نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری ,دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی,تهران ,ایران

3 دانشجوی دوره دکتری معماری در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر خوانایی فضای باز مجتمع­های مسکونی بر تعاملات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، بواقع این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که، چه و چگونه رابطه­ای بین ابعاد کالبدی مقوله خوانایی و تعاملات اجتماعی در فضاهای باز مجموعه‌های مسکونی بر‌قرار و چه مؤلفه­هایی و به چه میزان در این رابطه مؤثر هستند؟ نمونه مورد مطالعه در این پژوهش را ساکنین مجتمع سعیدیه همدان تشکیل دادند، 210 پرسشنامه در بین آن‌ها توزیع شد که پس از پالایش و کنار گذاشتن پرسشنامه‌های مخدوش، تعداد 81 پرسشنامه در طی مراحل تحلیل آماری پژوهش به کار گرفته­شدند. تحلیل آماری این پرسشنامه­ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون­های آنالیز واریانس، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام، مدل مفهومی پژوهش را برای مجموعه­های مسکونی شهر همدان مورد کنکاش قرار می­دهد. در رابطه با پرسش تحقیق مبنی بر میزان تأثیر خوانایی فضایی بر تعاملات اجتماعی، نتایج نشان می­دهد که مؤلفه­های 1) تشخص راه، گره، لبه، نشانه و چشم انداز، 2) تعریف واحدهای فضایی، 3)فرصت مرور کلیت فضایی، 4)موانع و اختلالات بصری، 5)مؤلفه­های معماری موکد مسیر یابی، دارای بیشترین نقش بر تعاملات اجتماعی می‌باشند، از سوی دیگر هندسه و مؤلفه­های قابلیت دسترسی، ترکیب ساختار و پیکره­بندی واضح بر شکل­گیری تعاملات اجتماعی این مجموعه مسکونی تأثیر اندکی دارند، همچنین یافته­ها بیانگر این مطلب هستند که مؤلفه‌های سه‌بعدی معماری (نظیر شاخص بودن نشانه‌هایی مانند مجسمه و آبنما و برجستگی چشم انداز­هایی نظیر دید به کوه) نسبت به مؤلفه‌های دوبعدی معماری (نظیر هندسه محیط) نقش پررنگ­تری بر شکل­گیری تعاملات اجتماعی در بستر فضای باز مجموعه مسکونی داشته‌اند. به طور کلی، مؤلفه­های خوانایی فضایی در فضای باز مجموعه مسکونی سعیدیه تأثیر نسبتاً متوسطی در ارتقاء تعاملات و پایداری اجتماعی این مجموعه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Open Space Legibility on Creating Social Interactions in Residential Complexes (Case Study: Saeedieh Residential Complex, Hamedan)

نویسندگان [English]

 • Ghasem Motalebi 1
 • Esmaiil zarghami 2
 • pooria saadati vaghar 3

1 Associate Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran

2 associatet professor, Dept. of Architecture and Urban Planning, teacher training - shahid rajaii university,tehran, Iran

3 phd student.,Dept. of Architecture and Urban Planning, teacher training -shahid rajaii university, iran

چکیده [English]

