نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

مشکل کمبود مسکن از جمله مشکلات پیش آمده پس از انقلاب صنعتی بود، ازاین رو در کشورهای مختلف دنیا و از جمله کشورهای درحال توسعه، سیاستهای متنوعی برای تأمین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد ارائه شد. در کشور ایران نیز طرح مسکن مهر به عنوان محوری ترین سیاست دولت قرار گرفت. یکی از مشکلات اصلی مسکن مهر سیاست های اصلی به کار رفته در آن است که بیشتر جنبه ی آماری و اقتصادی بودن آن باعث شده ابعاد کیفیتی و کالبدی آن کم رنگ تر جلوه نماید. یکی از جنبه های رضایت از زندگی، رضایت از محیط مسکونی و به تبع آن رضایت مسکونی می باشد. امروزه با توسعه ی جوامع انسانی و تغییر شیوه ی زندگی و سکونت مردم، توجه طراحان و برنامه ریزان به کیفیت فضاها و محیط ساخته شده به منظور تأمین رضایت ساکنان افزایش یافته است. در نظر گرفتن دیدگاه ها و انتظارات ساکنان در طراحی و خلق فضا موجب افزایش حس تعلق به محیط شده و در رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکونی مؤثر است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی نگرش مردمی از نظر رضایت مندی نسبت به معیارهای کالبدی و دید و منظر پرداخته شده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و جامعه ی آماری ساکنان مسکن مهر پردیس تهران با حجم نمونه 100 نفر است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این مطلب است که میزان رضایت مندی ساکنان از مؤلفه های کالبدی مورد بررسی در این پژوهش، نسبتاً در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی در رابطه با مؤلفه دید و منظر وضعیت مطلوب نمی باشد و نیاز به مکاشفه دقیق و ملزم کردن نکاتی در طراحی است که منجر به ارتقای کیفیت دید و منظر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Residents' Satisfaction based on Physical and Aesthetical Factors (Case Study: Tehran Mehr Housing Complexes)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Taher Toloo Del 1
  • Somaye Poorbagher 2
  • Leyla Mahdavi 2

1

2

اجزا شکوهی، محمد و ارفعی، جواد ( 1394 ). بررسی میزان رضایت ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان، پژوهش و برنامهریزی شهری، دوره 6، شماره
.42- 22 ، صص.33
 
دامیار، سجاد و ناری قمی، مسعود ( 1391 ). مطالعه تطبیقی مفهوم فضا در معماری بومی و معماری مدرن، هنرهای زیبا، دوره 17 ، شماره 1، صص . 
.72-65
 
رفیعیان، مجتبی و مسعودی راد، ماندانا ( 1393 ). سنجش میزان رضایت مندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر؛ مورد شناسی: مهرشهر زاهدان ، 
.150- جغرافیا و آمایش شهری منطق های، شماره 12 ، صص. 135
 
رفیعیان، مجتبی؛ عسگری، علی و عسگری زاده، زهرا ( 1388 ). سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلهی نواب، پژوهش های جغرافیای 
.53- انسانی، شماره 69 ، بهار 1388 ، صص. 68
 
رفیعیان، مجتبی؛ عسگری، علی و عسگریزاده، زهرا ( 1388 ). رضایتمندی شهروندان از محیطهای سکونتی شهری، مجله علوم محیطی، سال هفتم، 
. شماره اول، پاییز 1388
 
زمانی، حسین ( 1388 ). بررسی رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی، پایاننامه کارشناس یارشد، دانشگاه شیراز. 
 
حریرچی، امیرمحمود؛ میرزایی، خلیل؛ جهرمی و مکانی، اعظم ( 1388 ). چگونگی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان شهر جدید پردیس، فصلنامه ی 
پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره چهارم.نمونه موردی: شهر آمل)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ) GIS
 
خادمی، امیرحسین ( 1390 ). ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از 
آزاد اسلامی واحد نور.
 
قالیباف، محمدباقر؛ روستایی، مجتبی؛ رمضان زاد، مهدی و طاهری ، محمدرضا ( 1390 ). ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی : محله 
. یافت آباد)، انجمن جغرافیایی ایران، سال نهم، شماره 31
 
گلکار، کوروش ( 1378 ). طراحی شهری: تحلیل تئوریها، دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29 
 
نوغانی، محسن؛ اصغرپور، احمدرضا؛ صفا، شیما و کرمانی، مهدی ( 1388 ). کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایهی اجتماعی در شهر مشهد، 
مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم.