نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

طرحهای جامع شهری به دلیل مسائلی همچون بلندپروازانه بودن، عدم ملاحظه امکانات واقعی، عادم انعطاف پذیری، عدم مشارکت شهروندی، کمرنگ بودند نقش هدایت کنندگی و نقش بازدارندگی ناکارآمدی خود را در برنامه ریزی و مدیریت شهری نشان دادند. راهبرد توسعه شهر به عنوان یک برنامه کل نگر و یک فرآیند عملگرا به شهرها کمک می‌کند تا رویکرد راهبردی و دیدگاه بلندمدت را در برنامه‌ریزی شهری ادغام و رشد عادلانه در شهر را ارتقاء دهد تا کیفیت زندگی برای همه شهروندان بهبود یابد. بنابراین هدف این تحقیق، تحلیل و ارزیابی مولفه‌های راهبرد توسعه در این شهر می باشد تا درک بهتری از وضعیت شهر ایجاد شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی و از طریق مشاهده و توزیع پرسشنامه بین دو جامعه شهروندان و کارشناسان مختلف شهری صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که شهر گلوگاه با چالشهایی مواجه است که اینها همه منجر به کاهش کیفیت زندگی شهری در آن شده است. در این میان میانگین شاخصها برای ساکنین، شاخص زیست پذیری شهری ضعیف تر از سایر شاخصها می باشد و بعد از آن شاخص رقابت پذیری شهری قرار دارد. شاخص حکمروایی شهری و بانکی بودن در مرتبه بعدی قرار می گیرند. همچنین نتایج همبستگی روابط متوسط تا ضعیفی را بین ابعاد نشان می دهد. به طورکلی ارزیابی از ابعاد راهبرد توسعه شهر در شهر گلوگاه از دید کارشناسان و از دید شهروندان با میزان کمتر از میانگین استاندارد در حد پایین قرار دارد که نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب از نگاه این دو گروه می باشد. این تحقیق وضعیت شاخصهای موجب قبل از تهیه برنامه راهبرد توسعه شهر را برای درک بهتر وضعیت شهر نشان می دهد و همچنین تهیه و اجرای این برنامه را برای این شهر ضروری می داند تا در راستای آن موجب پایداری شهری گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of components of city development strategy (CDS) in small cities; The case study of Gulogah, Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini 1
  • Mohammad Hossein Mohammadi 2
  • Zahra Kabiri 2
  • Ramin Zarbi-Kenari 2

1 Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Comprehensive urban plans were weak due to issues such as ambitiousness, lack of consideration of real facilities, lack of flexibility, lack of citizen participation, and showed the role of guidance and deterrence inefficiency in urban planning and management. The CDS as a comprehensive plan and a pragmatic process helps cities to integrate a strategic approach and seeks to promote equitable growth in the city to improve the quality of life for all citizens. The purpose of this study is to analyze and evaluate the components of the development strategy in this city to create a better understanding of the situation in the city. Data collection was done in a documentary and survey by observing and distributing a questionnaire between two communities of citizens and different urban experts. Results showed that the city of Gulugah is facing challenges that have all led to a decrease in the quality of urban life. Among the average indicators for residents, the urban livability index is weaker than other indicators, followed by the urban competitiveness index. The indicators of urban governance and bankability are in the next rank. The results also show a correlation between moderate to weak relationships between dimensions. In general, the evaluation of the dimensions of the city development strategy in the city of Gulogah from the point of view of experts and from the point of view of citizens is less than the standard average, which indicates a not so favorable situation from the point of view of these two groups. This research shows the status of the indicators that led to the preparation of the city development strategy plan for a better understanding of the city, and also considers the preparation and implementation of this plan for this city as necessary in order to lead to urban sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Strategy
  • Livability
  • Urban Governance
  • Bankability
  • Competitiveness
  • Gulogah City