نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی علاوه بر حفظ منابع تجدید ناپذیر، کاهش آلودگی های زیست محیطی را به همراه دارد. جلوگیری از هدر رفت گرما در دوره نیاز به گرمایش و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، از راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی است. یکی از سیستم های ایجاد گرمایش ایستا گلخانه جنوبی (فضای خورشیدی) است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی گلخانه جنوبی مستقر در آپارتمان مسکونی انجام گرفته است و نمونه ساخته شده در شهر شاهرود (اقلیم سرد) به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در این پژوهش، اندازه گیری میزان کنترل دمایی حجم حایل (گلخانه)، به روش میدانی، و با استفاده از دیتالاگر (دماسنج دیجیتالی) انجام شده است. پس از اندازه گیری دمای دو فضای مورد بررسی (گلخانه و نشیمن) در ساعات مشخص و مقایسه وضعیت دمایی با دمای هوای خارج ساختمان (مستخرج از داده های اداره هواشناسی شاهرود)، میزان اتلاف حرارت نشیمن به روش تجربی محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که گلخانه مستقر در جنوب ساختمان اتلاف حرارت فضای مجاورش (نشیمن) را حدود 33 درصد کاهش داده و از تبادل حرارت مستقیم بین فضای مجاورش (نشیمن) و خارج ساختمان، ممانعت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Function of Southern Greenhouse in the Reduction of Heat Loss in an Apartment in Shaahrud City

نویسندگان [English]

  • Elham Sarkardaei 1
  • Mahmoud Reza Saghafi 2
  • farshad Nasrollahi 2

1 PhD Student, Architecture and Urban Development Faculty, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Architecture and Urban Development Faculty, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In addition to conserving non-renewable resources, saving fossil fuels will result in reducing environmental pollution. Preventing the loss of heat when heating is required as well as using renewable energies are some solutions for saving energy. South greenhouse (sunspace) is one of the systems for creating passive heating. This study was conducted to investigate south greenhouses in residential apartments and this model, which was constructed in Shahrud (a city with cold climate) was selected as the case study. To measure temperature control buffer zone (the greenhouse), field method and data loggers (digital thermometer) were employed. After measuring the temperature of the space (sunspace and living room) during specified hours and comparing the temperature of the weather outside the building (data derived from Meteorology Department), heat dissipation of the living room was calculated using experimental method. Results show that greenhouse on the south side of the building reduces heat loss in the adjacent space (living room) for about 33 percent and prevents the direct heat exchange between this space and the exterior of the building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Heating
  • South Greenhouse
  • Heat Dissipation
1-        ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شاهرود.
2-       بهادری نژاد، مهدی؛ صفرزاده، حبیب ا... (1381). طراحی یک ساختمان بی نیاز از انرژی های فسیلی در تهران (ساختمان سبز)، دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور.
3-       حاج سقطی، اصغر (1380). اصول و کاربرد انرژی خورشیدی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
4-       طباطبایی، سید مجتبی (1378). محاسبات تاسیسات ساختمان. انتشارات روزبهان، تهران.
5-      کسمایی، مرتضی (1377). جزوه انرژی خورشیدی. دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
6-       کسمایی، مرتضی (1382). اقلیم و معماری. انتشارات خاک، اصفهان.
7-       گیلانی، سارا؛ محمدکاری، بهروز (1390).  بررسی عملکرد گرمایشی گلخانه های خورشیدی در ساختمانهای مسکونی اقلیم سرد نمونه موردی: شهر اردبیل. مهندسی مکانیک مدرس. 157-147 صص،  تابستان. شماره 2 دوره.11
8-       لکنر، نربرت (1385). سرمایش، گرمایش، روشنایی. ترجمه کی نژاد، محمد علی؛ آذری، رحمان  دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
9-       Aelenei, Daniel; Azevedo Leal, Hug de. Aelenei, Laura (2014). The use of attached-sunspaces in retrofitting design: the case of residential buildings in Portugal. Energy Procedia 48. 1436 – 1441
10-   Asdrubali, F. Cotana, F. Messineo, A - Energies (2012). On the evaluation of solar greenhouse efficiency in building simulation during the heating period. mdpi.com
11-   Ashrae journal,January (2013). www.ashrae.org
12-   Bahadori, M.N. Hajidavalloo, E (1995). Afeasibility study of passive solar heating in Iranian condition,20 th  National passive solar conference, American solar energy
13-   Bataineh, K.M.; Fayez, N (2011). Analysis of thermal performance of building attached sunspace. Energy Build. 43, 1863–1868
14-   Blasco Lucas I; Hoesè L; Pontoriero D (2000). Experimental study of passive systems thermal performance. Renewable Energy;19:39-45
15-   Chareille R; Roux JJ; Covalet. D (2001). Proceedings of Building …, Impact of a veranda on the reduction of the energy consumption in residential buildings: an application of the Clim2000 software
16-   Esposti.  W; Meroni. I; Scamoni. F ; Tirloni. P; Pollastro C (1990). Experimental analysis of the energy performance of an attached sunspace , Energy and Buildings - Elsevier
17-   Fernandez-Gonzalez,  A. a (2004). Comfort and thermal performance of passive solar test rooms in Muncie, Indiana, In: Campbell-Howe, R. (Ed.), Proceedings of the 33rd ASES Conference, Portland, United States, pp. 587–592.
18-   Fernandez-Gonzalez, A (2007). Analysis of the thermal performance and comfort conditions produced by five different passive solar heating strategies in the United States Midwest. Sol. Energy, 81, 581–593
19-   Givoni, B,1998, Climate Considerations,Wiley.
20-   Hestnes Anne Grete (2000). Building integration of solar energy systems. Solar Energy; 67:181e7
21-   Mihalakakou G; Ferrante A (2000). Energy Conservation and Potential of a Sunspace Sensitivity Analysis, Energy Conversion&  Management; No. 41, pp 1247-1264
22-   Mihalakakou G (2002). On the use of sunspace for space heating/cooling in Europe Renewable Energy; 26:415e29
23-   Moore, F (1993). Environmental Control Systems. McGraw Hill, New York
24-   Mottard Jean-Michel; Fissore Adelq (2007). Thermal Simulation of an Attached Sunspace and its Experimental Validation, Solar Energy; No 81, pp 305-315
25-   Oliveti, G.; Simona, M.; Ruffolo, S (2005). Solar contribution evaluation for building attached sunspace in the Mediterranean climate. In Proceedings of the International Conference Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Santorini, Greece, 2 May.
26-   Oliveti, G.; De Simone, M.; Ruffolo, S (2008). Evaluation of the absorption coefficient for solar radiation in sunspaces and windowed rooms. Sol. Energy, 82, 212–219.
27-   Oliveti, G.; Arcuri, N.; De Simone,  M.; Bruno,  R (2012). Solar heat gains and operative temperature in attached sunspaces. Renew. Energy, 39, 241–249. [Google Scholar] [CrossRef]
28-   Sánchez-Ostiz; Monge-Barrio. Aurora ;  Domingo-Irigoyen.Silvia;  González-Martínez. Purificación (2014).  Design and experimental study of an industrialized sunspace withsolar heat storage. Energy and Buildings 80 231–246 
29-   Uni En Iso 7730 (2014). Moderate thermal environments. Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort.
30-   Whang.s,  Kim.S (2014). Determining sustainable design management using passive design elements for a zero emission house during the schematic design,  Energy and Buildings 77; 304-312
31-   www.extech.com (2015)
32-   Yellott, J.I (1975). Solar Oriented Architecture: Research Report for the AIA Research Corporation and the National Bureau of Standards, Arizona State University, Tempe