نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

باوجود مطالعات بسیار‌،‌ کمبود منابع جهت استواری پایه‌های نظری مفهوم «شهر اسلامی»‌،‌ همچنان مهم‌ترین معضل این بخش از دانش شهرسازی است‌.‌ بدین‌جهت‌،‌ بازخوانی و واکاوی آثار اندیشمندان بزرگ مسلمان که نظریات آن‌ها عمدتاً مبتنی بر تعالیم اسلامی است‌،‌ ضروری به نظر می‌رسد‌.‌ پژوهش بنیادی حاضر‌،‌ باهدف کمک به توسعه مبانی نظری «شهر اسلامی»‌،‌ نظریه «مدینه فاضله‌ فارابی» را با استفاده از مطالعات اسنادی‌،‌ مراجعه به منابع دست‌اول و بر اساس روش تجزیه‌وتحلیل کیفی‌،‌ موردمطالعه قرار داده است‌. فارابی حکیم مسلمان ایرانی،‌ در کتب «آراء اهل المدینه الفاضله» و «سیاسه المدنیه»‌،‌ به شرح علمی مفهوم «شهر آرمانی» می‌پردازد‌. ویژگی‌های منحصربه‌فرد او را می‌توان در «جامع‌نگری»، «ساختار و سازمان منظم تفکر او»، «سعی در کاربردی کردن فلسفه اسلامی در اجتماع» و «توجه به مبادی سه‌گانه الهی، انسانی و طبیعی در ارائه نظریات» دانست که این مشخصات، استحکام تفکر مبتنی بر نظریات وی را تا حدود زیادی تضمین می‌نماید. پس از بررسی منابع و تحلیل نتایج‌، مفاهیم کلیدی نظریه فارابی شامل‌:‌ «سعادت»، «جامع‌نگری»، «انسان‌گرایی»، «عدالت»، «الگوی جهانی»، «سیاست»، «نظام اجتماعی»، «مدیریت» و «آموزش» استخراج گردیده است.‌ این مفاهیم، در سه بخش «آرمان متعالی، مسیر حرکت و ابزار عملیاتی» تنظیم و روابط میان آن‌ها تحلیل شده است. درنهایت، کاربست این مفاهیم در تعریف بنیان نظری مفهوم «شهر اسلامی» مشخص گردیده است. این مفاهیم می‌توانند «هدف، رویکرد، ساز و کار، فرم، بستر، سازمان و محتوا»ی مفهوم «شهر اسلامی» را تبیین نمایند.

چکیده تصویری

تبیین مفاهیم کلیدی شهر اسلامی در تفکر مدینه فاضله فارابی

تازه های تحقیق

- تبیین «فرایند» ظهور نظریه «مدینه فاضله»، به‌عنوان بستری استوار برای شکل‌گیری مفهوم «شهر اسلامی».
- استخراج و تحلیل مفاهیم کلیدی نظریه «مدینه فاضله» به‌عنوان بنیان نظری مفهوم «شهر اسلامی».
- ترسیم «ساختار» نظریه «مدینه فاضله» از طریق تبیین «روابط میان مفاهیم کلیدی» آن، به‌عنوان «مبنا»یی برای تعریف «مفهوم شهر اسلامی».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the key concepts of the “Islamic city” in “Madinat Alfadilah” (Virtuous city) theory of Farabi

نویسندگان [English]

 • Marzieh Al Zahra Nassirpour 1
 • Mohammad Naghizadeh 2
 • Zahra Sadat Saeede Zarabadi 3

