نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

از سال 1391 با تشکیل کمیته‌های نما در شهرداری‌ها و بررسی نماهای طراحی‌شده در فرآیند صدور پروانه، کیفیت نمای ساختمان‌ها مورد توجه قرارگرفته‌است. با این حال، ابعاد کیفی نما و شاخص‌های آن (که همواره محل اختلاف‌نظر کارشناسان بوده‌است) از مهم‌ترین چالش‌های این کمیته‌ها به‌شمار می‌رود. در راستای پاسخ به این چالش، هدف این مقاله، شناسایی شاخص‌های کیفی مرتبط با طراحی نمای ساختمان‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها از منظر خبرگان معماری و شهرسازی است. به منظور تدقیق و شفافیت هدف و پرسش تحقیق، پژوهش حاضر بر ساختمان‌های مسکونی میان‌مرتبه‌ی میان‌افزای شهر تهران متمرکز شده‌است. رویکرد این پژوهش پرداختن به مقوله کیفیت در طراحی نمای ساختمان به طور جامع و بدون تعیین موضع و حکم است. در این راستا ابتدا به منظور شناسایی شاخص‌های کیفیت در طراحی معماری، منابع معتبر علمی مورد مطالعه قرار گرفته که در نتیجه این مطالعه، 22 شاخص کیفی مرتبط با طراحی نما با مصاحبه و مشورت با اساتید و متخصصان معماری و شهرسازی در ۳ بُعد اصلی عملکردی، ماندگاری و تأثیرگذاری و 7 زیرگروه تعریف و طبقه‌بندی شده‌اند.  در گام بعد به منظور اولویت‌بندی شاخص‌ها، پرسشنامه‌ای در قالب طیف لیکرت و با بهره‌گیری از اعداد فازی در اختیار سرپرستان طراحیِ دفاتر مهندسین مشاوره معماری‌وشهرسازی شهر تهران قرار گرفته‌است. این جامعه‌آماری دارای 182 عضو بوده که در این پژوهش با توزیع 132 پرسشنامه و دریافت 126 عدد از آن‌ها روند جمع‌آوری اطلاعات پایان‌یافته‌است. بر اساس نتایج پرسشنامه‌ها، شاخص‌های ایمنی، دید و اشراف، نورگیری و نورپردازی، و دوام و عمر مهم‌ترین شاخص‌های کیفی طراحی نمای یک ساختمان به‌شمار‌می‌روند. همچنین نتایج حاکی از آن است که معمارانِ شهر تهران در طراحی نمای یک ساختمان بر حوزه‌های تأمین آسایش، سیستم‌های مهندسی ساختمان و محیط زیست تأکید و توجه بیشتری دارند.

چکیده تصویری

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت طراحی نمای ساختمان‌ها واولویت‌بندی آن‌ها؛ با رویکرد فازی

تازه های تحقیق

- تعیین شاخص‌ها و ابعاد کیفی طراحی نما و شناسایی مباحث نقد و ارزیابی یک نمای ساختمانی.
- ارائه چارچوب به منظور روشن‌تر کردن مباحث نقد و ارزیابی کیفی نماها.
- استفاده از پرسشنامه برای تعیین شاخص‌های کیفی طراحی نمای ساختمان و اولویت‌بندی آن‌ها از منظر مهندسان مشاور معماری ‌و شهرسازی شهر تهران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Quality Indicators for Building Facade Design; Using a Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

