبت به یکدیگر در ایجاد شفافیت بصری و فیزیکی مؤثرند. هم‌چنین نحوه نمودپذیری شفافیت در دو بنای مرکز فرهنگی دزفول و اصفهان، تفاوت‌ها و شباهت‌هایی را آشکار می‌کند که می‌تواند در غنای معماری معاصر ایران مؤثر گردد. 

چکیده تصویری

تحلیل نحوی نمودپذیری شفافیت فضایی در معماری معاصر ایران

تازه های تحقیق

- سنجش نحوه کاربرد مفهوم شفافیت و چگونگی بروز آن در عناصر فیزیکی و ساختارهای فضایی معماری معاصر ایران.
- مقایسه و تطبیق تدابیر بکار رفته در تحقق شفافیت فضایی با استفاده از تکنیک نحو فضا و ترسیم و تفسیر نمودارهای توجیهی.
- آشکارسازی تفاوت‌ها و شباهت‌ها در نحوه نمودپذیری شفافیت در دو بنای مرکز فرهنگی دزفول و اصفهان که می‌تواند در غنای معماری معاصر ایران مؤثر گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Syntactic Analysis of Spatial Transparency in Contemporary Iranian Architecture

نویسنده [English]

 • Hosna Varmaghani

Assistant Professor, Department of Architecture,, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: The positive position of space, or in other words, space-axial against a volumetric viewpoint, is one of the key aspects of Iranian architecture. In this regard, transparency is considered one of the principles and fundamentals and among the special and fundamental qualities in the spatial structure of Iranian architecture. Based on this, some contemporary Iranian architects have tried to make it visible and realizable and have continued it based on these principles and the inspirations from the eternal works of this land. Relying on the importance of addressing this indicator, the aim of this research is to measure the application of the transparency concept and how it manifests itself in the physical elements and spatial structures of contemporary Iranian architecture. Accordingly, in the current research, the way of realizing transparency in the contemporary architecture of Iran and the extent and quality of its emergence and development have been questioned and discussed. In order to examine this issue in detail, two cultural centers in the contemporary period that have paid attention to the formal and semantic aspects of Iran’s past architecture have been selected to be analyzed and measured in terms of transparency. The current research started with the hypothesis that the examination of the way transparency is represented in the two buildings of Dezful and Isfahan cultural centers reveals the differences and similarities that can be effective in enriching the contemporary architecture of Iran. Therefore, research questions about the quality of transparency in these two buildings are proposed and lead to measures to make the space transparent in contemporary Iranian architecture: Which physical elements and spatial structures have been used by each of the two cultural center buildings of Dezful and Isfahan and how to create transparency? What are the differences and similarities between the transparency appearance in these two buildings?
Methods: The current research has used two quantitative and qualitative strategies. So, the descriptive-analytical and analogical, and logical reasoning methods, as well as bibliographic and document studies, have been used to collect and analyze data. In order to investigate the transparency issue in contemporary Iranian architecture, the main factors that create transparency in architecture were extracted from the existing theories. Then, these components were categorized into four subsections containing the main indicators of spatial transparency. The reason for choosing Dezful Cinema Cultural Center and Isfahan International Cultural Center among existing contemporary cultural centers is the architect’s exceptional attention to the use of Iranian architectural elements and techniques. In order to perform a quantitative analysis using Agraph software, Justified Plan Graphs were first drawn from the floor plans. Since the amount of visible area at any point of the space is an important indicator in evaluating the transparency level, UCL Depthmap software was used to measure this component. In the final stage, each of the four indicators of the transparency concept was measured and concluded with a quantitative analysis of syntactic indicators.
