نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه با توجه به طیف وسیعی از عوامل تهدید کننده سلامت انسان در حوزه سلامت شهری، نیاز به شناسایی مولفه‌های موثر بر سلامت انسان امری ضروری تلقی می‌شود. بر این اساس پیوند میان محیط شهری و برنامه‌ریزی شهری جهت نیل به سلامت‌ و رفاه شهری مورد تاکید است. هدف این پژوهش، تحلیل علم‌سنجی مطالعات سلامت شهری، جهت کشف مسائل و تحولات اصلی و نیز یافتن روند عملکرد نوظهور مقالات و مجلات، شناخت الگوهای همکاری و مؤلفه‌های تحقیق و کشف ساختار فکری سلامت‌شهری در ادبیات جهانی می‌باشد؛ جهت نیل به این اهداف، شناسایی و استخراج مولفه‌ها و شاخص‌های موثر بر سلامت شهری در مفهوم عام در جهان با بهرمندی از منابع اسنادی وکتابخانه‌ای معتبر خارجی و داخلی انجام گردید. در ادامه از تحلیل علم سنجی جهت کشف موضوعاتی همچون، هم زمانی وقوع دو آیتم، هم نویسندگی و هم استنادی اسناد کتاب شناختی با استفاده از روش‌های کمی استفاده شده‌است. نتایج هم‌زمانی وقوع دو آیتم بر اساس کلمات کلیدی نشان می‌دهد که کلید واژه‌ی "سلامت شهری" از بالاترین مجموع قدرت پیوند و تعداد دفعات هم رخدادی وقوع دو آیتم برخوردار است. مولفه‌های "مرگ و میر" و "شیوع" به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفته‌اند. مولفه کویید-19 و فضای سبز، طی سال‌های اخیر ازجمله مولفه‌های مورد توجه پژوهشگران هستند. تحلیل هم‌نویسندگی براساس کشورها نشان می‌دهد که نویسندگان سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا به ترتیب، بیش‌ترین میزان همکاری را با نویسندگان سایر کشورها در تولید مستندات علمی حوزه سلامت شهری دارند. در آخر تحلیل هم استنادی بر اساس هم استنادی نویسندگان مشخص نمود که سازمان بهداشت جهانی از بیش‌ترین تعداد استناد برخوردار است.

چکیده تصویری

تحلیل علم‌سنجی و مرور سیستماتیک متون نظری جهانی درحوزه‌ی سلامت شهری

تازه های تحقیق

- شناخت مولفه‌های موثر بر سلامت‌شهری در ادبیات جهانی.
- بررسی جامع مطالعات جهانی در جهت کشف عملکرد نوظهور پژوهشگران در حوزه‌ی سلامت شهری. 
- شناخت الگوی‌های همکاری میان کشورها، مجلات و نویسندگان در ادبیات جهانی سلامت‌شهری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bibliometric Analysis and Systematic Review of Global Theoretical Context in the Field of Urban Health

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Fallah Barzeghar 1
 • Ahmad khalili 2

1 M.A. Student in Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Urban & Regional Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: The definition of health has different meanings. In the simplest case, it is defined as the absence of any disease or illness. The evidence indicates the relationship between the components of the urban environment and health and related behaviors, which emphasizes the importance of urban planning and urban interventions in order to face health challenges. Nowadays, health promotion at the community level, considering a wide range of threatening factors in the field of urban health, the need to identify the effective components on human health is considered essential. Based on this, the link between the urban environment and urban planning is emphasized to achieve urban health and well-being. The purpose of this research is to analyze the scientometric analysis of urban health studies, to discover the main issues and developments, as well as to find the emerging performance trends of articles and magazines, to know the patterns of cooperation and research components, and to discover the intellectual structure of urban health in the world literature.
