نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

گسترش شهرها و افزایش بی رویه وسایل نقلیه موجب شده که کودکان امکان استفاده ­ی بسیاری از فضاها و زمین‌های مناسب بازی را نداشته باشند؛ در حالی که فضاهای شهری به ویژه پارک­ های شهری می ­توانند بیشترین تاثیر را در پرورش خلاقیت کودکان داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، دست­یابی به مولفه ­های کالبدی تاثیرگذار بر خلاقیت کودکان 6 تا 12 ساله ایرانی در فضاهای بازی واقع در پارک­ های شهری و تبیین با اهمیت ­ترین شاخص هریک از مولفه ­ها و رابطه­ ی میان آن­ها می ­باشد. در این تحقیق، بر پایه تلفیق نظریات مرتبط با موضوع، از روش تحقیق پیمایشی (زمینه­ یابی) استفاده شد و با توزیع پرسشنامه­ ی محقق ساخته هدفمند به تمام جامعه آماری شامل 154 نفر متخصصین موجود در حوزه­ های شهرسازی، معماری، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و دریافت 94 پاسخ قابل بررسی از نمونه ­ی آماری، نگرش متخصصین نسبت به عوامل تاثیرگذار کالبدی جمع ­آوری و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم ­افزارهای spss22 و آزمون­ های آماری، تجزیه و تحلیل و رتبه ­بندی شد؛ سپس با روش تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار Smart PLS مدل پژوهش بر اساس روابط میان متغیرها تدوین گردید. نتایج تحقیق مطابق با نگرش متخصصین، نشان دهنده­ ی آن است که مهمترین مولفه­ های تاثیرگذار بر افزایش خلاقیت کودکان، تنوع، سرزندگی و انعطاف ­پذیری کالبدی در فضاهای بازی پارک ­های شهری می­ باشد و در این میان شاخص تنوع مصالح و فضاهای نشستن به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیشترین تاثیر را بر خلاقیت کودکان می­ گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Way Physical Components Impact the Enhancement of Children's Creativity in Play Grounds of Urban Parks

نویسندگان [English]