Findings: Four syntactic factors of visual cone, spatial integration, connection, and depth were selected to evaluate the degree of transparency. Spatial connectivity and depth, as well as the number of spaces, were analyzed in Agraph software, and two factors of visual accessibility (Isovist) and spatial integration were analyzed and interpreted in Depthmap software. In Dezful Cultural Center, the location of the main volume of the building in the depth of the ground and the externally blocked walls have minimized the continuity and sequence of the internal and external areas of the building. While in Isfahan Cultural Center, the division of the plan into two inward and outward parts has maximized the visual transparency and continuity and sequence of inside and outside in half of the building. In the Dezful building, the depth indicator showed that despite the hierarchy and the distance of the spaces from the external area, the location of open and semi-open internal distributable spaces is in the points that created the continuity and sequence of the internal areas at great depths from the building’s entrance. In the Isfahan building, the low number of depth indicators for most spaces means more integration in the interior space. The comparison of the number of spaces in the two Dezful and Isfahan buildings, and its ratio to the maximum depth in the plan, shows that although there is a significant relationship between the number of spaces and the amount of integration, the presence of a large number of spaces in a slight depth can moderate the effect of high spatial multiplicity on integration reduction. The numerical and figural comparison of the local integration and the maximum and minimum values clearly shows the important role of the inter-space in spatial integration and transparency.
Conclusion: In this research, the results were obtained after analyzing the criteria related to the transparency of the spatial structure, including spatial openness, integration and overlap, continuity and sequence, and spatial coherence using the tools of depth, number of spaces, connection, visual cone, and integration. Transparency, in general, is observed in both buildings with the use of relatively similar measures. However, there are differences in how this transparency is created and its amount, which is caused by the difference in how these elements and spatial structures are used. In general, the measures adopted in the physical elements and spatial structures of Isfahan Cultural Center have mainly led to visual transparency. In Dezful Cultural Center, physical and mental transparency has emerged more than visual transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transparency
 • Space Syntax
 • Contemporary Iranian Architecture
 • Isfahan Cultural Center
 • Dezful Cultural Center
 1. Ahmadi, F. (2012). Union and Separation in Iranian Traditional Architecture. Kimiya-ye-Honar, 3, 131-135. URL: http://kimiahonar.ir/article-1-47-fa.html
 2. Ahmadi, Z. & Habib, F. (2020). The Meaning of Emptiness and Its Role in Islamic Architecture (Case Study: Historical Houses of Yazd). Researches in Islamic Architecture, 7 (4),137-153
  URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-1252-fa.html
 3. Ahmadi Shalmani, M. H. (2011). Architecture of the contemporary mosque. Tehran: University Scholars Publication.
 4. Amini Goharrizi, S., & Yazhari Kermani, A. (2021). Spatial Pattern Analysis of Central Yard in Tomb Garden of shah Nematollah Vali Mahan Using Space Syntax Technique. Journal of Architectural Thought, 5(9), 55-67. doi: 10.30479/at.2020.12073.1376
 5. Aoapedia, (2020). Retrieved from: https://aoapedia.ir, at October 28, 2020; 11:20:00 AM.
 6. Archawpress, (2019). Retrieved from: https://archawpress.org, at September 30, 2019: 12:31:00 AM
 7. Ardalan, N. & Bakhtiar, L. (2011). The sense of unity: the Sufi tradition in Persian architecture. Translated by Vandad Jalili and Ehsan Taifeh. Tehran: Elme Memar Publication.
 8. Arnheim, R. (2015). ‎The dynamics of architectural form: based on the 1975 Mary Duke Biddle lectures at the cooper Union. Translated by Mehrdad Qayyumi Bidhandi. Tehran: Samt.
