نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

از میان طیف وسیع نیازهای خانواده ایرانی، آنچه به وضوح دیده می‌شود، نیازهایی است که در طول زمان دستخوش تغییر شده و خانواده را در صدد انطباق با شرایط جدید قرار می‌دهد. به منظور بالا بردن کیفیت های طراحی مسکن، انعطاف پذیری و تطبیق پذیری فضای داخلی آن به عنوان قابلیتی برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر در خانواده مطرح می‌شود. این پژوهش در جستجوی راه حل‌هایی است که در طراحی مسکن انعطاف لازم را ایجاد نموده و برنامه‌ریزی روشنی جهت اصول طراحی مسکن انعطاف پذیر مطرح کند. برای دستیابی به این هدف با روش تحقیق کیفی و کمی، در ابتدا با جمع آوری منابع و تجزیه تحلیل آن و سپس با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، مراحل تحقیق و آزمون های لازم انجام شد. در مرحله‌ی اول، بررسی گونه‌های انعطاف‌پذیری در مقیاسی گسترده از منابع کتابخانه‌ای پرداخته شده است. سپس با انجام مصاحبه از صاحبنظران طراح، گونه های کاربردی انعطاف‌پذیری که در مسکن ایرانی پاسخگوی نیازهای متغیر خانواده می‌باشد، استنتاج و استخراج شده و در ادامه با تنظیم پرسشنامه و دریافت نظرات متخصصین معماری، اولویت‌بندی این گونه‌ها به روش دلفی انجام پذیرفته است. بر پایه نتایج به دست آمده از ارزیابی و تحلیل نظرات، گونه‌های چهارگانه انعطاف‌پذیری به ترتیب اولویت شامل توسعه پذیری، قابلیت چیدمان متفاوت مبلمان، تفکیک پذیری و چند عملکردی بودن در فضای مسکن معرفی می‌شود. هر کدام از این کیفیات فضایی به نوبه خود در پاسخگویی به بخشی از نیازهای متغیر خانواده هسته‌ای در ایران امکان انعطاف پذیری و تطبیق را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Flexible Types (Variables) in Designing Iranian Apartment Housing

نویسنده [English]

  • Mitra Ghafourian

Assistant Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

From among the vast domain of household needs in Iran, those which change throughout time and demand family adaptation are the most evident ones. To enhance the qualitative properties of housing, interior space flexibility and adaptability factors are regarded as appropriate solutions to the households' changing needs. The present study is a combination of qualitative and quantitative oriented approaches, benefitting from content analysis method. To do so, data collection procedure was carried out based on library references and previous related literature to establish a framework for conducting interviews with experts and scholars along with analyzing their views. The designed questionnaire was then delivered to 15 conversant experts. The results obtained from analyzing and evaluating their opinions and ideas introduced four types of flexibility according to priority, namely: expansibility, possibility of different furnishings, divisibility, and multi-functionality of space. Each one of these spatial qualities responds to a specific changing need of an Iranian core family, enhancing the flexibility of housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Household (Family)
  • Changing Needs
  • Types (variables) of Flexibility
اعزازی، شهلا. 1385، جامعه شناسی خانواده، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
لنگ، جان (1381) آفرینش نظریه معماری؛ نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه‌ی علی رضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ اول، تهران
Beisi, J. (1995). Adaptable housing or adaptable people experience in Switzerland gives a new answer to the questions of housing adaptability. Architecture & comportement = Architecture & behaviour. 11(2), 139-162.
Habraken, N. J. (1998). The Structure of the Ordinary, Form and Control in the Built Environment. The MIT Press. Great Britian.
Pena, W., and Parshall, S. (2001). Problem Seeking: An Architectural Programming Primer. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Blakstad, S.H. (2001). Strategic Approach to Adaptability in Office Buildings. Phd Thesis.
Galfetti, G. (1997), Model apartments: experimental domestic cells.Gustavo Gili Barcelona.   
Priemus, H. (1986). Housing as a Social Adaptation Process: A Conceptual Scheme. Environment and Behavior. 18, 31-52
Schneider, T., and Till, J. (2007). Flexible Housing. UK: Elsiver Press.
Nakib, F., (2008). Technological Adptability, an Aproach toward a Flexible and Sustainable Architecture. Conference on Technology and Sustainability in the Built Environment
Friedman, A. (2002). The Adaptable House: Designing Homes for Change. New York. McGraw-Hill.
Broome, J. (2005). Mass housing cannot be sustained.in Architecture and Participation, ed. Blundell Jones, London.