Methods: Bibliometric Analysis is a precise method for examining and analyzing a large amount of scientific data. This technique is intended to understand the interrelationship between scientific citations and to summarize the situation according to the current research topic. Researchers use scientometric analysis to find trends in the emerging performance of articles and journals, to recognize collaboration patterns and research components, and to discover the intellectual structure of a specific field in existing literature. In order to check the relationship between articles from a database and to classify different keywords based on their simultaneous citation by following clustering techniques, VOS Viewer software is used. Web of Science Core Collection has been used for the process of searching and extracting data from the Web of Science scientific database. The main focus of this research was scientific data regarding the subject of research with the term “urban health” in the title and abstract. On August 13, 2022, an initial search of 3,102 document titles was extracted, and for a more accurate analysis, among the 3,102 documents obtained, 2,581 documents including articles were extracted as main data, and other professors included books and conference articles, etc. It was removed from the total of primary data.
Findings: Co-occurrence results based on keywords show that the keyword “Urban Health” has the highest total link strength and the number of co-occurrences of two items. In other words, this keyword has been seen more times in an article and the probability of this keyword appearing with other keywords in an article is higher. “Mortality” and “prevalence” components are ranked second and third, respectively. The component of Covid-19, green space is one of the common components in the field of urban health, which has been the focus of researchers in recent years. Co-authorship analysis based on countries shows that Asian and African countries have the lowest amount of scientific participation and influence in the production of scientific documents in the field of urban health. Also, the results indicate that the authors of three countries, the United States, England, and Australia, respectively, have the highest level of cooperation with the authors of other countries in the production of scientific documents in the field of urban health. Finally, the co-citation analysis based on co-citations of the authors revealed that the World Health Organization has the highest number of citations.
Conclusion: A comprehensive review of global studies in order to discover the emerging performance of researchers in the field of urban health has been one of the study gaps in this field, and this research has tried to answer this need to some extent. This study is considered as a comprehensive review study with co-occurrence analyzes of the occurrence of two items (in three aspects of visualization, data density, network overlap), citation, bibliographic pair and authorship. Paying more attention and examining the individual components of health including healthy diet, life expectancy, body mass index in the search of scientific documents due to the increasing importance of physical health is felt in future studies. Urban health is related to various issues. However, from searching for the keyword of urban health and extracting the keywords of thermal islands, life expectancy, green space and pedestrian circulation using VOS, it can be seen that there are keywords whose publication year is related to the years after 2018, in other words, in the years The latter are still of interest to researchers, and they can be used in the future to expand the research topic as potential subject areas related to urban health. Also, in the future study, the sources of different scientific databases such as Scopus, Dimensions, Lens and PubMed should be used. Future researchers can use each of the existing keywords as potential subject areas of urban health. Henceforth, research will focus on opportunities and challenges, urban health efficiency, and possible solutions to emerging issues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Health
 • Bibliometric Analysis
 • Web of Science (WOS)
 • VOS Viewer Software
 • Systematic Review

 این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد نویسنده نخست با عنوان «سنجش سلامت شهری در مقیاس محلات کلانشهر تهران و ارائه چارچوبی جهت ارتقا آن» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم در دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s master thesis entitled “Urban health assessment at the scale of neighborhoods in Tehran metropolis and providing a framework for its improvement”, supervised by the second author, at Iran University of Science and Technology.

 1. Ahmadi, M., Hataminejad, H., Pourahmad, A., Ziari, K., & Zanganeh Shahraki, S. (2019). An Analysis of Variables of the Right to Urban Health (Case Study: Bojnourd, Iran). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 7(2), 285-309. doi: 10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055. [In Persian].
 2. Asadzadeh A, Kötter T., Zebardast E. (2015).  An augmented approach for measurement of disaster resilience using connective factor analysis and analytic network process (F’ANP) model, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 14, Part 4, Pages 504-518, ISSN 2212-4209.
 3. Balal E., Long Cheu, R. (2019).  A metric-concept map for scoping impact studies of a transportation project on environment and community health, International Journal of Transportation Science and Technology, Volume 8, Issue 2, Pages 176-191, ISSN 2046-0430.