 9. Ascher- Barnstone, Deborah. (2003). Transparency: A Brief Introduction. Architecture Education, 56(4), 3- 5.
 10. Babaei, M., Soltanzadeh, H. & Sharikzadeh, M. (2011). An introduction to the concept and types of transparency in contemporary western art and architecture. Journal of Iranian Architecture & Urbanism (JIAU), 3, 5-16.
 11. Balilan Asl, L. (2008). The effect of interstitial space in the spatial continuity of architectural and urban elements in Iran. PhD Thesis in architecture. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
 12. Bani Masoud, A. (2011). Contemporary architecture of Iran. Tehran: Architecture Art of the Century.
 13. Brownell, B. (2012). Material Strategies: Innovative Applications in Architecture, Introduction. New York: Princeton Architectural Press.
 14. Dari, A. & Talischi, G. (2016). Explaining the transparency of the architectural spatial structure of Iran in the Safavid period, a case study: Hashtbehesht Kush and Imam Mosque of Isfahan. Studies of the Islamic Iranian city. 7(27), 50-41.
 15. Dehkhoda, A. A. (2007). Dictionary. Tehran: University of Tehran.
 16. Diba, Darab. (2008). Today Iran's architecture. Architecture and Urban Development, 54,55.
 17. Diba, D. (1999). Inspiration and understanding of the basic concepts of Iranian architecture. Architecture and Culture, 1(1), 61-45.
 18. Dondis, D. A. (2015) A primer of visual literacy. Translated by Saeed Aghaei.Tehran: Parham Naqsh.
 19. Forty, Adrian. (2004). Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture. New York: Thames & Hudson.
 20. Ghouchani, M. & Taji, M. (2019). Study of the role of open space and blank and empty patterns of home and mosque in traditional architecture and its re-creation in contemporary Iran. Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 7 (26), 89-102. URL: http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-651-fa.html
 21. Gibson, James J. (2014). The Ecological Approach to Visual Perception. Classic Edition (Psychology Press & Routledge Classic Editions). New York: Psychology Press.
 22. Giedion, S. (2005). Space, time and architecture: the growth of a new tradition. Translated by Manuchehr Mozaieni. Tehran: Sientific and Cultural.  
 23. Golestani, S., Hojat, I., & Saedvandi, M. (2018). A survey on spatial integration and the process of evolution in the Iranian mosque. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 22(4), 29-44. doi: 10.22059/jfaup.2018.65695
 24. Haeri Mazandarani, M. (2009). The place of space in Iranian architecture. Tehran: Cultural Research Office Publications.
 25. Haq, S. U. (2001). Complex Architectural Setting: an investigation of spatial and cognitive variable through way finding behavior, Doctoral Dissertation, Atlanta: Georgia Institute of Technology.
 26. Heidari A A, peyvasteh gar Y, mohebi nejad S, kiaee M. (2019). Evaluation the methods of confidentiality in three Peymoon of large, small and breack in the articulation of Iranian-Islamic housing using space syntax techniques. Maremat & memari-e Iran, 8 (16), 51-68 URL: http://mmi.aui.ac.ir/article-1-467-fa.html
 27. Hillier, B. (2007). Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. London: Space Syntax Laboratory.
 28. Holscher, Christoph; Dalton, Ruth Conroy & Turner, Alasdair. (2007). Space Syntax and Spatial Cognition. Space Syntax and Spatial Cognition Proceedings of the Workshop held in Bremen, 24th September 2006
 29. Homaei, M. & Nazemzadeh, F. (2013). Investigating the principle of transparency in the architecture of one of Iran's historical buildings. The second national conference of Islamic architecture and urban planning. Tabriz: Islamic Arts University of Tabriz, November 27-28.
 30. Kepes, Gyorgy. (1965). Structure in Art and in Science. London: studio vista.
 31. Kiani, M., Behjou, A. & Rastian Tehrani, N. (2015). Spatial continuity in contemporary Iranian architecture. Naqshejahan, 5(3), 52-67. URL:http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-1467-fa.html
 32. Kunnawar, Sunaina. (2010). Transparency in Architecture, Smt. MM. College of Architecture.
 33.  Mahdavinejad, M. J. & Nagahani, Noushin. (2011). Manifesting the movement concept in contemporary Iranian architecture. Iranian Islamic City Studies, 1(3), 21-34.
