نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

طرح‌های جامع شهری به‌دلیل مسائلی همچون بلندپروازانه بودن، عدم ملاحظه امکانات واقعی، عدم انعطاف‌پذیری، عدم مشارکت شهروندی، کمرنگ بودند نقش هدایت‌کنندگی و نقش بازدارندگی ناکارآمدی خود را در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری نشان دادند. راهبرد توسعه شهر به عنوان یک برنامه کل‌نگر و یک فرآیند عمل‌گرا به شهرها کمک می‌کند تا رویکرد راهبردی و دیدگاه بلندمدت را در برنامه‌ریزی شهری ادغام و تلاش می‌کند رشد عادلانه در شهر را ارتقاء دهد تا کیفیت زندگی برای همه شهروندان بهبود یابد. در شهر گلوگاه علاوه بر مسائل اعم مذکور مسائل دیگری از جمله مدیریت شهری، دسترسی به خدمات شهری، کیفیت فضاهای کالبدی و محیط زیستی مشاهده می‌شود. بنابراین هدف این تحقیق، تحلیل و ارزیابی مولفه‌های راهبرد توسعه در این شهر می‌باشد تا درک بهتری از وضعیت شهر ایجاد شود. برای این منظور ابعاد راهبرد توسعه شهر شامل زیست‌پذیری، حکمروایی، بانکی بودن و رقابت‌پذیری مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به‌صورت اسنادی و پیمایشی و از طریق مشاهده و توزیع پرسش‌نامه بین دو جامعه شهروندان و کارشناسان مختلف شهری صورت گرفت. برای ارزیابی ابعاد راهبرد توسعه شهر، از آمار توصیفی و استنباطی شامل تی ‌تک‌نمونه‌ای، تی مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و همبستگی استفاده شد. یافته‌های‌ پژوهش نشان داد که شهر گلوگاه با چالش‌هایی مواجه است که اینها همه منجر به کاهش کیفیت زندگی شهری در آن شده است. در این میان میانگین شاخص‌ها برای ساکنین، شاخص زیست‌پذیری شهری ضعیف‌تر از سایر شاخص‌ها می‌باشد و بعد از آن شاخص رقابت‌پذیری شهری قرار دارد. شاخص حکمروایی شهری و بانکی بودن در مرتبه بعدی قرار می‌گیرند. همچنین نتایج همبستگی روابط متوسط تا ضعیفی را بین ابعاد نشان می‌دهد. به‌طورکلی ارزیابی از ابعاد راهبرد توسعه شهر در شهر گلوگاه از دید کارشناسان و از دید شهروندان با میزان کمتر از میانگین استاندارد در حد پایین قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت نه چندان مطلوب از نگاه این دو گروه می‌باشد. این تحقیق وضعیت شاخص‌های موجب قبل از تهیه برنامه راهبرد توسعه شهر را برای درک بهتر وضعیت شهر نشان می‌دهد و همچنین تهیه و اجرای این برنامه را برای این شهر ضروری می‌داند تا در راستای آن موجب پایداری شهری گردد.

چکیده تصویری

تحلیل و ارزیابی مولفه‌های راهبرد توسعه شهر در شهرهای کوچک؛ مورد مطالعه شهر گلوگاه، مازندران

تازه های تحقیق

- توان زیست‌پذیری و رقابت‌پذیری شهری در ارتباط با مورد مطالعه بررسی شده پایین می‌باشد.
- تهیه و اجرای طرح توسعه شهر برای شهرهای کوچک در جهت ارتقا کیفیت زندگی، حکمروایی مطلوب، مدیریت مالی کارآمد و درست و رقابت‌پذیرکردن آنها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Assessing the Elements of Urban Development Strategy in Small Cities; A Case Study of Galougah, Mazandaran

نویسندگان [English]

 • Ali Hosseini 1
 • Mohammad Hossein Mohammadi 2
 • Zahra Kabiri 2
 • Ramin Zarbi Kenari 2

