نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی معماری

2 تهران

چکیده

دو واژه الگو و ضابطه از پرکاربردترین واژه‌ها در ادبیات معماری و شهرسازی هستند. همنشینی و همسویی این دو واژه از این جهت که با تفاوت در سطح کاربرد، نقش نظام‌دهندگی به محیط انسان‌ساخت دارند، موضوع این پژوهش هستند.
سوال‌های این تحقیق این است که چه نسبتی بین الگو و ضابطه در معماری وجود دارد؟ و مفاهیم توصیه‌ای الگوها چگونه با چارچوب تجویزی ضوابط قابل همسویی هستند؟
هدف این است که با بررسی بنیان‌های تغییرات معماری امروز، نسبت الگو و ضابطه و تاثیر آن‌ها در شکل‌دهی به ساختار معماری را بررسی و رابطه این دو را تبیین کند.
برای بسط این مفاهیم و پر کردن خلأ پژوهشی موجود، رویکرد ساخت نظریه و روش تحقیق استدلال منطقی است. داده‌ها با تحلیل محتوا از پیشینه موضوع گردآوری و برای گروه‌کردن آن‌ها و تبیین مفاهیم الگو و ضابطه از تکنیک دلفی استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد که میزان تاکید و توجه به نقش محدودکننده ضوابط در روند شکل‌گیری و ساخت معماری به گونه‌ای است که در نقش ساخت چارچوب‌های تجویزی به همسویی متعادلی با الگوها نمی‌رسند. ضوابط در صورتی می‌توانند همسو با الگوها عمل کنند که حامی مفهومی الگوها بوده و بجای تجویز مطلق، به الگوها شکل کاربردی بدهند. تعادل میان کاربرد الگو و ضابطه‌، با گرایش بیشتر به توصیه-محور و مکان-محور بودن و قرارگیری همسو در سلسله‌مراتب اسناد طراحی، میسر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Theoretical Relation of Patterns and Regulations in Architecture

نویسندگان [English]

  • Azadeh Mohajer Milani 1
  • Alireza Einifar 2

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران/ استاد

چکیده [English]

Two terms of pattern and regulation are the most used words in the literature of architecture and urban planning. Regulation has been proposed as urban management interventions to ensure the presence of minimum qualities for architectural and urban design in addition to its role in the coordination of city image. Patterns, on the other hand, have been considered as one of the main concerns of architects regarding the connection and continuation of previous architectural principles in today’s architecture. These two terms are of interest to this paper since both have the role of systematizing and organizing the built environment but resulting in different outcomes. Several questions rised such as “Do patterns have the capability of reviving in the form of regulations and being expressed in terms of regulations in today's architecture? And, is the relationship between patterns and architecture the same as the relationship between regulations and architecture?To answer these questions, this study explains the fundamentals of architectural changes in today's architecture in comparison with the one used to be used before by shedding light on the correlation of patterns and regulations with architecture in form of a model. The theory built this way, will organize architectural knowledge in the field of patterns and regulations, and contribute to the knowledge landscape by defining this theoretical framework. The appropriate and effective method in developing theories of architecture considering the gap it is going to fill is logical argumentation. Therefore, it has been considered as the main research method. Delphi Technique is also a part of the methodology in this research to gather the necessary data. Investigations showed that regulation by themselves cannot guarantee the presence of patterns in today’s architecture. The reason is the emphasis on the constraining role of regulation in design. Therefore, the modification of regulation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Regulation
  • Final Product
  • Creativity
  • Constrains