 34. Memarian, G.‌ H. (2005). A Journey in the theoretical foundations of architecture. Tehran: Soroush Danesh.
 35. Mirmiran, S. H. (2004). A new trend in contemporary Iranian architecture. Hamshahri Newspaper, 3529, 19.
 36. Mirmiran, S. H. (1998). A Journey from Matter to Spirit, Architecture and Urbanism, 6(42-43), 94-100.
 37. Mirmiran, S. H. (1995). Iranian architecture in the words of four generations of expert architects. Abadi, 5(19), 28-30.
 38. Momeni, K. (2018). The Comparison between the Transparency Principle in the Form and Design of Safavid and Qajar Homes in Isfahan. Researches in Islamic Architecture, 6 (1), 22-42. URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-921-fa.html
 39. Nazer, Z., Balali Oskoui, A., Keynejad, M. A. (2016). A study of transparency behaviour of domes in Islamic mosque with emphasis on the notion of the spiritual lighting. Researches in Islamic Architecture, 4(3), 94-112. URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-549-fa.html
 40. Noormohammadi, S. (2012). The Human Being in the Evolution of Spatial Meaning in the 19th and 20th Century Architecture. Soffeh, 21(2), 197-210.
 41. Pakzad, J. (2007). Articles about the concepts of architecture and urban design. Tehran: Shahidi.
 42. Parvand, S. & Tolaei, N. (1997). Getting to know the spatial features of the mosque in Iran. Mosque architecture. Proceedings of the mosque architecture conference; Past, present, future.Faculty of Isfahan campus.Isfahan: University of Art Publications.
 43. Pombo, Fátima; Verplancke, Hans & Heynen, Hilde. (2012). Transparency and Context: the Design Process of Hans Verplancke. Architectoni.ca. 2, 160-173.
 44. Rezakhani, Z. (2022). An Introduction to Articulation in Architecture, in Accordance with Heidegger's Method of Etymology. Journal of Iranian Architecture Studies, 3(5), 101-114.
 45. Rowe, Colin & Slutzkym, Robert. (1971). Transparency: Literal and Phenomenal. Part II, Perspecta, 13/14, 287–301
 46. Saadat, D., Etesam, I., Mokhtabad Amrai, S. M. & Mahdavinejad, M. (2017). Explain Concept of Transparency in Terms of Modern, Postmodern and Evaluating that in Islamic Iranian Architecture. Researches in Islamic Architecture, 5(2), 75-90. URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-766-fa.html
 47. Sanati, S. (2013). The yard, appreciation of the unbuilt, view portico (ten articles in architecture). A group of writers under the supervision of Hadi Nadimi and Mohammad Reza Oliya. Tehran: Academy of Arts.
 48. Shajari, M., Salkhi, S., & Asefi, M. (2018). Levels of fluid space perception in TabrizJame mosque; Through the concept of Movement in MullaSadra's votes. Contemporary Wisdom, 9(2), 157-176. doi: 10.30465/cw.2018.3414
 49. Shajari, M., Salkhi khasraghi, S. & Asefi, M. (2017). Perfection Movement of the Soul of Man in Mosque Space on the Basis of Mulla Sadra’s Views Case Study: Tabriz Blue Mosque. Kimiya-ye-Honar, 6(22), 75-88. URL: http://kimiahonar.ir/article-1-937-fa.html
 50. Shimmel, David Philip. (2013). Transparency in theory, discourse, and practice of Landscape Architecture. The Ohio State University.
 51. Stierlin, Henri. (1998). Ispahan: image du paradis. Tehran: Forozan Rooz Publication.
 52. Tavasoli, M. (1997). Principles and techniques of urban design in Iran. Tehran: Center for Studies and Research of Architecture and Urban Planning of Iran.
 53. Van Swicten, P.M.J.; Lagendijk, K. & Veer F.A. (2003). Glass processing days. Faculty of Architecture, Delft University of Technology.
 54. Varmaghani, H. (2022). Space as a promenade; A Critique of Spatial Quality in Fluid Architecture of Contemporary Iranian Commercial Centers (Case Study: Four Commercial Buildings, Tehran). Journal of Architectural Thought, 6(12), 150-165. doi: 10.30479/at.2022.16368.1821
 55. Wainwright, Edward. (2011). Transparency and Obfuscation: Politics and Architecture in the work of Foster + Partners. Welsh School of Architecture. Cardiff University.
 56. Zevi, B. (1997) Saper veder l'architettura = Architecture as space: how to look at architecture. Translated by Farideh Kerman. Tehran: Shahidi.