1 Ph.D. Candidate in Urban Planning, Department of Urban Development, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Urban Development, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Urban Development, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: The present study is based upon the theory of “madinat alfadilah” (virtuous city) to help develop the theoretical foundations related to the concept of the “Islamic city”. This theory is one of the complete theories about the characteristics of the ideal city that “Farabi” has been able to systematize into a “scientific treatise”. “Farabi” is a wise scholar among Muslim thinkers whose theories can still be the solution to today’s problems, due to his scientific comprehensiveness,  intellectual order, and independence of thought from the conditions of his time.  The freshness of his thought  is due to his indebtedness to Islamic sciences and knowledge. In this study, the main research questions are:
1. What are the key concepts of Farabi’s “madinat alfadilah” theory?
2. How will these concepts play a role in explaining the theoretical foundations and defining the concept of “Islamic city”?
There are two approaches in the studies about “urbanization” and “civilization” in Farabi’s view: The first can be considered as “extracting individual concepts from Farabi’s works”, which includes studies that introduce single useful concepts for today’s society according to Farabi’s theories. The second can be called “extracting common concepts from the comparative study of Farabi’s works and other thinkers”, which includes studies that have compared his views with other thinkers who have provided theories in the field of society and the ideal city. The present study fills the gap between these two approaches. It is not merely looking at single concepts, nor is it merely comparing Farabi’s works with other thinkers, based on the view that Farabi’s comprehensive theory can be a comprehensive and all-encompassing basis to define the “concept of the Islamic city”.
Methods: This research is a descriptive-analytical study in terms of attitude and addressing the research issue. Bibliographic study tools (with emphasis on referring to primary sources) have been used to review and refine the texts and content of the materials. The research results have been obtained using the qualitative analysis method. According to the research process (based on the research canvas model (Latham 2016)), the first step was to state the problem, explain the goals, and formulate the research questions. The next stage determined the research position by reviewing previous research. Eventually, the theoretical literature was reviewed using an initial theoretical framework. In the analysis and findings section, using the approach of logical analysis, the concepts extracted from Farabi’s idea were presented in three sectors. Also, these concepts were briefly explained, and their relationship with the “concept of the Islamic city” was stated. Finally, secondary concepts were obtained from the basic concepts to form the “theoretical foundation” of the “Islamic city” concept. The relations between all the mentioned concepts with the idea of the utopia were depicted in a diagram. The secondary concepts were extracted by logical analysis and rational inference.
Findings: The theory of the “madinat alfadilah”, which is a solid basis for the concept of “Islamic city”, emerges in Hakim Farabi’s thought from a complete and, at the same time, complex process. He deduces this process from the general system of the created world. The starting point of this process is the “monotheism” and greatness of God Almighty. Explaining the hierarchy of beings, from the world of “Meaning” to the world of “Matter”, leads to the turning point of “Man”. The human soul has certain components. Some concepts such as “Wisdom, Will, and Authority” are defined for human beings. Human “bliss” is another turning point in the process. Man needs a “social life” to achieve bliss. Thereby, the concept of the “madinat alfadilah” is born as the background for the formation of social life. After reviewing the sources and analyzing the results, the key concepts of Farabi’s theory include: “bliss”, “comprehensiveness”, “anthropocentric”, “justice”, “global model”, “politics”, “social system”, “management” and “education”. These concepts were systematized in three sectors: “transcendent ideal, path and operational tools”, and their relationships were analyzed.
Conclusion: Based on the logical analysis of the above concepts in order to find their connection with the urban science literature through rational inference, the concepts of “purpose, approach, mechanism, form, context, organization and content” can be explained according to the “Islamic city” concept. The concepts defining the Islamic city can be organized as follows:
The transcendent ideal
• The “purpose” of the Islamic city is human excellence and his “bliss”.
path
•The “mechanism” for achieving this goal is “politics”.
•The “form” of the Islamic city is to have a defined and specific “social system”.
•The “basis” and context of the formation and development of the Islamic city is “a global model”.
•The general method or “approach” of the Islamic city is “comprehensiveness, anthropocentric and justice”.
Operational tools
•The “organization” of the Islamic city can be explained by defining the concept of “management”.
•The limits of “education” will determine the “content” of this template.
The process of emergence of the concept of “madinat alfadilah”, and the formation process of the theoretical basis of the “Islamic city” concept using key concepts of the theory are shown in a diagram.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic City
 • Ideal City
 • Virtuous City
 • Farabi

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «تبیین مبانی و صفات محله ایرانی- اسلامی» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام گرفته است.

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled “Explaining the Basics and Features of the Iranian-Islamic Neighborhood”, supervised by the second authors and advised by the third, at Islamic Azad University Science and Research branch.

