نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دکتری معماری، گروه معماری، هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، دکتری معماری، گروه معماری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

از راهکارهای تاثیرگذار بر کاهش مصرف انرژی و مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان و نیز کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی آن(افزایش انتشار گازهای گلخانه ای)، بکارگیری انرژی غیرفعال می باشد. نمای ساختمان های مسکونی به عنوان واسطه ی اصلی بین فضای داخلی و خارجی عنصر مهمی جهت کنترل تابش نور خورشید به محیط داخلی و کاهش مصرف انرژی می باشد. در اقلیم گرم و مرطوب بوشهر مهم‌ترین پدیده و فرآیند مشهود اقلیمى گرماى هواست، از این رو بررسی راهکارهای اقلیمی جهت کنترل جذب و انتقال حرارت خوشید و کاهش بار سرمایش امری ضروری می باشد. در پژوهش حاضر عملکرد حرارتی و میزان جذب و انتقال تابش خورشیدی به فضای داخل توسط نمای ساختمان آپارتمانی در اقلیم گرم و مرطوب بوشهر بررسی شد. سپس تاثیر راهکارهای طراحی نمای معماری بومی بوشهر بر کاهش دمای هوای داخلی ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای پاسخگویی به پرسش های تحقیق، شبیه سازی عملکرد حرارتی سایه اندازی، نسبت پنجره به دیوار و مصالح نما به شکل جداگانه بر ساختمان آپارتمانی انجام شد. متغیر بهینه جهت کاهش بار سرمایشی، انتخاب و بر ساختمان اعمال و رفتار حرارتی آن جهت بهبود عملکرد حرارتی ساختمان‌های آینده ی اقلیم گرم و مرطوب به عنوان ساختمان بهینه بررسی شد. شبیه سازی با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر با موتور شبیه‌ساز انرژی پلاس و نرم افزار کلایمت کانسالتنت1 نسخه 55 و مدل آسایش حرارتی اشری2 انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که بهینه ترین حالت عملکرد نما با سایه اندازهای عمودی کرکره ای، پنجره مشبک و نمای سیمانی سفید با کاهش بار سرمایشی تا 38 درصد و کل بار مورد نیاز ساختمان تا 33 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principles Of Designing The Facade Of Residential Buildings In Hot And Humid Climates In Order To Reduce The Indoor Air Temperature Based On Indigenous Architecture

نویسندگان [English]

  • jamaloddin mahdinejad darzi 1
  • zahra mahdinejad godarzi 2
  • fatemeh mozaffari ghadikolaei 3

1 Professor, PhD in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

2 PhD student in Architecture, Department of Architecture, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Assistant Professor, PhD in Architecture, Department of Architecture, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Passive energy is one of the effective solutions to reduce energy consumption and fossil fuel consumption in the building and also to reduce its adverse environmental effects (increasing greenhouse gas emissions). The façades of buildings are considered as an important factor in controlling the urban heat and solar radiation to the indoor environment. In the hot and humid climate of Bushehr, the most important phenomenon and obvious climatic process is heat, so it is necessary to study climatic solutions to control the absorption and transfer of pleasant heat and reduce the cooling load. This study examined the thermal performance as well as the absorption and transfer of solar radiation by a certain building in the hot and humid climate in Bushehr, Iran. Then, it was investigated how the indigenous architecture façade design strategies in the context of Bushehr affects the reduction of the indoor air temperature of the building. According to the research objective, the simulation of thermal performance of shading and the control of openings and façade materials were performed separately on the building. The optimal cooling load reduction variables were selected and added to the building. Its thermal behavior was investigated in a way to improve the thermal performance of future buildings in hot and humid climates. The simulation in this study was performed using the Design Builder software whose simulation engine is Energy Plus, Ashri 55 thermal comfort model and Climate analysis by Climate Consultant 6.0 software. The results indicated that the optimal mode is obtained by the façades with roll up vertical shadings, lattice windows, and white cement façade, which reduces the cooling load by up to 38% and the total load required by the building by up to33%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduce Energy Consumption
  • Indigenous architecture
  • Shading Devise
  • window to wall ratio
  • facade materials