نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

امروزه توجه به مفهوم نشانه ها در شهر به عنوان یکی از دغدغه های نظریه پردازان شهری تبدیل شده است.به کارگیری نشانه شناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت_استعاره و دلالت های تصریحی و تلویحی در ساختار شهرنمودی از کاربرد نشانه شناسی شهری است.بافت های قدیم به دلیل دارا بودن تعداد زیادی از نشانه ها در بر دارنده ارزش بیشتری هستند.عدم توجه به عوامل هویت زا در رشد شهرها به تقلید از معماری مدرن موجب ناخوانایی معابر و میادین شهری شده است.طبق نظریه لینچ عواملی بر خوانایی شهرها موثرند که مورد توجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است.از جمله این عوامل گره ها و نشانه های شهری می باشد که بر خوانایی شهر تاثیر به سزایی دارند.هدف از این پژوهش مشخص ساختن ویژگی های نشانه های شهری در شهرهای تاریخی است که در اذهان مردم به منظور خوانایی بافت شهری اهمیت فراوانی دارند.در مقاله حاضر سعی بر آن شده است که با روش پیمایشی واستدلالی در علم نشانه شناسی که برمبنای شاخص های کالبدی،عناصر،پوسته و عملکرد به شناسایی و ارزیابی انواع نشانه های شهری که در ذهن و خاطر ساکنان شهر عقدا باقی مانده است پرداخته شود.روش استدلال از نوع استقرایی می باشد که با ابزار spss به بررسی نتایج این تحقیق پرداخته خواهد شد.

با تحلیل و ارزیابی پرسشنامه که بر اساس 3 رویکرد به بررسی مفهوم خوانایی از نشانه های شهری (کوین لینچ،محمود توسلی و نگارندگان)تنظیم شده است به این نتیجه دست یافتیم که مفهوم میدان بیشترین تاثیر را در درک نشانه های شهری در شهرستان عقدا داشته است و عمده ترین نشانه های شهری بناهای مذهبی و تجاری می باشد که بیشترین درصد شناسایی افراد 89% است که مربوط به فضاهای مذهبی می باشد که نشان دهنده باورهای دینی در شکل گیری مفهوم نشانه های مذهبی مردم شهرستان عقدا می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotics desert architecture with an emphasis on the elements of architecture and urbanism (Case in Aghda)

نویسندگان [English]

  • جمال الدین سهیلی
  • فهیمه قراخانی

چکیده [English]

Nowadays, attention to signs in city has become one of the main concerns of theorists. Using semiotics as a tool to analyze and evaluate metaphor and implicit and explicit implications in city structure is one the applications of urban semiotics. Old structures are more valuable due to having a large number of signs. The cities of Iran which is a developing country have been developed in line with advances in science and technology which has lead to the inconsistencies of streets and squares. According to the Lynch theory, those factors affect the consistency of cities that are in the focus of urban planners. Among these factors are nodes and landmarks that impact on the consistency of cities. The main purpose of this study is to determine the characteristics of urban landmarks in historical cities that are important in the minds of people for the consistency of city structure. Therefore, in the present study, there is an attempt to identify and evaluate different types of signs in Oghada city (which is located in Ardakan county, Yazd province) by a survey and argumentative method using Saussure and Peirce's theory of semiotics. This evaluation was done through completing 100 questionnaires by the residents of aghda city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semitics
  • mark urban
  • form
  • architectural elementa
  • aghda