 1. Akbari Motlagh, Javad. (2013). "Critique of Plato's utopia in the light of Mahdavi utopia." Political Knowledge, Fourth Year, No. 2: 89-104.
 2. Alizadeh, Hooshmand, and Kiomars Habibi. (2012). "Forming factors of Islamic-historical cities of Muslims". Quarterly Journal of Iranian-Islamic City Studies (3), Spring: 71-76.
 3. Amid, Hassan. "Amid dictionary". (2011). First Edition. Edited by Azizullah Alizadeh. Tehran: The path of growth.
 4. Aminzadeh, Bahram. (2009). "City and Shaar". Anthropology Letter 4 (8): 7-16.
 5. Aristotle. (1971) ‌."Policy". second edition. Translated by Hamid Enayat. Tehran: Pocket Books Company.
 6. Bahar Nejad, Zakaria. (2012). "Reason and religion from Farabi's point of view". Quarterly Journal of Qom University 12 (4): 69-88.
 7. Bayat, Bahram. (2015). "Islamic approach to the city". Characteristics of the Islamic city. Quarterly Journal of Social Theories of Muslim Thinkers 4 (1), Spring and Summer: 137-167 ‌.
 8. Bolkhari Ghahi, Hassan. (2017). "Philosophy, Geometry and Architecture". second edition. Tehran: Tehran University Press ‌.
 9. Bukier, A. A‌.‌ (2018)‌.‌ "Utopian Literature of the Ideal Society, A Study in Al-Farabi’s Virtuous City and More’s Utopia‌.", Andalus Magazine for humainty and society Sciences, 5(18), April‌:‌ 5-40.
 10. Cevik, Ass‌. M‌.‌ (2010)‌.‌ "Farabi's Utopia and It's Eschatological Relations‌.", Journal of Islamic Research 3(2) (Islamıc University of Europe), December‌:‌ 173-178‌.
 11. Davari, Reza. (1396 AH/ 1977 AD). "Farabi: the founder of Islamic philosophy". Tehran: Publications of the Iranian Philosophy Association.
 12. Davari, Reza. (1977). "Farabi's Civil Philosophy". Tehran: High Council of Culture and Arts (Center for Cultural Studies and Coordination) ‌.
 13. Dehkhoda, Aliakbar. (1999). "Dehkhoda dictionary". Edited by Mohammad Moein and Seyed Jafar Shahidi. Volume 10. Tehran: Institute of Printing and Publishing, University of Tehran in collaboration with Rozaneh Publications ‌.
 14. Fakhri, Majed. (2017). "Farabi; Founder of the new Platonism of Islam". First Edition. Translated by Mohammad Reza Moradi Tadi. Tehran: Science Publishing.
 15. Farabi, Abi Nasr. (1995). "The views of the people of the city of virtue and its contradictions". First edition. Edited by Ali Bu malham. Beirut, Lebanon: Al-Hilal School.
 16. Hemfer. (2002). "The memories of Hemfer, British spy in Islamic countries". Fifth Edition. Translated by Mohsen Moayedi. Tehran: Amirkabir.
 17. Jamshidi, Mohammad Hossein. (2002). "The theory of justice from the perspective of Abu Nasr al-Farabi, Imam Khomeini and Martyr Sadr". First Edition. Tehran: Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution.
 18. Khorasani Sharafuddin. (2005). "Historical Limitations of Farabi's Utopia". In "An Introduction to the Challenge of Ideal and Reality in Farabi's Political Philosophy". Translated by Badr-alsadat Shahrezaei, 51-58. Tehran: Desert.
 19. Khosrow Panah, Abdul Hussein. "Pathology of Islamic philosophy". Book of Criticism (33), 2005: 85-104.
 20. KordFirouzjaei, Yarali. (2014)." A Critique of the Interpretation of Ultimate Perfection into Rational Prosperity in Greek and Islamic Philosophy". Journal of Philosophy of Religion. Volume 10 Number 1: 81-102.
 21. Mahmoudi, Samira, et al. (2019). "What is the utopia of the Shiite city in the views of Mulla Sadra and Ayatollah Javadi Amoli?" Quarterly Journal of Iranian-Islamic City Studies 8 (32), Summer: 5-16.
 22. Makarem, Mohammad Hassan. (1999). "The utopia in Islamic texts". First Edition. Qom: Qom Seminary Islamic Publicity Office Publishing Center.