 • Ahad Nazari 1
 • Mohammad Reza Torabi 2

1 Associate professor, Department of Construction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 M.S. in Construction & Project Management, Department of Construction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Since 2013, with the formation of facade committees in Iran municipalities, and the start of reviewing designed facades in the process of issuing permits, the quality of building facades have been taken into consideration. However, facade qualitative aspects and its indicators (which have always been a point of disagreement among experts) are the most important challenges of this committee. Talking about qualitative issues and criticizing and analyzing the quality of a phenomenon has complexity and ambiguity, and the quality of the facade is no exception to this rule. Especially regarding the quality of facade design, aesthetic and sensory issues make evaluation and criticism more difficult. This has made the facade evaluation meetings difficult in the municipal committees. It appears that conducting research to determine the quality indicators and dimensions of facade design, as well as identifying issues of criticism and evaluation of building facades, would be necessary in order to clarify the topics discussed in facade committees. This article’s objective is to address the aforementioned challenge by identifying quality indicators associated with building facade design and prioritizing them through the lens of professionals in architecture and urban planning. In order to clarify the goal and the research questions, the current research is focused on mid-rise residential buildings in the city of Tehran.
Methods: This research approach is to deal with the issue of quality in building façade design comprehensively and without prejudice. In this regard, firstly, in order to identify quality indicators in architectural design, reliable scientific sources have been studied, and as a result of this study, 22 quality indicators related to facade design have been identified by interviewing and consulting with experts and specialists. The indicators related to building façade design are divided into three main aspects: functionality, persistence, and impact. They are further classified into seven subgroups. In the next step, in order to prioritize the indicators, a questionnaire with a Likert scale and fuzzy numbers was given to the design supervisors in architectural and urban planning consulting offices in Tehran. The population for this study consists of 182 members. A total of 132 questionnaires were distributed for data collection, and 126 completed questionnaires were received. 
Findings: According to the survey responses, safety, privacy, lighting, and durability were identified as the most important quality indicators for building facades from the perspective of experts and specialists. On the other hand, flexibility and adaptability, continuity and integration, and enclosure were found to be the least important factors. “The “Safety indicator” refers to the measures taken to ensure the safety of the building and its occupants. This includes features such as protection of the edge of platforms, restricting access for unauthorized persons, and ensuring that the walls, doors, and windows are strong enough to prevent unauthorized entry. The “Privacy indicator” pertains to the importance of maintaining the privacy of spaces and allowing for social monitoring through the use of appropriate openings, while the “Lighting indicator” focuses on having enough openings and depth of light penetration to make use of natural light, providing enough light to display facade and volume of the building at night and lighting up the urban space adjacent to the façade. According to the findings, the experts gave the most importance to the subgroups related to comfort, building engineering systems, and environment in building façade design. These subgroups were identified as containing the most significant indicators by the experts. Also, from the expert point of view, the durability aspect, then the functionality aspect, and then the impact aspect are considered the most important building façade design quality indicators. In addition, experts consider durability and pollution, and waste production as the most important indicators of the persistence aspect; safety and lighting as the most important indicators of the functionality aspect; and privacy and identity as the most important indicators of the impact aspect.
Conclusion: In a general view, according to the surveyed population of this study, performance and durability are considered more significant than urban aesthetics and impact-related matters. Impact aspect indicators play a very important role in the formation of urban image and identity, and it is necessary for designers and specialists to pay more attention to these factors. Also, according to the results, it can be concluded that the designers’ focus is often on the project as an isolated building, and it is necessary to pay more attention to the relationship between the building and its neighbors, alleys, and streets, and finally the neighborhood and the city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Architectural Design Quality
 • Quality Indicators
 • Building Facade Design
 • Facade Quality Evaluation
 • Quality Evaluation

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم با عنوان «پژوهشی در ارائه مدل ارزیابی کیفی طراحی معماری ساختمان‌های مسکونی» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده اول در دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است.

This article is derived from the second author`s master thesis entitled “A research on providing a qualitative assessment model for the architectural design of residential buildings”, supervised by the first author, at Shahid Beheshti University.