 4. Barroso M, Laborda J. (2022). Digital transformation and the emergence of the Fintech sector: Systematic literature review, Digital Business, Volume 2, Issue 2, 100028, ISSN 2666-9544, https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100028.
 5. Barton, H., & Tsourou, C. (2000). Healthy Urban Planning (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203857755.
 6. Biloria, N., Thomas, L., Dritsa, D., Candido, C., Brambilla, A., Gocer, O. (2022). Development of an urban health and wellbeing index for work precincts: A comparative study in Sydney, Australia, Frontiers of Architectural Research, Volume 11, Issue 3, Pages 402-420, ISSN 2095-2635, https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.12.003.
 7. Bartzokas-Tsiompras, A., Tampouraki, E.M., Photis, Y. (2020). Is walkability equally distributed among downtowners? Evaluating the pedestrian streetscapes of eight European capitals using a micro-scale audit approach. International Journal of Transport Development and Integration. 4. 75-92. 10.2495/TDI-V4-N1-75-92.
 8. Capolongo, S., Rebecchi, A., Dettori, M., Appolloni L, Azara A, Buffoli M, Capasso L, Casuccio, A., Oliveri Conti, G., D’Amico, A., Ferrante, M., Moscato, U., Oberti, I., Paglione, L., Restivo, V., D’Alessandro, D. (2018). Healthy Design and Urban Planning Strategies, Actions, and Policy to Achieve Salutogenic Cities. International Journal of Environmental Research and Public Health; 15(12):2698. https://doi.org/10.3390/ijerph15122698.
 9. Chen,W., Wang,Y., Ren, Y.,Yan, H., Shen, C. (2022). A novel methodology (WM-TCM) for urban health examination: A case study of Wuhan in China, Ecological Indicators,Volume 136, 108602, ISSN 1470-160X.
 10. Craig W. McDougall, Nick Hanley, Richard S. Quilliam, David M. Oliver. (2022). Blue space exposure, health and well-being: Does freshwater type matter?, Landscape and Urban Planning, Volume 224, 104446, ISSN 0169-2046.
 11. Crane, M., Lloyd, S., Haines,A., Ding, D., Hutchinson, E., Belesova, K., Davies, M., Osrin, D., Zimmermann, N., Capon, A., Wilkinson, P., Turcu, C. (2021). Transforming cities for sustainability: A health perspective, Environment International, Volume 147, 106366, ISSN 0160-4120.
 12. De Leeuw, E.,  Jean, S. (2017). Healthy Cities: The Theory, Policy, and Practice of Value-Based Urban Planning. 10.1007/978-1-4939-6694-3.
 13. Doiron D, Setton EM, Shairsingh K, Brauer M, Hystad P, Ross NA, Brook JR. (2020). Healthy built environment: Spatial patterns and relationships of multiple exposures and deprivation in Toronto, Montreal and Vancouver. Environ Int. Oct;143:106003. doi: 10.1016/j.envint.2020.106003. 
 14. Ezell J.M, Ompad D.C., Walters S. (2021). How urban and rural built environments influence the health attitudes and behaviors of people who use drugs, Health & Place, Volume 69, 102578, ISSN 1353-8292.
 15. Filho Luiz B.S., Coelho R,C., Muniz E,C., Barbosa H,S. (2022). Optimization of pectin extraction using response surface methodology: A bibliometric analysis, Carbohydrate Polymer Technologies and Applications, Volume 4, 2022, 100229, ISSN 2666-8939, https://doi.org/10.1016/j.carpta.2022.100229.
 16. Goodarzi, M., & Hajipour, N. (2018). A Comparative Analysis of Distribution of Selected Urban Health Indices in Ahvaz Metropolis. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 6(4), 769-790. doi: 10.22059/jurbangeo.2018.261127.933. [In Persian].
