بررسی دلبستگی به مکان در میان کودکان (نمونه موردی: محله بازارچه قصردشت شیراز)
بررسی دلبستگی به مکان در میان کودکان (نمونه موردی: محله بازارچه قصردشت شیراز)

مصطفی آزادی؛ ملیحه تقی پور؛ صدیقه نسیبی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 165-179

https://doi.org/10.30475/isau.2018.62055

چکیده
  محله های شهری افراد را در خود در بر می گیرند و زندگی افراد در فضای محله ها تعریف و تنظیم می گردد. همچنین به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای کودکان ایفا می کنند. بنابراین به منظور ...  بیشتر