 

 1. 2017 AIA Awards- Architecture. (2017). Retrieved from https://www.aia.org/resources/26551-aia-awards---architecture?editing=true at January 2019, 3:25:54PM.
 2. 2018 AIA South Dakota Design Awards. (2018). Retrieved from http://blueprintsouthdakota.com/2018/09/2018-aia-south-dakota-design-awards-announced/ at January 2019, 5:05:12PM.
 3. 2018 Housing Awards: Recognizing the best in housing design. (2018). Retrieved from https://www.aia.org/resources/196521-2018-housing-awards at January 2019, 12:34:10PM.
 4. Agrest, D. (1996). The Sex of Architecture. New York: Harry N. Abrams Inc. Publishers.
 5. Ahmad Akhundi, Abbas., Barakpour, Naser., Khalili, Ahmad., Sedaghatnia, Saied., Safiyari, Ramin., (2013). Measuring the quality of urban life in Tehran metropolis. Journal of Fine Arts, Volume 19, Number 2, 5-22. (In Persian)
 6. AIA South Dakota: 2018 Nominated Awards. (2018). Retrieved from http://aiasouthdakota.org/files/4215/3054/7454/SDnominated_Awards_2018.pdf at January 2019 4:53:43PM.
 7. AIA Washington Council, (2007), AIAs 10 Principle for Livable Communities, Retrieved from http://aiawa.org/wp-content/uploads/2018/01/2007-10-Principles-for-Livable-Communities-Issue-Brief-2007.pdf at septemper 2020 2:40PM
 8. Al-Kodmany, K. (2012). Guidelines for Tall Buildings Development. Urban Planning & Policy Department: University of illinois of Chicago,USA.
 9. Billings, K. (1993). Quality in Design. University of Sydney.
 10. BRE. (2018). Home Quality Mark One. Technical Manual, England.
 11. Castro, Mateus and Braganca. (2014). A critical analysis of building sustainability assessment methods for healthcare buildings. Envin Dev Sustain, Springer Science+Business Media Dordrecht.
 12. Commodity, Firmness, and Delight: The Ultimate Synthesis. (2018). Retrieved from Britannica: https://www.britannica.com/biography/Robert-Moses at February 2019, 10:23:34AM.
 13. Esmaili, F., Charehjoo, F., & Hoorijani, N. (2020). Analyzing and Evaluating Facades with a Special Approach to Visual Aesthetics Using the Grid Method (Case Study: Enqelab Street in Sanandaj). The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 17(82), 65-78. doi: 10.22034/bagh.2019.165147.3934. (In Persian)
 14. Farooqui, R., & Ahmed, S. (2009). Designing for Quality: An Empirical Study of Design Quality Indicator (DQI) Tool. Seventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, June 2-5. San Cristobal, Venezuela.
 15. Gandelsonas, M., & Morton, D. (1972). On Reading architecture. Progressive Architecture.
 16. Golkar, K. (2000). Constructive components of urban design quality. Safeh Scientific-Research Journal, No. 32, 38-65. (In Persian)
 17. Grutter, Y. (1987). Aesthetics in architecture. Translated by Jahanshah Pakzad and Abdul Reza Homayoun, (2017), Tehran: Shahid Beheshti University. (In Persian)
 18. Harputlugil, T., Prins, M., & Topcu, Y. (2014). ARCHITECTURAL DESIGN QUALITY ASSESSMENT BASED ON ANALYTIC HIERARCHY PROCESS: A CASE STUDY. Cankaya University, Ankara, Turkey.
 19. Harputlugil, T., Prins, M., Gultekin, A., & Topcu, Y. (2011). Conceptual framework for potential implementations of multi criteria decision making (MCDM) methods for design quality assessment. Management and Innovation for a Sustainable Built Environment, Amsterdam, The Netherlands.
 20. Homes and Communities Agency, (2011), Housing Quality Indicators Form, London: Homes and Communities Agency
 21. Johnson, P. (1994). The Theory of Architecture: Concepts, Themes & Practices. New York: Van Nostrand Reinhold.
 22. Kalugani, Marzieh; Shadqazvini, Parisa;. (2015). Machine aesthetics in Russian avant-garde art based on Marx's theories. Bagh Nazar, Year 14, No. 48, 43-56. (In Persian)
 23. Khakzand, M; Mohammadi, M; Jam, F; Aghabozorgi, K., (2013), identifying the factors affecting urban bodies by examining aesthetics and environment, Scientific-Research Quarterly of Urban Studies, No. 10, 15-26. (In Persian)