1 Associate Professor, Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 M.S. in Geography and urban planning, Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: A city’s long-term future vision is created through the process of creating an urban development strategy, upon which executive plans are created. The main objective of urban development strategy is to increase economic competitiveness, but it also addresses issues related to the environment, finances, infrastructure, urban design, and poverty alleviation. The aim of this research is to analyze and evaluate various aspects of the development strategy in Galougah city in order to gain a better understanding of the situation there. The study outlines the comprehensive urban plan that was implemented in 2010, as well as a detailed tourism plan for the Galougah Sea that was developed in 2003. However, the city’s master plan has failed to effectively guide urban development and meet the needs of the current population. The planning process does not involve the urban beneficiaries, and they lack knowledge about how decision-makers make decisions regarding urban challenges. Urban challenges, such as services, environmental problems like the urban sewage system, specific problems of inefficient urban fabrics, and physical problems like the transportation network, sidewalks, and road network lighting, have not been properly identified due to a lack of awareness and effective two-way communication between various city managers. To support this research, the implementation of an urban development strategy plan in Galougah city can be beneficial. This is due to the fact that the issues with urban management not only affect the city but also impact other urban stakeholders, such as the economy, sustainable urban employment, and seasonal migrations. By considering these issues, along with the structural limitations of traditional plans and the distinct conditions of Galougah city, an urban development strategy plan could provide a more comprehensive approach to addressing the city’s challenges.
Methods: This research is both descriptive and analytical in nature and aims to be practical. The data was collected through surveys and documentary methods. The researcher developed a questionnaire using a five-point Likert scale as the research tool. The statistical population of this study includes experts in urban issues and residents of Galougah city. In order to gather information, documentary, library, and survey methods were employed. Before being distributed to the statistical population, the prepared questionnaire underwent content validity by being tested with individuals who had opinions on this issue, which helped to ensure its dependability. Cochran’s methodology was followed and employed by a simple random sampling technique to distribute 355 questionnaires to heads-of-household, ensuring that they were representative of the city. A random selection technique was used for each questionnaire. A snowball sampling approach was used to identify a group of specialists, and ultimately, 22 experts were included in the study. To analyze the data, descriptive analysis techniques such as frequency percentage, mean, standard deviation, and variance were employed. Inferential tests in SPSS, including the one-sample t-test, independent t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), LSD post hoc test, and Pearson correlation, were also used.
Findings: The results of this study demonstrate that Galougah is dealing with issues, all of which have resulted in a decline in the city’s quality of urban life. The mandatory components of the urban development strategy can be strengthened in order to improve the city’s livability. According to the statistical tests conducted, the research findings showed that the relevant indicators for the residents and experts of Galougah City are below average. The dimension of urban livability was found to be weaker than other dimensions among the average indicators for residents, while the dimension of urban competitiveness ranked second. The following scenario involves urban governance and banking. Urban specialists assess these dimensions in the same context. The statistically significant difference observed between the two study groups’ viewpoints is due to the lower average of the analyzed dimensions by the experts, despite their alignment with the residents’ perspectives. This is because experts are more involved in practical and unbiased city issues, such as competition and government, which may have influenced their evaluations.
Conclusion: According to the test results, Galougah City is not in an acceptable state for city development strategies, and there is a greater need than ever to prepare and implement the city development plan. Due to the poor and intolerable situation in Galougah city, improving and applying livability approaches appears important. The study of sustainable development goals in cities is based on governance, and proper observance and use of indicators can increase public confidence in institutions of urban management. The assessment and analysis conducted in this research can serve as the framework for assessing various concerns for the mentioned program. In general, the results of this research demonstrate the importance of developing an urban development strategy plan. The research results have the potential to improve our understanding of various challenges faced by citizens and urban management. These findings can be used by managers, planners, and policymakers to develop a city development strategy plan that addresses the city’s current situation and helps to solve its problems in a logical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City Development Strategy
