بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری
بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری

مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی؛ مسعود خادمی؛ روجا علی پور

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61953

چکیده
  یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود ، کیفیت عرصه های عمومی شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها ...  بیشتر