 24. Leads City Council. (2007). Tall Buildings Design Guide. UK: Crawn Copyright.
 25. Elango, & M. D. Devades. (2014). Multi-Criteria Analysis of the Design Decisions In Architectural Design Process during the Pre-Design Stage. International Journal of Engineering and Technology (IJET).
 26. Mallgrave, Hanrry francis, (2004), Gottfried Semper: style: texts and documents, Los Angeles: Getty Research Institute.
 27. Metoli, M., (2009), investigation and assessment of the quality of beauty in urban landscape based on the concept of consecutive views, Armanshahr, No. 5, 123-129. (In Persian)
 28. Miriahi, S., (2008), assessment of design skills in architectural education, Safeh scientific-research journal, number 49, pp. 61-68. (In Persian)
 29. Moma Catalogue. (1932). Modern architecture : international exhibition, 10th Feb to 23rd March. New York: Museum of Modern Art.
 30. Mousavi Sarveena Baghi, Elahe Sadat, Sadeghi, Alireza, (2014), presentation of the design process of urban walls in order to improve the visual quality of urban landscape aesthetics, Urban Management, No. 43, 114-99. (In Persian)
 31. Nesbitt, K. (1996). Postmodern theories in architecture. Translated by Mohammad Reza Shirazi, 2017, Tehran: Nashrani. (In Persian)
 32. RIBA, (2017), Building in Quality: A Guide to achieving quality and transparency in design and construction, London: Royal Institute of British Architects
 33. Ruskin, J. (1849). Seven Lamps of Architecture. Boston: Dana Estes & Company Publishers.
 34. Salimi, H., & Razzaghi Asl, S. (2014, December 25-26). Quality and Assessing Quality in Architecture Building. International Conference on Architecture And Civil Engineering (ICAACE'14). Dubai.
 35. Same, Reza; Akrami, Alireza; (2015). Analyzing the developments of the "idea of quality" of life in architecture and urban planning. City Identity, Year 10, No. 25, 27-40. (In Persian)
 36. Schnoor, C. (2015). Le Corbusier’s early urban studies as source of experiential architectural knowledge. International Congress. Valencia.
 37. Schultz, N. (1988). The roots of modern architecture. Translated by Mohammad Reza Jodet, 2013, Tehran: Shahidi. (In Persian)
 38. Semper, G. (1989). The Four Elements of Architecture and Other Writings. Trans. Harry F. Mallgrave and Wolfgang Herrmann, Cambridge.
 39. Shafiian Dariani, Faezeh; Pourjafar, Mohammadreza; Ghobadi, Alireza; (2013). The concept of sustainability in Islamic architecture and its comparison with the concept of sustainability in contemporary architecture. Islamic Architecture Research Quarterly, 32-50. (In Persian)
 40. Shuai, F. (1965). Urbanization, imaginations and realities. Translated by Seyyed Mohsen Habibi, 1375, Tehran: University of Tehran. (In Persian)
 41. Tehran Municipality, Vice-Chancellor of Urban Development and Architecture. (2013). Guide to the design and control of urban facades (facade discipline) (In Persian)
 42. The national affordable homes agency. (2008). Housing Quality Indicators (HQI) Form. London: NAHPT, Published May 2007.
 43. Tungare, A. (2001). Le Corbusier's Principles of City Planning and their Application In Virtual Environments. Master Thesis, Carleton University.
 44. U.S. Green Building Council. (2011). LEED for Homes Rating System. California: U.S. Green Building Council.
 45. Yousefi Najafabadi, m. (2010). Landscape architecture and the location of natural factors in improving the quality of the urban landscape and natural infrastructure. Unpublished master's thesis in landscape architecture: Faculty of Architecture, Shahid Beheshti University, Iran. (In Persian)
 46. Zotic, V & Alexandru, D, (2013), Debate on the Presence/ Absence of the Vitruvian Triad in the Current Architecture and Urban Design, Journal of Settlements and Spatial Planning