 • Livability
 • Urban Governance
 • Financial Resource
 • Competitiveness
 • Galougah City
 1. AASHTO. (2010). American Asoociation of State Highway and Transportation‌ Officials, the Road to Livability: how state departments of transportation are using road investments to improve community livability.
 2. Addanki, S. C., & Venkataraman, H. (2017). Greening the economy: A review of urban sustainability measures for developing new cities. Sustainable Cities and Society, 32, 1-8.
 3. Akbari, M., Bostan Ahmadi, V., Mosavi, S., & Haji Por, N. (2018). Assessment of the Livability of Metropolitan Areas of Shiraz from the Perspective of Citizens. Social Development & Welfare Planing, 10(37), 125-157. [In Persian]
 4. Asadi, R., & Rahnama, M. (2014). Determining situation of indices of good urban governance in Mashhad. Journal of Urban - Regional Studies and Research, 5(20), 143-162. [In Persian]
 5. Ashrafi, Y. (2009). CDS a new approach in urban planning. Urban Management, 7(23), 89. [In Persian]
 6. Basiri, M., & Rabi, N. (2016). Electronic banking in Iran, concepts, infrastructures, challenges.  National Electronic Commerce Conference, November, Tehran. [In Persian]
 7. Camero, A., & Alba, E. (2019). Smart City and information technology: A review. Cities, 93, 84-94.
 8. Castells, M. (2002). The Information Age: Economy, Society and Culture: The Emergence of the Network Society (Volume 1). Translators: Aliqlian, A., Khakbaz, A., Chavoshian, H. , New Design Publication, Tehran. [In Persian]
 9. Cities Alliance.  (2017). City Development Strategy 2.0 -City Growing with Vision.
 10. Cities Alliance. (2001). City Development Strategies: The Cities Alliance Perspective, Washington D.C, USA-18.
 11. Cities Alliance. (2003). City Development Strategies, Cities Without Slums, Annual Report. Washington, DC, USA.
 12. Cities Alliance. (2020). Strategic City Planning: Can you take a CDS for one city and use it as a model for other cities? Accessed at: https://www.citiesalliance.org/strategic-city-planning
 13. Dziembała, M. (2019). Smart city as a steering center of the region's sustainable development and competitiveness. In Smart Cities: Issues and Challenges (pp. 149-169). Elsevier.
 14. Esmaeilzadeh, H., & Hemati, M. (2012). Good governance is the way to realize a good city. Political Science, Political & Economic Ettelaat, 288, 102-115. [In Persian]
 15. Faiz, A., Faiz, A., Wang, W., & Bennett, C. (2012). Sustainable rural roads for livelihoods and livability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 53, 1-8.
 16. Fu, B., Yu, D., & Zhang, Y. (2019). The livable urban landscape: GIS and remote sensing extracted land use assessment for urban livability in Changchun Proper, China. Land Use Policy, 87, 104048.
 17. Gholami, T., Rahnama, M. R,. & Ali, O. (2018). Analyzing Urban Development Strategy (CDS) in Brazjan. The 14th Congress of the Geographical Society of Iran. [In Persian]
 18. Gholipor, R., Darvishzadeh, M., & Pirannejad, A. (2019). Identification of the Methods, Resources and Barriers of Achieving Sustainable Urban Income (Case Study: Urmia Municipality). Journal of Public Administration11(1), 151-178. [In Persian]
 19. Hafeznia, M. R. (2009). Introduction to Research Methods in the Humanities. Samt Publication, Tehran. [In Persian]
 20. Haqiqat, F., Mahmoudian, V., & Chitgar, S. (2013). A perspective on the new approach of urban development strategy (CDS) in the urban planning process of Iran. the first national conference of new horizons in the empowerment and sustainable development of architecture, civil engineering, tourism, energy and urban and rural environment. [In Persian]
 21. Hashemi, H., Razavian, M., & Sajadi, G. (2017). The role of urban management in the success of the urban development strategy (CDS) approach Case: Qazvin city. Geography15(54), 129-146. [In Persian]
 22. Hosseini, A., Pourahmad, A., & Pajoohan, M. (2016). Assessment of institutions in sustainable urban-management effects on sustainable development of Tehran: Learning from a developing country. Journal of Urban Planning and Development, 142(2), 05015009.
 23. Hosseini, A., Ramazanpour, H., & Ashori, H. (2020). Analysis of Urban Governance Indicators and Its Impact on Place Quality: The Case Study of Azarshahr City. Geographical Urban Planning Research, 8(4), 813-831. [In Persian]
 24. Ismagilova, E., Hughes, L., Dwivedi, Y. K., & Raman, K. R. (2019). Smart cities: Advances in research—An information systems perspective. International Journal of Information Management, 47, 88-100.
 25. Jiang, D. (2020). The construction of smart city information system based on the Internet of Things and cloud computing. Computer Communications, 150, 158-166.
 26. Jiang, Y., & Shen, J. (2010). Measuring the urban competitiveness of Chinese cities in 2000. Cities, 27(5), 307-314.
 27. Jileta, I. (2020). Performance and Competitiveness of Latin American Cities: The Human Capital Case. Latin American Business Review, 21(3), 255-277.
 28. Kazemian, Gh. (2006). An introduction to the model of urban governance. Essays on Urban Planning, 19-20, 5-7. [In Persian]
 29. Khorasani, M.A. (2015). A reflection on the concept of livability; Recognition, assessment and approaches. Journal of Research in Art and Human Sciences, 2, 9-16. [In Persian]
