نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه جهان یک گام اساسی از توسعه سنتی به سوی توسعه دانش‌پایه برداشته است. توسعه شهری دانش‌پایه یک موضوع بحث برانگیز در میان سازمان‌های بین‌المللی، مراجع ذی‌صلاح در شهرها و همینطور پژوشگران بوده است. آینده مناطق شهری خصوصا در کشورهای در حال توسعه به صورت روزافزون وابسته به ظرفیت تولید، جذب، حفظ و تقویت دانش است. پژوهش حاضر به واکاوی و یکپارچه‌سازی نظرات، الگوها و تجارب در رویکرد توسعه شهری دانش‌پایه به روش تحلیل کیفی محتوا می‌پردازد و از طریق طیف لیکرت و اولویت‌دهی توسط 20 کارشناس برجسته، مولفه‌ها و شاخص‌های توسعه شهری دانش‌پایه مشخص شده است. 6 مولفه اساسی برای بهبود شرایط و براساس نظرات کارشناسان بنا به چالش‌های پیش‌روی توسعه شهری در ایران مطرح شد که اولین و مهمترین مولفه مدیریت دانشی و در ادامه اقتصاد دانش پایه در رتبه دوم ، فناوری و اطلاعات رتبه سوم ، محیط دانشی رتبه چهارم، کارکنان دانش رتبه پنجم و مکان دانش در رتبه آخر امتیازدهی شده‌اند. در پایان با توجه به توسعه تکنوکراتیک و منسوخ در ایران، بهترین گزینه توسعه شهری دانش‌پایه است.

چکیده تصویری

واکاوی و یکپارچه‌سازی نظریات توسعه شهری دانش‌پایه در راستای ارائه چارچوب مفهومی

تازه های تحقیق

- برای اولین بار در این مقاله از طریق تحلیل محتوی کیفی به جمع‌بندی مولفه‌ها و شاخص‌های توسعه شهری دانش‌پایه پرداخته شده است.
- یکی از دستاوردهای این مقاله اولویت‌بندی مولفه‌ها و شاخص‌های توسعه شهری دانش‌پایه می‌باشد که هم از طریق تحلیل محتوا و هم جمع‌بندی نظرات متخصصین، غربال‌گری و بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Framework for Knowledge-Based Urban Development by Integrating and Analyzing Theories

نویسندگان [English]

 • Masoome Jafari 1
 • Manuchehr Tabibian 2
 • Hossein Bahraini 2

1 Ph.D. in Urban Planning, Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Professor, Faculty of Uban and Regional Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extanded Abstract
Background and Objectives: Knowledge has been a vital resource for progress since human existence on Earth began. However, the rapid delivery and completion of explicit and targeted knowledge management as a strategic resource are new these days. In fact, due to a lack of understanding of the concept of knowledge assets and its resources, and regarding the lack of knowledge of content management development in cities, the nature of knowledge development and its pattern in the cities of developing countries needs to be clarified. There is also no written plan to move towards knowledge-based urban development. In this research, the influential components of knowledge-based urban development in Iran have been provided by analyzing and integrating the opinions of relevant thinkers.
Methods: This research has a qualitative nature in terms of descriptive-analytical targeting, and it is conducted by content analysis and comparative research methods. The analytical approach of this article is non-interventional, and it is only used for highlighting and systematically expressing the optimal patterns and points that have been extracted from a collection of texts. Therefore, the bibliographic method has been followed to collect information. First, the opinions of thinkers were collected in three time periods of 1990-2000, 2000-2010, and 2010-2016 regarding knowledge-based urban development. Thereafter, the models and successful experiences in this type of development were collected and finally analyzed through categorical content analysis. The data were coded, and the Likert scale was used for the survey, which was theoretically saturated with 20 experts using the snowball sampling method after the screening. In the end, the indicators were prioritized by these people. 
Findings: After analyzing thinkers’ views in three different decades, examining the experiences of cities and countries in perspective and practice, and analyzing urban development patterns, the quality of criteria was analyzed. According to this method, using the Likert spectrum, six components, and twenty-five indicators were obtained based on the consensus of 20 urban experts, including professors, managers, and experts in this field. The obtained data were used to analyze potential cities in Iran in the realization of knowledge-based urban development. Finally, experts were asked to rate the components of knowledge-based urban development concerning Iran. First, the knowledge or institutional management component was prioritized at the top, and then the economic component, technology and communications, urban environment, knowledge indicators, and finally, the priority knowledge location were put into scrutiny. The main causes of the mentioned challenges were the inefficiency of management, the lack of integration, and the inexistence of integrated knowledge management in Iran, leading to the lack of realization of knowledge-based urban development.
Conclusion: Urban development is a knowledge-based development in the 21st cities century resulting from extensive social, economic, environmental, managerial, and physical changes. According to extensive studies and projects in developed and developing countries, urban development has performed very well, and it can replace the current urban development plans in the world, given the existing context. One of the challenges is the need for integrated urban management to realize knowledge-based urban development. Another challenge is the need for more effective communication between universities, units, and educational institutions with growth places or knowledge-based industries to exploit the infrastructure and facilities and prevent the leaving of knowledge-making employees from the knowledge context. Another important challenge relates to a passive society that does not participate, especially in urban affairs, and creates social divisions. Another challenge is the need for more knowledgeable staff with political and social roots. As mentioned in this study, elite knowledge employees want adequate and appropriate infrastructure in this environment; however, when the vision of basic knowledge in Iran remains only theoretical, and the necessary infrastructure is not provided to attract these employees, brain drain occurs daily. Another challenge is the mono-product economy and the inflexibility of the market and government interference in private affairs, which can be seen in the social, managerial, and even ecological context. The impact of technocratic, inflexible, and coercive decisions on economic affairs is evident. Therefore, this development will not take place except in societies with good and transparent governance and a democratic society with cultural diversity and adequate and receptive infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Knowledge-Based City
 • Urban Development
 • Knowledge-Based Urban Development