 17. Huang, C., Yang, J., Lu, H., Huang, H., & Yu, L. (2017). Green Spaces as an Indicator of Urban Health: Evaluating Its Changes in 28 Mega-Cities. Remote Sensing, 9(12), 1266. https://doi.org/10.3390/rs9121266.
 18. esus M. Barajas, Lindsay M. Braun. (2021). Are cycling and walking good for all? Tracking differences in associations among active travel, socioeconomics, gentrification, and self-reported health, Journal of Transport & Health, Volume 23, 101246, ISSN 2214-1405.
 19. Kahindo Mbeva, J.B., Ahadi, S., Vitale, M., Prudence, M.N., Coppieters, Y., Chinnici, D., Lambert, H. (2022). Urbanisation and health services: developing a new model of primary health care in Goma (Democratic Republic of Congo), Cities & Health, 6:1, 57-61, DOI: 10.1080/23748834.2019.1693792J.
 20. Koohsari M.J., Nakaya T, McCormack G.R., Shibata A, Ishii K, Yasunaga A, Hanibuchi T, Oka K. (2021). Traditional and novel walkable built environment metrics and social capital, Landscape and Urban Planning, Volume 214, 104184, ISSN 0169-2046. [a]
 21. Koohsari M.J., McCormack G.R., Shibata A, Ishii K, Yasunaga A, Nakaya T, Oka K. (2021). The relationship between walk score® and perceived walkability in ultrahigh density areas, Preventive Medicine Reports, Volume 23, 101393, ISSN 2211-3355.[b]
 22. Koohsari M.J., Nakaya T, McCormack G.R., K Oka. (2021). Built environment design and cancer prevention through the lens of inequality, Cities, Volume 119, 103385, ISSN 0264-2751. [c]
 23. Kuzior A, Sira M. (2022). A Bibliometric Analysis of Blockchain Technology Research Using VOSviewer. Sustainability; 14(13):8206. https://doi.org/10.3390/su14138206.
 24. Lai, H., Due, C., Ziersch, A. (2022). The relationship between employment and health for people from refugee and asylum-seeking backgrounds: A systematic review of quantitative studies, SSM - Population Health, Volume 18, 101075, ISSN 2352-8273, https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101075.
 25. Laengle, S., Lobos, V., Merigó, JM., Viedma, EH., Cobo, MJ., Baets, BD. (2021). Forty years of Fuzzy Sets and Systems: A bibliometric analysis, Fuzzy Sets and Systems, Volume 402, Pages 155-183, ISSN 0165-0114, https://doi.org/10.1016/j.fss.2020.03.012.
 26. Lak A, Hakimian P, Sharifi A. (2021). An evaluative model for assessing pandemic resilience at the neighborhood level: The case of Tehran. Sustain Cities Soc. 2021 Dec;75:103410. doi: 10.1016/j.scs.2021.103410. Epub 2021 Sep 28. PMID: 34631395; PMCID: PMC8487762.
 27. Lee S. (2020). The safety of public space: urban design guidelines for neighborhood park planning. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 2021, 1-19. 10.1080/17549175.2021.1887323.
 28. Li X, Zhou L, Jia T, Peng R, Fu X, Zou Y. (2020). Associating COVID-19 Severity with Urban Factors: A Case Study of Wuhan. Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 15;17(18):6712. doi: 10.3390/ijerph17186712. PMID: 32942626; PMCID: PMC7558510.
 29. Liu, Z., Ma, R., Wang, H. (2022). Assessing urban resilience to public health disaster using the rough analytic hierarchy process method: A regional study in China, Journal of Safety Science and Resilience, Volume 3, Issue 2, Pages 93-104, ISSN 2666-4496.
 30. Mallick, S.K., Debasish, S.S. (2022).  A Bibliometric Analysis of Research on Behavioural Finance From 2000 To 2021 Using Scopus, Web of Science Database and Vos Viewer, Vol 14, Issue 02, ISSN: 1308-5581, DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I2.767.
