نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

ورودی شهرها از مهم‌ترین فضاهای شهر بوده که بااتصال محیط بیرونی و ساختار اصلی شهر، می‌تواند نقش سازنده‌ای در ارتقاء و تقویت جایگاه ورودی‌ها و سایر عناصر مرتبط با آن داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی مهم‌ترین مؤلفه‌های عملکردی مؤثر بر تأمین و تقویت پیوند فضای شهر با محیط و مبادی ورودی شهرها می‌پردازد. روش تحقیق بکار رفته شده در این تحقیق پیمایشی بوده و داده‌های موردنیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان 200 نفر از شهروندان و مسافرین 18 سال بهبالای وردی‌های پنج‌گانه شهر دزفول توزیع گردیده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی منظم بوده است. در تحلیل آماری از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن، آزمون کیزرمایر و بارتلت وتحلیل عاملی استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده‌شده است. نتایج حاصل از آزمونهای مورداستفاده نشان می‌دهد که با به‌کارگیری مؤلفه‌های طراحی شهری می­توان بین فضای داخلی شهر و فضاهای ورودی آن پیوند مناسب برقرار نمود. همچنین مهم‌ترین مؤلفه‌های عملکردی مؤثر بر ارتقاء مبادی ورودی شهرها به ترتیب بیشترین وزن عبارتند از: دسترسی مناسب، خوانایی، نفوذپذیری، انعطاف‌پذیری، تبدیل‌پذیری، هدایت‌کنندگی، امنیت و پذیرندگی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance Criteria Influencing the Link between City Space and the Environment and Points of Entry of Cities

نویسندگان [English]

  • عبدالحمید قنبران
  • حمیدرضا چمن آرا

چکیده [English]

City entrance is among the most significant city spaces that can have a constructive role in promoting and reinforcing the position of entrances and other elements relating to it, by connecting the outer environment with the main city structure. The present research seeks to study and evaluate the most important performance components affecting the provision and reinforcement of the link between city space and the environment and points of entry of cities. This study uses survey research method and the required data are gathered through the distribution of a questionnaire as the instrument among 200 citizens and passengers above 18 years in the quintuple entrances of Dezfoul city. The sampling method of this research is systematic random sampling. Pearsonand Spearmancorrelation coefficient, KMO and Bartlett's test and Factor Analysis are used in the statistical analysis. The reliability of the questionnaire is calculated using Cronbach's alpha. The results of the used tests reveal that by implementing city design components, an appropriate link can be created between inner city space and its entry spaces. Moreover, the most significant performance components influencing the promotion of the points of entry of cities in descending order of importance include good accessibility, readability, permeability, flexibility, transformability, conductivity, security and receptivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • points of entry of cities
  • accessibility
  • readability
  • Permeability
  • Security
  • Performance characteristics