نشریه معماری و شهرسازی ایران جهت ایجاد و ارتقای بستری مناسب برای تبادل علم و دانش در حوزه ی معماری و شهرسازی، در بین پژوهشگران فارسی زبان سراسر دنیا ، در نظر دارد تا از هزبنه های داوری و چاپ مقالات نویسندگان سایر کشور های فارسی زبان در حال توسعه صرف نظر کند.