فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز
فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز

سمیرا مجیدی؛ غلامحسین معماریان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62002

چکیده
  مسکن یکی از دغدغه های بشری است که بسیاری از صاحبنظران به دنبال وجوه کیفی آن هستند. مفهوم زندگی و مفاهیم مرتبط با آن تا حد زیادی در خانه های امروز تغییر یافته و مسکن از جایگاهی اصلی برای تامین بخش عظیمی ...  بیشتر