 31. Melamed OC, Hahn MK, Agarwal SM, Taylor VH, Mulsant BH, Selby P. (2020). Physical health among people with serious mental illness in the face of COVID-19: Concerns and mitigation strategies. Gen Hosp Psychiatry. 2020 Sep-Oct;66:30-33. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2020.06.013. Epub 2020 Jun 30. PMID: 32645586; PMCID: PMC7831754.
 32. Michalos, A.C.(Ed) . (2014). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, Springer Dordrecht, ISBN 978-94-007-0752-8, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5.
 33. Mishra SV, Gayen A, Haque SM. (2020). COVID-19 and urban vulnerability in India. Habitat Int. 2020 Sep;103:102230. doi: 10.1016/j.habitatint.2020.102230. Epub 2020 Aug 18. PMID: 32834301; PMCID: PMC7434393.
 34. Motomura M, Koohsari MJ, Lin CY, Ishii K, Shibata A, Nakaya T, Kaczynski AT, Veitch J, Oka K. (2022). Associations of public open space attributes with active and sedentary behaviors in dense urban areas: A systematic review of observational studies. Health Place. 2022 May;75:102816. doi: 10.1016/j.healthplace102816. Epub 2022 May 14. PMID: 35580456.
 35. Mouratidis, K. (2019). Compact city, urban sprawl, and subjective well-being, Cities, Volume 92, Pages 261-272, ISSN 0264-2751, https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.04.013.
 36. Mouratidis, K., Yiannakou, A. (2022). COVID-19 and urban planning: Built environment, health, and well-being in Greek cities before and during the pandemic, Cities, Volume 121, 103491, ISSN 0264-2751.
 37. Moghadas M, Asadzadeh A, Vafeidis A, Fekete A, Kötter T. (2019). A multi-criteria approach for assessing urban flood resilience in Tehran, Iran, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 35, 101069, ISSN 2212-4209.
 38. Mueller N, Daher C, Rojas-Rueda D, Delgado L, Vicioso H, Gascon M, Marquet O, Vert C, Martin I, Nieuwenhuijsen M. (2021). Integrating health indicators into urban and transport planning: A narrative literature review and participatory process, International Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 235, 113772, ISSN 1438-4639, https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2021.113772.
 39. Nichani, V., Koohsari, M.J., Oka, K. et al. (2021). Associations between the traditional and novel neighbourhood built environment metrics and weight status among Canadian men and women. Can J Public Health 112, 166–174. https://doi.org/10.17269/s41997-020-00365-8.
 40. Ng E, Yuan C, Chen L, Ren C,. Fung J.C.H. (2011). Improving the wind environment in high-density cities by understanding urban morphology and surface roughness: A study in Hon Kong, Landscape and Urban Planning, Volume 101, Issue 1, Pages 59-74, ISSN 0169-2046, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.01.004.
 41. Rialp, A., Merigó, JM., Cancino, CA., Urbano, D. (2019). Twenty-five years (1992–2016) of the International Business Review: A bibliometric overview, International Business Review, Volume 28, Issue 6, 101587, ISSN 0969-5931, https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101587.
 42. Ribeiro AI, Hoffimann E. (2018). Development of a Neighbourhood Walkability Index for Porto Metropolitan Area. How Strongly Is Walkability Associated with Walking for Transport? International Journal of Environmental Research and Public Health. 15(12):2767. https://doi.org/10.3390/ijerph15122767.
 43. Shaaban, K. (2019). Assessing Sidewalk and Corridor Walkability in Developing Countries. Sustainability, 11(14), 3865. https://doi.org/10.3390/su11143865.
 44. Shaer A, Haghshenas H. (2021). The impacts of COVID-19 on older adults’ active transportation mode usage in Isfahan, Iran, Journal of Transport & Health, Volume 23, 101244, ISSN 2214-1405.