 23. Modarresi Chahardehi, Mortaza. (1975). "Farabi's utopia". Vahid Monthly, No. 6, Volume 12: 513-516.
 24. Modarresi, Seyed Mohammad Reza. (2013)." The place of ethics in the utopia of Farabi". Moral Knowledge 3 (4), Autumn and Winter: 75-84 ‌.
 25. Moein, Mohammad. (2008). "Moein dictionary". fourth edition. Edited by Azizullah Alizadeh. Tehran: Edna Kitab Rah-e No.
 26. Moghadam, Qasim, and Mohammad Reza Mohammadi Ashiani. (2018)."The foundation of Farabi's utopia on the originality of man who connected to revelation". Quarterly Journal of Islamic Wisdom 4 (1): 51-70.
 27. MohajerNia, Mohsen. (2002). "Government in Farabi's political thought". Tehran: Cultural Institute of Contemporary Knowledge and Thought.
 28. MohtashamAmiri, Saeedeh. (2014). "A study and analysis of the characteristics of a desirable city in the opinions of Muslim scholars". PhD thesis in urban planning. With the guidance of Mohammad Naghizadeh and Behnaz Aminzadeh. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch ‌.
 29. Montazer Al-Qaem, Asghar. (2009). " Collection of articles of the first conference of Armanshahr-e-Islami". Isfahan: University of Isfahan ‌.
 30. Movasaghi, Ahmad. (1999)‌. "Causes and factors of the weakness and decline of Muslims in the political ideas and reformist views of Seyyed Jamal al-Din Asadabadi". second edition. Tehran: Islamic Culture Publishing Office ‌.
 31. Nadri Abyaneh, Fereshteh. (2006). "A Journey in Practical Wisdom (Aristotle-Farabi-Bu'ali Sina). Hamedan: Bu Ali Sina University.
 32. NaghiZadeh, Mohammd. (2011). "A contemplation on what an Islamic city is". Quarterly Journal of Iranian-Islamic City Studies (1), Autumn: 1-14.
 33. NaghiZadeh, Mohammd. (2016). "Quranic teachings and the ideal city of Islam". Quarterly Journal of Islamic Architecture Research 3 (8), Autumn: 46-67.
 34. NaghiZadeh, Mohammd. (2018). "Islamic city from thought to emergence". First Edition. Tehran: Jahad-Daneshgahi Publishing Organization ‌.
 35. Neton, Ian Richard. (2017). "Farabi School". First Edition. Translated by Mohammad Reza Moradi Tadi. Tehran: Science Publishing.
 36. Parsania, Hamid, and Hossein Radbiani. "Farabi's Methodology in Social and Cultural Sciences". Journal of Social Theories of Muslim Thinkers 4 (2), 2014: 287-312.
 37. PourAhmad, Ahmad, et al. (2013). "Farabi's theories and its application to citizenship participation".  Nazar Garden Scientific Quarterly 9 (21) (Nazar Architecture and Urban Planning Research Center): 13-20.
 38. SedaghatZadeghan, Shahnaz. "The Social Role of Philosophy According to Abu Nasr Farabi and Jamaluddin Asadabadi". Journal of Social Theories of Muslim Thinkers 5 (2), 2015: 355-382.
 39. Seyyed Ghotb. (2012). "The future in the realm of Islam". Translated by Seyyed Ali Khamenei. Tehran: Islamic Culture Publishing Office ‌.
 40. Shahsavari, M‌.‌ (2012)‌.‌ "Al-Farabi Educational Ideas about the Foundations of Education (Objectives, Programs, Methods, Teacher and Student)‌." Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(9) (TextRoad Publication), 9569-9572‌.
 41. Siddiqi, A‌.‌ A‌.‌ (2014)‌.‌ Politics, Religion, and Philosophy in Al-Farabi's Book of Religion, Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Austin‌.‌ Edited by Thomas Lee Pangle‌.‌ The University of Texas at Austin‌.
 42. Tanabayeva, A.‌ (2015)‌.‌ "Al-Farabi's Humanistic Principles and "Virtuous City"‌.", The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (Future Academy), January‌:‌ 124-129‌.
 43. The Holy Quran.
 44. Tourani, Ali, et al. (2013). "The relationship between prosperity and politics from Farabi's point of view. Teachings of Islamic Philosophy (10) (Razavi University of Islamic Sciences): 107-12.