 این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «ارائه چارچوب مفهومی خلاقیت و نوآوری شهری با رویکرد توسعه شهری دانش‌پایه، مقایسه سه شهر ایران» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “Providing a conceptual framework of urban creativity and innovation in the process of knowledge-based urban development (KBUD), Case study: Comparison of three cities in Iran ”, supervised by the second authors and advised by the third, at Islamic Azad University Qazvin branch.

 1. Alrauof, A (2019). The Inevitability of KBUD in the Middle East. Book. Qatar
 2. Antti, L. Käpylä, J. Salonius, H and Yigitcanlar, T (2014). ‘Knowledge That Matters: Identifying Regional Knowledge Assets of the Tampere Region’. European Planning Studies 22(10): 2011–29.
 3. Andrew, J and Huggins, R (2016). ‘The Spatio-Relational Nature of Urban Innovation Systems : Universities, Knowledge Intensive Business Service Firms, and Collaborative Networks the Spatio-Relational Nature of Urban Innovation’.
 4. Antti, Yigitcanlar, Salonius (2015). Analysis of a city-region from the knowledge perspective: Tampere, Finland, Emerald insight journal.
 5. Benneworth, P (2014). Reframing the Role of Knowledge Parks and Science Cities in Knowledge-Based Urban Development’. 32: 784–808.
 6. Chang, D (2018). ‘Knowledge-Based, Smart and Sustainable Cities : A Provocation for a Conceptual Framework, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity.
 7. Cristina, A, Javier, F and Anelise, D (2014). ‘Expert Systems with Applications Capital System, Creative Economy and Knowledge City Transformation : Insights from Bento Gonçalves, Brazil’. Expert Systems with Applications 41(12): 5614–24.
 8. Ergazakis, E (2008). ‘An AI-Based Decision Support System for Designing Knowledge-Based Development Strategies’. International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications 5(1/2): 201.
 9. Ergazakis, K, Metaxiotis,K and Psarras, J (2006). ‘Knowledge Cities: The Answer to the Needs of Knowledge-Based Development’. Vine 36(1): 67–84.
 10. Esmaeilpoorarabi, N, Yigitcanlar, T and Guaralda, M (2018). Land Use Policy Evaluating Place Quality in Innovation Districts : A Delphic Hierarchy Process Approach. Journal of land use policy.
 11. Fachinelli, A, Cristina (2018). ‘The Value Context in Knowledge-Based Development : Revealing the Context Factors in the Development of Southern Brazils Vale Dos Vinhedos Region’. Knowledge Management Research & Practice 8238: 1–10.
 12. Fitjar, R & Timmermans, B (2020). Knowledge bases and relatedness. A study of labour mobility in Norwegian regions. In A. Isaksen, R. Martin, & M. Trippl (Eds.), New Avenues for regional innovation systems - theoretical Advances, empirical cases and policy Lessons. New York: Springer
 13. Huggins, Robert (2008). ‘The Evolution of Knowledge Clusters: Progress and Policy’. Economic Development Quarterly 22(4): 277–89.
 14. Huston, Simon, and Clive Warren. (2013). ‘Knowledge City and Urban Economic Resilience’. Journal of Property Investment and Finance 31(1): 78–88.
 15. Krama, Regina, M (2015). ‘Fostering the Planning and Implantation of Innovation Habitats by the Knowledge Based Urban Development Approach (Fostering the Planning of EI by the KBUD Approach)’. Applied Mechanics and Materials 737: 889–95.