  • گلرخ کوپایی 1
  • Mohammad Naghizadeh 2
  • farah habib 3

1

2 Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The development of cities and uncontrolled increase in the number of vehicles have led to the inability of children to use many spaces and lands appropriate for play. This is while urban areas, especially urban parks, can have the greatest impact on fostering children's creativity. The aim of this study is to identify physical components that affect the creativity of Iranian children aged 6 to 12 in playgrounds located in urban parks, and to explain the most important index of each of the components and the relation between them. In this study, by combining theories related to the subject, survey research method is used. Also, in order to determine the view of professionals on effective physical factors, targeted self-made questionnaires were distributed between 154 Iranian experts in the area of urban planning, architecture, phycology, and educational science and 94 acceptable responses were received. The collected data was analyzed and ranked using SPSS22 and statistical tests; then, with Path Analysis Method and the help of Smart PLS software, the research model was developed based on relationships between variables. The results, according to experts' view, show that the most important components influencing the enhancement of the children's creativity are diversity, vitality and physical flexibility in urban play spaces. With this said, material diversity and sitting spaces have the greatest direct and indirect impact on children’s creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • creativity
  • Diversity
  • Vitality
  • Physical Flexibility
- احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه‌السادات، (1388)، روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک)، چاپ دوم جلد، تهران: جیحون.
- بنتلی، ای ین، (1382)، محیط های پاسخده، با ترجمه مصطفی بهزادفر، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
- پاکزاد, جهانشاه. (1384)، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی و معماری.
- خستو، مریم و سعیدی رضوانی، نوید، (1389)، “عوامل موثر برسرزندگی فضاهای شهری، خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم (مرکز خرید پیاده).” هویت شهر 63-74.
- دافی، برنادت، (1380)، تشویق خلاقیت و تخیل در کودکی، با ترجمه مهشید یاسائی. تهران: انتشارات ققنوس.
- داوری، علی و رضازاده، آرش (1393)،  مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار pls، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
- عینی فر، علیرضا، (1382)، “الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران”، هنرهای زیبا شماره13 : 64.
- لنارد، هنری و کروهست، سوزان، (1377)، “طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی”، تدوین توسط رسول ترجمه مجتبی پور. نشریه معماری و شهرسازی.
- لینچ، کوین، (1381)، تئوری شکل شهر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- شفایی، مینو و مدنی، رامین، (1389) “اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس مدل خلاقیت”، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش سال چهارم، جلد 4، شماره 3.
 -  Amabile, Teresa M, & Pillemer, Julianna. (2012). Perspectives on the social psychology of creativity. The journal of creative behavior, 46(1), 3-15.
- AVAL, Hamidreza SARGAZI. (2015). Urban space designing for more vitality (Case study: Ferdosi. St in Zabol). Cumhuriyet Science Journal, 36(3), 4150-4159.
- Carmona, Matthew. (2010). Public places, urban spaces: the dimensions of urban design: Routledge.
- Christensen, Pia, & O'Brien, Margaret. (2003). Children in the city: Home neighbourhood and community: Routledge.
- Decortis, Françoise, Rubegni, Elisa, Tillon, Anne Bationo, & Ackermann, Edith. (2013). Interactive technologies that enhance children's creativity. Paper presented at the Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children.
- Fainstein, Susan S, & DeFilippis, James. (2015). Readings in planning theory: John Wiley & Sons.
- Field, Andy. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage Publication.
- Harun, Nor Zalina, Mansor, Mazlina, & Said, Ismail. (2013). The experience of diversity in open spaces of two historical towns in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 85, 582-591.
- Hemlin, Sven, Allwood, Carl Martin, & Martin, Ben R. (2008). Creative knowledge environments. Creativity Research Journal, 20(2), 196-210.
- Jacobs, Jane. (1961). The death and life of great American cities: Vintage.
- Kristensen, Tore. (2004). The physical context of creativity. Creativity and innovation management, 13(2), 89-96.
- Landry, Charles. (2000). Urban Vitality: a new source of Urban Competitiveness. ARCHIS(12), 8-13.
- Meerow, Sara, Newell, Joshua P, & Stults, Melissa. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and Urban Planning, 147, 38-49.
- Paumier, Cyril B. (2004). Creating a vibrant city center: urban design and regeneration principles. Washington, D.C, USA.: Urban Land Inst.
- Piaget, Jean. (1962). Play, dreams and imagination in childhood. Play theory, 89-187.
- Piaget, Jean, & Inhelder, Bärbel. (1969). The psychology of the child: Basic Books.
- Plambech, Trine, & Van Den Bosch, Cecil C Konijnendijk. (2015). The impact of nature on creativity–A study among Danish creative professionals. Urban Forestry & Urban Greening, 14(2), 255-263.
- Runco, Mark A. (2006). Reasoning and personal creativity. Creativity and reason in cognitive development, 99-116.
- Saeidi, Sanaz, & Oktay, Derya. (2012). Diversity for Better Quality of Community Life: Evaluations in Famagusta Neighbourhoods. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 495-504.
- Sharifi, Ayyoob, & Yamagata, Yoshiki. (2016). Principles and criteria for assessing urban energy resilience: A literature review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1654-1677.
- Walz, Ulrich. (2015). Indicators to monitor the structural diversity of landscapes. Ecological Modelling, 295, 88-106.
- Wurman, Richard Saul. (1986). What will be has always been: The words of Louis I. Kahn. New York: Rizzoli, 63.
- Živković, Milica, & Jovanović, Goran. (2012). A method for evaluating the degree of housing unit flexibility in multi-family housing. Facta universitatis-series: Architecture and Civil Engineering, 10(1), 17-32.