توسعه محیط های یادگیری: ارتقاء یادگیری
توسعه محیط های یادگیری: ارتقاء یادگیری

کریم مردمی؛ منصوره محسنی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62011

چکیده
  حقیقت این است که آموزش و یادگیری فقط در مدرسه روی نمی دهد. بلکه دانش آموزان، از تعامل با محیط اطراف خود می آموزند. با قبول دیدگاه اکثر اندیشمندان، تعلیم و تربیت امری اجتماعی است و بسیاری از استعدادهای ...  بیشتر
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61984

چکیده
  یادگیری بازی محور، از رویکردهای نوین به مقوله ی یادگیری است که در آن با رجوع به مفهوم کودکی کردن، یادگیری را کسب تجربه از جنبه های گوناگون بازی تعریف می کنند. در این رویکرد بازی، ابزار یادگیری است زیرا ...  بیشتر
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد و تیر 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61967

چکیده
  یادگیری بازی محور، از رویکردهای نوین به مقوله ی یادگیری است که در آن با رجوع به مفهوم کودکی کردن، یادگیری را کسب تجربه از جنبه های گوناگون بازی تعریف م یکنند. در این رویکرد بازی، ابزار یادگیری است زیرا ...  بیشتر
محیط یادگیری انعطاف پذیر (جهان کودک تجربه پذیر، سیستم آموزشی تغییر پذیر)
محیط یادگیری انعطاف پذیر (جهان کودک تجربه پذیر، سیستم آموزشی تغییر پذیر)

کریم مردمی؛ مهسا دلشاد

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61930

چکیده
  در سال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روش های آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده، در کانون توجه متخصصین آموزش قرار گرفته است. چرا که محیط فیزیکی به سبب ...  بیشتر