نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

مسکن به منزله ی نیاز انسان، مقوله ای پیچیده معرّفی می شود و ابعاد متنوعی دارد. با وارد شدن به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل می شود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی اقشار مختلف جامعه، در طول سالیان گذشته به شیوه های متفاوت درصدد تأمین این نیاز بشر بوده است، لکن امروزه امکانات محدود دولت و افزایش سریع تقاضای مسکن، اجازه تأمین مسکن برای تمامی افراد جامعه را نمی دهد. ازاین رو، چارچوب هدف های توسعه ملی بویژه هدف های اولویت دار اقتصادی و اجتماعی، سهم مسکن گروه های کم درآمد را مشخص می سازد. بزرگترین طرح دولتی برای تأمین مسکن، « مسکن مهر » توجه بر نقش تعیین کننده قیمت زمین در قیمت مسکن و اقدام برای حذف این متغیر، کنترل قیمت مسکن از این طریق و تسهیل دسترسی اقشار آسیب پذیر به مسکن مناسب را ملاک نظر قرار داده، ولیکن مجموعه ای از مسائل اصلی را نادیده گرفته است. لذا هدف اصلی این مقاله تحلیل و تعیین عوامل و نحوه تأثیرگذاری آن ها بر رضایت مندی سکونتی، بر پروژه های مسکن مهر در محدوده منفصل قرقی (شهرک مهرگان) می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و میدانی از طریق مصاحبه می باشد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل از روش تحلیل عاملی و رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مسکن مهر قرقی علی رغم زمان و هزینه صرف شده هنوز به مرحله واگذاری در برخی فازهای اجرایی نرسیده و دارای مشکلات متعددی می باشد که این امر بر میزان رضایت مخاطبین بسیار تأثیرگذار بوده است. نتایج حاصل از بررسی عوامل معرف رضایت مندی سکونتی نشان می دهد که، عامل رضایت مندی از وضعیت مجتمع مسکونی و رضایت مندی از بعد مدیریتی- مشارکتی درصد بالایی از وضعیت رضایت مندی سکونتی را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Satisfaction in Low Income Residential Housing Projects

نویسندگان [English]

  • Shiva Ajiliyan Momtaz 1
  • Mojtaba Rafieiyan 1
  • Aref Aghasafari 2
آیت اللهی، عطاا... ( 1385 ). روزنامه سرمایه، شماره 410 
 
پورجوهری، امیرحسین ( 1389 ). مسکن مهر؛ همگامی با رشد شهر یا تحمیل گستره های برنامه ریزی نشده با آن، فصلنامه آبادی، شماره 69 ، زمستان. 
 
پورمحمدی، محمدرضا ( 1385 ). برنامه ریزی مسکن، سمت، تهران. 
 
پورمحمدی، محمدرضا؛ صدرموسوی، میرستار و عابدینی، اصغر ( 1391 ). تحلیلی بر سیاست های تامین مسکن دولت با تأکید بر برنامه های توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه علمی - پژوهشی.
 
پورمحمدی، محمدرضا و اسدی، احمد ( 1392 ). ارزیابی پروژه های مسکن مهر شهر زنجان، نشریه تحقیقات، کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهاردهم، 
. شماره 33 ، تابستان 1393
 
پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر. ،spss حبیبی، آرش ( 1392 ). آموزش کامل 
 
دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن ( 1389 ). مسکن مهر رویکردی نو در بخش مسکن، فصلنامه شماره 47 و 48 اقتصاد مسکن. 
 
رشیدنهال، مجتبی؛ رضائی، حسین و کریمیان، مهدی ( 1387 ). تعاونی های مسکن مهر (آنچه متقاضیان و اعضاء باید بدانند)، تهران، انتشارات پایگان. 
 
رفیعیان، مجتبی؛ مسعودی راد، ماندانا و رضائی، مریم ( 1393 ). سنجش میزان رضای تمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر، موردشناسی: مهر 
شهر زاهدان، مجله جغرافیا و آمایش.
 
سعیدی رضوانی، نوید و کاظمی، داوود ( 1390 ). بازشناسی چارچوب توسعه درونزا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه ی مسکن (مسکن مهر)، 
. نمونه موردی: شهر نطنز، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 75
 
سیف الدین، فرانک ( 1373 ). مسکن حداقل، مجموعه مقالات سمینار سال 1373 ، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی. 
 
ناشر مؤلف (چاپ گنج). ،spss مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی ( 1391 ). تحلیل های آماری با استفاده از 
 
مهندسان مشاور فرنهاد ( 1387 ). طرح مجموعه شهری مشهد، جلد یازدهم، راهبردها و سیاس تها. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 1368 ). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات وزارت ارشاد.