نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

در قرن بیست و یکم با پیشرفت دانش و تکنولوژی مشکلات عدیده ای برای توسعه شهرها به وجود آمده است که طرح های توسعه کنونی از جمله طرح های تکنوکراتیک و غیرمنعطف قادر به حل این مشکلات نیستند. توجه به لزوم دانش در امر توسعه شهرها جهت حل مشکلات جدید، توسعه ای از جنس با مردم و اهمیت آن حتی در ابتدای بشریت از یونان باستان در کتاب جمهوری افلاطون به عنوان راه حل کلیدی و اشاره به عناصر این نوع توسعه همچون کارکنان دانش که از آن با عنوان نخبگان آن هم در راس حکومت یاد می کند لزوم توجه به توسعه دانشی می باشد. بنابراین با توجه به مشکلات عدیده این قرن با درنظر گرفتن دانش به عنوان اصل اساسی برای توسعه کنونی شهرها می توان گامی اساسی در بهبود مسائل برداشت. پژوهش حاضر به واکاوی و یکپارچه سازی نظرات، الگوها و تجارب در رویکرد توسعه شهری دانش پایه به روش تحلیل کیفی می پردازد و از طریق طیف لیکرت و اولویت دهی توسط 20 کارشناس برجسته مولفه ها و شاخص های توسعه شهری دانش پایه مشخص شده است. در پایان چالش های پیش روی توسعه شهری دانش پایه در ایران را مطرح کرده و به 6 مولفه اساسی برای بهبود شرایط تاکید می کند که اولین و مهمترین مولفه مدیریت دانشی و در ادامه اقتصاد دانش پایه در رتبه دوم ، فناوری و اطلاعات رتبه سوم ، محیط دانشی رتبه چهارم، کارکنان دانش رتبه پنجم و مکان دانش در رتبه آخر امتیازدهی داده اند. امید است این پژوهش گامی هر چند کوچک در توسعه شهری ایران برداشته بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring and Integrating Knowledge-Based Urban Development Theories in order to provide a Conceptual Framework

نویسندگان [English]

  • masoome jafari 1
  • MANOUCHEHR TABIBIAN 2
  • Hossein Bahreini 2

1 PhD in urban planning وDepartment of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Professor, Faculty of urban and regional planning, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the 21st century, with the advancement of knowledge and technology, there are many problems for the development of cities that current development plans, including technocratic and inflexible plans, are not able to solve these problems. Considering the need for knowledge today in the development of cities to solve new problems, the development of gender with people and its impact even in the beginning of humanity from ancient Greece in Plato's Republic as a key solution and pointing to elements of this type of development such as knowledge workers. He refers to it as the elite at the head of the government. It is necessary to pay attention to the development of knowledge. Given the many problems of this century, by considering knowledge as the main principle for the current development of cities, a fundamental step can be taken to improve the issues. The present study deals with the analysis and integration of ideas, patterns and experiences in the knowledge development approach using qualitative analysis and has been identified by 20 prominent experts on the concept and indicators of basic knowledge urban development through the Likert and Priority spectrum. At the end, the challenges facing the urban development of basic knowledge in Iran are discussed and emphasizes the 6 basic components to improve the situation, the first and most important knowledge management and then the basic knowledge economy in the second place, technology and communication in the third place, knowledge environment Fourth place, knowledge staff ranked fifth and place of knowledge in the ranking of the latest scores. It is hoped that this research will take a small step in Iran's urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge-based city
  • Urban development
  • Knowledge-based urban development