نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان دانشکده هنر و معماری، گروه معماری

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، شهرستان سنندج، ایران

3 دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری.

چکیده

رسانه‌ها در جوامع امروزی، دارای نقشی غیرقابل انکار هستند و از این رو می‌توانند محلی باشند برای نمایش معماری و امکانی فراهم آورند که افراد جامعه به کسب تجربه‌ی ذهنی معماری فقط با دیدن ساختمان‌های ساخته شده و دارای حضور کالبدی اکتفا نکنند‌. از سویی دیگر، ایده‌های یک معمار ممکن است نتوانند بنابه دلایلی رنگ واقعیت به خود گیرند و برای تحققشان از قابلیت‌های جهان مجازی استفاده شود. برخی شیوه‌های طراحی نیز بر اساس فناوری پیشرفته و رویکرد به آینده بنا نهاده شده-اند که آرکولوژی و آرشیگرام هم از این دست سبک‌ها هستند و این سبک‌ها ایده‌ای برای طراحی یک شهر بوده که مهم‌ترین اصول آن استفاده‌ی بهینه از فناوری و ابرسازه‌هاست. در عرصه‌ی سینما هم فیلم های علمی تخیلی در قالب سبک آینده‌گرا وجود دارد که نوشتار حاضر به بررسی میزان بهره‌گیری فیلم‌های این سبک از معماری آینده‌گرا درجهت القای حس حضور در آینده به مخاطب می‌پردازد. روش‌شناسی تحقیق، همبستگی از نوع رابطه‌ای بوده، پرسشنامه هایی جهت بررسی گزینه‌های مستخرج از مطالعات در 24 فیلم منتخب پژوهشگران در اختیار 60 نفر از دانشجویان، فارغ‌اتحصیلان و اساتید معماری گذاشته شد. در بررسی میزان تأثیرگذاری معماری بر فضاهای سینمایی و مقدار بهره‌گیری از ویژگی‌ها، بحث و نتایج این تحقیق بیانگر حضور 88 درصدی معماری آینده‌گرا در فیلم‌های علمی تخیلی است که حضور نشانه‌های آرکولوژیک و آرشیگرام نسبت به سایر سبک‌ها به وضوح بیشتر بوده و راهنماهایی برای طرح‌ریزی فضای آینده‌گرایانه با استخراج مهم‌ترین عوامل معماری دخیل در سکانس‌ها در انتهای نوشتار تبیین شده‌اند که پر کاربردترینشان: مقیاس، تک‌بناهای عظیم، مصالح فلزی با رنگ خنثی ، مقیاس بزرگ و سازه‌های فضایی و ... بوده‌اند که در مبحث طراحی معماری می‌توانند به کار برده شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sense of presence in the future; The manifestation of futuristic architecture in science-fiction cinema

نویسندگان [English]

  • Salahedin Molanaei 1
  • Mohammad Navid Fattahi 2
  • nina ghaslani 3

1 Architecture group, Faculty of art & architecture, University of Kurdistan

2 Architecture department, Art and Architecture faculty, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

3 Architecture Department of Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan

چکیده [English]

Nowadays, media plays a huge role in societies, so they can be an appropriate base in to present several types of art such as architecture and people visit architecture not only in the buildings with physical attendance but also with virtual presence. In the other hand according to the limits of real world in the structure field and funding, there are a lot of architectural concepts that can't be presented unless in the virtual world as the movies and video games produced by the software modeling. Some of the architectural design methods are based on high-level technology and futuristic aspects such as Archology and Archigram. It based on urban design and its basic principles are optimistic usage of technology and mega structures. Futurism also exists in the cinema as a style and The research examines the extent to which films of this genre use futuristic architecture to instill a sense of presence in the future. Research method, based on correlation method in a relative kind, Questionnaires in the form of tables to examine items extracted from studies in 24 selected films of researchers were provided to 60 students, alumnus and Instructors of Architecture. In order to surveying cinema's place in presenting architectural designers' ideas and also the amount of architecture's effects in cinematic spaces and usage of Archology, results of the paper shows that futuristic architecture exists in the 88% of the futuristic movies which Archology and Archigram's presence is more than the other futuristic styles. At the end of the research some guideline is presented to design futuristic spaces by extracting the most valuable architectural items which showed up in the movies' scenes which are huge buildings, modern and metal materials, big scale and spatial structures that can be used in this design field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futuristic Architecture
  • Futuristic cinema
  • Archigram
  • Arcology Science-Fiction Cinema