نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

رسانه‌ها در جوامع امروزی، دارای نقشی غیرقابل انکار هستند و از این رو می‌توانند محلی باشند برای نمایش معماری و امکانی فراهم آورند که افراد جامعه به کسب تجربه‌ی ذهنی معماری فقط با دیدن ساختمان‌های ساخته شده و دارای حضور کالبدی اکتفا نکنند‌. از سویی دیگر، ایده‌های یک معمار ممکن است نتوانند بنابه دلایلی رنگ واقعیت به خود گیرند و برای تحققشان از قابلیت‌های جهان مجازی استفاده شود. برخی شیوه‌های طراحی نیز بر اساس فناوری پیشرفته و رویکرد به آینده بنا نهاده شده‌اند که آرکولوژی و آرشیگرام هم از این دست سبک‌ها هستند. این سبک‌ها ایده‌ای برای طراحی یک شهر بوده که مهم‌ترین اصول آن استفاده‌ی بهینه از فناوری و ابرسازه‌هاست. در عرصه‌ی سینما هم فیلم های علمی تخیلی در قالب سبک آینده‌گرا وجود دارد. نوشتار حاضر به بررسی میزان بهره‌گیری فیلم‌های این سبک از معماری آینده‌گرا درجهت القای حس حضور در آینده به مخاطب می‌پردازد. روش‌شناسی تحقیق، همبستگی از نوع رابطه‌ای بوده، پرسش‌نامه‌هایی جهت بررسی گزینه‌های مستخرج از مطالعات در 24 فیلم منتخب پژوهشگران در اختیار 60 نفر از دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اساتید معماری گذاشته شد. در بررسی میزان تأثیرگذاری معماری بر فضاهای سینمایی و مقدار بهره‌گیری از ویژگی‌ها، بحث و نتایج این تحقیق بیانگر حضور 88 درصدی معماری آینده‌گرا در فیلم‌های علمی تخیلی است که حضور نشانه‌های آرکولوژیک و آرشیگرام نسبت به سایر سبک‌ها به وضوح بیشتر بوده است. راهنماهایی برای طرح‌ریزی فضای آینده‌گرایانه با استخراج مهم‌ترین عوامل معماری دخیل در سکانس‌ها در انتهای نوشتار تبیین شده‌اند که پرکاربردترین آن‌ها: مقیاس، تک‌بناهای عظیم، مصالح فلزی با رنگ خنثی، مقیاس بزرگ، سازه‌های فضایی و ...، بوده‌اند که در مبحث طراحی معماری می‌توانند به کار برده شوند.

چکیده تصویری

حس حضور در آینده؛ نمود معماری آینده‌گرا در سینمای علمی- تخیلی

تازه های تحقیق

- از منظر نحوه‌ی استفاده از آثار معماران در سینما و  همچنین ایجاد محلی برای بروز ایده‌های طراحان معماری، پژوهش حاضر یک نوآوری محسوب می‌شود.
- روش مورد استفاده در پژوهش ضمن بهره‌گیری از روش همبستگی از نوع رابطه‌ای، از پرسش‌نامه تصویری طراحی شده توسط نویسندگان و خاص پژوهش، بهره برده است.
- فیلم‌سازان جهت خلق فیلم‌های علمی-تخیلی، برای القای حس حضور مخاطب در آینده، از سبک‌های معماری آینده‌گرایانه بهره می‌گیرند که در این راستا از مشاوره‌ی طراحان معماری بهره می‌برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sense of Presence in the Future; The Manifestation of Futuristic Architecture in Science - Fiction Cinema

نویسندگان [English]