In the present study, the effect of legibility of open spaces in residential complexes on social interactions of residents is examined. In fact, the study seeks to answer this question: "What relationship are established between the physical dimensions of the legibility and social interactions in the open space of the residential complexes and how this happens, and also what components and to what extent are effective in this regard?" It is assumed that the legibility of spaces between buildings, as the physical quality of the human-made environment, has a significant relationship with social interactions in the residential space to turn into a capability for creating dynamic, vigorous, and vibrant residential complexes. Regarding this, descriptive-analytic research was selected to examine the role of legibility in social interactions using indices derived from theoretical foundations. The data collection system in the social domain is through questionnaire. The population was the residents (2700 people) of Saeedieh Residential Complex, Hamedan and 210 questionnaires were distributed amongst them. Of the distributed questionnaires, 81 questionnaires were used for statistical analysis after refining and deleting the defective questionnaires. Statistical analysis of these questionnaires was done in SPSS and using variance analysis, Pearson correlation coefficient and stepwise linear regression. The hypothesis testing showed a significant relationship between the components of social interaction - types of mutual interaction, interaction with the site and the type of relationship in the residential complex. This significance is observed among the most of the components of spatial legibility as well. Concerning the research question of the impact of spatial legibility on social interactions, the results showed that the components 1) individuation of path, node, edge, sign and landmarks, 2) the definition of spatial units, 3) the opportunity of reviewing the spatial comprehensiveness, 4) barriers and visual disturbances, 5) architecture components emphasizing routing, have the greatest role in social interaction. On the other hand, geometry and accessibility components, clear composition of structure and configuration have little effect on the formation of social interactions of this residential complex. Moreover, the results showed that the three-dimensional components of architecture (e.g. the prominence of indices such as a statue and fountain and the prominence of the views such as that of the mountains) have a more significant role in formation of social interactions in the open space of the residential complex compared to bi-dimensional component of architecture (such as the geometry of the environment). However, spatial legibility in open space of Saeedieh Residential Complex has a relatively moderate effect on promoting interactions and social sustainability in this complex.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open Space
 • Residential Complex
 • Legibility
 • Social Interactions
 • Social Sustainability
 1. بنتلی، ای ین و دیگران(1386)، محیط های پاسخده: کتاب راهنمای طراحان، ترجمه: مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 2. بهزادفر ،مصطفی و طهماسبی ،ارسلان،(1392) شناسایی و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی* تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابانهای شهری : نمونه مورد مطالعه سنندج،باغ نظر ، شماره 25،سال دهم، تابستان 1392 
 3. پاکزاد ،جهانشاه، (1386)مقالاتی در باب مفاهیم معماری وطراحی شهری. تهران ،  انتشارات شهیدی،6 ۱۳۸
 4. جلیلی ،محمد ، عینی فر ،علیرضا و طلیسچی، غلامرضا(1392) ،فضای باز مجموع ههای مسکونی و پاسخدهی محیطی: مطالعه تطبیقی سه مجموعۀ مسکونی در شهر همدان،نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره 18 ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۹2
 5. جیکوبز، جین (1386).مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی، ترجمه: حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 6. رنجبری, زهرا، (1389)، نوشتاری بر پایداری اجتماعی در متن یک اجتماع سالم، همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، بیضاء، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء، http://www.civilica.com/Paper-NCCIAU01-NCCIAU01_074.html
 7. سجادی قائم مقامی ،پروین السادات و پوردیهیمی ،شهرام و ضرغامی ،اسماعیل ،اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی،صفه و شهر ایرانی اسلامی
