نویسندگان

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

باز آفرینی میدان به عنوان یک فضای عمومی می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. یکی از مسائل اصلی که در این میان وجود دارد، تغییر فضای بوجود آمده در میدان، به واسطه ی تخریب و اجرای عملیات عمرانی و بازآفرینی مجدد میدان می باشد که فضای بوجود آمده جدید تا چه حد نیازهای کاربران فضا را در ابعاد مختلف شامل ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی، دسترسی و غیره فراهم می کند .فرضیه و سوال تحقیق پیشرو می تواند به این موضوع بپردازد که، فضای ایجاد شده یا باز آفرین شده تا چه حد رضایت کاربران فضا را به همراه داشته است و توانسته کیفیت فضا را ارتقاء دهد؟ هدف تحقیق حاضر بررسی رضایتمندی کاربران فضا از بازآفرینی فضای عمومی شهری به مرکزیت میدان منیریه است. رویکرد حاکم بر این پژوهش روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه می باشد. علاوه بر این، به منظور تقویت پایه های نظری و دقت در گردآوری اطلاعات از روش های مطالعه اسناد و مدارک، نیز استفاده شده است. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و برای آزمودن پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. میدان منیریه که به عنوان نمونه موردی درنظر گرفته می شود، یک فضای عمومی شهری می باشد، که به دلیل قرار گیری در مرکز شهر تهران و نزدیکی به بازار، از نظر ارتباطی و هم از نظر فعالیت ها و مشاغل جایگاه خاصی را دارد. از طرفی هم علاوه بر ساکنین محدوده، پذیرای تعداد زیادی افراد از بیرون به درون محدوده می باشد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که، متغییرهای مستقل به طور کلی حدود 43 درصد از تغییرات متغییر وابسته را تبیین می کنند. به طوری که، نفوذپذیری به میزان 43 درصد، ادراک شخصی به میزان 32 درصد، غنا به میزان 30 درصد، تنوع به میزان 22 درصد، خوانایی به میزان 21 درصد، رونق و وسعت به میزان 15 درصد و مقتضیات بصری به میزان 14 درصد تاثیر داشته اند. بنابراین نتایج تحقیق بیانگر این است که، کاربران از فضای ایجاد شده به نسبت زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند. بجز متغییر غنا که در بررسی نظرات کاربران فضا نشان داد با افزایش غنا، رضایتمندی کاربران از فضا کاسته می شود، با افزایش متغییرهای دیگر شاهد افزایش رضایتمندی کاربران از فضای عمومی بازآفرینی شده میدان منیریه تهران خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recreating the quality of urban public space based on user satisfaction space (A Case Study of Tehran Monirieh)

نویسندگان [English]

  • احسان درستکار
  • حمید ماجدی

چکیده [English]

Recreating the field as a public space can be of particular importance.social, cultural, etc. Provides access. Hypothesis and research questions can be leading this issue that has been created or recreate the extent of user satisfaction with the space has been able to improve the quality of space? The aim of this study user satisfaction space of urban renewal, public space is centered Monirieh field. The dominant approach in this study is a survey using a questionnaire. Moreover, in order to strengthen the foundations of theoretical and accuracy in data collection techniques to study the documents, is used. The validity of the method to test the validity and reliability of Cronbach's alpha was used. On the other hand, in addition to area residents, receive large numbers of people from the outside range. The results of the analysis show that, in general, about 43% percent of the independent variables on the dependent variable explained. The permeability of 43%, personal perception as much as 32% percent, Ghana 30% percent, diversity of 22%, readability by 21% percent, prosperity and the extent of 15% percent and 14% percent impact visual requirements Have had. The results show that users of the space created by high and very high ratios are satisfied. User comments space than variable Ghana to study showed that increasing the richness, satisfaction of users of the space will be reduced, with increased user satisfaction variables control of public space recreation field will Monirieh Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreation
  • field Monirieh
  • user satisfactionspace
  • Urban Plaza
  • Public space