 • Mohammad Navid Fattahi 1
 • Nina Ghaslani 2
 • Salahedin Molanaei 3

1 M.A. in Architecture, Faculty of Art & Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Art & Architecture, Universityof Kurdistan,, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: In contemporary society, the media has become a significant influence and can serve as an ideal platform to showcase various forms of art, including architecture. People can experience architecture not only through physical visits to buildings but also through virtual means. Little research has been done on the interaction between cinema and architecture in the past. More recent research shows that the manifestation of architectural styles in cinema has been studied to a limited extent. Few people have studied how to use architecture in cinema and also to create a place for the ideas of architectural designers to appear. The majority of research in this area has been disseminated through articles in art and film magazines, which have been more beneficial to filmmakers. However, this article aims to produce practical results that can be utilized by architects, including designers. When analyzing the use of architectural elements in futuristic films, the focus is on examining the items utilized by filmmakers and stage designers. After identifying the architectural items used, the issue of their compatibility with futuristic styles is evaluated. To accomplish this, an analogy was made with the field of archaeology, which coincided with the emergence of futuristic films and placed significant emphasis on humans and their critical choices. The present study examines the relationship between architecture and cinema from a reference perspective in the type of architectural presence in cinema. The type of films reviewed in this article is futuristic, considering the research intentions and focusing on examining architectural items, after an overview of different cinematic styles, according to the context of the event in futuristic films. This cinematic style is chosen because the interior location is typically a futuristic residence..
Methods: The research method utilized in this study is a relative kind of correlation method. In this approach, the relationship between variables is investigated based on the research objective. A homogeneous collection of 24 science fiction films, chosen from among the top-rated films in the history of cinema, were analyzed from the perspective of reputable websites that focused on futuristic films. The films were categorized and reviewed as part of the study. In this study, the researchers analyzed the content of film sequences using architectural styles identified through library and Internet research. Important sequences and frames were selected for analysis, and a questionnaire was developed. The questionnaire was distributed to architecture students, graduates, and professors to collect their opinions. The results were then analyzed and reviewed.
Findings: After analyzing the collected data, the researchers identified five main architectural factors that create a sense of presence in the future. These factors include the use of specific materials and colors, the presence of massive singular buildings and spatial structures, the scale of the buildings, mixed-use buildings with symbolic meaning, and a return to traditional architectural styles. The results of the research indicate that 88% of the 24 films analyzed contain sequences depicting futuristic architecture, indicating a significant presence of such elements in science fiction movies. The analysis of the research results reveals that architecture has a significant presence in futuristic films compared to other factors. However, this presence is not always very prominent. The use of materials and the creation of large buildings are the two most commonly used architectural factors in these films. The use of cold, lifeless, and often metal materials is also a prevalent feature of futuristic architecture in these films.
Conclusion: The research results confirm the hypothesis that futuristic architecture has a significant presence in science fiction films, with a combined total of over 88% between films that feature purely futuristic architecture and those that incorporate a combination of styles. The analysis of the most successful films reviewed revealed that the most effective factors were the use of huge monoliths, unusual metal materials, scale, and spatial structures. These factors were found to be present in at least one of the scenes analyzed in 92% of cases, indicating their significant impact on the overall futuristic atmosphere. The film industry is an important platform for architects to express their ideas and showcase non-executed designs. Science-fiction films are created by filmmakers to give audiences a glimpse of the future, including architectural styles. Therefore, it would be beneficial for architects to advise and collaborate with filmmakers in creating futuristic films. Additionally, the definition of architecture needs to be reevaluated, as it is not solely about constructing physical structures for human habitation but also about designing virtual spaces for avatars to inhabit in the digital realm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futuristic Architecture
 • Futuristic Cinema
 • Archigram
 • Arcology
 • Science-Fiction Cinema
 1. Afagh, Mehdi (2002). Man, Urban Environment and Cinema: The Sense and Perception of the Cinematographer's Urbanism, Quarterly Journal of Urban Management, No. 9, 87-76.
 2. Ahmadi, Babak (2016). Images of the Imaginary World - Articles on Cinema, Sixth Edition, Markaz Publishing, Tehran, Iran.
 3. Alkan Bala, Havva )2014(. Reading of the Architectural Identity Via Cinema. Cinej Cinema Journal, 4.1, 80-109.
 4. Alsayyad, Nezar (2006). Cinematic Urbanism: A History of the Modern from Reel to Real. Taylor & Francis, New York.
 5. AMC network official. (2019). https://www.filmsite.org/momentsindx.html at: October, 2019; 10:53:29 PM.