 8. عباسی, زهرا، (1393)، نقش فضاهای باز مجتمع های مسکونی در شکل گیری تعاملات اجتماعی ساکنین، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، تبریز، کانون ملی انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران، http://www.civilica.com/Paper-NSIA01-NSIA01_683.html
 9. عبداللهی، مجید ( 1389 ). بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن، نشریه پژوهشهای جغرافیایی انسانی، تهران.
 10. عظمتی ،حمیدرضا،(1392)مدلیابی ساختاری رضایت مندی کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی،علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره پانزدهم، شماره چهار،
 11. عینی فر، علیرضا (1379)، عوامل انسانی_ محیطی موثر در طراحی مجموعه های مسکونی، نشریه علمی -پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 8، صص109-118
 12. قره بگلو، مینو ، عینی فر ،علیرضا  ایزدی عباسعلی(1392) ،ارتقای تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی موردپژوهی سه گونۀ فضای باز مسکونی در شهر تبریز، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره، 18 شماره ۲، تابستان ۱۳92
 13. قنبران ،عبدالحمید و جعفری ،مرضیه(1393).بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله درکه – تهران)،نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 7، بهار و تابستان 1393
 14. کاشانی جو، خشایار. (1389) . بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری. مجله هویت شهر، 4(6)95-106.
 15. گروتر، یورت کورت (1383) زیبایی شناسی در معماری )دکتر جهانشاه پاکزاد و مهندس عبدالرضا همایون، مترجم(. چ 2، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 16. گل، یان (1392)، شهر انسانی، ترجمه: علی غفاری و لیلا غفاری، انتشارات علم معمار، تهران.
 17. گل، یان(1387)، زندگی در فضای میان ساختمان ها، ترجمه: شیما شصتی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
 18. لنگ، جان (1383)، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه: علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 19. لنگ، جان(1386)،، طراحی شهری: گونه شناسی رویه ها و طر حها، ترجمه: سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 20. لینچ، کوین (1381)،سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 21. لینچ، کوین، (1381) ، سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران.
 22. مردمی ،کریم ، هاشم نژاد، هاشم ، حسن پور رحیم آباد، کسری ، باقری، ملیحه(1390)،معماری مسیریابی طراحی فرآیندِ مسیریابی در معماریِ بناهای درمانی، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 48 زمستان 1390
 23. مردمی ،کریم و قمری ،حسام (1390)الزامات معماری تاثیر گذار در اجتماع پذیری فضای ایستگاه های مترو،نشریه مدیریت شهری،شماره 27 ،بهار و تابستان 90
 24. مظفر ،فرهنگ و اسدپور ،علی (1393). تحلیل توپولوژیک فضای باز در الگوهای طراحی مسکن بومی- سنتّی شهرهای اسلامی و نظریّه های شهرسازی نوگرا،دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر  ، سال اول، شماره 1  ،بهار و تابستان 1393
 25. نیومن، اسکار(1387) خلق فضای قابل دفاع، ترجمه: فائزه رواقی و کاوه صابر، انتشارات طحان، تهران.
 26. Carr, S., Francis, M., Rivilin, L. G. & Stone, A (1992), Public Space, Cambridge University Press, New York.
 27. Coleman, A (1985), Utopia on Trial: Vision and Reality in Planned Housing, Hilary Shipman, London.
 28. Gehl, J. (2006), Life between Buildings: Using Public Space (6th ed.), Danish Architectural Press, Copenhagen
 29. Jencks, C (1985), Modern Movements in Architecture, Penguin Books, Baltimore.
 30. Koseoglu ,Emine, Onder ,Deniz Erinsel (2011). Subjective and objective dimensions of spatial legibility, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30 (2011) 1191 – 1195
 31. Lang, J. & Moleski, W (2010), Functionalism Revisited: Architectural Theory and Practice and the Behavioral Sciences, Ashgate Publishing,Farnham.
 32. Lennard & Lennard (1984). Public Life in Urban Places, Godlier, Southampton
 33. Lynch, K. (1960), The image of the city. Cambridge,MA: MIT Press.
 34. Moulay ،Amine, Ujang ،Norsidah Said ،Ismail (2017) Legibility of neighborhood parks as a predicator for enhanced social interaction towards social sustainability، Cities 61 (2017) 58–64
 35. Safari ،Hossein, FakouriMoridani،Fataneh, Syed Mahdzar ،Sharifah ،(2016)Influence of geometry on legibility:An explanatory design study of visitors at the KualaLumpur CityCenter Frontiers ofArchitecturalResearch(2016) 5, 499–507
 36. Shin,jung hye(2016).Toward a theory of environmental satisfaction and human comfort: A process-oriented and contextually sensitive theoretical framework.Journal of Environmental Psychology 45 (2016) 11-21
 37. Turk ,Yelda Aydin, Sen,Beyza and Ozyavuz,Aysegul (2015). Students Exploration On Campus Legibility,7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences 197 ( 2015 ) 339 – 347