معیارهای طراحی سرپناه موقت با رویکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی)
1. معیارهای طراحی سرپناه موقت با رویکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی)

مهدی خرم؛ مهسا طیرانی نجاران؛ حسن صادقی نائینی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2015.61987

چکیده
  هرساله افراد زیادی در سراسر دنیا در اثر وقوع حوادث طبیعی، خانه و کاشانه ی خود را از دست می دهند. در ایران نیز حوادثی نظیر زلزله بیشترین تعداد بی خانمان ها را در سال های گذشته در پی داشته است. پس از وقوع یک ...  بیشتر