 6. American Film Ins‌titute. (2019). Retrieved from https://www.afi.com/afis-100-years-100-movies-10th-anniversary-edition at: June, 2019 9:30:00 AM.
 7. American film institution website, AFI'S 100 YEARS...100 MOVIES — 10TH ANNIVERSARY EDITION (Recovered at 2019/10)
 8. Amirsardari, Yaser. Foroutan, M. Moazzami, M. & Mohammadi, M. (2019). Residential Tower in the Cinema Frame; Semiological Exploratory Study of High-rise Residential Buildings in the Cinema after the Islamic Revolution of Iran. Bagh-e Nazar, 16 (74):19-34.
 9. Arcosanti, (2019). Retrieved from www.arcosanti.org, at: October, 2019; 8:55:09 PM
 10. Ardestani Pourhjir, Kiarash (2019). Modern architecture in the approaches of the archigram group and high-rise construction in urban spaces, Payashahr specialized scientific monthly.
 11. Bani Film Magazine (2002). Next Generation Cinema [Peter Greenaway], published on 2003/12/01
 12. Bernardt schumi, (2019), retrieved from www.Bernardtschumi.com/delaville at: June, 2019; 1:03:52 AM.
 13. Casby Yer, Allen (2015). Understanding the film (translated by Bahman Taheri). Cheshmeh Publishing, Tehran, Iran.
 14. Choumi, Bernard (2002). Architectural Violence, International Monthly of Roads and Buildings, No. 40, 61-56.
 15. Chumi, Bernard (1997). Event Architecture, Fauzia Kheradmand, Quarterly Journal of Architecture and Urban Planning, No. 38.
 16. Corra, Bruno (1912) Abstract Cinema-Chromatic Music, il gregge e la zampogna, Italy.
 17. Dalvi, Smita (2019). Cinema, Architecture and Domesticity: The Filmic House in Basu Chatterjee’s ‘Piya ka Ghar’, Creative Space, 7 (1), 57–66.
 18. Dehban, Mehri (2010). The magical interaction of architecture and cinema. Journal of Architecture and Culture: 72-76.
 19. Fars news agency official website (2019), An interview with Hadi Monabbati, Retrieved from: https://www.farsnews.com/news/13901217001292, at May, 2019; 11:50:30 AM.
 20. Ghiaei, Mohammad Mehdi and Sepehr, Mohammad Reza (2014). The Impact of Cinema Campus Design on Culture, Identity and Urban Landscape. National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape, Mashhad.
 21. Gideon, Siegfried (2007). Space, Architectural Time, (translated by Manouchehr Mozini), Scientific and Cultural Publications.
 22. Gill, Gabrielle (2018). The Hyphenated zone, Exploring the connection between actual and virtual space, MSc of architecture thesis, Wellington, Victoria university.
 23. Goharipour, Hamed (2019). Narratives of a lost space: A semiotic analysis of central courtyards in Iranian cinema, Frontiers of Architectural Research, 8, 164-174.
 24. Habibi, Mohsen; Farahmandian, Hamideh and Basiri Mojdehi, Reza (2016).  Reflection of urban space in Iranian cinema A review of the last two decades, Cities, 50, 228-238.
 25. Hassanzadeh, Mostafa and Sharifzadeh, Mohammad Reza (2015). Applying the idea of deconstruction in architecture with a look at the works of Bernard Chomido Philosophical Quarterly of Cognition of the Journal of Humanities No. 1/74, 59-82.
 26. Hornby, A S (2018). Oxford advanced learner's dictionary, 9th edition, 3rd print, Oxford university press, Oxford.
 27. International Movie Database. (2019). Retrieved from  https://www.imdb.com/chart/top?ref_=ft_250, at: June, 2019 7:30:00 AM.
 28. Kamelnia, Hamed and Mahdavi Nejad, Mehdi (2014). Introduction to contemporary architecture, from East to West. Tehran: Alam Memar.
 29. Marinetti, F.T; Corra, Bruno; Settimelli, Emilio; Ginna, Arnaldo; Balla, Giacomo and Chiti, Remo (1916) The Futurist Cinema, (Milan) L‘Italia futurista, November 15.
 30. Mazini, Manouchehr. (2016). From time and architecture, 12th edition, Shahidi Publications, Tehran, Iran.
 31. Merriam & Webster (2009). Merriam Websters Collegiate Dictionary, 12th edition, Webster press.
 32. Mokhtabad Amri, Seyed Mostafa and Panahi, Siamak (2007). A Study and Analysis of the Role of Interior Architecture in the Manifestation of Meaning in Science-Fiction Films, Journal of Fine Arts, No. 30, 107-118.
 33. Neuman, W.L (2006) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th edn), PearsonEducation, Ink.
 34. Ozker, Serpil (2019). Analysis of the Space Usage by Directors in Turkish Cinema between the Period of 1960-1975: “Atıf Yılmaz Batıbeki, Lütfi Ömer, Akad, Metin Erksan, Memduh Ün”, Online Journal of Art and Design 7 (1), 23-52.
 35. Panahi, Siamak (2007). Recognizing the effect of architectural spaces on the manifestation of meaning in Iranian semantic cinema with emphasis on the two films "Fairy" and "Where is the Friendly House?", PhD Thesis in Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch.
 36. Penz, François and Maureen, Thomas (2013). Cinema and Architecture, Shahram Jafari Nejad, Third Edition, Soroush Publications, Tehran, Iran.
 37. Peri Bader, Aya (2018). Museums and urban life in the cinema: On the ordinary and extraordinary
 38. Rezazadeh, Razieh and Farahmandian, Hamideh (2010). Reflection of modern urban space in modern Iranian cinema, Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning, No. 42, 13-25.
 39. Shams, Elahe and Gadazgar, Tahmineh and Razzaqi, Mohammad, (2016). The Impact of Science Fiction Cinema on Design, Dastavard Magazine, Twenty-sixth Year, No. 35, 24-31.
 40. Sheikhi, Yusuf (2017). Capacity of Cinematic Genres to Present Religious Concepts, General Directorate of Islamic Media Research, Qom.
 41. Shokoofi, Babak (2006). The Sensory Relationship between Art and Physical Reality: A Discussion on the Architecture of Imagination, Hamshahri Magazine, 22 Azar.
 42. Tafahomi, R (2008). Influence of Exploratory and Pilot Survey on the Revising the Final Survey in Urban Design Research, PGSUTM, Postgraduate Seminar University Technology Malaysia.
 43. Wang, David and Grout, Linda (2018). Research methods in architecture (translated by Alireza Einifar). Ninth Edition, University of Tehran Press, Tehran, Iran.
 44. Zarrin Kamri, Hamed (2010). Urban Archeology for the Future, Construction, 67-71.