 30.  Khwarazmi, O.A., Pourhossein Shahri, M., &  Moghadam, M. (2016). The role of strategic development plans in achieving a sustainable city economy (case study: Gonabad city). Annual Conference on Architecture, Urban Planning and Urban Management Research. [In Persian]
 31. Landry,C. (2000). Uban Vitality:A New Source of Urban Competitiveness, Prince Claus Fund Journal, Archive Issue Urban Vitality,Urban Heroes.
 32. Li, W., & Yi, P. (2020). Assessment of city sustainability—Coupling coordinated development among economy, society and environment. Journal of Cleaner Production, 256, 120453.
 33. Liao, Z., & Cheung, M. T. (2002). Internet-based e-banking and consumer attitudes: an empirical study. Information & management, 39(4), 283-295.
 34. Mehdizadeh, J., (2010). Today's city: What is today's city - an introduction to the characteristics of today's city. Art and architecture of urban studies, 36, 12-21. [In Persian]
 35. Mullen, C., & Marsden, G. (2015). Transport, economic competitiveness and competition: A city perspective. Journal of Transport Geography, 49, 1-8.
 36. Ni, P. (2012). Global Urban Competitiveness Report,Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing.
 37. Oliveira, V. A. T., & Santos, G. D. (2019). Information Technology Acceptance in Public Safety in Smart Sustainable Cities: A Qualitative Analysis. Procedia Manufacturing, 39, 1929-1936.
 38. Pan, L., Yang, F., Lu, F., Qin, S., Yan, H., & Peng, R. (2020). Multi-Agent Simulation of Safe Livability and Sustainable Development in Cities. Sustainability, 12(5), 2070.
 39. Pennathur, A. K. (2001). “Clicks and bricks”:: e-Risk Management for banks in the age of the Internet. Journal of banking & finance, 25(11), 2103-2123.
 40. Piran, P. (2017). Urban governance. Encyclopedia of urban and rural management, Organization of municipalities and villages of the country, Tehran. [In Persian]
 41. Qadri, J. (2016). Evaluation of financial and revenue system of municipalities in Iran. Economic Review Quarterly, 3(3), 27-43. [In Persian]
 42. Rahnama, M.R., Gholamzadeh Khdar, M.,Jafari Seyed Abad, V. (2012). Analysis of Status Criteria in City Development Strategy Process (Case Study: CHenaran). Journal of Geographical Sciences,  12(26), 107-125. [In Persian]
 43. Sabokbar, H. F., & Hosseini, A. (2021). Spatial heterogeneity modeling of city prosperity using GWt-test: The case study of Tehran. Habitat International, 109, 102325.
 44. Salimi Sobhan, M. R., Ebrahimzadeh, E., & Mansoori, K. (2019). Review and Analysis of Urban Development Strategy Indicators (CDS) (Case Study: Kazeroon City). Journal of Studies of Human Settlements Planning14(2), 427-440. [In Persian]
 45. Santagata, R., Zucaro, A., Viglia, S., Ripa, M., Tian, X., & Ulgiati, S. (2020). Assessing the sustainability of urban eco-systems through Emergy-based circular economy indicators. Ecological Indicators, 109, 105859.
 46. Sasanpour, F., Tavalaiy, S., & Jafari Asasabadi, H. (2015). Livability of cities in sustainable urban development (case study: Tehran Metropolis). Geography12(42), 129. [In Persian]
 47. Sepasgozar, S. M., Hawken, S., Sargolzaei, S., & Foroozanfa, M. (2019). Implementing citizen centric technology in developing smart cities: A model for predicting the acceptance of urban technologies. Technological Forecasting and Social Change, 142, 105-116.
 48. Shahraki, S. Z., Hosseini, A., Sauri, D., & Hussaini, F. (2020). Fringe more than context: Perceived quality of life in informal settlements in a developing country: The case of Kabul, Afghanistan. Sustainable Cities and Society, 63, 102494.
 49. Shali, M., & tavakolinia, J. (2015). Feasibility of City Development Strategy in Enabling and Regularizing the Informal Settlements, Tabriz metropolis, district 1. Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 15(36), 117-138. [In Persian]
 50. Shokohi, M.A., & Momeni, M. (2012). investigating the level of citizens' awareness of municipal services and its effect on participation in Hashemiyeh neighborhood of Mashhad city. The first national conference on geography, urban planning and sustainable development, February, Tehran. [In Persian]
 51. Soleimani Mehrenjani, M., Tavallai, S., Rafieian, M., Zanganeh, A., & Khazaei Nezhad, F. (2016). Urban livability: the concept, principles, aspects and parameters. Geographical Urban Planning Research4(1), 27-50. [In Persian]
 52. Statistical Yearbook of Mazandaran Province, 1375-1395, Iran Statistics Center, Bureau of Statistics and Information. [In Persian]
 53. UN-Habitat. (2003). Urban Management Program (UMP), what is the Urban Management Programme.
 54. UN-Habitat. (2004). Urban Governance Index Conceptual Foundation and Field Test Report.
 55. United Nations. (2019). World urbanization prospects, the 2018 Revision. Department of Economic and Social Affairs Population Division. New York.
 56. World Bank office Beijing. (2002). Urban/Environment Development Unit", City Development Strategy (CDS) Program in China.
 57. Zhao, Q., Xu, H., Wall, R. S., & Stavropoulos, S. (2017). Building a bridge between port and city: Improving the urban competitiveness of port cities. Journal of Transport Geography, 59, 120-133.
 58. Ziari, K., Meshkini, A., & Anbarlou, A. (2016). Spatial analysis of the city with an emphasis on livability approach (case study: worn-out texture of Zanjan city). Geographical Sciences, Architecture and Urban Planning Research Quarterly, 1(10), 265-287. [In Persian]