 45. Sharifi A, Khavarian-Garmsir AR. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and management. Sci Total Environ. 2020 Dec 20;749:142391. doi: 10.1016/j.scitotenv.142391. Epub 2020 Sep 18. PMID: 33370924; PMCID: PMC7499053.
 46. Siri JG. (2016). Sustainable, healthy cities: making the most of the urban transition. Public Health Rev. Oct 28;37:22. doi: 10.1186/s40985-016-0037-0. PMID: 29450064; PMCID: PMC5809897.
 47. Stevenson, M., Thompson, J. (2019). Health and the Compact City. In: Newton, P., Prasad, D., Sproul, A., White, S. (eds) Decarbonising the Built Environment. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7940-6_13.
 48. Tamala J.K., Edcel Iolo Maramag, Kaye Anne Simeon, Jonathan Jared Ignacio. (2022).  A bibliometric analysis of sustainable oil and gas production research using VOSviewer, Cleaner Engineering and Technology, Volume 7, 100437, ISSN 2666-7908, https://doi.org/10.1016/j.clet.2022.100437.
 49. Stankov I, Useche AF, Meisel JD, Montes F, Morais LM, Friche AA, Langellier BA, Hovmand P, Sarmiento OL, Hammond RA, Diez Roux AV. (2021). From causal loop diagrams to future scenarios: Using the cross-impact balance method to augment understanding of urban health in Latin America. Soc Sci Med. 2021 Aug;282:114157. doi: 10.1016/j.socscimed.114157. Epub 2021 Jun 21. PMID: 34182357; PMCID: PMC8287591.
 50. Tonne C, Adair L, Adlakha D, Anguelovski I, Belesova K, Berger M, Brelsford C, Dadvand P, Dimitrova A, Giles-Corti B, Heinz A, Mehran N, Nieuwenhuijsen M, Pelletier F, Ranzani O, Rodenstein M, Rybski D, S amavati S, Satterthwaite D, Schöndorf J, Schreckenberg D, Stollmann J, Taubenböck H, Tiwari G, Wee B.v., Adli M. (2021). Defining pathways to healthy sustainable urban development, Environment International, Volume 146, 106236, ISSN 0160-4120.
 51. Diez Roux, A., Barrientos-Gutierrez, T., Teixeira Caiaffa W., Miranda, J, J., Rodriguez, D., Sarmiento, O, L., Slesinski S. C., Vergara A, V. (2021). Urban health and health equity in Latin American cities: what COVID-19 is teaching us, Cities & Health, 5:sup1, S140-S144, DOI: 10.1080/23748834.2020.1809788.
 52. Wali B, Frank LD. (2021). Neighborhood-level COVID-19 hospitalizations and mortality relationships with built environment, active and sedentary travel. Health Place. 2021 Sep;71:102659. doi: 10.1016/j.healthplace.102659. Epub 2021 Aug 21. PMID: 34481153; PMCID: PMC8379098.
 53. Wamukoya, M., Kadengye, D., Iddi, S., Chikozho, C. (2020). The Nairobi Urban Health and Demographic Surveillance of slum dwellers, 2002–2019: Value, processes, and challenges, Global Epidemiology,Volume 2, 100024, ISSN 2590-1133, https://doi.org/10.1016/j.gloepi.2020.100024.
 54. Wang, R., Lu,Y., Zhang, J., Liu P.,Yao,Y., Liu, Y. (2019). The relationship between visual enclosure for neighbourhood street walkability and elders’ mental health in China: Using street view images, Journal of Transport & Health, Volume 13, Pages 90-102, ISSN 2214-1405.
 55. Xu, W., Xiang, L., Proverbs, D., & Xiong, S. (2020). The Influence of COVID-19 on Community Disaster Resilience. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(1), 88.
 56. Yang X, Lo K. (2021). Environmental health research and the COVID-19 pandemic: A turning point towards sustainability, Environmental Research, Volume 197, 111157, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111157.