نویسندگان

1 دانشگاه امام خمینی

2 پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

تجارب نوسازی شهری اغلب حاکی از آن است که علی‌رغم بهبود در وضعیت اقتصادی و کالبدی بافت‌های ناکارآمد شهر، مشکلات اجتماعی از قبیل تخریب شبکه‌های اجتماعی موجود، اخراج گروه‌های آسیب‌پذیر وبه عبارتی نارضایتی ساکنان را همراه داشته است. پرسش اصلی این مقاله آن است که چگونه و با بکارگیری چه اصولی در نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری می‌توان رضایتمندی ساکنان را ارتقاء داد و در نهایت مانع از بروز مشکلات در این نواحی شد. مقالة حاضر با تکیه بر روش تحقیق توصیفی،ابتدا به شرح مفاهیم رضایتمندی سکونتی و مسائل بافت‌های ناکارآمد پرداخته و سپس با استنباط استقرایی، اصولی که می‌تواند نتیجه نوسازی بافت‌های ناکارآمد را در راستای ارتقاء رضایتمندی سکونتی قرار دهد، تبیین و تشریح نموده است.

در این میان "جامع‌نگری" به عنوان یکی از اصول مهم در نوسازی بافت‌های ناکارآمد معرفی شده که به موجب ایجاد نگاهی یکپارچه به مسائل، از تمرکز صرف به بخشی از مشکلات جلوگیری کرده است و در نهایت پاسخگویی به تمام ابعاد ناکارآمدی را موجب می‌شود. از سوی دیگر "توسعة اجتماع‌مبنا" موجب می‌شود تا با حضور ساکنان در تمام فرآیند نوسازی، ضمن بهره‌‌مندی از دارایی‌های جامعة محلی و سرمایه‌های اجتماعی، اقدامات نوسازی با دیدگاه‌های ساکنان نزدیک شده و در نهایت رضایتمندی آنها حاصل شود. به عبارت دیگر دو اصل جامع‌نگری و توسعة اجتماع‌مبنا از اصول مهم در نوسازی بافت‌های ناکارآمد می‌باشند که اگر سرلوحة اقدامات نوسازی شهری قرار بگیرند می‌توان انتظار رضایتمندی ساکنان را از نتایج آن داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Renewal Principles in Deteriorated Urban Areas for Improving Residential Satisfaction

نویسندگان [English]

  • ملیحه باباخانی 1
  • اسفندیار زبردست 2
  • محمدسعید ایزدی 3

چکیده [English]

Renewalexperiencesinmost casesindicatesthatdespite improvement in economic and physical conditions in deteriorated urban areas, have causedsocial problemssuch as destruction of social networks, expulsion of vulnerable groups and residents'dissatisfaction.

The main questionof thisresearch iswhichprinciples in renewal can be led to improving residents' satisfactionin deteriorated urban areas. This study is done based on identification methodology and concept residential satisfaction and problems in deteriorated urban areas have been studied. Then principles thatcan result to improving residential satisfaction indicate withdeductive reasoningmethod.

Holistic view isthe most important principle in urban renewal for creating an integrated view to the issues and finally, responding to all aspects of the causes to inefficiency. On the other hand, community-based development principle causes the residents involvement in renewal process. Using assets ofthe communityandsocialcapital cause to close residents' viewswith renewal actions and thiswould result to residential satisfactionfrom renewal actions. In other words holistic view and community-based developmentare important principles in urban renewal that if imply in renewal actions canbe expectedresidents' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Satisfaction
  • Deteriorated Urban Area
  • Renewal
  • Sustainable Urban Renewal
  • Community-Based Development
  • holistic view