 16. Mahmoudi, E (2015). Tactics of knowledge management framework for integrated policy in Tehran metropolis, Thesis of Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 17. Mostafa, A and Mohammad, Kh (2016(.An approach for Promotion Urban and architectural potentials for supporting knowledge economy, case study: Brisbane. Social and Behavioral science.
 18. Mahmoudpour, E (2016), Conceptual framework of knowledge-based urban development planning in Tehran. Thesis, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
 19. Rittgasszer, I (2013). Knowledge-Based Urban Development, as a New Development Paradigm: 36–46.
 20. Sarimin, M (2010). QUT Digital Repository : Towards a Unified Method for the Knowledge Based Urban Development Framework: The 3rd Knowledge Cities World Summit, Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne.
 21. Village, G. Pancholi, S. Yigitcanlar, T and Guaralda, M (2015). Public Space Design of Knowledge and Innovation Spaces : Learnings from Kelvin. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity: 1–17
 22. Yigitcanlar, T (2018). Smart city, knowledge city, sustainable city the brand soup of contemporary cities. International journal of knowledge-based development. 9(1): 1–5.
 23. Yigitcanlar, T, Esmaeilpoorarabi, N. (2016). ‘Towards an Urban Quality Framework : Determining Critical Measures for Different Geographical Scales to Attract and Retain Talent in Cities. 7(3): 290–312.
 24. Yigitcanlar, T and Velibeyoglu, K (2008). ‘Knowledge-Based Urban Development : The Local Economic Development Path of Brisbane, Australia. 23(3): 195–207.
 25. Yigitcanlar, T (2010). Making Space and Place for the Knowledge Economy : Knowledge-Based Development of Australian Cities Making Space and Place for the Knowledge Economy : Knowledge-Based Development of Australian Cities: 37–41.
 26. Yigitcanlar, T (2014). Innovating Urban Policymaking and Planning Mechanisms to Deliver Knowledge-Based Agendas : A Methodological Approach.
 27. Yigitcanlar and Bulu, M “Dubaization of Istanbul: Insights From the Knowledge-Based Urban Development Journey of an Emerging Local Economy,” Environment and Planning A 47: 1 (2015) 89–107.
 28. Yigitcanlar, T. Inkinen, T (2016). The Planning Review Does Size Matter ? Knowledge-Based Development of Second-Order City-Regions in Finland Does Size Matter ?
 29. Yigitcanlar, T. Inkinen, T (2019). Geographies of disruption. Place making of innovation in the age of knowledge economy, springer, book.
 30. Yigitcanlar, T. and Bulu, M (2016). ‘Urban Knowledge and Innovation Spaces. Environment and Planning 47: 1 (2015) 89–107.
 31. Yigitcanlar, T. Guaralda, M. Taboada, M and Pancholi, S (2016). ‘Place Making for Knowledge Generation and Innovation : Planning and Branding Brisbane’s Knowledge Community Precincts Place Making for Knowledge Generation.
 32. Yigitcanlar, T and Lee, Sh (2009). ‘Moving towards a Knowledge City : Brisbane’s Knowledge ‐ Based Urban Development Experience: 24–27
 33. Yigitcanlar, T. O’Connor, K and Westerman, C (2008). ‘The Making of Knowledge Cities: Melbourne’s Knowledge-Based Urban Development Experience’. Cities 25(2): 63–72.
 34. Yigitcanlar, T and Sarimin, M (2010). QUT Digital Repository : Orchestrating Knowledge ­ Based Urban Development : Lessons from Multimedia Super Corridor, Malaysia: 281–95..