جهت بررسی میزان همپوشانی مقالات در انتظار چاپ نشریه، مقالات خود را پس از عضویت در سامانه همانندجو، در آنجا آپلود نمایید و نتیجه آن را به آدرس ایمیل سردبیر ارسال کنید.

سامانه همانندجو: www.tik.irandoc.ac.ir
شناسه نشریه:  UbUvz
ایمیل سردبیر: [email protected]
 
با سپاس از همکاری نویسندگان محترم