نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

انتشار بیش از حد گاز دی‌اکسیدکربن اثرات سوئی را بـر محیط‌زیست گذاشته است حدود 40 درصد از مصرف انرژی و 30 درصد انتشار دیاکسیدکربن توسط ساختمان‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که تاثیر بسزای پوسته ساختمان را در تبادل حرارتی و مصرف انرژی و در پی آن انتشار گاز دیاکسیدکربن نمیتوان نادیده انگاشت، این مقاله به بررسی راهکارهای طراحی پوسته ساختمان‌های صفر انرژی با رویکرد کاهش مصرف انرژی، انتشار دی‌اکسیدکربن و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به تفکیک در دو دهه اخیر پرداخته است. سپس 34 نمونه ساختمان اداری در مناطق معتدل اروپایی بررسی و پرکاربردترین راهکارهای طراحی پوسته‌های آن شناسایی شده است. و نهایتا پرکاربردترین راهکارهای شناسایی شده جهت امکان سنجی قابلیت اجرا برای ساختمان های اداری در اقلیم مشابه در ایران بر اساس پارامترهایی چون هزینه، سهولت اجرا در زمان ساخت و سهولت نگهداری پس از ساخت بنا، نیاز به نیروی کار ماهر و تجهیزات تخصصی، زمان اجرا، میزان تولید انرژی و بازگشت سرمایه با استفاده از آنتروپی شانون وزن‌دهی و برحسب وزن ترکیبی حاصل از کاربرد و قابلیت اجرا رتبه‌بندی شده است. روش تحقیق استفاده شده از نوع توصیفی تحلیلی بوده و از ابزارهایی چون بهره‌گیری از نتایج تحقیقات پیشین، بررسی نمونه‌های موردی و مقایسه تطبیقی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهند پرکاربردترین راهکارها به ترتیب مربوط به استفاده از صفحات فتوولتائیک، عایق‌کاری حرارتی جداره‌ها، استفاده از تهویه طبیعی، توجه به ابعاد و موقعیت پنجره‌ها، استفاده از نور روز، استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی مناسب، استفاده از گلخانه و آتریوم و استفاده از دیوار و بام سبز می‌باشد. استفاده توامان این راهکارها در طراحی پوسته‌ها می‌تواند بیشترین بهره‌وری را به جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در کوتاه مدت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of using building envelopment optimization solutions in temperate regions of Iran by using the example of zero energy buildings implemented in similar climates

نویسندگان [English]

  • fateme yarmohammad 1
  • fateme mehdizadeh seraj 2

1 Engineering Department of Islamic Azad University Tehran North Branch, Hakimiyeh Exit, Shahid Babaee Highway, Tehran, Iran

2 Professor, Iran University of Science and Technology, School of Architecture and Environmental Design, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Excessive carbon dioxide emissions have adverse effects on the environment. About 40% of energy consumption and 30% of carbon dioxide emissions are generated by buildings. While the significant impact of the building envelopment on heat exchange and energy consumption and subsequent carbon dioxide emissions cannot be ignored, this article examines the design strategies of zero energy building envelopments with the approach of reducing energy consumption, carbon dioxide emissions and the use of renewable energy has been discussed separately in the last two decades. Then 34 examples of office buildings in temperate European regions have been studied and the most widely used solutions for designing their envelopments have been identified. Finally, the most widely used solutions to assess the feasibility of office buildings in similar climates in Iran based on parameters such as cost, ease of execution during construction and ease of maintenance after construction, the need for skilled labor and specialized equipment, execution time, The amount of energy production and return on investment is weighted using Shannon entropy and ranked according to the combined weight of application and performance. The research method used is descriptive-analytical and tools such as using the results of previous research, reviewing case samples and comparative comparison have also been used. The results show that the most widely used solutions are related to the use of photovoltaic panels, thermal insulation of walls, the use of natural ventilation, attention to the dimensions and position of windows, the use of daylight, the use of materials with Suitable heat capacity is the use of greenhouses and atriums and the use of green walls and roofs. The combined use of these solutions in envelopment design can be most effective in reducing energy consumption and reducing carbon dioxide emissions in the short term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • buildings envelope
  • energy consumption
  • carbon dioxide emission
  • renewable energy
  • time and cost